Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

22 พฤศจิกายน 2553

ข้อสอบคณิตศาสตร์ UTQ-204

                               ข้อสอบคณิตศาสตร์  UTQ-204 

หน่วยที่ 1      ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
รายวิชา         UTQ-204  การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

1. ข้อใด เป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
การทำงานอย่างเป็นระบบ
การมีวิจารณญาณ
การคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหา
2. ตาราง กราฟ สมการ นิพจน์ อสมการ เป็นตัวอย่างของคำอภิธานศัพท์ในข้อใด
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model)
แบบจำลองทางเรขาคณิต (geometric model)
การดำเนินการ (operation)
แบบรูป (pattern)
3. ข้อใด เป็นหัวใจของการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้
ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ Backward Design
กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
กำหนดหลักฐาน ร่องรอยการเรียนรู้
ออกแบบกระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู้
ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5. ครูอัญชลีสาธิตประกอบการใช้คำถาม เพื่อสรุปเกี่ยวกับการหาปริมาตรของพีระมิด ครูอัญชลีจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบใด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
การเรียนรู้จากการใช้คำถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล
การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
6. เมื่อนักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหา สามารถเขียนปัญหาโดยใช้ภาพ ตาราง หรือกราฟ หรือ เขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปของสมการตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดได้ เป็นความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ข้อใด
การให้เหตุผล
การแก้ปัญหา
การเชื่อมโยง
การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ
7. สาระที่ครูต้องสอดแทรกลงในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้คือสาระใด
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
จำนวนและการดำเนินการ
การวัด
8. การดำเนินการทดลองหรือกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบใด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
การเรียนรู้จากการใช้คำถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล
การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
9. การจัดการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าควรใช้วิธีการใดเหมาะสมที่สุด
นักเรียนทำการทดลอง
ครูใช้การสาธิตประกอบคำถาม
ครูใช้คำถามประกอบการอธิบาย
นักเรียนทำโครงงานคณิตศาสตร์
10. กระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ขั้นตอนใดสำคัญที่สุด
ทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา
วางแผนแก้ปัญหา
ดำเนินการแก้ปัญหา
ตรวจสอบหรือมองย้อนกลับ
11. การจัดการเรียนรู้ข้อใดเหมาะสำหรับการพัฒนานักเรียนให้สามารถสร้างความรู้และนำความรู้ไปใช้
การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา
วิธีสอนแบบโครงงาน
12. การสอนจากทฤษฎีหรือกฎไปสูตัวอย่างที่เป็นรายละเอียด ฝึกให้ผู้เรียนมีเหตุผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ โดยไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นจริง เป็นการจัดการเรียนรู้แบบใด
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
วิธีสอนแบบอุปนัย
วิธีสอนแบบนิรนัย
13. การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ TGT คล้ายกับรูปแบบใด
TAI
CIRC
STAD
JIGSAW 2
14. ข้อใดถูกต้อง
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ
นักเรียนเขียนว่า ตัวประกอบทั้งหมดของ 24 = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24”
ครูเขียนว่า นำเลข 51 บวกกับเลข 28”
ครูกล่าวว่า จำนวนคู่ คือ จำนวนเต็มที่หารด้วย 2 ได้ลงตัว
นักเรียนกล่าวว่า “73 หมายถึง 7 คูณกัน 3 ครั้ง
16. ข้อใดถูกต้อง
17. สื่อทางคณิตศาสตร์ข้อใดไม่เข้าพวก
เกม
เพลง
บทเรียนการ์ตูน
ของเล่นเชิงคณิตศาสตร์
18. โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) จัดเป็นสื่อประเภทใด
สื่อวัสดุอุปกรณ์
สื่อเทคโนโลยี
สื่อวีดิทัศน์
สื่อวิธีการ
19. สื่อสิ่งพิมพ์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ตัวอย่าง แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เป็นสื่อประเภทใด
เอกสารฝึกหัด
เอกสารแนะแนวทาง
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสำเร็จรูป
20. ข้อใดมีโครงสร้าง ส่วนประกอบ และจุดประสงค์การเรียนรู้คล้ายกับบทเรียนสำเร็จรูป
บทเรียนการ์ตูน
บทเรียนแบบกิจกรรม
เอกสารแนะแนวทาง
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
21. ข้อใดไม่ถูกต้อง
สื่อวัสดุอุปกรณ์ เช่น บัตรคำ
สื่อเทคโนโลยี เช่น เครื่องคำนวณเชิงกราฟ
สื่อวิธีการ เช่น เพลง
สื่อสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องฉาย
22. สื่อประเภทใดเหมาะสมกับการนำเสนอทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการให้เห็นกระบวนการและวิธีการอย่างเป็นขั้นตอน
สื่อวัสดุอุปกรณ์
สื่อสิ่งแวดล้อม
สื่อวีดิทัศน์
สื่อวิธีการ
23. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หากนักเรียนไม่พอใจผลการประเมินคุณภาพของภาระงาน/ชิ้นงาน ระหว่างเรียนสามารถขอแก้ไขปรับปรุงได้
หากคุณครูต้องการตรวจสอบจุดเด่นหรือข้อบกพร่องในขั้นตอนการทำงานของนักเรียน ควรใช้เกณฑ์การประเมินแบบวิเคราะห์ (Analytic Rubrics)
สิ่งที่คุณครูต้องเตรียมการก่อนที่จะวัดผลด้านความรู้ คือ ภาระงานหรือกิจกรรมและเกณฑ์การให้คะแนน
การวัดและประเมินผลรวมของแต่ละหน่วยต้องใช้ข้อสอบเท่านั้น
24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
นักเรียนต้องได้รับการประเมินและผ่านการประเมินทุกตัวชี้วัดตามที่สถานศึกษากำหนด
การประเมินผลทุกตัวชี้วัดจำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินแบบ Rubric
การวัดและประเมินผลรวมของแต่ละหน่วยต้องใช้ข้อสอบเท่านั้น
คุณครูต้องสะท้อนผลการประเมินให้นักเรียนทราบ
25. เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ดีคือข้อใด
แบบสังเกต
แบบทดสอบ
แบบสอบถาม
ภาระงาน
26. การประเมินเพื่อวิเคราะห์ความพร้อม พื้นฐานความรู้ ความสนใจของนักเรียนควรอยู่ในขั้นตอนใด
ก่อนเรียน
ระหว่างเรียน
หลังเรียน
ขั้นตอนใดก็ได้
27. ภาระงานต่อไปนี้ควรมีการประเมินทั้งขั้นตอนวิธีการทำงานและการประเมินผลงานยกเว้นข้อใดที่อาจประเมินเฉพาะคุณภาพของผลงานได้
การประดิษฐ์ การจัดทำแบบจำลอง
กราฟ แผนผังความคิด
การสำรวจ การนำเสนอ
โครงงาน โครงการ
28. ข้อใดเป็นการประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู้
คุณครูอารีประเมินผลเป็นระยะๆ
คุณครูสงบสอบเมื่อสอนจบหน่วยการเรียนรู้
คุณครูเมตตาสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
คุณครูปราณีประเมินผลเมื่อนักเรียนตอบคำถามครูไม่ได้
29. การประเมินผลการเรียนการสอนของครูคนใดเหมาะสมที่สุด
ขณะที่นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ ครูประทินสังเกต ซักถาม บันทึกแล้ววิเคราะห์ข้อมูล
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ครูประทีปใช้การทดสอบเพียงอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องทุกหน่วย
ครูประเทศให้นักเรียนทำโครงงานโดยประเมินผลจากรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มเท่านั้น
ครูประเทืองให้นักเรียนรายงานด้วยวาจาหน้าชั้นเรียนแทนการทดสอบวัดสาระความรู้ทางคณิตศาสตร์
30. หลักฐานการเรียนรู้ข้อใดไม่เข้าพวก
การสาธิต
การทดลอง
การอภิปราย
การทำแฟ้มสะสมงาน