Legacy

จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) , Colla B gummy (คอลล่าบี กัมมี่) , เวย์โปรตีน และ Reborn สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

18 เมษายน 2557

คู่มือภาษาไทย iOS 7 สำหรับ iPhone, iPad Air, iPad mini, iPod

คู่มือภาษาไทย iOS 7 สำหรับ iPhone, iPad Air, iPad mini, iPod 


ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน iOS 7 สำหรับ iPhone

                                


ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน iOS 7 สำหรับ iPad, iPad Air, iPad mini

                            
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน iOS 7 สำหรับ iPod


15 เมษายน 2557

เทคนิคการคูณแบบแลททิซ (Lattice)เทคนิคการคูณแบบแลททิซ (Lattice)

แนวคิดของเทคนิคการคูณแบบแลททิซ การคูณแบบแลททิซเป็นส่วนหนึ่งของเวทคณิตเป็นคัมภีร์โบราณในการคิดเลขเร็วของอินเดีย  ซึ่งประกอบด้วยสูตร 16 สูตรที่เกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร โดยเวทคณิตเป็นสาขา หนึ่งของอถรรพเวท ซึ่งเป็นหนึ่งในพระเวททั้ง 4 ได้แก่ ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท และอถรรพเวท โดยถูก ค้นพบขึ้นมาอีกครั้งจากต้นฉบับสันสกฤต ระหว่างปี ค.ศ.1911-ค.ศ.1918 โดย ศรี ภารติ กฤษณะ ธิทราจิ (อาภาภรณ์ นันทัชพรพงศ์; และคณะ , 2544: 7; อ้างอิงจาก Sri Bharati Krisna Trihaji. 1884- 1960. quoted in www.Vedicmaths.org.uk. 2001) ที่ตอนต้นศตวรรษที่ยี่สิบ เมื่อเกิดมีความสนใจ อย่างใหญ่หลวงในต้น ฉบับสันสกฤตในทวีปยุโรป ศรี ภารติ กฤษณะ ธิทราจิ ได้บอกเล่าเรื่องราวและ เนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อ Ganita sutras ซึ่งหมายถึง คณิตศาสตร์ แต่ในระยะนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และหลายคนยังไม่เชื่อถือ เห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหล ศรี ภารติ กฤษณะ ธิทราจิ ผู้ซึ่งเป็นผู้ศึกษาทั้งใน ด้านสันสกฤต คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์และปรัชญาได้ทําการศึกษาต้นฉบับเหล่านั้นและหลังจากที่ ศึกษาอย่างละเอียดและทําการตรวจสอบอย่างรอบคอบ จึงสามารถฟื้นฟูคณิตศาสตร์เก่ียวกับเวท คณิตขึ้นมาใหม่ โดยอ้างถึงการวิจัยของเขาพบว่า ทั้งหมดของคณิตศาสตร์ล้วนมีพื้นฐานมาจากพระ สูตรสิบหกบท ศรี ภารติ กฤษณะ ธิทราจิ ได้เขียนหนังสือสิบหกบทที่อธิบายระบบเกี่ยวกับเวทคณิต แต่ ไม่สามารถบอกเหตุผลถึงการสูญหายไปของเวทคณิตได้ แต่เมื่อการสูญหายได้รับการยืนยันในปี สุดท้ายของชีวิต ศรี ภารติ กฤษณะ ธิทราจิ ได้เขียนหนังสือข้ึนมาหนึ่งเล่มเก่ียวกับเวทคณิต และถูก ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1965 นับเป็นเวลาห้าปีหลังจากการเสียชีวิตของเขา ไม่กี่ปีต่อมาสําเนาของหนังสือถูก นําไปที่กรุงลอนดอน นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เช่น เคนเน็ธ วิลเลียมส์ แอนดรู นิโคลัส และเจเรมี พิก เกิลส์ (Kennet Williams, AndrewNicholas, Jeremy Pickle) ได้ให้ความสนใจในเรื่องเวทคณิตเป็น อย่างยิ่ง และขยายการแนะนําให้รู้จักกับสิ่งที่กําหนดไว้ในหนังสือของศรี ภารติ กฤษณะ ธิทราจิ ให้ กว้างไกลออกไป อีกทั้งได้จัดให้มีหลักสูตรมากมายและการพูดในกรุงลอนดอน หนังสือซ่ึงขณะนี้ไม่มี การตีพิมพ์ ได้บรรยายและแนะนําให้รู้จักกับเวทคณิต ต่อมาได้มีการตีพิมพ์หนังสือขึ้นหนึ่งเล่มในปีค.ศ. 1981โดยระหว่างปีค.ศ.1981 – ค.ศ.1987แอนดรูนิโคลัสได้เดินทางไปประเทศอินเดียสี่ครั้งเพื่อ ทําการค้นคว้าเก่ียวกับเวทคณิต ประชาชนทางตะวันตกบางส่วนเริ่มรับเอาเวทคณิตมาใช้อย่างจริงจัง  เพราะตระหนักว่าได้รับบางสิ่งเป็นพิเศษจากเวทคณิต ที่โรงเรียนเซนต์เจมส์ โรงเรียน ควีนศ์เกท และใน ประเทศอินเดียเวทคณิตถูกนํามาสอนอย่างกว้างขวางในโรงเรียนต่าง ๆ และเริ่มมีการทําวิจัยเกี่ยวกับ เวทคณิต หนังสืออีกสามเล่มได้ปรากฏขึ้นในปี ค.ศ. 1984 เพื่อฉลองการครบรอบวันเกิดร้อยปีของ ศรี ภารติ กฤษณะ ธิทราจิ โดยหนังสือเหล่านั้นจัดพิมพ์โดยกลุ่มการวิจัยคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเวทคณิต ต่อมาเมื่อโยคี มหาริชี มาเฮ็ช (อาภาภรณ์ นันทัชพรพงศ์; และคณะ , 2544: 7; อ้างอิงจาก Sri Bharati Krisna Trihaji. 1884-1960. quoted in www.Vedicmaths.org.uk. 2001) ได้อธิบายความสําคัญและ ความมหัศจรรย์ของเวทคณิต ในปีค.ศ.1988 โรงเรียนมหาริชีทั่วโลกเริ่มทําการสอนเวทคณิต และที่ โรงเรียนสเกลเมอร์สเดล โรงเรียนแลงคาสเชอร์ ได้จัดการศึกษาเวทคณิตอย่างเต็มรูปแบบ มีการจัดทํา หลักสูตรและทดลองกับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง11 – 14ปี ใช้ช่ือเรียกว่า The Cosmic computer หลักสูตรนี้จัดพิมพ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1998 และปัจจุบันมีการนําเวทคณิตมาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกบทความที่เกี่ยวข้อง ::  ดาวน์โหลดหนังสือ Vedic Mathematics (เวทคณิต) ฟรีๆ...


10 เมษายน 2557

รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์

รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์

  

 
- รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ ป.ตรี

- รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ ป.โท

- รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก

- รับค้นเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บทที่ 2)
หน้าละ 200 บาท (A4)

- - รับปรึกษาทำผลงานทางการพยาบาลซี 8/9 
 สนใจติดต่อประสานงานที่คุณ...ประภัสรา โคตะขุน
Email :: prapasara@gmail.com
http://facebook.com/plaparamet
Line Use ID :: pla-prapasara
Facebook Fan Page :: https://www.facebook.com/prapasara.blog
     รับปรึกษาทำผลงานทางวิชาการ 8/9              
โดยทีมงานปริญญาโท          
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)        
หลักสูตรและการสอน(คณิตศาสตร์)      
และ(กศ.ม.)สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา
           สนใจติดต่อประสานงานที่!!!                
คุณ...ประภัสรา โคตะขุน      
Line Use ID   ::    pla-prapasara

09 เมษายน 2557

ดาวน์โหลดหนังสือ Vedic Mathematics (เวทคณิต) ฟรีๆที่นี่ค่ะ

ดาวน์โหลดหนังสือ Vedic Mathematics (เวทคณิต)  ฟรีๆที่นี่ค่ะ


ดาวน์โหลดฟรีๆที่นี่ค่ะ


Vedic Mathematics

 


 
  • Vedic Mathematics: Intermediate level

   
 •  


 • Speed Mathematics Using the Vedic System  The Teaching of Vedic Mathematics

    • Practice Vedic Mathmatics-Skills for Perfection of Intelligence

    • Vedic Mathematics Sutra

   
 • Here's Looking at Euclid: A Surprising Excursion Through the ...

    • Modern Approach to Speed Math Secret: Key to Master Speed Math

   


  Vedic Geometry Course

   

 • The Pearson Guide to Quantitative Aptitude for the CAT - Page 3