Legacy

จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) , Colla B gummy (คอลล่าบี กัมมี่) , เวย์โปรตีน และ Reborn สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

26 พฤศจิกายน 2554

ตัวอย่างงานวิจัยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ตัวอย่างงานวิจัยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยและก๊อปได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนวิชาระบบโทรคมนาคม เรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สรยุทธ ไชยมาศ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการเรื่องการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุจิโรจน์ ดวงกลางผลการเรียนรู้วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบเรียนรู้ร่วมกัน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรงจ์ แก้วบุญเรือง
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องการทำงานของเครื่องส่งวิทยุ AM และ FM วิชาเครื่องส่งวิทยุและสายอากาศระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
ผลการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายรายวิชาการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบการนำเสนอบทเรียนต่างกันสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีคุณลักษณะการนำตนเองเพื่อการเรียนรู้ต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ พระมหาสิทธานต์ จันทร์ดวงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ / วิทยานิพนธ์ ของ แม้นญาติ คำมณีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการควบคุมมอเตอร์ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ว่าที่ ร.ต.สุรพันธ์ พวงใต้การบัญชีสังคมของธุรกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชัชฎาพร ศิลปดอนบมการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาระบบโทรศัพท์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อิศเรศ จิณฤทธิ์


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้าเรื่องเครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสสลับ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริพงศ์ โสภณการพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PL) เรื่อง วงจรความต้านทานไฟฟ้า วิชาวงจรไฟฟ้า 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิรันทร์ สมปู่การพัฒนาสื่อประสมเรื่องการทำความเย็นเบื้องต้น รายวิชาเครื่องทำความเย็น และปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2110 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สิทธิพงษ์ ไตรยขันธ์การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือที่ประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) เรื่องการใช้เครื่องวัดไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุภี อาบสุวรรณการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า เรื่องหลักการทำงานและการขนานหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปรียา โคตาจตุรพักตร์
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / วิทยานิพนธ์ ของ ชนภรณ์ สาวิถี
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) เรื่องระบบจุดระเบิดวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ (2101-1004) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จังหวัดยโสธร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พุฒิชาติ ทัดเทียม
การพัฒนาวีดิทัศน์ เรื่องการขับรถยนต์อย่างปลอดภัยสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ร.ต.ต.หญิงเบญจมาภรณ์ สบายแท้
การจัดการเรียนรู้แบบ TAI เรื่องเซตระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศศิธร พรหมภักดี
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ เรื่องหลอดภาพโทรทัศน์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธีรพล สังข์กลมการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานฝ่ายแม่บ้านของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 โดยการสาธิตและสถานการณ์จำลอง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จาตุรงค์ เอี่ยมสะอาดการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม วิชาภาษีอากร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปาณิสรา การนอกการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องสินทรัพย์ หนี้สินส่วนของเจ้าของ (ทุน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นฤมล นาดสูงเนินการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรสา สุพัทธนะผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนเรื่อง การใช้ฟังก์ชันในโปรแกรมตารางงาน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประภาพร จตุเทนผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้นเรื่องปฏิบัติการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัฐพงษ์ อูปแก้วมูลเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / วิทยานิพนธ์ ของ ปริยานุช สายธนูการเปรียบเทียบผลการเรียนและการคิดวิเคราะห์เรื่องความหมายและขอบข่ายของสถิติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจายของข้อมูลวิชาสถิติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สุมาลี ภูศรีอ่อน
การเปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการวิเคราะห์เรื่องการเขียนผังงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนโดยบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนแบบร่วมมือเรียนรู้เทคนิคแข่งขัน / วิทยานิพนธ์ ของ ภัทรดร จั้นวันดีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาเขียนแบบก่อสร้าง 1 เรื่องการใข้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ พิสุทธิ์ ชุมเดชะ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นสูงเรื่องขั้นตอนการติดตั้งฮาร์ดแวร์สำหรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤษดา อันฤดี
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ผดุงศักดิ์ ศรีผักหอม
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การเงินและการธนาคาร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิภา ดอนมุงคุณการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันเพ็ญ ไขลายหงษ์การพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงาน เรื่อง การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไพโรจน์ ระเบียบนาความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มลิดา สินค้าผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 โดยใช้สื่อวิดีทัศน์เพลงประกอบ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันวิไล เรืองแสน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวรรณารี ศรีขลา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เรื่องเลขยกกำลังวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัชดาภรณ์ เครือน้ำคำ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องวัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวัดและ 4 จังหวะ รายวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อนุคม ราชวงศ์

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนเรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ด้วยการประยุกต์กิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT กับผังมโนทัศน์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สลักจิต สุขช่วย
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์เรื่องการระบายสีและตกแต่งภาพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช. ปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรัญญา สารเสวก
การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วย CIPPA กับ CIPPA ที่จัดกลุ่มแบบ TAI ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / วิทยานิพนธ์ ของ สุพินญา คำขจร
การเปรียบเทียบผลของการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้พหุปัญญากับการสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ : งาน และพลังงาน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ สุรีพร ศิลาไสล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่องสมการและการแปรผันชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่เรียนแบบร่วมมือ (LT) กับที่เรียนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พิสมัย วีรยาพร
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัฒนา สุมาลี
การพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคและการสร้างเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย / วิทยานิพนธ์ ของ เพ็ญประภา นิตยวรรณการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายรายวิชาเอกสารธุรกิจเรื่องเอกสารการประกันภัยและเรื่องเอกสารการธนาคารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดริญญา อนุอัน

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศโดยการสอนแบบศูนย์การเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อาภาภรณ์ จรรยาสุคนธ์
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบนิเวศ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จำปา วัฒนศิรินทรเทพ
การพัฒนาแผนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบซิปปาและเทคนิคแบบ Jigsaw วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิภาพรรณ พิศอ่อนเจตคติต่อพลวัตของพฤติกรรมการแต่งกาย พฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ ของ นพวรรณ เสตเตมิย์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ ของ กฤษณา กมลนัย

24 พฤศจิกายน 2554

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์

           ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยและก๊อปได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader


คลิกอ่านได้ที่ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext ค่ะ
สาขาวิชาฟิสิกส์


การคำนวณค่าความสว่างจากส่วนต่างๆ ของท้องฟ้าโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม (Development of a model for estimating rainfall from satellite data for Thailand) ระดับ ปริญญาโท


การเคลือบฟิล์มบางอุลูมิเนียมออกไซด์ด้วยวิธีดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง แบบรีแอกทีฟ ระดับ ปริญญาโท
การปรับปรุงสมรรถนะและการพัฒนาแบบจำลองการอบแห้ง ของเครื่องอบแห้งแบบเรือนกระจกที่ปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต (Performance improvement and drying model development of a greenhouse solar dryer with polycarbonate covers) ระดับ ปริญญาโท
การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้อากาศร้อนจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ที่สร้างเป็นหลังคาของโรงเรือน (Development of a solar dryer using hot air from roof-integrated solar collector) ระดับ ปริญญาโทการพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งเครื่องเทศและสมุนไพร (Development of a solar dryer for drying herbs and spices) ระดับ ปริญญาโท
การพัฒนาแบบจำลองความเข้มของแสงสว่างจากส่วนต่าง ๆ ของท้องฟ้า โดยใช้ดัชนีเมฆ จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อจำแนกสภาพท้องฟ้า (Development of a sky luminance model using satellite-derived cloud index to classify sky conditions) ระดับ ปริญญาโทการพัฒนาแบบจำลองสำหรับคำนวณความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ภายใต้สภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆ (Development of models for calculating solar radiation under cloudless skies) ระดับ ปริญญาโทการพัฒนาแบบจำลองสำหรับคำนวณความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายชั่วโมงเฉลี่ยต่อเดือนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Development of a model for calculating monthly average of hourly global solar radiation from satellite data) ระดับ ปริญญาโทการพัฒนาแบบจำลองสำหรับคำนวณปริมาณฝนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย (Development of a model for estimating rainfall from satellite data for Thailand) ระดับ ปริญญาโทการศึกษาความเข้มรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ที่มีผลต่อผิวหนังของมนุษย์ในบริเวณประเทศไทยโดยอาศัยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (A study of solar erythemal ultraviolet radiation in Thailand from satellite data) ระดับ ปริญญาโทการศึกษาความเร็วและทิศทางลมในประเทศกัมพูชาโดยใช้แบบจำลองบรรยากาศสเกลปานกลาง (An investigation of wind speed and direction in Cambodia by using an atmospheric mesoscale model) ระดับ ปริญญาโทการศึกษาแบบจำลองและลักษณะทางสถิติของความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในประเทศไทย ระดับ ปริญญาโท
การศึกษาแบบจำลองและลักษณะทางสถิติของความเข้มแสงสว่างธรรมชาติในประเทศไทย (A study of models and statistical characteristics of daylight in Thailand) ระดับ ปริญญาโท
การศึกษาแบบจำลองสำหรับคำนวณความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม (A study of a model for calculation solar radiation from satellite data in thailand) ระดับ ปริญญาโท
การศึกษาแบบจำลองสำหรับคำนวณดิฟฟิวซ์อิลูมิแนนบนพื้นเอียง (A study of models for calculating diffuse illuminance on inclined surfaces) ระดับ ปริญญาโท
การศึกษาปริมาณโอโซนในบรรยากาศของประเทศไทย (A study of ozone in the atmosphere over Thailand) ระดับ ปริญญาโท
การศึกษาลักษณะทางสถิติและแบบจำลองของรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิพย์ที่มีผลต่อผิวหนังของมนุษย์ในประเทศไทย (A study of statistical characteristics and models of solar erythemal ultraviolet radiation in Thailand) ระดับ ปริญญาโท
การศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่งในประเทศกัมพูชา (A study of micro scale wind potentials in The Kingdom of Cambodia) ระดับ ปริญญาโท

การศึกษาสเปกตรัมของรังสีอัลตราไวโอเลตที่จังหวัดนครปฐม (A study of solar ultraviolet spectrum at Nakhon Pathom) ระดับ ปริญญาโท

การศึกษาสมบัติของฝุ่นละอองในบรรยากาศที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (A study of aerosol properties in the atmosphere at Bangkok and its suburbs) ระดับ ปริญญาโท

การศึกษาสมบัติเชิงแสงของฝุ่นละอองในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ระดับ ปริญญาโท
การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮ้าส์ขนาดใหญ่ที่ปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต (An investigation of the performance of a large-scale greenhouse solar dryer using polycarbonate cover) ระดับ ปริญญาโท
การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมที่ใช้กระจกปิดด้านบน (A study of the performance of a solar tunnel dryer with glass covers) ระดับ ปริญญาโท
การศึกษาสมรรถนะของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮาส์ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ให้ความร้อนเสริม (An investigation of the performamce of large-scale greenhouse solar drying systems with auxiliary heaters) ระดับ ปริญญาโท
การสร้างชุดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาตัวแทนสำหรับประเทศไทย (Generation of typical meteorological data for Thailand) ระดับ ปริญญาโท
การสร้างโฟโตลูมิเนสเซนซ์สเปกโทรมิเตอร์และการศึกษาลักษณะสมบัติทางแสงของบ่อควอนตัมของแกลเลียมอาร์เซไนด์และซิลิกอนพรุน (The construction of Photoluminescence spectrometer and optical characterization of GaAs Quantum well and porous silicon) ระดับ ปริญญาโท
การสร้างและศึกษาลักษณะสมบัติของเป้าสปัตเตอริงที่ทำจากสังกะสีออกไซด์ (Fabrication and characterisation of ZnO sputtering targets) ระดับ ปริญญาโท

พฤติกรรมทางแม่เหล็กของขดลวดทองแดงที่พันสารตัวนำยวดยิ่งในแผนภาพควอเทอร์นารี ทางระบบ Bi-Sr-Ca-Cu-O ระดับ ปริญญาโท
ระยะเจาะลึกยังผลและลักษณะเกรนของสารตัวนำยวดยิ่งในแผนภาพสมดุลของระบบ YBCO เจือด้วย Ag2O (Effective penetration depth and granular superconductors in equilibrium diagrams of YBCO system with Ag2O do pant) ระดับ ปริญญาโท
ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อนแบบรวมแสง : กรณีศึกษาสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด (Potentials of concentrating solar power technologies : a case study for Roi Et Province) ระดับ ปริญญาโท
สมบัติทางแม่เหล็กและโครงผลึกของสารต้วนำยวดยิ่งในแผนภาพสมดุลของระบบ YBCO ระดับ ปริญญาโท
สมรรถนะของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้ตู้อบแห้งแบบถาดและแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ที่เป็นพลังคาโรงเรือน (Performance of a solar drying system using tray type drying cabinet and roof-integrated solar collector) ระดับ ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์การพัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัดทางฟิสิกส์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 / วิทยานิพนธ์ ของ ดาราพร หาญกล้าปัจจัยบางประการที่มีผลต่อเจตคติในการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชาคริต ลำพาย

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD วิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิกร โพธิ์กฎ
การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นโดยใช้เทคนิคการรู้คิดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ กุลชาติ ชลเทพ
การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นโดยใช้เทคนิคการรู้คิดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ผิดพลาดในมโนมติฟิสิกส์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ สมใจ ธรรมขันธ์
การเปรียบเทียบผลการเรียนมโนมติฟิสิกส์ : งานและพลังงานโดยใช้รูปแบบการเรียน Wheatly และรูปแบบการเรียนสืบเสาะวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นที่มีต่อแนวคิดเลือกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดนัย สาครขันธ์การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิคการรู้คิดและการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ : งาน พลังงาน และโมเมนตัม และการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ อรอุมา บวรศักดิ์
การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นโดยใช้เทคนิคการรู้คิดและแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีต่อแนวคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติ : ฟิสิกส์ งาน พลังงานและโมเมนตัมและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีการคิดวิพากษ์วิจารณ์ต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ นันทิยาวรรณ บุบผาคร
การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นโดยใช้พหุปัญญากับการสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ : งาน พลังงานและโมเมตัมและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ นันทนา ใจอ่อน
การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิคการรู้คิดและการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ : งาน พลังงานและโมเมนตัม และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริกัญญา ดรครชุม

การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นโดยใช้เทคนิคการรู้คิดและการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ งาน พลังงาน และโมเมนตัม และการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ สุพจน์ วงค์คำจันทร์


การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขึ้น โดยใช้พหุปัญญากับสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ : การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และการเห็น และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน / จตุพร คำสงค์
การเปรียบเทียบผลของการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นโดยใช้พหุปัญญากับสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ : การสะท้อนของแสง การหักเหของแสงและการเห็น และการคิดวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ พรพันธุ์ บุ่งนาแซง


การเปรียบเทียบผลของการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้พหุปัญญากับการสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ : งาน และพลังงาน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ สุรีพร ศิลาไสล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่องแรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) และตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ รพีพรรณ เพียรเสมอ

การเปรียบเทียบแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนติฟิสิกส์ : งานและพลังงานและการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนของ Wheatley และการเรียนสืบเสาะแบบ สสวท. / วิทยานิพนธ์ ของ กุลวดี ผ่านจังหาร
การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นและการเรียนสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ : งานและพลังงาน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ นัฎฐกานต์ ดวงพร
การเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการสอนแบบ สสวท. รายวิชาฟิสิกส์เรื่องแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ รังสิยา เกษมจิต
การเปรียบเทียบผลของการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ Wheatley กับการสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนติฟิสิกส์ : การสะท้อนของแสงและการหักเหของแสงและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ สุภาพร ศรีวาปี
การเปรียบเทียบผลของการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการเรียนสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ : อัตราเร็วของแสง การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และการเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิชัย มะธิปิไข
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะการนำตนเองที่เกิดจากการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนเรื่องเครื่องเจาะ วิชาการฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียน ของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ ของ ธนนันท์ โรจนกุศล
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องคลื่นวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีรูปแบบการเรียน (Learning styles) ต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ กรุณา เครือชาลี

การเปรียบเทียบผลการเรียนแรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันแบบวัฏจักรการเรียนรู้ และแบบวัฏจักรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาที่มีต่อการคิดวิพากษ์วิจารณ์ การคิดอย่างมีเหตุผล และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ วิมล จันทร์เสถียร
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชา 0204191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ระหว่างนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ ของ สุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อมรศิลป์ มาฆะเซ็นต์
ความสัมพันธ์ระหว่างพหุปัญญาและเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ ของ เพ็ญศรี กานุมาร
23 พฤศจิกายน 2554

วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม

               วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มFull Text วิจัย


E-Research , E-Thesis
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ฐานข้อมูลวิจัย ห้องสมุดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ฐานข้อมูลวิจัย-วิทยานิพนธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คลังปัญญา มทส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย มมส. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฐานข้อมูล CMU e-Research สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฐานข้อมูล CMU e-Theses สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญานิพนธ์ฉบับเต็มสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒวิโรฒ

วิทยานิพนธ์ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยานิพนธ์ Full Text โครงการบัณฑิตศึกษา
มาหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพระปกเกล้า
ห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Central Library UTCC Thesis Online
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
DCMS สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
DCMS สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
Knowledge Bank at Sripatum University สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
PSU e-Thesis Database สำนักทรัพยกรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PSU e-Research Database สำนักทรัพยากรการ
เรียนรู้คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
STOU's Thesis สำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ThaiLIS สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

E-Journal จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่ง
ประเทศไทย
จุลสารสมาคมโรคติดเชื่อในเด็กแห่งประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
เชียงใหม่เวชสาร
เชียงใหม่สัตวเพทยสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ไทยเภสัชสาร
พยาบาลสาร
พุทธชินราชเวชสาร
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่ง ประเทศไทย
รามาธิบดีเวชสาร
รามาธิบดีพยาบาลสาร
ลำปางเวชสาร
วารสารการเมืองการปกครอง
วารสารการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วารสารวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ วารสารจักษุธรรมศาสตร์เวชสาร
วารสารจักาษุเวชสาร
วารสารจักษุสาธารณสุข
วารสารจุฬาอายุศาสตร์
วารสารนิติเวชศาสตร์
วารสารทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารเทคคิคการแพทย์ เชียงใหม่
วารสารเบาหวาน
วารสารประสาทวิทยาศาสตร
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร วารสารพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารโภชนาการ
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
วารสารรูสมิแล
วารสารร่มพฤกษ์
วารสารราชบัณฑิตยสถาน
วารสารโรคข้อและรูมาติสซั่ม
วารสารโรคหัวใจ
วารสารโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
วารสารโรงพยาบาลสวนปรุง
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์การแทพย์
วารสารวิชาการคณะมัณฑนศิลป์
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร
วารสารสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ : วิทยาศาสตร์
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ : สังคมศาสตร์
ศรีนครินทร์เวชสาร สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารศิริราช
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการด้านสาธารณสุข
ศูนย์เอกสารองค์การอนามัยโลก
สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
Environment Asia
Maejo International Journal of Science and Technology
Silpakorn University International Journal
Silpakorn University Science and Technology
Songklanakarin Journal of Science and Technology
The Thai Journal of PharmaceuticalSciences
Thammasat Internation Journal of Seicnce and Technology

ที่มา  :   http://www.riclib.nrct.go.th/link/fulltextorg.html