Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

27 พฤษภาคม 2559

รวมชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิจัยผลงานครูรวมชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิจัยผลงานครู

 

โดยอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์


http://202.29.238.187/saksit/


ให้ดาวน์โหลดฟรีชุดโปรแกรมเอ็กเซล 2003 และ 2007 ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การแปลผล ในทำวิจัยและทำผลงานทางวิชาการของครู และสามารถนำผลการคำนวณมาเขียนในแบบ ก.ค.ศ. 3/1 - 3/4 ได้อีกด้วย สามารถดาวน์โหลด ด้วยการคลิกที่ตัวเลขรุ่น 2003 หรือ 2007 ได้เลย ดังนี้

1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่
1.1 ข้อสอบ - วิเคราะห์ความสอดคล้องของจุดประสงค์ (IOC)
- วิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบรายข้อ หาค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก แบบอิงกลุ่มอิงเกณฑ์ และแบบกลุ่มเก่ง/กลุ่มไม่เก่ง
1.2 แบบประเมิน - วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 3 ระดับ
- วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 4 ระดับ
- วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 5 ระดับ
1.3 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (E1/E2) และประสิทธิผล (E.I.)2. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่
2.1 การตรวจข้อสอบแบบตัวเลือก
2.2 การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ 8 ระดับ
2.3 การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่ม แบบ t-score มี 5 และ 8 ระดับ


3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
3.1 การสุ่มตัวอย่าง
3.2 การวิเคราะห์ความถี่
3.3 การวิเคราะห์ค่าร้อยละ


4. การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ได้แก่
4.1 กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มเทียบกับเกณฑ์
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเทียบคู่กันหรือไม่เป็นอิสระกัน เช่น ก่อน/หลังเรียน
4.3 กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกันดาวน์โหลดโปรแกรม ได้ที่    http://202.29.238.187/saksit/ขอบคุณเว็บท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ ,  http://saksit2500.blogspot.co.uk/
http://prapasarako.blogspot.co.uk/  , http://prapasara.blogspot.co.uk/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น