Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

16 พฤษภาคม 2559

การหาค่า CVI


การหาค่า  CVI

 

วิธีการหาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ เป็นวิธีการที่ประยุกต์จากแฮมเบลตันและคณะ (บุญใจ ศีรสถิตย์นรากูล,2547 : 224-225) มีดังนี้

ขั้นที่ 1 นำแบบทดสอบพร้อมเนื้อหาสาระ/โครงสร้างที่ต้องการวัดไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้างที่กำหนดเกณฑ์เพื่อแสดงความคิดเห็น ดังนี้

ให้          1             เมื่อพิจารณาว่า ข้อคาถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้าง

2             เมื่อพิจารณาว่า ข้อคาถามจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมาก

3             เมื่อพิจารณาว่า ข้อคาถามจะต้องได้รับแก้ไขปรับปรุงเล็กน้อย

4             เมื่อพิจารณาว่า ข้อคาถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ/โครงสร้าง

ขั้นที่ 2 รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาการแจกแจงเป็นตาราง

ขั้นที่ 3 รวมจำนวนข้อคำถามที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ให้ความคิดเห็นในระดับ 3 และ 4

ขั้นที่ 4 หาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากสูตรคำนวณ

 
 
 
เมื่อ     CVI          เป็นดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

                        R3,4   เป็นจำนวนข้อที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ระดับ 3 และ4

N            เป็นจำนวนข้อสอบทั้งหมด

 

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ ตั้งแต่  0.8 ขึ้นไป  (Davis 1992:104)

และควรนำข้อคำถามที่ได้จากข้อที่ 1 และ 2 ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เครื่องมือวิจัยมีความครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการศึกษา ดังตัวอย่างการหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา


Davis, L. (1992). Instrument review : Getting the most from your panel of experts. Applied Nursing Research, 5, 194-197.

***********************************การหาค่า  CVI

 

ดัชนีความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) พบมากในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องทางการแพทย์ โดยมักกหนดจนวนผู้เชี่ยวชาญ จนวน 5 – 10 คน (วินิจ เทือกทอง, 2555) วิธีการ CVI พัฒนาขึ้นโดย Waltz and Bausell  (1981) โดยการประเมินเป็นแบบอัตวิสัยของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑ์ข้อคถาม 4 ประเด็น และค่าดัชนีความเที่ยงตรงของเนื้อหาคนวณจาก

สูตร  


   
 

 เมื่อ R3,4  แทนจนวนข้อที่ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนน 3 และ 4 และ N แทนจนวนผู้เชี่ยวชาญ

 

ที่มา   ::  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 18 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2558 ,

Waltz, C. F., and Bausell, R. B. (1981). Nursing research: Design, statistics, and computer analysis. Philadelphia : F. A. Davis.

 

 

เกณฑ์ของดัชนีความเที่ยงตรงของเนื้อหา

1. ความสอดคล้อง (Relevance)

1 = ถามไม่มีความสอดคล้อง (not revision)

2 = ถามต้องปรับปรุง จึงจะมีความสอดคล้อง (item need some revision)

3 = ถามมีความสอดคล้อง หากมีการปรับปรุงเล็กน้อย (relevant but need minor revision)

4 = ถามมีความสอดคล้องมาก (vary relevant)

 

2. ความชัดเจน (Clarity)

1 = ถามไม่มีความชัดเจน (not clear)

2 = ถามต้องปรับปรุง จึงจะมีความชัดเจน (item need some revision)

3 = ถามมีความชัดเจน หากมีการปรับปรุงเล็กน้อย (clear but need minor revision)

4 = ถามมีความชัดเจนมาก (vary clear)

 

3. ความง่าย (Simplicity)

1 = ถามไม่มีความง่าย (not sample)

2 = ถามต้องปรับปรุง จึงจะมีความง่าย (item need some revision)

3 = ถามมีความง่าย หากมีการปรับปรุงเล็กน้อย (sample but need minor revision)

4 = ถามมีความง่ายแล้ว (vary sample)

 

4. ความกกวม (Ambiguity)

1 = ถามมีความกกวม (doubtful)

2 = ถามต้องปรับปรุง จึงจะไม่มีความกกวม (item need some revision)

3 = ปรับปรุงคถามเล็กน้อยก็จะไม่มีความกกวม (no doubt but need minor revision)

4 = ถามไม่มีความกกวม (meaning is clear)

 

 
ที่มา: Yaghmaie (2003)
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น