Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

19 พฤศจิกายน 2554

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพยาบาลและสาธารณสุข

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับพยาบาลและสาธารณสุข
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยและก๊อปได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
 
 
 
ผลการพยาบาลโดยประยุกต์ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็มต่อความสามารถในการปฏิบัติตนในการดูแลตนเอง ภาวะแทรกซ้อน ความสามารถในการขับถ่ายปัสสาวะ และจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากทางท่อปัสสาวะ / วิทยานิพนธ์ ของ บุญมี สันโดษ
 
 
 
ผลการจัดกระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดของคลินิกวัณโรคโรงพยาบาลมหาชนะชัยและโรงพยาบาลค้อวัง จังหวัดยโสธร / วิทยานิพนธ์ ของ ปิยวัฒน์ ประสารสืบ
 
 
 
ผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ด้วยกลุ่มสัมพันธ์และการให้ข้อมูลป้อนกลับ / วิทยานิพนธ์ ของ บุษบา บริสุทธิ์
 
 
 
การศึกษาผลของการจัดการต่อการป้องกันความผิดพลาดจากการให้เลือดผู้ป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ ของ ภิรมย์ จันทพันธ์
 
 
 
การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร / วิทยานิพนธ์ ของ ทำนอง กลางประพันธ์
 
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น : การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี / วิทยานิพนธ์ ของ จำรัส ประสิว
 
 
 
การเสริมสร้างพลังอำนาจโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและชุมชนในการควบคุมโรคของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้พื้นที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / วิทยานิพนธ์ ของ สุระเชษฐ เกตุสวัสดิ์
 
 
 
ผลของโปรแกรมการฝึกอบรมพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของพยาบาลต่อคุณภาพบริการพยาบาลด้านการสื่อสาร หน่วยงานผู้ป่วยในโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง / วิทยานิพนธ์ของ สุวรรณา เพิ่มพูล
 
 
 
การจัดการแบบมีส่วนร่วมในการจัดเก็บค่าบริการสุขภาพผู้รับบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครพนม / วิทยานิพนธ์ ของ ทิพย์สุดา ทิพย์วงศ์
 
 
 
การจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร / วิทยานิพนธ์ ของ อมรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
 
 
 
การจัดการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลแผนกศัลยกรรมกระดูกโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กัญญภัส ท้าวพิมพ์
 
 
 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรโรงพยาบาลอุดรธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปิยวรรณ จันทรเสนา
 
 
 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรอนงค์ แสงลี
 
 
 
การใช้ประโยชน์และความคิดเห็นต่องานเวชระเบียนผู้ป่วยในและสถิติโรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี / สุนีย์ พันธุ์ล้วน
 
 
 
การประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุขตระการ ช่างทำ
 
 
 
การปรับรูปแบบบริการร่วมกับการใช้แรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินโรงพยาบาลปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ / วิทยานิพนธ์ ของ กอบกุล พันธุ์รัตนอิสระ
 
 
 
การสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองในเขตพื้นที่บริการหน่วยคู่สัญญาหลักของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ ของ จันทรากุล จันทมูล
 
 
 
 
ปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพิน กอศรี
 
 
 
ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานที่บริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะโรงพยาบาลมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนพรรณ พรมกัญญา
 
 
 
ผลของการทำกลุ่มจิตบำบัดโดยประยุกต์ใช้วิถีพุทธต่อการลดความทุกข์ทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยเอดส์ / วิทยานิพนธ์ ของ พุทธิดา ชัยพงษ์
 
 
 
พฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี / โสภา สิงห์ทอง
 
 
 
พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแก่งคอย ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี / ศิริลาวัลย์ คุณสวัสดิ์
 
 
 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ฐปนรรฆ์ แสงศิลา
 
 
 
การใช้แรงสนับสนุนทางสัมคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดมุกดาหาร / วิทยานิพนธ์ ของ จุฬา อาจวิชัย
 
 
 
การประเมินการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุจิตรา โพธิ์พรม
 
 
 
การประเมินระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับข้องกับจราจรทางบก ของโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม / วิทยานิพนธ์ ของ อรพรรณ สาดมะเริง
 
 
 
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองระหว่างกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้กับกลุ่มที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ / วิทยานิพนธ์ ของ วรัญญา แปลงดี
 
 
 
การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญโรงพยาบาลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิวกานต์ กะริอุณะ
 
 
 
การพัฒนาระบบงานพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สฤษดิ์ สามารถ
 
 
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี / วิทยานิพนธ์ ของ ฉลองรัฐ อินทรีย์
 
 
 
การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สิริรัฐ กิจชู
 
 
 
การศึกษาวัยรุ่นทำแท้งที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม = Study of criminal abortion adolescents in Mahasarakham hospital / เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย...[และคนอื่นๆ]
 
 
 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของคลินิก นายแพทย์ธนสิทธิ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธรามร ไพรพงษ์
 
 
 
คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริรัตน์ ประกอบพานิช
 
 
 
ต้นทุนค่าใช้จ่าย ผลการรักษา และความพึงพอใจในการรักษาโรคนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนด้วยวิธีสลายนิ่วในโรงพยาบาลมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ ของ พัชรี ทับแสง
 
 
 
ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการรู้สึกสำนึกภาวะชีวิตที่มีต่อการยอมรับตนเองของผู้ป่วยไร้ญาติแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลศรีสะเกษ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จิตฐิตา เพ็งชัย
 
 
 
ผลของการใช้วิธีการจัดเก็บขยะต่างกันที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศักดา ตุ้ยหล้า
 
 
 
พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรในโรงพยาบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สนธยา ปุระหล่า
 
 
 
การใช้โปรแกรมการสร้างพลังเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครพนม / วิทยานิพนธ์ ของ ธัญนันท์ ทรัพย์สมบูรณ์
 
 
 
ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลร้อยเอ็ดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พนิดา สุทธิประภา
 
 
 
แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ ของ ณัฏยา ชลมณี
 
 
 
ผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพที่มีต่อความรู้และทักษะการปฏิบัติของพยาบาล / วิทยานิพนธ์ ของ ยุพาพิน นาชัยเลิศ
 
 
 
ผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อความรู้ของหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานโรงพยาบาลกมลาไสย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ หนูแดง จันทอุปฬี
 
 
 
ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเอดส์ระหว่างการรับยาต้านไวรัสโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / วิทยานิพนธ์ ของ ศิวะยุทธ สิงห์ปรุ
 
 
 
ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางของคาร์ล อาร์ โรเจอร์ส ต่อความเครียดในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชัชฎาภรณ์ ผลเรือง
 
 
 
ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเหตุผลและอารมณ์ที่มีต่อการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะเริ่มปรากฏอาการโรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชลธิรา รับงาม
 
 
 
วัฒนธรรมองค์การของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เอ็มไพร บุญรินทร์
 
 
 
การประเมินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ ของ ทิพาพร ราชาไกร
 
 
 
การพัฒนาแผนการให้ความรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่องโรคเบาหวานสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ภัทรกร จันทวร
 
 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สิริวรรณ ไพศาลวรรณ
 
 
 
ค่านิยมในการเลือกเรียนพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนิญา ลาลุน
 
 
 
เจตคติ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ ในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลชุมชน โซน 4 จังหวัดอุดรธานี / วิทยานิพนธ์ ของ ณัฐฐิรา สมทิพย์
 
 
 
ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกจิตลักษณะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการให้คำปรึกษาของพยาบาลผู้ให้คำปรึกษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ ของ รุ่งทิพย์ พรรณประสาทน์
 
 
 
ปัจจัยที่ทีผลต่อคุณภาพบริการคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชครินทร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กุศลิน กัณหา
 
 
 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเชาวน์อารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทยานิพนธ์ ของ จิราวดี ชิณศิริ
 
 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลตนเองของสตรีหลังคลอดที่โรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรจักร พรหมมา
 
 
 
ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีของสาธารณสุข เขต 6 / วิทยานิพนธ์ ของ รุ่งเรือง ปัณณราช
 
 
 
ผลการใช้ครอบครัวบำบัด เพื่อลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรังชาย แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทนา สรณาคมน์
 
 
 
ผลการใช้เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤษพร เจตน์ปฏิมากร
 
 
 
 
ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ โสภิต ทักษิณ
 
 
 
ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อพฤติกรรมการบริการของบุคลากรโรงพยาบาลครบุรี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สลักจิต แก้วอรสานต์
 
 
 
 
ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีผู้รับคำปรึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อลดความเครียดแก่ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทรายใหม่ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรุณา เผ่ารัตนะ
 
 
 
ผลของการให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลตามทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อลดความวิตกกังวลของบิดามารดาที่บุตรได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประไพรัตน์ ประตา
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาบห้วยเม็ก = Emergency room information system of Huaimek Hospital / ปริญญานิพนธ์ ของ ธัญลักษณ์ ศรีระวรรณ, ดุษฎี เสนฤทธิ์
 
 
 
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานตามนโยบายหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า : ศึกษากรณีหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตอำเภอวารินชำราบ และอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทวีศักดิ์ แพทย์เพียร
 
 
 


การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลแม่และเด็ก จังหวัดนครราชสีมา / วิทยานิพนธ์ ของ ศิโรบล ชึขุนทด
 
 
 
การพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของสถานีอนามัยตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี / วิทยานิพนธ์ ของ ทับทิม สัมฤทธิ์เปี่ยม
 
 
 

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของคลินิก นายแพทย์ธนสิทธิ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธรามร ไพรพงษ์
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น