Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

14 มกราคม 2557

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา CMU


ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา CMU


 

 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

คลิก ชื่อเรื่อง ล้ว คลิก Full Text  เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม

1การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในโปรแกรมการควบคุมน้ำหนักโรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' participation in weight control program for students at Bansankampang school, Chiang Mai Province / ประวัติ ศรีอ่อน / 2553 
2การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' participation in educational management of Lanna International School, Chiang Mai Province / ปกรณ์ ศรีตนทิพย์ / 2553 
3การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / จันรอล เงินคำ / 2543
4การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' involvement in early childhood education management of schools at Chom Thong Municipality area, Chom Thong district, Chiang Mai Province / เทอดศักดิ์ จันเสวี / 2549
5การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Parents' participation in caring for children with acute lower respiratory tract infection and related factors / สิรินาตยา วงค์วาล / 2551
6การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล / ณิชกานต์ ไชยชนะ / 2545 
7การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน = Parent participation in the care of hospitalized children at community hospital / อัมพร รอดสุทธิ์ / 2547 
8การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการป้องกันปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ของนักเรียนปกาเกอะญอ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง จังหว้ดแม่ฮ่องสอน = Parent's participations in the prevention of malnutrition problems among The Pga K'nyau students at Ban Huay Kung school, Mae Hong Son Province / พชร ศิละวรรณโณ / 2550 
9การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวชิรวิทย์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of parents in educational management development of Wachirawit Primary School, Chiang Mai Province / จิราภรณ์ ศรีคำ / 2548 
10การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสหศึกษา อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / สิริณัฐ ปิยะมิ่ง / 2547 
11การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กประถมศึกษา โรงเรียนบ้านประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน / ศักดิ์ชัย ชัยวิรัตน์ / 2542
12การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนานักเรียนกลุ่มโรงเรียนอุดรสัมพันธ์ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / เกษม ใจเถิง / 2546
13การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ / พวงทอง ลักษณาภิรักษ์ / 2546
14การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Parental participation in promoting morality of students at Theerakarn Ban - Hong School, Lamphun Province / สุจิตรา ปันดี / 2547
15การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' participation in the Preschool Development Centers' Service under Borkacw Tambon Administrative Organization, Samoeng District, Chiang Mai Provnice / ณัฐ ปาณะจำนงค์ / 2555
16การรับรู้และแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด อนุบาลศึกษาโรงเรียนเอกชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ / วารี กติกา / 2540
17ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสันติศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / อนุพล มาธนะสารวุฒิ / 2543
18ความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, understanding and participation of parents in Education Quality Assurance of Suandek Sunkamphaeng school, San Kamphaeng district, Chiang Mai province / สุวจี ปิมปา / 2554
19ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ในศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Parent's knowledge and understanding on and participation in experience enrichment activities of nature learning center, Darunnimitwittaya Kindergarten, Chiang Mai Province / อนันดา เสนาบุตร / 2547
20ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน = Effect of parent participation program on fear among preschoolers receiving immunization / วชิราภรณ์ บ่อน้อย / 2551

 


ขอบคุณที่มา  ::        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com

การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น