Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

15 พฤษภาคม 2554

แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์

แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์   011


ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  .. 2533)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

คำชี้แจง         ให้นักเรียนขีดเครื่องหมาย  4 ในช่องที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียน

                   ที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์   แบบวัดเจตคติฉบับนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า

                   แบบ  5  ระดับ   เห็นด้วยอย่างยิ่ง    เห็นด้วย    ไม่แน่ใจ    ไม่เห็นด้วย 

และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ตัวอย่าง
ข้อความ
ความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
00. วิชาคณิตศาสตร์มีเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา


4
ข้อความ
ความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
1. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไร้สาระ

2. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ยาก

3. ข้าพเจ้าชอบศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหา
วิชาคณิตศาสตร์ที่ครูจะสอนล่วงหน้า

4. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาท้าท้าย
ความคิดของมนุษย์

5. ถ้าเลือกได้ข้าพเจ้าจะเลือกไม่เรียนวิชา
คณิตศาสตร์

6. ข้าพเจ้าชอบเล่นเกมคณิตศาสตร์

7. ข้าพเจ้าชอบทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์
ด้วยตนเอง

8. ถ้าเลือกได้ข้าพเจ้าอยากเรียนสายอื่นที่ไม่มี
วิชาคณิตศาสตร์

9. ข้าพเจ้าใฝ่ฝันที่จะเข้าแข่งขันตอบปัญหา
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

10. วิชาคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนมีความวิตกกังวล

11. ข้าพเจ้าชอบทำกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
มากกว่ากิจกรรมอื่น

12. ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการสอบ
วิชาคณิตศาสตร์

13. เป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุที่ต้องมานั่งแก้สมการ

14. วิชาคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนมีความเครียด

15. วิชาคณิตศาสตร์ไม่ได้ช่วยในการประกอบอาชีพ

16. วิชาคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาสมอง

17. วิชาคณิตศาสตร์มีประโยชน์สามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้

18. วิชาคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนมีไหวพริบดี

19. วิชาคณิตศาสตร์ทำให้นักเรียนหมดกำลังใจ

20. วิชาคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีแบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ชุดที่ 1)

วิชาคณิตศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

แผนการสอน………………………………เรื่อง……………………………………………………

ครั้งที่……..วันที่………เดือน……………………….……….. …………..เวลา……………..

ชื่อครูผู้สอน       นางสาวประภัสรา   โคตะขุน

ชื่อผู้สังเกต………………………………………….ตำแหน่ง……………………………………

โรงเรียนบ้านอูบมุง    อำเภอหนองวัวซอ    จังหวัดอุดรธานี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง         แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชุดนี้  เป็นเครื่องมือใน

การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนในขณะที่ดำเนิน

กิจกรรมการสอน   โดยผู้สังเกตเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ทั้งที่เป็นส่วนดีและ

ส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข  เพื่อเป็นข้อมูลในการสะท้อนผลการปฏิบัติ 

เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละแผนการสอนขอบข่ายของการสังเกต

1.      การเตรียมการสอน

    ….………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2.      การดำเนินการสอน

     2.1 ขั้นนำ

             …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

                  2.2 ขั้นสอน

1)      ทำความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหา

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2)      การดำเนินกิจกรรมไตร่ตรอง

     กิจกรรมไตร่ตรองระดับกลุ่ม

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

            กิจกรรมไตร่ตรองระดับชั้น

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2.3 ขั้นสรุป

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

                   2.4 ขั้นพัฒนาทักษะและการนำไปใช้

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3.      ข้อมูลที่พบเห็นอื่นๆ

3.1 บรรยากาศในการเรียน

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

                   3.2 การใช้สื่อการสอนของครูผู้สอน

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                   3.3 พฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

                   3.4 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของครูผู้สอน

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

     3.5 บุคลิกของครูผู้สอน

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

     3.6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

                            ลงชื่อ………………………………….ผู้สังเกต

                                (…………..………………….………)

                            ตำแหน่ง…………………………………………แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ชุดที่ 2)

วิชาคณิตศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

แผนการสอน………………………………เรื่อง……………………………………………………

ครั้งที่……..วันที่………เดือน……………………….……….. …………..เวลา……………..

ชื่อครูผู้สอน       นางสาวประภัสรา    โคตะขุน

ชื่อผู้สังเกต………………………………………….ตำแหน่ง……………………………………

โรงเรียนบ้านอูบมุง     อำเภอหนองวัวซอ    จังหวัดอุดรธานี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง         แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชุดนี้  เป็นเครื่องมือใน

การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนในขณะที่ดำเนิน

กิจกรรมการสอน   โดยผู้สังเกตเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ทั้งที่เป็นส่วนดีและ

ส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข  เพื่อเป็นข้อมูลในการสะท้อนผลการปฏิบัติ  เมื่อ

สิ้นสุดการสอนในแต่ละแผนการสอน  โดยทำเครื่องหมาย   3   ในช่อง

ที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหัวข้อ
ผลการประเมิน
ความคิดเห็นอื่นๆ/ข้อเสนอแนะ
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
1.      การนำเข้าสู่บทเรียน
1.1   ความพร้อมของนักเรียน
1.2   ใช้เทคนิคเร้าความสนใจนักเรียน
1.3   มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา
1.4   ลักษณะการแจ้งจุดประสงค์
1.5   เหมาะสมกับเวลา
2.      กิจกรรมการสอน
2.1   จัดกิจกรรมได้ตามลำดับขั้นเหมาะสม
2.2   ให้ตัวอย่างได้เหมาะสมกับเนื้อหา
2.3   ให้เนื้อหาได้ถูกต้องชัดเจน
2.4   ให้นักเรียนสร้างมโนทัศน์ด้วยตนเอง
2.5   ใช้คำถามเพื่อพัฒนาความรู้……


………………………….

…………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………
หัวข้อ
ผลการประเมินผล
ความคิดเห็นอื่นๆ /
ข้อเสนอแนะ

ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
2.6 ให้เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
2.7 ให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม
2.8 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน
ของกลุ่ม
2.9 ให้โอกาสนักเรียนได้ซักถามและแสดง
ความคิดเห็น
2.10 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทุกขั้นตอน
2.11 ให้คำแนะนำที่เหมาะสม  เมื่อนักเรียน
มีปัญหา
2.12 ใช้คำพูดท่าทางที่เป็นกำลังใจให้แก่
นักเรียน
3. การสรุปบทเรียน
3.1 มีการอภิปรายก่อนการสรุป
3.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในการสรุป
3.3 ถูกต้อง
3.4 ครอบคลุม
4. การใช้สื่อการสอน
4.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์และวิธีสอน
4.2  เหมาะสมกับเนื้อหาและนักเรียน
5. การปกครองชั้นเรียน
5.1 สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนได้น่าเรียน
5.2 มีความสามารถในการคุมชั้นเรียน
6. การใช้วิธีวัดและประเมินผล
6.1 ตรงตามที่เตรียมไว้ในแผนการสอน
6.2 แจ้งผลการประเมินให้นักเรียนทราบ
6.3 นำผลการประเมินไปพิจารณา
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
………


…………

……

……

………

………………

……

…….

……

……


………………
……

…………

…………

……………….
………………………………………

……………

……………

……………

……………


…………………………………………………….

………………………….

………………………….

………………………………………

………………………………………………………………

…………………

…………..……….

……….…………..

……………………


…………………...
…………………...
…………………...
…………………...

……………………
…………………...

…………………...
…………………...

……………………
…………………...
………………..….หัวข้อ
ผลการประเมิน
ความคิดเห็นอื่นๆ /ข้อเสนอแนะ
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
7. บุคลิกภาพของครูผู้สอน
7.1 การใช้ภาษา
1)      ถูกต้อง
2)      ชัดเจน
3)      เหมาะสม
7.2 ระดับน้ำเสียง
7.3 การตรงต่อเวลา
7.4 การควบคุมอารมณ์
7.5 มนุษยสัมพันธ์


……………………

………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….………………….…             ส่วนดี

             ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

             ส่วนที่ต้องปรับปรุง

             ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………                                          ลงชื่อ………………….………………ผู้สังเกต

                                          (…………………………………………)

แบบบันทึกการสะท้อนผลการใช้แผนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

แผนการสอน………………………………เรื่อง……………………………………………………

ครั้งที่……..วันที่………เดือน……………………….……….. …………..เวลา……………..

ชื่อครูผู้สอน   นางสาวประภัสรา    โคตะขุน

โรงเรียนบ้านอูบมุง     อำเภอหนองวัวซอ     จังหวัดอุดรธานี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง         แบบบันทึกการสะท้อนผลการใช้แผนการสอน  ใช้สำหรับครูผู้สอนบันทึก

เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ

แผนการสอนเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงแผนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

1.  ขั้นนำ

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

             2. ขั้นสอน

2.1  ทำความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหา

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2.2  การดำเนินกิจกรรมไตร่ตรอง

2.2.1 กิจกรรมไตร่ตรองระดับกลุ่ม

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

      2.2.2  กิจกรรมไตร่ตรองระดับชั้น

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

             3.  ขั้นสรุป

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

             4. ขั้นพัฒนาทักษะและการนำไปใช้

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

    เสนอแนะเพิ่มเติมหลังการสอนแล้ว

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

                            ลงชื่อ………………………………….ผู้บันทึก

                                    (นางสาวประภัสรา    โคตะขุน)
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน

วิชาคณิตศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

แผนการสอน………………………………เรื่อง……………………………………………………

ครั้งที่……..วันที่………เดือน……………………….……….. …………..เวลา……………..

ชื่อครูผู้สอน   นางสาวประภัสรา     โคตะขุน

ชื่อผู้สังเกต……………………………………………………ตำแหน่ง……………………………

โรงเรียนบ้านอูบมุง     อำเภอหนองวัวซอ    จังหวัดอุดรธานี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง         แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  ใช้บันทึกพฤติกรรม

การเรียนของนักเรียนโดยเขียนวิจารณ์ และเสนอแนะในสิ่งที่ควรปรับปรุง 

แก้ไข  จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนตามหัวข้อต่อไปนี้  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละแผน   ซึ่งผู้ใช้คือผู้สังเกตการณ์ พฤติกรรมของนักเรียนในแต่ละชั้น

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

             2. ขั้นสอน

1)      ทำความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหา

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2)  กิจกรรมไตร่ตรองระดับกลุ่ม

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

3) กิจกรรมไตร่ตรองระดับชั้น

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

                   4) ขั้นพัฒนาทักษะและการนำไปใช้  โดยแยกเป็น  3  กลุ่ม  ดังนี้

                         4.1 เด็กเก่ง

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

                         4.2  เด็กปานกลาง

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

                         4.3 เด็กอ่อน

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

    …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

                            ลงชื่อ………………………………….ผู้บันทึก

                               (………………………..……………..)


แบบสังเกตพฤติกรรมการมีทักษะทางสังคม

วิชาคณิตศาสตร์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

แผนการสอนที่……เรื่อง……………………………………………ชื่อกลุ่มที่สังเกต………………

ชื่อผู้สังเกต……………………………………………ตำแหน่ง…………………………………….

โรงเรียนบ้านอูบมุง    อำเภอหนองวัวซอ    จังหวัดอุดรธานี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง   พิจารณาพฤติกรรมทักษะทางสังคมที่กำหนดให้  แล้วสังเกตพฤติกรรม

             ของนักเรียนในขณะที่เข้ากลุ่มทำกิจกรรมว่า  ได้มีพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออก

             ถึงการมีทักษะทางสังคมตามที่กำหนดให้ทั้ง  5  หัวข้อหรือไม่  อย่างไรหรือ

             มีพฤติกรรมด้านทักษะทางสังคมอื่นๆ นอกเหนือจาก  5  ข้อนี้หรือไม่  อย่างไร

             ให้ผู้สังเกตทำเครื่องหมาย   3   ลงในช่องตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน       

                     

                        พฤติกรรม

ชื่อ - สกุล
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การรับฟังและแสดงความ
คิดเห็น
การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม
ความเป็น
ผู้นำหรือ
ผู้ตามของกลุ่ม
การให้ความ
ร่วมมือ
1.

2.

3.

4.

5.
             พฤติกรรมอื่นๆที่สังเกตเห็น……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….แบบบันทึกสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

วันที่………เดือน…………………………………….……….. …………..เวลา……………..

ชื่อผู้สัมภาษณ์   นางสาวประภัสรา    โคตะขุน

ชื่อนักเรียนผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………….ระดับผลการเรียน……………

โรงเรียนบ้านอูบมุง   อำเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจง         แบบสัมภาษณ์ชุดนี้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบเลือกตอบ  เพื่อใช้สัมภาษณ์

นักเรียน  โดยนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น  และความรู้สึกของตนเอง

ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมาในแต่ละแผนการสอน  โดยผู้วิจัยเป็น

ผู้สัมภาษณ์  เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

แต่ละแผนการสอนกรอบคำถามในการสัมภาษณ์นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อกิจกรรมการเรียนที่

ครูผู้สอนจัดให้

1.      เนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างไร

      ยาก                                              ปานกลาง                          ง่าย

      อื่นๆ  ………………………………………………………………………………………

2.      นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนดีหรือไม่  อย่างไร

      เข้าใจดีมาก                                      เข้าใจดี

      เข้าใจบางส่วน                                   ไม่เข้าใจเลย

      อื่นๆ ………………………………………………………………………………………

3.      กิจกรรมที่ใช้เหมาะสมหรือไม่  อย่างไร

      เหมาะสม                                        ไม่เหมาะสม

      อื่นๆ  .………………………………………………………………………………………

4.      สื่อการสอนเป็นอย่างไร

      เร้าความสนใจและทำให้เข้าใจง่ายขึ้น        มากเกินไปทำให้เสียเวลา

      น้อยเกินไปทำให้ไม่เข้าใจ

      อื่นๆ  ………………………………………………………………………………………


5.      เวลาในการทำกิจกรรมเหมาะสมหรือไม่  อย่างไร

      เหมาะสม                                        ไม่เหมาะสม  เพราะมากเกินไป

      ไม่เหมาะสม  เพราะน้อยเกินไป

      อื่นๆ  ………………………………………………………………………………………

6.      บรรยากาศในการเรียนเป็นอย่างไร

      ส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจ

      นักเรียนมีส่วนในการทำกิจกรรม

      สนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นและมีความเชื่อมั่นในตนเอง

      เปิดโอกาสให้นักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

      สนุกสนานน่าเรียน

      น่าเบื่อ  ไม่อยากเรียน

      อื่นๆ  …………………………………………………………………………………….

7. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อครูผู้สอนอย่างไร

      ควบคุม   เคร่งครัด

      ชี้แนะอำนวยความสะดวก

      อื่นๆ ……………………………………………………………………………………….

8. นักเรียนต้องการให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมกิจกรรมใดบ้าง

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

1 ความคิดเห็น: