Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

26 พฤศจิกายน 2554

ตัวอย่างงานวิจัยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ตัวอย่างงานวิจัยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยและก๊อปได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนวิชาระบบโทรคมนาคม เรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สรยุทธ ไชยมาศ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการเรื่องการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุจิโรจน์ ดวงกลางผลการเรียนรู้วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบเรียนรู้ร่วมกัน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรงจ์ แก้วบุญเรือง
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องการทำงานของเครื่องส่งวิทยุ AM และ FM วิชาเครื่องส่งวิทยุและสายอากาศระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
ผลการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายรายวิชาการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบการนำเสนอบทเรียนต่างกันสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีคุณลักษณะการนำตนเองเพื่อการเรียนรู้ต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ พระมหาสิทธานต์ จันทร์ดวงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ / วิทยานิพนธ์ ของ แม้นญาติ คำมณีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการควบคุมมอเตอร์ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ว่าที่ ร.ต.สุรพันธ์ พวงใต้การบัญชีสังคมของธุรกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชัชฎาพร ศิลปดอนบมการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาระบบโทรศัพท์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อิศเรศ จิณฤทธิ์


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาเครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้าเรื่องเครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสสลับ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริพงศ์ โสภณการพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PL) เรื่อง วงจรความต้านทานไฟฟ้า วิชาวงจรไฟฟ้า 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิรันทร์ สมปู่การพัฒนาสื่อประสมเรื่องการทำความเย็นเบื้องต้น รายวิชาเครื่องทำความเย็น และปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2110 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สิทธิพงษ์ ไตรยขันธ์การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือที่ประสบความสำเร็จเป็นทีม (STAD) เรื่องการใช้เครื่องวัดไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุภี อาบสุวรรณการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า เรื่องหลักการทำงานและการขนานหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปรียา โคตาจตุรพักตร์
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / วิทยานิพนธ์ ของ ชนภรณ์ สาวิถี
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) เรื่องระบบจุดระเบิดวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ (2101-1004) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จังหวัดยโสธร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พุฒิชาติ ทัดเทียม
การพัฒนาวีดิทัศน์ เรื่องการขับรถยนต์อย่างปลอดภัยสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ร.ต.ต.หญิงเบญจมาภรณ์ สบายแท้
การจัดการเรียนรู้แบบ TAI เรื่องเซตระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศศิธร พรหมภักดี
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ เรื่องหลอดภาพโทรทัศน์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธีรพล สังข์กลมการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานฝ่ายแม่บ้านของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 โดยการสาธิตและสถานการณ์จำลอง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จาตุรงค์ เอี่ยมสะอาดการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม วิชาภาษีอากร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปาณิสรา การนอกการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องสินทรัพย์ หนี้สินส่วนของเจ้าของ (ทุน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นฤมล นาดสูงเนินการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรสา สุพัทธนะผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนเรื่อง การใช้ฟังก์ชันในโปรแกรมตารางงาน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประภาพร จตุเทนผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้นเรื่องปฏิบัติการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัฐพงษ์ อูปแก้วมูลเหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / วิทยานิพนธ์ ของ ปริยานุช สายธนูการเปรียบเทียบผลการเรียนและการคิดวิเคราะห์เรื่องความหมายและขอบข่ายของสถิติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจายของข้อมูลวิชาสถิติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สุมาลี ภูศรีอ่อน
การเปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการวิเคราะห์เรื่องการเขียนผังงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนโดยบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนแบบร่วมมือเรียนรู้เทคนิคแข่งขัน / วิทยานิพนธ์ ของ ภัทรดร จั้นวันดีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาเขียนแบบก่อสร้าง 1 เรื่องการใข้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ พิสุทธิ์ ชุมเดชะ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นสูงเรื่องขั้นตอนการติดตั้งฮาร์ดแวร์สำหรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤษดา อันฤดี
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ผดุงศักดิ์ ศรีผักหอม
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การเงินและการธนาคาร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิภา ดอนมุงคุณการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันเพ็ญ ไขลายหงษ์การพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงาน เรื่อง การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไพโรจน์ ระเบียบนาความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มลิดา สินค้าผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 โดยใช้สื่อวิดีทัศน์เพลงประกอบ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันวิไล เรืองแสน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวรรณารี ศรีขลา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI เรื่องเลขยกกำลังวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัชดาภรณ์ เครือน้ำคำ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องวัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวัดและ 4 จังหวะ รายวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อนุคม ราชวงศ์

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนเรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ด้วยการประยุกต์กิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT กับผังมโนทัศน์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สลักจิต สุขช่วย
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์เรื่องการระบายสีและตกแต่งภาพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช. ปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรัญญา สารเสวก
การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วย CIPPA กับ CIPPA ที่จัดกลุ่มแบบ TAI ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / วิทยานิพนธ์ ของ สุพินญา คำขจร
การเปรียบเทียบผลของการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้พหุปัญญากับการสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติฟิสิกส์ : งาน และพลังงาน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ สุรีพร ศิลาไสล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่องสมการและการแปรผันชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่เรียนแบบร่วมมือ (LT) กับที่เรียนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พิสมัย วีรยาพร
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมุติวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัฒนา สุมาลี
การพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคและการสร้างเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย / วิทยานิพนธ์ ของ เพ็ญประภา นิตยวรรณการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายรายวิชาเอกสารธุรกิจเรื่องเอกสารการประกันภัยและเรื่องเอกสารการธนาคารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดริญญา อนุอัน

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศโดยการสอนแบบศูนย์การเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อาภาภรณ์ จรรยาสุคนธ์
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องระบบนิเวศ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จำปา วัฒนศิรินทรเทพ
การพัฒนาแผนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบซิปปาและเทคนิคแบบ Jigsaw วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิภาพรรณ พิศอ่อนเจตคติต่อพลวัตของพฤติกรรมการแต่งกาย พฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ ของ นพวรรณ เสตเตมิย์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ ของ กฤษณา กมลนัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น