Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

02 มกราคม 2557

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

คลิกชื่อเรื่องแล้ว คลิก Full Text  เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม
1การใช้ยุทธวิธีอภิปัญญาในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนโปรแกรมภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Using metacognitive strategy to develop French language reading skill of Mathayom Suksa 5 students in French program / พัชรินทร์ กองวงค์ / 2552 /
2การใช้วินัยเชิงบวกเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ = Using positive discipline to promote basic French skills of diploma of vocational education students in tourism program at Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai / ชไมพร สุธรรม / 2553 /
3การประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดาราวิทยาลัย / จีรวรรณ อยู่ศิริ / 2545 /
4การพัฒนาการใช้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์ใน จังหวัดเชียงใหม่ / มัตติกา ทังสุภูติ / 2545 /
5การพัฒนาคู่มือครูในการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ = Development of teacher manual for within - school learning resources usage for foreign instruction / ณัฏฐวี นามบุรี / 2547 /
6การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Construction of computer - assisted instruction lesson about French culture for mathyom suksa 4 students / จาริณี มาเวหา / 2550 /
7บริบทการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพะเยา / ไมตรี สุขสอน / 2539 /
8ผลของการใช้ตัวชี้นำเพื่อช่วยในการค้นคืนสองแบบที่มีต่อการจำความหมายคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / นิภาพรรณ โฆษิตสกุลชัย / 2542 /


คลิกดูงานวิจัยฉบับเต็มที่ 
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
 
การศึกษาเปรียบเทียบคำยืมภาษาฝรั่งเศสในภาษาอังกฤษกับคำภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบัน / เฉลิมศรี อู่ทรัพย์.
URL:  เอกสารฉบับเต็มการศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับคนที่พบในสำนวนฝรั่งเศสและสำนวนไทย / ชนิกานต์ วงศ
URL:  เอกสารฉบับเต็ม


เหตุผลในการตัดสินใจเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอน

URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstract เอกสารประกอบการสอนวิชาฝรั่ง. 311 (ภาษาฝรั่งเศส 5) / นันทา ไกรวิทย์.

URL:  เอกสารฉบับเต็ม


คลิกชื่อเรื่องแล้ว คลิก วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext   เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.L’homme à la recherche de ses racines dans les oeuvres de Patrick Modiano : La Place de l’étoile, Les Boulevards de ceinture, Dora Bruder
(ผู้แสวงหาต้นกำเนิดของตนในนวนิยายของ ปาทริค โมดิยาโน : ลา ปลาส เดอ เล ตวล, เล บูเลอวาร์ เดอ แซงตูร์, ดอรา บรูแดร์)
เลขหมู่ PQ2673.O34 ธ36
ระดับ ปริญญาโท
Thaniya Umavijani
(ธนิยา อุมะวิชนี)
สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
2003
2.La crise Franco-Siamoise en 1893
(กรณีพิพาทสยาม-ฝรั่งเศส ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436))
เลขหมู่ DS575.5.F7 ป64
ระดับ ปริญญาโท
Piyanuch Joychoo
(ปิยะนุช จ้อยชู)
สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
2548
3.La decouverte des regions du Centre et les activites touristiques avec l'agence de voyage Exotissimo Travel Thailand et Marwin Tours ‪(Thailand)‬
(การท่องเที่ยวในเขตภาคกลางและภาคใต้และกิจกรรมท่องเที่ยวกับบริษัท Exotissime Travel Thailand และบริษัท Marwin Tours ‪(Thailand)‬)
เลขหมู่ G155.T4C4 P46
ระดับ ปริญญาโท
Penpisit Thanarattanasut
(เพ็ญพิสิฐ ธนรัตนสุทธิ์)
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2552
4.Les relations commerciales de la France avec le Siam sous le Regne du roi Narai
(ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์)
เลขหมู่ DS578.6 S96
ระดับ ปริญญาโท
Sutpachaya Anusonpornpem
(สุภัชญา อนุสนธิ์พรเพิ่ม)
สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
2552
5.Une approche de la langue thai par Mgr. Pallegoix
(การศึกษาภาษาไทยของมุขนายกมิซซังปาลเลอกัวซ์)
เลขหมู่ PL4163 ป64
ระดับ ปริญญาโท
Piyarat Boonyarattanakalin
(ปิยรัตน์ บุณยรัตนกลิน)
สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
2544
6.การปฏิวัติในสยามปี ค.ศ. 1688 ในทัศนะของนายทหารฝรั่งเศส
(La Revolution de 1688 au Saim d'apres des sources militaires francaises)
เลขหมู่ DS578.6.ป46
ระดับ ปริญญาโท
ปรีดี พิศภูมิวิถี
(Predee Phisphumvidhi)
สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
2545
7.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาฝรั่งเศส เรื่อง วัฒนธรรมฝรั่งเศส ด้านวัฒนธรรมการกิน
เลขหมู่ LB1028.5 พ25
ระดับ ปริญญาโท
พงศวีร์ สุภานนท์
(Pongsawee Supanonth)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
8.การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้อดีตกาลในภาษาฝรั่งเศส ของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับปริญญาตรี
เลขหมู่ PC2105 ธ64
ระดับ ปริญญาโท
ธีระ รุ่งธีระ
(Theera Roungtheera)
สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
2548
9.การศึกษาความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4)
เลขหมู่ บค.1/01 2541-008
ระดับ ปริญญาตรี
วชิราภรณ์ ไชยชาติ
( )
ภาควิชาโบราณคดี
2541
10.ฝรั่งเศสกับการปฏิรูประบบกฎหมายไทย ตั้งแต่ยุคแสวงหาอาณานิคมจนถึงยุคโลกาภิวัฒน์ปัจจุบัน
(L'A pport francais a la reforme juridique thaie : Du temps de la colonisation a l'ere de la mondialisation)
เลขหมู่ DS575.5.F7 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วันวิสาข์ ศรีกระจิบ
(Wanwisa Srikrajib)
สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
2546
11.ภาพลักษณ์สังคมฝรั่งเศสต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อง "ไกลบ้าน"
เลขหมู่ DC33.7 ว56
ระดับ ปริญญาโท
วศินา อัญชลิสังกาศ
(Vasina Anchalisangkas)
สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
2549
12.ภารกิจของเซอวาลิเยร์ เดอ โซมองต์และทูตฝรั่งเศสคณะแรกที่มายังสยาม (พ.ศ. 2228)
เลขหมู่ DS578.6 ธ63
ระดับ ปริญญาโท
ธันยพร เบ็ญจวรรณ์
(Thunyaporn Benjawan)
สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
2550
13.เรื่องเล่าแนวพิธีแรกรับของฌอง - มารี กุสตาฟ เลอ เคลซิโอ ชุดมงโด เอ โอทร์
(Recits initiatiques de Jean-Marie Gustave LE CLEZIO : Mondo et autres histoires)
เลขหมู่ PQ2672.E25 ช93
ระดับ ปริญญาโท
โชติกา เตชะนิยม
(Chotika Techaniyom)
สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
2545
14.ศิลปะการเล่าเรื่องผลงานของ ฌอง ฌิโอโน : เรอแกง และ เลอ ฮุส ซาร์ ซูร์ เลอ
(L'art du recit dans deux romans de Jean Giono : Regain et Le Hussard sur le toit)
เลขหมู่ PQ2613.I57|bส73
ระดับ ปริญญาโท
สุพัชรี เมนะทัต
(Supatcharee Manatat)
สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
2545
15.สนธิสัญญาระหว่างสยามกับชาติตะวันตกในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ
(Treaties between siam and western countries in the reign of King Narai)
เลขหมู่ JX1579.5 ธ65
ระดับ ปริญญาโท
ธิษณา วีรเกียรติสุนทร
(Thissana Weerakietsoontorn)
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา
2554
16.สภาพสังคมแคเมอรูนและกินีในยุคอาณานิคมฝรั่งเศสจากนวนิยายเรื่อง อูนวีเดอบอยของแฟร์ดิน็องด์ โอโยโนะ และเรื่อง ลองฟ็องนัวร์ ของกามารา ไลย์
(La societe camerounaise et guineenne sous la colonisation francaise d'apres Ferdinand Oyono dans Une vie de boy et Camara Laye dans L'enfant noir)
เลขหมู่ PN3352.C5 อ77
ระดับ ปริญญาโท
อุเทน สุขเจริญ
(Uthen Sukcharoen)
สาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
2546

ขอบคุณที่มา  ::        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ;
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ;
มหาวิทยาลัยศิลปากร  


 

เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น