Legacy

จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) , Colla B gummy (คอลล่าบี กัมมี่) , เวย์โปรตีน และ Reborn สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

29 มกราคม 2557

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำหอม/น้ำมันหอม CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำหอม/น้ำมันหอม CMU
 
 
 


 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

คลิก ชื่อเรื่อง ล้ว คลิก Full Text  เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม

1A study on constituents of essential oils from Thai Vetiver root = การศึกษาส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากรากหญ้าแฝกไทย ;การศึกษาส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากรากหญ้าแฝกไทย / Patcharee pripdeevech / 2007
2Chemical component variation, cytotoxicity, antioxidant and stability of volatile oils from Thai medicinal plants = การแปรปรวนขององค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษต่อเซลล์ การต้านออกซิเดชัน และความคงสภาพของน้ำมันหอมระเหย / Rungthip Kawaree / The 2007
3Chemical composition and larvicidal efficacy of essential oils and their combined formulations against anopheles cracens = องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพฆ่าลูกน้ำยุงของน้ำมันหอมระเหยและสูตรผสมต่อยุงก้นปล่อง / Jitrawadee Intirach / 2011
4Effects of potassium and phosphorus on the yield and the anti-infective constituents of the volatile oil of curcuma rhizome (Curcuma longa linn. family zingiberaceae), and the total content and ratio of the curcuminoid compounds = ผลจากธาตุโปแตสเซียมและฟอสฟอรัส ต่อองค์ประกอบที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค และปริมาณของน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าขมิ้นชัน ((Curcuma longa linn. family zingiberaceae) และต่อปริมาณสารเคอคิวมินอยด์ทั้งหมด และอัตราส่วนขององค์ประกอบเคอคิวมินอยด์ในเหง้าขมิ้นชัน / Narongsak Bainiam / 1985
5Improvement of application of spice extracts and essential oils with chitosan as antioxidant and antimicrobial agents = การพัฒนาการประยุกต์สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากเครื่องเทศร่วมกับไคโตซานในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลินทรีย์ / Keerati Tanruean / Chiang mai 2009
6Mosquito larvicidal activity of essential oils against the pyrethroid resistant and susceptible strains of aedes aegypti = ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยในการฆ่าลูกน้ำของยุงลาย Aedes aegypti สายพันธุ์ที่ดื้อและไวต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์ / Nataya Sutthanont / 2009
7Mosquito repellency of volatile oils derived from plants = ฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำมันหอมระเหยจากพืช / Kittichai Kamsuk / 2005
8การควบคุมการเน่าเสียของผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยวด้วย สารโซเดียมเมตรไบซัลไฟต์ และน้ำมันหอมระเหยจากมัสตาร์ด / พรวิสาข์ บุญยงค์ / 2544
9การใช้เศษเหลือจากโรงงานผลิตน้ามันหอมระเหยจากเมล็ดมัสตาร์ดเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ปีก / พิเชษฐ แสงศรีจันทร์ / 2544
10การเตรียมน้ำมันหอมระเหยชนิดไม่มีเทอร์ฟีน / กรองแก้ว คงการค้า / 2527
11การประเมินสายพันธุ์ข้าวลูกผสมชั่วที่ 7 เพื่อลักษณะสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) = Evaluation of F 7 lines for aromatic substance (2-acetyl-l-pyrroline) in rice ;Evaluation of F 7 lines for aromatic substance (2-acetyl-l-pyrroline) in rice / อติพร อุตตะมะ / 2550
12การพัฒนาชีวมวลจากกากมัสตาร์ดที่ได้จากกระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหย เพื่อผลิตพลังานทดแทน = Development of biomass from mustard residue from essential extration process to produce renewable energy / พงษธร ล้ำเลิศกิตติกุล / 2550
13การพัฒนาตำรับยาเตรียมเพื่อใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนังจากน้ำมันระเหยง่ายของแมงลักคา / จิราภรณ์ เลิศโภคานนท์ / 2545
14การพัฒนาไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหยจากผักชีไร่โดยเทคนิคคอมเพล็กโคอะเวอร์เวชัน = Development of microcapsules of essential oil from trachyspermum roxburghianum by complexcoacervation technique / จิรนันท์ โนวิชัย / 2555
15การพัฒนายาเตรียมแผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกของตัวยาไตรแอมซิโนโลนอะเซตโตไนด์ และน้ำมันหอมระเหยเพื่อรักษาแผลแอ๊ปทัส / วิลาสินี วงศ์วิบูลย์ / 2549
16การพัฒนาโลชันน้ำมันงาในรูปแบบนาโนอิมัลชัน = Development of Sesame oil nanoemulsion lotion / เทพิน จันทร์มหเสถียร / 2552
17การเพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบน้ำมันหอมระเหยกานพลูโหระพา สะระแหน่และไคโตซานเพื่อควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ = Efficiency enhancement on coating essential oils from clove, Basil, peppermint and chitosan for controlling corn seed borne fungi / รุ่งอรุณ กันธะปา / 2554
18การแยกองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ต้นโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีคอลัมน์ / สุภาพรรณ มณีบุญ / 2543
19การวิเคราะห์สารไล่ยุงในพืชบางชนิด / เอมอร ไชยโรจน์ / 2531
20การวิเคราะห์สารไล่ยุงในพืชสมุนไพรบางชนิด / ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ / 2543
21การวิเคราะห์สารสกัดจากข้าวหอมบางพันธุ์ที่สกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ และตัวทำละลายอินทรีย์แบบต่อเนื่อง / มนชวัน วังกุลางกูร / 2546
22การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไล่แมลง / พร จันทร์ด่านกลาง / 2535
23การสกัดและวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากผลกำจัดต้น = Extraction and analysis of essential oil from xanthoxylum budrunga (Rutanceae) / โชติ รัตนวิไล / 2520
24การสกัดสารหอมจากใบเตยเพื่อใช้ในการผลิตข้าวเคลือบสารหอมบรรจุซองรีทอร์ทเพาช์ = Extraction of aromatic compounds from pandan leaves for producing aroma-coated rice in retort pouch / ธาริณี ทิมาบุตร / 2552
25คุณภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชหอมที่เพาะปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย = Quality of the essential oils from aromatic plants cultivated in Northern Thailand / วิริยา คณารักษ์ / 2546
26คุณภาพและผลต่อระบบประสาทส่วนกลางของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสกุลส้มในประเทศไทย = Quality and effect on central nervous system of essential oil from Thai citrus plants / วันวิสาข์ ศรีนวลไชย / 2549
27น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรที่ปลูกในภาคเหนือของไทย / เบญจวรรณ ซื่อสัตย์ / 2542
28น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรผักสวนครัวไทย / แสงหล้า คำหมั้น / 2543
29ประสิทธิภาพของไคโตซาน น้ำมันหอมระเหย และเชื้อราที่คัดเลือกจากเมล็ดข้าว เพื่อการป้องกันกำจัดเชื้อรา Fusarium moniliforme Sheldon และผลต่อคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 = Efficiencies of chitosan, essential oils and fungi selected from rice seeds for controlling of Fusarium moniliforme sheldon and their effects on quality of rice seed cv. Khao Dawk Mali 105 / สายชล โนชัย / 2548
30ปริมาณน้ำมันหอมระเหยจากเหง้ากระชายดำ (Kaempferia parviflora Wall.ex Bak.) และขมิ้นดำ (Curcuma aeruginosa Roxb.) (Zingiberaceae) ที่อายุการเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน = Quantities of essential oils from Rhizomes of Kaempferia parviflora Wall.ex Bak. and Curcuma aeruginosa Roxb. (Zingiberaceae) at different harvesting times / สุปราณี จอมแจ้ง / 2551
31ผลของน้ำมันหอมระเหยต่อเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 = Effect of essential oils on seedborne fungi and quality of rice seed cv. Khao Dawk Mali 105 / มยุรี ปละอุด / 2549
32ฤทธิ์ฆ่ายุงตัวเต็มวัยของน้ำมันหอมระเหยต่อยุงลาย Aedes aegypti สายพันธุ์ห้องปฏิบัติการและยุงลายจากแหล่งธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Adulticidal activity of essential oils against Aedes aegypti, laboratory and Natural Field Strains in Chiang Mai Province / ดนา ไชยสิทธิ์ / 2548
33องค์ประกอบทางเคมีของสารหอมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น / พูนฉวี สมบัติศิริ / 2544 /Full Text
34องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านจุลชีพของน้ำมันระเหยง่าย จากผลของพืชในสกุลแซนโทไซลุม / โชติรส โตวนิชย์ / 2545
35องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยว่านสาวหลง = Chemical constituents and biological activities of the essential oil from wansaolong / จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล / 2550

ขอบคุณที่มา  ::        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com

การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ24 มกราคม 2557

วิธีการบันทึกงานวิจัยโดย Save เป็น PDF และต่อให้เป็น 1 เล่ม by จิตติพงษ์ พันทุม

 
 
 
โปรแกรมที่ใช้ในการ Save โดยที่เนื้อหาข้างในไม่มีการเปลี่ยนแปลง และต่อให้เป็น 1 File
1. โปรแกรม Save เป็น PDF
คือ
http://software.thaiware.com/9917-Pri...
2. โปรแกรม ต่อ PDF ให้เป็นเล่ม 1 File
คือ
http://archive.wunjun.com/prajadprath...

ขั้นตอนการใช้ Web Browser ที่เราใช้ดูเว็บไซต์ บันทึกหน้า Web Page ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็น Chrome, Internet Explorer และ Firefox โดยลงโปรแกรม Foxit Reader เอาไว้ก่อนนะครับ เราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี แถมยังมีประโยชน์ต่อการใช้งานในเครื่องคอม­พิวเตอร์เราด้วย เพียงแค่นั้นเว็บบราวเซอร์เราก็สามารถที่จ­ะแปลงหน้าเว็บไซต์ให้เป็นไฟล์ PDF ได้แบบง่ายดาย โดยที่ไม่ต้องลงส่วนเสริมเพิ่มเติมเลยครับ
โหลดโปรแกรมฟรีได้ที่
http://www.foxitsoftware.com/Secure_P...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://blog-yuwie-make-money.blogspot...
ขอขอบคุณ  ::   คุณ จิตติพงษ์ พันทุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

14 มกราคม 2557

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา CMU


ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา CMU


 

 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

คลิก ชื่อเรื่อง ล้ว คลิก Full Text  เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม

1การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในโปรแกรมการควบคุมน้ำหนักโรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' participation in weight control program for students at Bansankampang school, Chiang Mai Province / ประวัติ ศรีอ่อน / 2553 
2การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' participation in educational management of Lanna International School, Chiang Mai Province / ปกรณ์ ศรีตนทิพย์ / 2553 
3การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / จันรอล เงินคำ / 2543
4การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' involvement in early childhood education management of schools at Chom Thong Municipality area, Chom Thong district, Chiang Mai Province / เทอดศักดิ์ จันเสวี / 2549
5การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Parents' participation in caring for children with acute lower respiratory tract infection and related factors / สิรินาตยา วงค์วาล / 2551
6การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล / ณิชกานต์ ไชยชนะ / 2545 
7การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน = Parent participation in the care of hospitalized children at community hospital / อัมพร รอดสุทธิ์ / 2547 
8การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการป้องกันปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ของนักเรียนปกาเกอะญอ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง จังหว้ดแม่ฮ่องสอน = Parent's participations in the prevention of malnutrition problems among The Pga K'nyau students at Ban Huay Kung school, Mae Hong Son Province / พชร ศิละวรรณโณ / 2550 
9การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวชิรวิทย์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of parents in educational management development of Wachirawit Primary School, Chiang Mai Province / จิราภรณ์ ศรีคำ / 2548 
10การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสหศึกษา อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / สิริณัฐ ปิยะมิ่ง / 2547 
11การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ้านประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน / ศักดิ์ชัย ชัยวิรัตน์ / 2542
12การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนานักเรียนกลุ่มโรงเรียนอุดรสัมพันธ์ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / เกษม ใจเถิง / 2546
13การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ / พวงทอง ลักษณาภิรักษ์ / 2546
14การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Parental participation in promoting morality of students at Theerakarn Ban - Hong School, Lamphun Province / สุจิตรา ปันดี / 2547
15การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' participation in the Preschool Development Centers' Service under Borkacw Tambon Administrative Organization, Samoeng District, Chiang Mai Provnice / ณัฐ ปาณะจำนงค์ / 2555
16การรับรู้และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด อนุบาลศึกษาโรงเรียนเอกชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ / วารี กติกา / 2540
17ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสันติศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / อนุพล มาธนะสารวุฒิ / 2543
18ความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, understanding and participation of parents in Education Quality Assurance of Suandek Sunkamphaeng school, San Kamphaeng district, Chiang Mai province / สุวจี ปิมปา / 2554
19ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ในศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Parent's knowledge and understanding on and participation in experience enrichment activities of nature learning center, Darunnimitwittaya Kindergarten, Chiang Mai Province / อนันดา เสนาบุตร / 2547
20ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน = Effect of parent participation program on fear among preschoolers receiving immunization / วชิราภรณ์ บ่อน้อย / 2551

 


ขอบคุณที่มา  ::        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com

การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

คลิก ชื่อเรื่องแล้ว คลิก Full Text  เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม


1การพัฒนาบทเรียนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Development of backward design lessons to promote english reading and writing abilities of Mathayom Suksa 3 students / สุรางคนา ชวนพงษ์พานิช / 2555
2การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับเรื่องพลเมืองดีตามวิถีความพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตู้ลี้ จังหวัดลำพูน = Designing learning units using backward desing on good citizen according to way of sufficiency for mathayom suksa 2 students at Pratoolee Municipal School, Lumphun Province / สุพรรษา รักธัญการ / 2552
3การใช้การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อวางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 = Using backward desing for planning to further study in higher education level of grade level 4 students / วิฑูรย์ ไทยราชา / 2551


คลิก เอกสารฉบับเต็ม  เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ backward design / เบญจลักษณ์ พงศ์พัชรศักดิ์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 และความสามารถในกาคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) และการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (Cippa model) / ประครอง แจ่มใส.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward design) กับการสอนตามคู่มือครู / นุจรีย์ ผิวงาม.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเรื่อง ฟังก์ชัน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่คงทนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการออกแบบย้อนกลับกับการเรียนรู้ตามสภาพจริง / ไพโรจน์ น่วมนุ่ม.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการเปรียบเทียบการใช้เกมสะกดคำควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบวิพากษ์และการใช้เกมสะกดคำควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบให้คะแนนที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร / จารุวรรณ ศรีทองชัย.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการเปรียบเทียบผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบทันทีกับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบล่าช้าเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมปีที่ 6 โรงเรียนวัดศรีเอี่ยมอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร / พรรณทิพย์ มานะชนม์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการเปรียบเทียบผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบวิพากษ์กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบให้คะแนนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร / เจริญทิพย์ เปี่ยมทองคำ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการเปรียบเทียบผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบทันทีกับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบล่าช้าที่มีต่อความสามารถในการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมปีที่ 6 โรงเรียนวัดแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ / กนกพรรณ เคียนทอง.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการเปรียบเทียบผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับควบคู่กับการเสริมแรงแบบต่อเนื่องและแบบเว้นระยะเพื่อพัฒนาความ สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร / วันเพ็ญ ปรุงสำราญกิจ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการเปรียบเทียบผลของการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบให้คะแนนและการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบวิพากษ์ที่มีต่อความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / นันทิกานต์ สุขสำราญ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการเปรียบเทียบผลของการเรียนรู้แบบ 4 MAT ควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบทันทีและการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบล่าช้าที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / รัชดาพร ศรีรักษา.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ระดับชั้น ม.ศ. 1 วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนโปรแกรมแบบป้อนผลย้อนกลับตามปกติกับบทเรียนโปรแกรมแบบป้อนผลย้อนกลับเป็นคำอธิบายในโรงเรียนราษฎร์ / ประภา ยิ้มดี.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractขอบคุณที่มา  ::        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 
การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ