Legacy

จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) , Colla B gummy (คอลล่าบี กัมมี่) , เวย์โปรตีน และ Reborn สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

31 ตุลาคม 2554

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010

     การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010

วิธีใช้และบทความเชิงปฏิบัติสำหรับ Word 2010

Office 2010

แทรกสัญลักษณ์ในเอกสารออฟฟิศ 2010 แบบง่ายๆ


ไม่ให้ Office 2010 แปลงแอดเดรสเป็นลิงค์


ค้นข้อมูลในเอกสารเวิร์ดได้ง่ายๆ ด้วย Navigation Pane


Mini Translator ฟีเจอร์แปลภาษาของ Office 2010


นำไฟล์ออฟฟิศ 2010 ที่มีฟอนต์เฉพาะตัว ไปเปิดเครื่องอื่นได้ด้วย


พิมพ์ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นและสะดวกด้วย eType โปรแกรมช่วยสะกด


อ่านอย่างเดียวนะ…ห้ามแกไข


ทำงานกับ Microsoft Office ได้ง่ายขึ้นด้วยแท็บฟีเจอร์


แปลงเอกสารจาก Compatibility Mode เป็น Office 2010


ลบฉากหลังของภาพในแบบฉบับ MS Office 2010


Backstage View ฟีเจอร์ที่ทำให้ Office 2010 น่าใช้ขึ้น


สร้างเอกสาร MS Office ผ่านเบราว์เซอร์ด้วย Office Web Apps


มาสร้างเอกสาร PDF อย่างง่ายๆ ด้วย Microsoft Office 2010
image

Word

กำหนดเอกสารให้แสดงทั้งแนวตั้งและแนวนอนคละกัน


บันทึกเอกสารเวิร์ดเป็นเว็บเพจ


ตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นในรูปแบบของคุณใน Word 2010


ใส่กรอบสวยๆ ให้รูปภาพในเอกสารเวิร์ด 2010


ปรับแต่งคำสั่งใน Quick Access Toolbar


ทำสีให้พื้นหลังเอกสาร Word 2010


ทำเอฟเฟ็กต์สวยๆให้กับข้อความ


การแทรกหมายเลขหน้า


ใส่ลายน้ำแบบกำหนดข้อความเอง


สลับหน้าต่างเอกสารไปที่ต้องการในกรณีเปิดเอกสารหลายๆไฟล์


ข้ามไปหน้าที่ต้องการในเอกสาร Word 2010


เทียบเอกสาร Word 2010 ระหว่าง 2 ไฟล์ ให้ตรงกัน


ปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดให้เท่ากันในเอกสารเวิร์ด 2010


แทรก Symbol อื่นๆ แทนบูลเล็ต


การทำงานกับเวิร์ดด้วยคีย์บอร์ดชอร์ตคัต


ลดหน้าเอกสารด้วยคำสั่ง Shirk One Page


ที่คั่นหนังสือใน Microsoft Word ก็มีใช้


แสดงหมายเลขบรรทัดในเอกสาร Word


Screenshot เครื่องมือจับภาพแบบง่ายๆ ใน Word 2010


ทำนามบัตรไว้ใช้เองด้วย Word 2010


สร้างเมนูริบบอนส่วนตัวไว้ใช้ใน Word 2010
image

Excel

แปลงตัวพิมพ์ใหญ่ให้เป็นพิมพ์เล็ก


อิมพอร์ตข้อมูลที่จากเท็กซ์ไฟล์เข้า Excel


แบ่งข้อความจาก 1 คอลัมน์เป็น 2 คอลัมน์


สร้างมาโครใส่ชื่อที่ส่วนบน (Header) ของเอกสาร Excel 2010


บีบย่อขนาดไฟล์รูปภาพใน Excel 2010


ใส่เลขหน้าให้กับ Excel 2010


แทรก SmartArt ลงในชีต Excel 2010
image

Outlook

เปลี่ยน Themes ให้กับหน้าต่าง Message


ส่งเมลจากดีฟอลต์แอ็กเคานต์ตลอด


มาสร้างลายเซ็น (Signature) ให้เมลของคุณใน Outlook 2010


ซ่อมไฟล์ข้อมูล PST ของ Outlook 2010


สร้าง Microsoft Outlook Shortcut ในแบบ XP


มาทำ Mail Desktop Alert ใน Outlook 2007
20 ตุลาคม 2554

การวิจัยเชิงพรรณนา

         การวิจัยเชิงพรรณนา


การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)

ลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนา
1) เป็นการบรรยายและแปลความหมายของปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นตามสภาพ
2) ผู้วิจัยไม่ได้จัดกระทำใด ๆ เพียงแต่รวบรวมข้อมูลและ วิเคราะห์นำมาเสนอเท่านั้น
3) ผู้วิจัยไม่ได้ควบคุมตัวแปรใด ๆ ปรากฏการณ์ ที่ศึกษา นั้นเป็นสภาพตามธรรมชาติ


ตัวอย่างรายชื่องานวิจัยเชิงพรรณนา

- ความรู้ทางภาษาศาสตร์ของครูสอนภาษา อังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- รูปแบบที่ควรจะเป็นของห้องสมุดโรงเรียน มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ปัญหาของนักเรียนประถมศึกษาที่มาจาก ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร
- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ ทางสมองกับความสามารถ ด้านการคิด แก้ปัญหา ใน วิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนในระดับ มัธยมศึกษา
- การศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยไทย
- ความต้องการการนิเทศการสอนของครู ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 9
- ความรู้สึกรับผิดชอบ ความอยากรู้อยากเห็น และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้รับ การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยกับ แบบเอาใจใส่เกินไป

ความมุ่งหมายของการวิจัยเชิงพรรณนา

1) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2) เพื่อนำข้อมูลในปัจจุบันไปตีความหมาย อธิบาย ประเมินผล และเปรียบเทียบ ปรากกการณ์ต่าง ๆ
3) เพื่อที่จะทราบความสัมพันธ์ และ แนวโน้ม ของเหตุการณ์ในปัจจุบัน
4) เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานของสิ่งที่ได้ศึกษา ไว้เปรียบเทียบ และเป็นแนวทาง แสวงหา ความรู้ความจริงต่อไป
5) เพื่อทราบหลักเหตุผล และการปฏิบัติ ปัญหาเพื่อหาทางปรับปรุง

ข้อมูลของการวิจัยเชิงพรรณนา

ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เป็นข้อมูลที่วัดออกมาเป็นตัวเลข
ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Data) เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลข

ระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงพรรณนา

1) การเลือกหัวข้อปัญหา
2) การนิยามปัญหา
3) พิจารณาแหล่งข้อมูลของปัญหานั้น ๆ
4) สำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
6) ศึกษาลักษณะประชากร
7) เก็บรวบรวมข้อมูล
8) การจัดกระทำกับข้อมูล
9) นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
10) สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
11) เขียนรายงานการวิจัย

ชนิดของการวิจัยเชิงพรรณนา

1. การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Studies)
2. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ (Interrelationship Studies)
3. การศึกษาพัฒนาการ (Developmental Studies)

การวิจัยเชิงสำรวจ

- การสำรวจสถาบันการศึกษา (School Survey)
- การสำรวจชุมชน (Community Survey)
- การสำรวจประชามติ (Public Opinion Survey)
- การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
- การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)

การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ - การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Studies)
- การศึกษาเปรียบเทียบผลเพื่อสืบหาเหตุ (Causal Comparative Studies)
- การศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Studies)
- การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรม (Cross Cultural Studies)

การศึกษาพัฒนาการ
- การศึกษาการเจริญงอกงาม (Growth Studies)
- การศึกษาแนวโน้ม (Trend Studies)ตัวอย่างงานวิจัย


การพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองคันนา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกวลิน ดวงสวัสดิ์
http://khoon.msu.ac.th/full158/kewalin133949/titlepage.pdf

การพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศงานห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปณิชา จันทาเหลือง
http://khoon.msu.ac.th/full153/panicha133454/titlepage.pdf

การพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนวัดสุทธจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิเชษฐ วันทากุล
http://khoon.msu.ac.th/full153/pichet133442/titlepage.pdf

การบริหารงานห้องสมุดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กัลยาณี จันทร์คำหอม
http://khoon.msu.ac.th/full141/kanlayanee132178/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบพฤติกรรมบริโภคนิยมและเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดมุกดาหารที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและมีความเชื่อมั่นในตนเองแตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ ภควดี อาจวิชัย
http://khoon.msu.ac.th/full142/phakhawadee132219/titlepage.pdf

บุคลิกภาพความเป็นผู้นำของนักเรียนที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐวุฒิ ธูปทอง
http://khoon.msu.ac.th/full137/nattawut131803/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ระหว่างนักเรียนที่มีสไตล์การคิดและการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ ทศพร ดวงหัสดี
http://khoon.msu.ac.th/full113/tossaporn11113/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่มีการอบรมเลี้ยงดูเชาวน์ปัญญาและความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคแตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ พรชัย กาลภูธร
http://khoon.msu.ac.th/full114/phonchai11216/titlepage.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและทักษะชีวิตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกลวิธานการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 / วิทยานิพนธ์ ของ นาตยา มุกดากุล
http://khoon.msu.ac.th/full107/nataya10455/titlepage.pdf

การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อาภาพร เหล็กกล้า
http://khoon.msu.ac.th/full175/apaporn135701/titlepage.pdf

การจัดการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วีระศักดิ์ สุภาพ
http://khoon.msu.ac.th/full160/weerasak134216/titlepage.pdf

การพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้านความรับผิดชอบโรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พฤกษทล ชำนาญ
http://khoon.msu.ac.th/full153/pruksatol133406/titlepage.pdf


ความต้องการของครูผู้สอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนง วิชางานเกษตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการ ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น / ปริญญานิพนธ์ ของ ดำเนิน ดวงศรี
http://khoon.msu.ac.th/full115/damnern11332/titlepage.pdf

ความต้องการของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ / ปริญญานิพนธ์ ของ สุรพงษ์ กมลสาร
http://khoon.msu.ac.th/full104/surapong9992/titlepage.pdf


ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะการอ่านและเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ สาวิตรี อยู่สุ่ม
http://khoon.msu.ac.th/full161/sawitri134292/titlepage.pdf


ศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 9 / ปริญญานิพนธ์ ของ สมสนิท กองสาสนะ
http://khoon.msu.ac.th/full116/somsanit11349/titlepage.pdf


ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พระประมวล โยธี
http://khoon.msu.ac.th/full134/phapramuan131319/titlepage.pdf

อิทธิพลของครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ ของ บำเพ็ญ วชังเงิน
http://khoon.msu.ac.th/full84/bumpen-wa8483/titlepage.pdf
14 ตุลาคม 2554

ตัน ภาสกรนที

                 ตัน ภาสกรนที


ตัน ภาสกรนที นักการตลาดและการจับใจดึงดูดลูกค้า รูปที่ 1


ตัน ภาสกรนที (4 เมษายน พ.ศ. 2502 - ) เป็นนักธุรกิจผู้ก่อตั้งบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เขาขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในพ.ศ. 2551 และภายหลังประกาศลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการโออิชิ กรุ๊ปโดยจะมีผลในเดือนกันยายน 2553

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 เมื่อ ตัน อำลาจาก บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ ตัน ก็ได้สร้างบริษัทขึ้นใหม่ชื่อว่า บริษัท ตันไม่ตัน จำกัด โดย ตัน ภาสกรนที ให้คำมั่นสัญญาในการทำบริษัทนึ้ว่า "ในการเริ่มต้นธุรกิจของบริษัท ไม่ตัน จำกัดครั้งนี้ เงินปันผลของบริษัทในส่วนที่ผมและคุณอิง ภรรยาของผมถือหุ้นอยู่ ผมขอแบ่งเงินปันผลนี้ 50% ให้กับมูลนิธิตันปัน ตั้งแต่ปีแรกที่ดำเนินการเป็นต้นไป จนเมื่อผมอายุครบ 60 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เดือน 9 พ.ศ. 2562 ผมจะเพิ่มเงินบริจาคไม่ต่ำกว่า 90% ให้กับมูลนิธิตันปันตลอดไปเพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อม"

ประวัติ

ตัน ภาสกรนที เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2502 ในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มีฐานะปานกลาง ที่บิดาอพยพมาจากประเทศจีน และได้ตั้งรกรากที่จังหวัดชลบุรี ตันจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเริ่มทำงานแรกเป็นพนักงานแบกของ เริ่มต้นค่าแรงในการทำงาน 700 บาท และหันมาทำอาชีพพ่อค้าแผงหนังสือที่ชลบุรี และได้เริ่มต้นซื้อห้องแถวขยายกิจการจนเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ตัน เริ่มต้นธุรกิจ “โออิชิ” ภัตตาคารบุปเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น และมีธุรกิจอื่นๆ เช่น สตูดิโอถ่ายภาพแต่งงาน จนกระทั่ง มาทำธุรกิจเครื่องดื่ม คือ ชาเขียวโออิชิ และ อะมิโน โอเค
ปัจจุบันสมรสกับ อิง สุนิสา ภาสกรนที (สกุลเดิม: สุขพันธุ์ถาวร) หลังจากแยกทางจากภรรยาคนแรก และมีลูก 3 คน : กิ๊ฟ วริษา (เกิดกับภรรยาคนแรก) , เก็ท และ ใกล้ใกล้

หลังจากออกจากโออิชิ

ตัน ได้สร้างธุรกิจใหม่ ได้แก่ Melt Me, Yes R&B, Ramen Champian ตั้งอยู่ที่กลางซอยทองหล่อ 10 และ ได้หวนคืนธุรกิจเครื่องดื่มอีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า Double Drink น้ำดื่มผลไม้ และชาเขียวอิชิตัน นอกจากนี้ เขายังมีผลงานร่วมกับอุดม แต้พานิช ในรูปแบบของการตลาดที่หลากหลาย

อ้างอิง

 1. ^ 'ตัน'แถลงวันนี้'อำลา'โออิชิมีผล9ก.ย. www.suthichaiyoon.com 29 กรกฎาคม 2553
 2. ^ "ทำธุรกิจไม่ยึดติด 'ตัน ภาสกรนที' ยิ้มพร้อมน้ำตา โบกมือลาโออิชิ" กรุงเทพธุรกิจ Bizweek 2 สิงหาคม 2553 หน้า 3
 3. ^ คำมั่นสัญญา ภารกิจของบริษัท ไม่ตัน จำกัด และมูลนิธิตันปัน บน http://www.facebook.com/tanmaitan เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553
 4. ^ ตัน ภาสกรนที เป็นอย่างเขาไม่ยาก? www.gotomanager.com
 5. ^ “ตัน” กะ “โน้ส” Double Brand สร้าง Brand


วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube
ตัน ภาสกรนทีตั้ง'มูลนิธิตันปัน'

ตัน ภาสกรนที ตั้ง'มูลนิธิตันปัน'ตามอำเภอใจแบ่งปันรอยยิ้มสู่เด็กน้อย


จากความหลังฝังใจเรื่องโอกาสในการศึกษาที่มีน้อยกว่าคนอื่น ทำให้ผู้ชายคนนี้ ตัน ภาสกรนที กรรมการบริหาร บริษัท ไม่ตัน จำกัด มุ่งมั่นที่จะทำความฝันให้เป็นจริง เป็นแรงบันดาลใจให้ก่อเกิด "มูลนิธิตันปัน" ที่เขาประกาศแบ่งรายได้จากเงินปันผลในส่วนที่เป็นของตัวเอง และ สุนิสา ภาสกรนที ภรรยา ถือหุ้นอยู่ จำนวน 50% ให้แก่มูลนิธิตันปัน ตั้งแต่ปีแรกที่ดำเนินการบริษัท จนกระทั่งเขาอายุครบ 60 ปี จากนั้นตั้งแต่วันที่ 9 เดือน 9 พ.ศ.2562 เขาจะเพิ่มเงินบริจาคไม่ต่ำกว่า 90% ให้แก่มูลนิธิตันปันตลอดไป เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
ตัน ภาสกรนที กลับมาทำ "ชาเขียวพร้อมดื่ม" ในชื่อ "อิชิตัน" อีกครั้ง ภายใต้บริษัท ไม่ตัน จำกัด เล่าความตั้งใจการทำมูลนิธิตันปันว่า เริ่มทำธุรกิจส่วนตัวมาตั้งแต่อายุ 17 ปี แต่ด้วยความที่เรียนน้อย จึงให้ความสำคัญของการศึกษาเป็นเรื่องแรก อยากทำอะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาและสิ่งแวดล้อมก่อน โดย
ส่วนตัวไม่ได้เป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือย มาถึงวันนี้ครอบครัวก็มีความสุขดี มั่นคงแล้ว
"ถ้าผมเห็นแก่ตัว ผมก็หยุดแล้ว พอแล้ว แต่ผมมองว่า ที่ผมและครอบครัวมีวันนี้ได้ เพราะมีคนอื่นให้โอกาส ดังนั้น ผมและครอบครัวควรตอบแทนสังคมด้วยการช่วยเหลือคนอื่น อยากเป็นตัวอย่างเล็กๆ ให้แก่สังคม ผมเรียกบริษัทไม่ตันว่า ธุรกิจเพื่อภารกิจ เวลาจะทำอะไร ผมจะมองยาวๆ ไม่มองเฉพาะหน้า เปรียบเสมือนใช้แว่นขยายส่องไปไกลๆ เพื่อดูว่า สุดท้ายของสุดท้ายจะเป็นอย่างไร การทำธุรกิจครั้งนี้ทำเพื่ออะไร"
มีคนเคยถามว่า ทำไมไม่มอบเงิน 300 ล้านบาทให้มูลนิธิตันปันไปตั้งแต่แรก ตัน เล่าถึงแนวคิดของเขาว่า ถ้าฝากธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยไม่มาก จึงหันมาใช้วิธีทยอยให้ดีกว่า เพราะต่อไปมูลนิธิก็จะอยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง แม้ว่าวันนั้นอาจจะไม่มีเขาอยู่แล้วก็ได้
"ตอนนี้ลงทุนสร้างโรงเรียนอนุบาลที่บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ในพื้นที่ 25 ไร่ และซื้อเพิ่มอีก 16 ไร่ รวมเป็น 41 ไร่ ลงทุนไป 30 กว่าล้านบาทแล้ว ทั้งซื้อที่และก่อสร้างเบ็ดเสร็จอาจจะถึง 40 ล้านบาท และเริ่มไปดูที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนที่ 2 และ 3 ทางภาคอีสานแล้ว เล็งไว้ที่นครราชสีมา ขอนแก่น หรืออุดรธานี ผมไม่อยากให้มูลนิธิเป็นภาระกับใคร ผมจึงนำเงิน 300 ล้านบาทที่จะตั้งมูลนิธิ ไปทำธุรกิจเพื่อให้เกิดดอกผล สิ่งที่อยากให้มูลนิธิ คือให้เวลาอีก 8 ปี ช่วยกันสร้างบริษัทให้มั่นคง กำไรส่วนของผมและภรรยามอบให้มูลนิธิ วันหนึ่งผมอยากเกษียณออกมาทำในสิ่งที่อยากทำ เป็นอาสาสมัคร ทำในสิ่งที่ไม่ต้องคำนึงเรื่องกำไรเป็นหลัก ตอนนั้นบริษัทมีเจ้าของ คือลูก และลูกน้องที่ไม่ต้องนำกำไรของพวกเขาไปมอบให้มูลนิธิแล้ว"
ตัน เล่าอีกว่า การทำมูลนิธิ โดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านการศึกษา ส่วนหนึ่งมาจากความฝันในวัยเด็กที่เรียนน้อย เป็นจินตนาการที่ฝันไว้ว่า วันหนึ่งเมื่อมีความพร้อมก็อยากจะตอบแทนสังคมด้านการศึกษา เป็นความสุขที่ผมฝันไว้มานาน ตอนนี้สนามฟุตบอลเสร็จแล้ว ตัวโรงเรียนกำลังก่อสร้าง และทำเศรษฐกิจพอเพียง มีบ่อปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ ในเนื้อที่ประมาณ 30 กว่าไร่ จ้างครูดีๆ โรงเรียนดี ครูดี นักเรียนก็จะมีคุณภาพ เขาออกตัวว่า ไม่ได้ทำเรื่องใหญ่ แต่ทำเล็กๆ ที่มีคุณภาพ
ตราบใดที่เครื่องดื่มอิชิตัน หรือร้านอาหารในเครือบริษัทไม่ตันยังขายได้ กำไรครึ่งหนึ่งก็จะกลับไปที่มูลนิธิโดยอัตโนมัติ มูลนิธิอยู่ได้ ไม่อยากทำอะไรที่ได้หน้า เป็นข่าว แต่ไม่ยั่งยืน ขอเป็นความสุขส่วนตัว ที่ต้องลงทุนและลงแรงด้วย
นอกจากนี้ ก็มีสวนป่าสาธารณะที่บ่อทอง ปลูกมาประมาณ 2 ปีมาแล้ว เป็นการปลูกป่าให้เป็นสวนสาธารณะด้วย โดยนำคนในชุมชนประมาณ 1,000 คน เป็นเด็ก 500 คน เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลต้นไม้ ในที่สุดก็เป็นสวนสาธารณะของชุมชน เขาจะดูแลให้ 5 ปี ปีหน้าจะทำถนนเพื่อเป็นที่วิ่งออกกำลังกาย สร้างห้องน้ำ และสร้างบ้านเล็กๆ 2 หลัง ให้คนดูแลสวนพักอาศัย จากนั้นให้คนดูแลหารายได้จากการบริการห้องน้ำ ขายน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่มาออกกำลังกาย ใช้พื้นที่ที่เหลืออยู่ประมาณ 200 ตร.ม. จัดงาน บริหารงานเองโดยไม่ต้องมาพึ่งเขาอีก ปลูกดอกไม้ ไม้ผล มีบ่อปลาเพื่อนำไปขายเป็นรายได้เลี้ยงตัวเองได้ เหมือนโรงเรียนที่จะให้ดูแลบริหารตัวเองได้ ต้องคิดให้ครบถ้วนให้สามารถอยู่ได้จริงๆ ตลอดไป มีรายได้ดูแลตัวเองได้ตลอดไป
"ผมไม่ไปตีกอล์ฟ ไม่ไปดำน้ำ แต่ความสุขของผมคือ การทำในสิ่งที่อยากทำ ผมชอบทำตามอำเภอใจ แต่อย่าคาดหวังกับผมมากว่า ผมจะทำให้โลกร้อนลดลง ผมทำเพราะอยากทำ ทำแล้วมีความสุข แค่นี้พอใจแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่าง คือ ครอบครัว และธุรกิจ ต้องทำไปพร้อมกัน ผมได้ดูแลครอบครัว ทำธุรกิจ และทำเพื่อนสังคมได้ ไม่ต้องหรือทำทีละอย่าง แค่นี้ ผมก็พอใจแล้ว" ตัน อิชิตัน ทิ้งท้ายอย่างกินใจ

03 ตุลาคม 2554

การใช้งาน Windows Movie Maker

        การใช้งาน Windows Movie Maker

วิดีโอ YouTubeWindows Movie Maker เป็นคุณลักษณะของ Windows Vista ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพยนตร์ของครอบครัวและการนำเสนอภาพนิ่งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ พร้อมทั้งชื่อเรื่อง ช่วงการเปลี่ยนภาพ ลักษณะพิเศษ ดนตรี หรือแม้กระทั่งคำบรรยายภาพแบบมืออาชีพ และเมื่อคุณสร้างเสร็จแล้ว คุณสามารถใช้ Windows Movie Maker เพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณและแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ
ถ้าคุณยังเป็นมือใหม่สำหรับการตัดต่อวิดีโอแบบดิจิทัล หรือเพิ่งหัดใช้งาน Windows Movie Maker ขอให้อ่านคำแนะนำสำหรับเครื่องมือต่างๆ ที่คุณจะได้ใช้ใน Windows Movie Maker และการเชื่อมโยงต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติม

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือของ Windows Movie Maker

Windows Movie Maker จะแบ่งออกเป็นสามพื้นที่หลักคือ บานหน้าต่าง กระดานเรื่องราว/เส้นเวลา และหน้าจอแสดงตัวอย่าง
รูปภาพของ Windows Movie Makerพื้นที่หลักของ Windows Movie Maker
แสดงทั้งหมด

 

เกี่ยวกับบานหน้าต่าง

Windows Movie Maker ประกอบด้วยบานหน้าต่างที่แตกต่างกันจำนวนมากให้คุณเลือกใช้ตามลักษณะการทำงานแต่ละประเภท
 • บานหน้าต่าง "งาน" จะแสดงรายการงานทั่วไปที่คุณอาจต้องทำเมื่อสร้างภาพยนตร์ ซึ่งประกอบด้วยการนำเข้าแฟ้ม การตัดต่อและการเผยแพร่ภาพยนตร์
 • บานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน' จะแสดงโฟลเดอร์คอลเลกชันซึ่งมีคลิปอยู่ โฟลเดอร์คอลเลกชันจะปรากฏทางซ้ายของบานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน' และคลิปในโฟลเดอร์คอลเลกชันที่เลือกไว้จะปรากฏทางขวาของบานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน' รูปภาพต่อไปนี้แสดงบานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน'
  รูปภาพของบานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน'บานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน'
 • บานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน' จะแสดงคลิป ลักษณะพิเศษ หรือช่วงการเปลี่ยนภาพที่คุณทำงานอยู่ในขณะสร้างภาพยนตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณกำลังทำงาน คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองเพื่อแสดงรูปขนาดย่อหรือรายละเอียดได้
  คุณสามารถลากคลิป ช่วงการเปลี่ยนภาพ หรือลักษณะพิเศษจากบานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน' หรือคอลเลกชันจากบานหน้าต่าง 'คอลเลกชัน' ไปยังกระดานเรื่องราว/เส้นเวลาสำหรับโครงการปัจจุบันของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากคลิปต่างๆ ไปเล่นที่หน้าจอแสดงตัวอย่างได้ด้วย หากคุณเปลี่ยนแปลงคลิป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อโครงการปัจจุบันเท่านั้น แต่จะไม่มีผลกับแฟ้มต้นฉบับ

 

เกี่ยวกับกระดานเรื่องราวและเส้นเวลา

พื้นที่ที่คุณสร้างและแก้ไขโครงการจะแสดงเป็นสองมุมมองคือ กระดานเรื่องราวและเส้นเวลา คุณสามารถสลับระหว่างสองมุมมองดังกล่าวได้เมื่อสร้างภาพยนตร์
 • กระดานเรื่องราว. กระดานเรื่องราวเป็นมุมมองเริ่มต้นใน Windows Movie Maker คุณสามารถใช้กระดานเรื่องราวเพื่อดูลำดับหรือการจัดลำดับของคลิปต่างๆ ในโครงการของคุณและสามารถจัดเรียงใหม่ได้ง่าย หากจำเป็น มุมมองดังกล่าวทำให้คุณเห็นช่วงการเปลี่ยนภาพของวิดีโอหรือลักษณะพิเศษของวิดีโอที่คุณเพิ่มเข้าไปได้ คลิปเสียงที่คุณเพิ่มลงในโครงการจะไม่แสดงบนกระดานเรื่องราว แต่คุณสามารถดูได้ในมุมมองเส้นเวลา รูปภาพต่อไปนี้แสดงมุมมองกระดานเรื่องราวใน Windows Movie Maker
  รูปภาพของมุมมองกระดานเรื่องราวมุมมองกระดานเรื่องราว
 • เส้นเวลา. มุมมองเส้นเวลาเป็นมุมมองที่แสดงรายละเอียดของโครงการภาพยนตร์ของคุณและทำให้คุณแก้ไขภาพยนต์ได้ปราณีตขึ้น การใช้มุมมองเส้นเวลาทำให้คุณสามารถตัดแต่งคลิปวิดีโอ ปรับระยะเวลาของช่วงการเปลี่ยนภาพระหว่างคลิป และดูแทร็กเสียงได้ คุณสามารถใช้เส้นเวลาในการตรวจทานหรือแก้ไขการกำหนดเวลาคลิปในโครงการของคุณ ใช้ปุ่มเส้นเวลาในการสลับไปยังมุมมองกระดานเรื่องราว ย่อหรือขยายรายละเอียดของโครงการ บรรยายเส้นเวลา หรือปรับระดับเสียง รูปภาพต่อไปนี้แสดงมุมมองเส้นเวลาใน Windows Movie Maker
  รูปภาพของมุมมองเส้นเวลามุมมองเส้นเวลา

เกี่ยวกับหน้าจอแสดงตัวอย่าง

หน้าจอแสดงตัวอย่างช่วยให้คุณสามารถดูคลิปแต่ละรายการหรือทั้งโครงการได้ ด้วยหน้าจอแสดงตัวอย่าง คุณสามารถแสดงตัวอย่างโครงการก่อนที่จะเผยแพร่เป็นภาพยนตร์ได้ คุณสามารถใช้ปุ่มใต้หน้าจอแสดงตัวอย่างเพื่อเล่นคลิปหรือหยุดชั่วคราว หรือเพื่อเลื่อนไปข้างหน้าหรือกรอกลับคลิปทีละเฟรม ปุ่ม "แยก" ทำให้คุณแยกคลิปออกเป็นสองส่วน ณ จุดที่แสดงในหน้าจอแสดงตัวอย่าง
คุณสามารถกำหนดให้หน้าจอแสดงตัวอย่างใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ โดยการคลิก มุมมอง ชี้ไปที่ ขนาดหน้าจอแสดงตัวอย่าง แล้วเลือกขนาด นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากหน้าต่างเพื่อทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับWindows Movie Maker

ต่อไปนี้คือการเชื่อมโยงไปยังหัวข้อที่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ใน Windows Movie Makerตัดต่อวีดีโอง่ายๆ ด้วย Windows Movie Maker


Download::คู่มือการตัดต่ออย่างละเอียด


หลายๆ ท่านคงไม่รู้ว่า Windows ของเราก็มีโปรแกรมตัดต่อวีดีโอด้วยเหมือนกัน แถมใช้งานง่ายกว่าโปรแกรมตัดต่อวีดีโอทั่วๆไปอีกตังหาก ถึงลูกเล่นจะไม่มากเท่ากับโปรแกรมตัดต่อวีดีโอตัวอื่นๆ ก็ตาม แต่เมื่อเทียบกับขนาดของไฟล์ที่มีขนาดเล็ก ประสิทธิภาพ และการใช้งานที่ง่ายไม่ยุ่งยาก ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าใช้งานตัวนึงเลยทีเดียว

โปรแกรมจะอยู่ที่ Start --> All Program --> Accessories --> Entertainment --> Windows Movie Maker


หากใครไม่มีก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่นี่ Windows Movie Maker 2.0


การใช้โปรแกรม Windows Movie Maker1. เข้าไปที่ Manu Start
2. เลือกไปที่ Program File
3. เลือกไปที่โปรแกรม Windows Movie Maker

mo1.jpg


เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Windows Movie Maker จะปรากฏหน้าจอดังนี้
mo2.jpg


4. เลือกภาพที่ต้องการจะตัดต่อ โดยเลือกที่ Manu Import Pictures
5. เลือกไปยัง File ที่จัดเก็บรูปภาพไว้ ตัวอย่างเช่นเก็บรูปภาพที่ต้องการจะตัดต่อไว้ที่ไดร์ D ให้เลือก ไดร์ D ตรง Look in
6. จะปรากฏ File ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ไดร์ D
7. เลือก File รูปภาพที่ต้องการตัดต่อ
8. เลือก Import
mo2.5.jpg


หลังจากที่เลือก Import จากข้อ 8 จะปรากฏรูปภาพที่เลือกบนหน้าจอดังนี้
mo3.jpg


9. จากนั้นให้เลือกภาพที่ต้องการตัดต่อมาว่างที่ Show storyboard โดยรูปภาพที่ต้องการตัดต่อนั้นให้วางตรงช่อง Video โดยการใช้เม้าล์คลิกแช่ไว้ตรงรูปภาพที่ต้องการแล้วลากมาตรงช่อง Video ตัวอย่างดังภาพต่อไปนี้
mo4.jpg


10. วิธีการเพิ่ม Video Effects ในภาพที่ต้องการตัดต่อ โดยการคลิกเม้าด้านซ้ายมือตรงภาพที่เลือกที่จะตัดต่อ จะมี Manu ปรากฎขึ้นให้เลือกจากนั้นให้เลือก Video Effects ดังภาพต่อไปนั้
mo5.jpg


11. หลังจากที่เลือก Video Effects บนหน้าจอจะโชว์ Effects ให้เลือก คลิกเลือก Effects ที่ต้องการ แล้วกด Add ตอบ OK ดังภาพต่อไปนี้
mo6.jpg12. วิธีการใส่ Video Transitions ระหว่างภาพที่ต้องการตัดต่อ โดยการเลือกที่ Video Transitions บนหน้าจอ ดังนี้
mo7.jpg


13. จากนั้นหน้าจอจะปรากฎ Transitions ให้เลือก เลือก Transitions ที่ต้องการ ให้เม้าล์คลิกแช่ตรง Transitions ที่ต้องการแล้วลากไปวางระหว่างภาพที่จะตัดต่อ ดังภาพต่อไปนี้
mo8.jpg


14. การ Import audio or music (การลงเพลง) โดยการการเลือกไปที่ Manu Import audio or music จากนั้น เลือก ไดร์ที่จัดเก็บFile เพลง ตรง Lock In เลือก File เพลงที่ต้องการแล้วเลือก Import ดังภาพต่อไปนี้
mo9.jpg


หลังจาก Import audio or music แล้วจะปรากฎหน้าจอดังนี้
mo10.jpg


15. ใช้เม้าส์คลิกลากเพลงที่ต้องการมาวางตรงช่อง Audio Music ดังภาพต่อไปนี้
mo11.jpg


16. วิธีการแทรกข้อความบนภาพที่ต้องการตัดต่อโดยการ เลือกที่ Manu titles or cardits ดังนี้
mo12.jpgจากนั้นหน้าจอจะปรากฏรูปแบบให้เลือก ให้เลือกรูปแบบตามที่ต้องการ เช่น เลือกรูปแบบ Title on the selected clip ดังนี้
mo13.jpg


จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการแทรกลงบนภาพที่ต้องการตัดต่อ แล้วไปที่ Manu edit title text เลือกรูปแบบการโชว์ข้อความ ดังนี้
mo14.jpgจากนั้นให้เลือกไปที่ Manu Change the text font and color เพื่อกำหนด แบบข้อความ / แบบตัวอักษร / ขนาดตัวอักษร / สีตัวอักษร ที่ต้องการแทรกลงในภาพที่ตัดต่อ
mo15.jpg


เป็นการเสร็จสิ้นการเพิ่มแบบอักษร ที่มา : http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=143403

วิธีใช้ Window movie maker

http://stang.sc.mahidol.ac.th/E-Handout/PDF/MovMaker_WM.pdf

http://aster.spu.ac.th/file/user/140/140/upload/ae/ssg_1/preset/MSMovieMaker.pdf


วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube


โหลดเพลงจาก Youtube ให้เป็น mp3

       โหลดเพลงจาก Youtube ให้เป็น mp3


เปลี่ยนเพลงจาก Youtube ให้เป็น mp3

วันนี้จะมาแนะนำเว็บไซด์อีกเว็บหนึ่งที่เจ๋งทีเดียว เว็บที่ว่านี้คือ ListenToYoutube ประโยชน์การใช้งานของเว็บนี้คือ คุณสามารถใช้ tool ที่มีอยู่บนเว็บไดซ์ extract ไฟล์เพลงออกจาก หนัง .flv ที่อยู่บน Youtube ดังนั้นคราวหน้าถ้าคุณพบไฟล์วีดีโอบน Youtube ที่มีเพลงประกอบเพราะ ๆ คุณก็สามารถดึงมาฟังบนเครื่องเล่น mp3 ได้สบาย ๆ

ListenToYoutube ให้บริการฟรี และสามารถทำงานได้รวดเร็วเกินขาด นอกจากนี้คุณไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อนใช้งานให้เสียเวลา สิ่งที่คุณต้องการมีเพียงสิ่งเดียวคือ URL ของวีดีโอ Youtube ที่คุณต้องการ extract ไฟล์ mp3 ออกมา

ขั้นแรกให้เลือกไฟล์หนังจาก Youtube

12989rgr.jpg


ขั้นที่สอง เมื่อได้ URL ที่ต้องการมาแล้วให้เป็นที่ ListenToYoutube

79043fe.jpg


เสร็จแล้วให้คลิ๊กที่ปุ่ม “Go”

77847fef.jpg


ตัวเว็บไซด์นี้จะทำการโหลดไฟล์ .flv ซึ่งเป็นไฟล์วีดีโอมาเก็บไว้ที่ server ของทางเว็บแล้วทำการ extract ไฟล์เพลงเป็น mp3 ออกมา

จากนั้นให้คลิ๊กที่คำว่า Download mp3 ดังรูปเป็ันอันเสร็จเรียบร้อย

3397fefe.jpg


ที่มา : http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=443183