Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

30 พฤษภาคม 2554

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ

                  วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ


ยื่นขอวีซ่าอย่างไร
ขั้นตอนการขอวีซ่ามีทั้งหมด 9 ขั้นตอน
ควรอ่านและทำความเข้าใจขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าทั้งหมดด้านล่างนี้ก่อนที่จะทำการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 1 – ตรวจสอบว่าท่านต้องขอวีซ่าหรือไม่

ไปที่หน้า '
Do I need a visa' ในเว็บไซต์ของ UK Border Agency เพื่อตรวจสอบว่า ท่านต้องใช้วีซ่าหรือไม่ ถ้าต้อง ท่านควรจะปฎิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง • ผู้ถือสัญชาติไทยและลาวทุกท่าน จะต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปสหราชอาณาจักร โปรดอ่านขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าด้านล่างนี้ก่อนยื่นคำร้องฯเพื่อท่านจะได้เข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการและข้อกำหนดต่างๆในการขอวีซ่า


 • ถ้าท่านมิได้ถือสัญชาติไทยหรือลาว ท่านควรอ่านคำแนะนำเรื่อง 'Do I need a visa ในเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร เพื่อตรวจสอบว่าท่านต้องใช้วีซ่าหรือไม่

 • สำหรับชาวต่างชาติที่มิใช่คนไทยหรือลาวแต่ท่านมีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวรในประเทศไทยหรือลาวและท่านต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางไปสหราชอาณาจักร ท่านควรปฏิบัติตามขั้นตอนการขอวีซ่าที่ระบุไว้ในหน้านี้ โปรดทราบว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านอาจจะล่าช้าเนื่องจากในบางกรณีทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร อาจต้องตรวจสอบข้อมูลกับประเทศที่ท่านเป็นพลเมืองอยู่

 • ถ้าท่านมิใช่ผู้ถือสัญชาติไทยหรือลาวและไม่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยหรือประเทศลาว
  ท่านจะสามารถขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว วีซ่าผู้ติดตามพลเมืองในเขตเศรษฐกิจยุโรป(EEA Family Permit) และวีซ่าระบบฐานคะแนน Tier 5 creative and sporting เท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะขอวีซ่า (บุคคลที่ต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรเสมอ)ประเภทดังกล่าวนี้อาจประสบกับความล่าช้าในการดำเนินการได้ด้วยเหตุผลที่ว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านอาจต้องมีการตรวจสอบข้อมูลกับประเทศที่ท่านเป็นพลเมืองหรือประเทศที่ท่านเคยมีถิ่นฐานพำนักอาศัย
  ในกรณีท่านมิได้มีถิ่นฐานพำนักอาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยหรือประเทศลาวสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรจะไม่สามารถดำเนินการคำร้องขอวีซ่าในประเภทอื่นได้ โดยท่านควรยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทอื่นๆในประเทศที่ท่านมีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวร

  วีซ่ากลุ่มประเทศเชเก้น (Schengen Visa): สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรที่สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพไม่สามารถออกวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้นให้ได้ สหราชอาณาจักรมิใช่ประเทศในข้อตกลงกลุ่มประเทศเชงเก้น และวีซ่าของกลุ่มประเทศเชงเก้นจะไม่สามารถใช้เพื่อเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้เช่นกัน ถ้าท่านต้องการขอวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้นและวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ท่านต้องยื่นขอวีซ่าแยกต่างหากในแต่ละกรณี

  ขั้นตอนที่ 2 – อ่านข้อมูลเกี่ยวกับประเภทวีซ่าที่ท่านต้องการยื่น
  ก่อนตัดสินใจยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านควรทำความเข้าใจกับข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าประเภทที่ท่านต้องการจะยื่นคำร้อง โดยท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่างๆพร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆได้ที่หน้า
  ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า รวมทั้งท่านยังสามารถอ่าน Immigration Rules เนื่องจากใบคำร้องขอวีซ่าของท่านถูกพิจารณาตามข้อกำหนดเหล่านี้

  ขั้นตอนที่ 3 – กรอกใบคำร้องขอวีซ่า
  ท่านต้องกรอกใบคำร้องขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษผ่าน
  ระบบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเท่านั้น โดยท่านต้องเลือกกรอกใบคำร้องขอวีซ่าให้ตรงกับวัตถุประสงค์การเดินทางและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าหนึ่งใบคำร้องต่อหนึ่งท่าน รวมถึงเด็กด้วย
  ท่านต้องใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงมีอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้และต้องสามารถจัดพิมพ์ใบคำร้องฯและข้อมูลอื่นๆได้ ท่านต้องมีหนังสือเดินทางอยู่ในมือขณะที่ท่านทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์
  พิมพ์ใบคำร้องของท่านทุกหน้าบนกระดาษที่มีคุณภาพดี และข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน(ไม่เกินจากหน้ากระดาษ) จากนั้นนำไปยื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
  โปรดตรวจสอบดูให้แน่ใจว่ามีแถบรหัสในหน้าสุดท้ายของคำร้องขอวีซ่าฉบับพิมพ์ของท่านและโปรดเซ็นต์ชื่อในใบคำร้องขอวีซ่าของท่านด้วย
  หลังจากที่ท่านจัดเก็บข้อมูลและส่งคำร้องขอวีซ่าทางระบบออนไลน์แล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์พร้อมกับหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย GWF กรุณาเก็บหมายเลขดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต • ขั้นตอนที่ 4 –การนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า
  ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องทำการนัดหมายทางออนไลน์ได้ที่หน้า
  การนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ของเว็บไซด์นี้ เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

  ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เดินทางไปยื่นคำร้องฯโดยมิได้ทำการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์จะไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้และศูนย์รับคำร้องจะแนะนำให้ท่านทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

  ถ้าท่านยื่นคำร้องฯเป็นหมู่คณะหรือเป็นครอบครัว ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละท่านจะต้องทำการนัดหมายเป็นรายบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านมีสมาชิกในครอบครัว 4 ท่าน โดยเป็นผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไป 2 ท่าน ท่านจะต้องทำการนัดหมายจำนวน 4 การนัดหมาย • ข้อยกเว้น
  เนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ ดังนั้นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องเป็นตัวแทนกรอกใบคำร้องฯผ่านระบบออนไลน์และทำการนัดหมายออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องฯที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

  กรณีที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ ท่านจะต้องกรอกใบคำร้องฯผ่านระบบออนไลน์และทำการนัดหมายออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องฯที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเช่นเดียวกัน

 • ขั้นตอนที่ 5 – การเตรียมเอกสาร
  เอกสารต้นฉบับและสำเนา
  ท่านต้องจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าพร้อมกับสำเนา(ซึ่งรวมถึงสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายของท่าน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านควรแนบเอกสารต้นฉบับเช่นใบสูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบหย่า และใบมรณะบัตร หากท่านไม่สามารถยื่นเอกสารต้นฉบับดังกล่าว ท่านควรยื่นสำเนาของเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าท่านไม่ยื่นเอกสารต้นฉบับหรือสำเนาของเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อาจมีผลทำให้คำร้องขอวีซ่าของท่านดำเนินการล่าช้าหรือถูกปฏิเสธได้ ทั้งนี้เอกสารต้นฉบับที่ท่านได้ยื่นประกอบนั้นอาจไม่ถูกส่งกลับคืนให้ท่าน ถ้าท่านมิได้ยื่นสำเนาเอกสารดังกล่าวไปด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วศูนย์รับคำขอวีซ่ามีการให้บริการถ่ายเอกสาร (ต้องเสียค่าบริการ) โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า การบริการอื่นๆ ของเว็บไซต์นี้
  รายการเอกสารประกอบ
  ผู้ยื่นคำขอวีซ่าต้องยื่นหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ โปรดศึกษา
  คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร เกี่ยวกับประเภทของเอกสารที่ท่านอาจต้องการยื่นพร้อมกับคำร้องขอวีซ่าของท่าน

  การแปลเอกสาร
  ท่านควรจัดเตรียมเอกสารฉบับแปลทุกฉบับในกรณีที่เอกสารของท่านไม่ใช่เอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านจะได้รับการพิจารณาอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เอกสารฉบับแปลจะต้องแนบไปพร้อมกับเอกสารต้นฉบับเสมอเพื่อการตรวจสอบ เอกสารแปลทุกฉบับจะต้องระบุข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • คำยืนยันของผู้แปลว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้องของเอกสารต้นฉบับ

 • วันที่แปลเอกสาร

 • ชื่อและนามสกุลของผู้แปลเอกสารพร้อมลายเซ็น

 • รายละเอียดการติดต่อของผู้แปล


 • ใบรับรองการปลอดเชื้อวัณโรค
  ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ต้องการพำนักอาศัยในสหราชอาณาจักรนานกว่า 6 เดือนต้องมีใบรับรองว่าท่านต้องปลอดจากเชื้อวัณโรคก่อนที่ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่า กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและวีซ่าประเภทใดบ้างที่ต้องใช้ใบรับรองการปลอดเชื้อวัณโรคได้ที่หน้า
  การตรวจหาเชื้อวัณโรค ของเว็บไซด์นี้

 • การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ


 • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในวีซ่าบางประเภทต้องแสดงหลักฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งท่านสามารถหาข้อมูลว่าวีซ่าประเภทใดบ้างที่ต้องทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและข้อมูลอื่นๆได้ที่หน้า
  ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า ของเว็บไซด์นี้ รวมถึงท่านยังสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายการเข้าเมืองได้ที่ Immigration rules
  ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ประสงค์จะขอเข้าหรือพำนักอาศัยในสหราชอาณาจักรเพื่อติดตามคู่ชีวิต คู่หมั้น คู่ชีวิตเพศเดียวที่เป็นชาวอังกฤษ หรือบุคคลที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวรในสหราชอาณาจักรต้องทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับสถาบันทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับการับรองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร โดยท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษทั้งหมดได้ที่เว็บไซด์ UK Border Agency และรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษระดับ A1 ในประเทศไทยสามารถค้นหาได้ ที่นี่
  โปรดทราบ: ท่านสามารถค้นหารายการเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ขั้นตอนที่ 7 • ขั้นตอนที่ 6 – การชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าสามารถตรวจสอบได้ที่หน้า '
  ค่าธรรมเนียมวีซ่า' ของเว็บไซต์นี้ โดยท่านต้องนำหลักฐานการชำระเงินไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าด้วย

 • ขั้นตอนที่ 7 – ยื่นคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
  รายละเอียดของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสามารถค้นหาได้ที่หน้า
  ติดต่อเรา ของเว็บไซต์นี้ ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป ท่านสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการพิมพ์ลายนิ้วมือและการถ่ายรูปได้ด้านล่างนี้

  ท่านควรจะต้องนำเอกสารเหล่านี้มาในวันที่ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่า:
  • หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางสำหรับผู้ลี้ภัยที่ยังไม่หมดอายุและยังมีหน้าว่างเหลืออยู่อย่างน้อยหนึ่งหน้าคู่เพื่อติดวีซ่า หนังสือเดินทางควรลงนามโดยตัวท่านเองซึ่งชื่อและลายเซ็นต์ควรตรงกับรายละเอียดที่ได้ให้ไว้ในใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน (โปรดพึงระวังว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรจะเก็บหนังสือเดินทางของท่านไว้จนกว่าการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าจะเสร็จสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีแผนการเดินทางไปประเทศอื่นๆก่อนการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร)
  • หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
  • ใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมทั้งเซ็นชื่อและลงวันที่เรียบร้อยแล้ว
  • หลักฐานการชำระเงินค่าวีซ่าค่าธรรมเนียมวีซ่า visa application fee
  • เอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่า Supporting documents ที่เกี่ยวข้องวีซ่ากับประเภทที่ท่านกำลังยื่นขอพร้อมสำเนาของเอกสารแต่ละฉบับและเอกสารฉบับแปล
  • รูปถ่ายปัจจุบันจำนวน 1 ใบ ขนาด 45x35 มิลลิเมตร เป็นภาพสี รูปถ่ายควรมีลักษณะดังนี้
  • พื้นหลังควรเป็นสีขาว หรือสีเทาอ่อนๆ รูปถ่ายต้องชัดเจนและมีความละเอียดของภาพสูงและไม่มีเงา
  • กระดาษของรูปถ่ายต้องเป็นกระดาษที่ใช้ในการถ่ายภาพเท่านั้น
  • รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม ไม่มีสิ่งปกคลุมใบหน้า ไม่สวมแว่นตา และไม่มีสิ่งปกคลุมบนศีรษะ ยกเว้นในกรณีที่ต้องใส่ตามความเชื่อของทางศาสนารูปถ่ายต้องเป็นรูปหน้าตรงไม่เห็นฟัน
  • รูปถ่ายควรเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

    • ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปถ่ายที่ได้มาตรฐานจาก Photograph requirements ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร UK Border Agency Website

     โดยศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ามีบริการถ่ายภาพที่ถูกต้องตามมาตรฐานรูปถ่ายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (เสียค่าบริการ) กรุณาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า การบริการอื่นๆ ของเว็บไซต์นี้

     โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินที่ท่านได้รับเมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า (ดูขั้นตอนที่ 9)

    • ข้อมูลสำคัญ:
     ท่านจะไม่สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้อีกหลังจากที่ท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าแล้ว
     เอกสารที่ท่านได้ยื่นในวันที่ท่านทำการยื่นคำขอวีซ่าจะเป็นเอกสารเพียงชุดเดียวที่จะได้รับการพิจารณา


    • การเก็บลายนิ้วมือและถ่ายรูป


    • การพิมพ์ลายนิ้วมือคือการพิมพ์นิ้วทั้ง 10 นิ้วของท่านและรวมถึงการถ่ายรูป
     การพิมพ์ลายนิ้วมือจะใช้เครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือไฟฟ้าซึ่งไม่มีน้ำหมึกหรือของเหลวหรือสารเคมีใด ๆ
     นิ้วมือของท่านไม่ควรมีสิ่งตกแต่งใด ๆ (ตัวอย่างเช่น เฮนน่า) รอยบาดแผล รอยถลอกหรือร่องรอยใด ๆ
     เนื่องจากอาจมีผลต่อผลการพิมพ์ลายนิ้วมือ รูปถ่ายของท่านต้องเป็นแบบหน้าตรง ไม่สวมแว่นกันแดด
     หรือแว่นที่มีเฉดสี หรือสิ่งสวมศีรษะใด ๆ ยกเว้นด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือทางการแพทย์
     ต้องเห็นใบหน้าของท่านชัดเจนและไม่ควรมีเส้นผมปกปิดนัยน์ตา
     เราไม่สามารถดำเนินเรื่องขอวีซ่าของท่านได้ถ้าไม่ให้ข้อมูลลายนิ้วมือและถ่ายรูป

     เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีจะต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยขณะทำการพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป
     โดยบุคคลนั้นจะต้องไม่ใช่พนักงานของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า


     ขั้นตอนที่ 8 – รอผลวีซ่า
     ระยะเวลาการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า สามารถค้นหาได้ที่หน้า
     คำแนะนำเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคำขอวีซ่า ของเว็บไซต์นี้ซึ่งท่านสามารถใช้เป็นแนวทางว่าการพิจารณาวีซ่าใช้เวลานานเท่าไรแต่ไม่สามารถใช้ยืนยันระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าของแต่ละบุคคล

     ท่านสามารถติดตามสถานะคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ที่หน้า
     ติดตามสถานะใบคำร้องขอวีซ่า ของ เว็บไซต์นี้
     หรือท่านสามารถใช้บริการแจ้งสถานะคำร้องขอวีซ่าผ่านบริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ SMS (มีค่าบริการ)

     โดยท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของบริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ SMS ที่หน้า
     การบริการอื่นๆ


    • ขั้นตอนการสัมภาษณ์
     ในบางกรณี ผู้ยื่นคำขอวีซ่าอาจถูกเรียกให้เข้ารับการสัมภาษณ์ได้ หากต้องสัมภาษณ์ ท่านจะได้รับแจ้งวันสัมภาษณ์ซึ่งจะเป็นวันที่เร็วที่สุดเท่าที่เรามี ซึ่งอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่ท่านจะเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ อนึ่งท่านหรือผู้รับรองของท่านอาจถูกสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในกรณีนี้ท่านสามารถขอรับสำเนาคำให้สัมภาษณ์ของท่านได้โดยทำหนังสือถึงผู้จัดการแผนกวีซ่าที่สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพมหานคร (ที่อยู่ตามที่ปรากฏในหน้า"ติดต่อเรา" ของเว็บไซต์นี้)

     เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินคำร้องขอวีซ่าของท่านจากหลักฐานและเอกสารที่ท่านยื่นมาพร้อมกับใบคำร้องขอวีซ่า ดังนั้นท่านควรจะยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับใบคำร้องฯ

     เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีจะไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์ แต่ถ้าเด็กเดินทางคนเดียว
     เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ เช่น บิดา มารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
     เด็กอายุระหว่าง 10 ถึง 14 ปี อาจถูกสัมภาษณ์พร้อมกับผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ เด็กอายุมากกว่า 14 ปี
     อาจถูกสัมภาษณ์คนเดียวได้
    • ขึ้นตอนที่ 9 – การรับผลพิจารณาคำขอวีซ่าของท่าน
     การติดตามผลทางออนไลน์และทางบริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) จะช่วยให้ท่านทราบว่าท่านจะไปรับผลการพิจารณาคำขอวีซ่าและเอกสารของท่านได้เมื่อใด จากนั้นท่านสามารถไปรับผลการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านพร้อมเอกสารต้นฉบับต่างๆ คืนได้ที่ศูนย์รับคำขอวีซ่า ในการรับผลการพิจารณาและเอกสารคืน ท่านจะต้องแสดงใบรับการยื่นขอวีซ่าต้นฉบับต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ท่านสามารถแต่งตั้งให้บุคคลอื่นรับเอกสารคืนแทนท่านได้ แต่บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจที่ท่านเป็นผู้ลงนามและเอกสารแสดงตนของบุคคลท่านนั้นด้วยและเพื่อความสะดวกสบาย ท่านสามารถเลือกที่จะใช้
     บริการส่งคืนเอกสาร ได้เช่นเดียวกัน

     หากท่านได้รับวีซ่า ท่านควรตรวจดูให้แน่ใจว่า


    • รายละเอียดส่วนตัวของท่านนั้นถูกต้อง

    • วีซ่านั้นระบุถึงวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการไปเยือนสหราชอาณาจักร และ

    • วีซ่านั้นมีอายุจนถึงวันที่ท่านจะเดินทาง (ท่านสามารถขอให้มีการเลื่อนอายุวีซ่าออกไปได้ไม่เกิน 3 เดือน หากท่านยังไม่มีแผนที่จะเดินทางในทันที)

    • หากท่านคิดว่าวีซ่าของท่านไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าทันที

    • กรณีขอวีซ่าเร่งด่วน    • คำร้องขอให้มีการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าในกรณีเร่งด่วนจะได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

    • สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยหนักหรือถึงแก่กรรม (เช่น มารดา บิดา พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว สามี ภรรยา บุตรชายหรือบุตรสาวของผู้ยื่นคำขอวีซ่า)

    • การเข้ารับการรักษาพยาบาลซึ่งรวมถึงผู้ที่จำเป็นต้องการเดินทางไปพร้อมกับท่านเพื่อให้การช่วยเหลือ (เช่นผู้ปกครองที่ดูแลเด็กที่เจ็บป่วย)

     การร้องขอให้มีการพิจารณาคำขอวีซ่าเร่งด่วนในกรณีอื่นๆจะไม่ได้รับการพิจารณาแต่อย่างใด

     ถ้าท่านต้องการให้มีการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านในกรณีการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว ท่านต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอวีซ่าที่ระบุในหน้านี้ ท่านควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอสทราบว่าคำขอวีซ่าของท่านนั้นเป็นคำขอวีซ่าในกรณีดังกล่าว โดยท่านต้องแสดงหลักฐานสนับสนุนคำขอวีซ่าเร่งด่วนของท่าน วีเอฟเอสจะส่งข้อมูลนี้ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรที่สถานทูตอังกฤษ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคำขอวีซ่าของท่านในกรณีนี้

     โปรดทราบว่า :
     ระยะเวลาในการพิจารณาคำขอวีซ่าเร่งด่วนนี้จะแตกต่างกันไปตามความต้องการ เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในวันเดียวกับวันที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า    • ค่าธรรมเนียมวีซ่า


    • ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าอย่างไร

     กรุงเทพและปริมณฑล
     ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงินจากทุกธนาคาร ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระเป็นเงินบาท สั่งจ่าย "British Embassy Bangkok" กรุณาเตรียมแคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงินให้พร้อม ณ วันที่ท่านประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่า
     ต่างจังหวัด

     ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยตั๋วแลกเงินจากทุกธนาคาร ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระเป็นเงินบาท สั่งจ่าย "British Embassy Bangkok" กรุณาเตรียมตั๋วแลกเงินให้พร้อม ณ วันที่ท่านประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่า

     สิทธิการงดเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์เช็ค

     ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถรับสิทธิในการงดเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์เช็คจาก 25 สาขาที่ระบุของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น การงดเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์เช็ค ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องนำสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกมาแสดง เพื่อยืนยันการขอรับสิทธิกับทางสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
    • แคชเชียร์เช็คจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 25 สาขาจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแคชเชียร์เช็ค
    • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าสำหรับผู้ติดตาม: ผู้ติดตามต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าในอัตราเดียวกับผู้ยื่นคำร้องหลัก ผู้ติดตามทุกท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่ว่าจะถือหนังสือเดินทางร่วมกับผู้ปกครองหรือไม่


     ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2554 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 52 บาท ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
     ประเภทวีซ่า
     ค่าธรรมเนียม
     (ไทย บาท)
     ประเภทวีซ่า – Visit
     วีซ่าท่องเที่ยว (General Visitor)
     วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออก 1 ครั้ง หรือ หลายครั้งภายใน 6 เดือน
     3,952
     วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกได้หลายครั้ง ภายใน 2 ปี
     13,780
     วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกได้หลายครั้ง ภายใน 5 ปี
     25,272
     วีซ่าท่องเที่ยว เข้าออกได้หลายครั้ง ภายใน 10 ปี
     36,504    • เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ มีดังนี้ :     1. Completed VAF 1 (แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด, ปริ๊นท์ออกมา)

     2. รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายควรมีลักษณะดังนี้1. พื้นหลังควรเป็นสีขาว 2. รูปถ่ายต้องชัดเจนและมีความละเอียดของภาพสูง3. กระดาษของรูปถ่ายต้องเป็นกระดาษที่ใช้ในการถ่ายภาพเท่านั้น4. รูปถ่ายต้องมีขนาด 45x35 มิลลิเมตร (กว้างxยาว ประมาณ 2นิ้ว)5. รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม (ไม่สวมแว่นตา,สวมหมวก, และไม่มีสิ่งปกคลุมบนศีรษะ)

     3. พาสปอร์ตตัวจริง เล่มปัจจุบันที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างหนึ่งหน้าสำหรับประทับวีซ่าได้ พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)+ สำเนาพาสปอร์ต หน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง (หน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่าย/การต่ออายุ/การประทับตรา(ถ้ามี)


     4. บัตรประชาชนตัวจริง และ สำเนาบัตรประชาชน , และ ทะเบียนบ้านตัวจริง และ สำเนาทะเบียนบ้าน,

     5. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทตัวจริงและสำเนา ที่คุณทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ (ระบุระยะเวลาทำงาน) ,(Evidence of employment / leave letter from Thai Company)


     *ดูตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท

     *************************************************

     ตัวอย่าง

     ด้านบนสุดก็เป็น header ปกติครับ มี logo ของบริษัท ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ

     ส่วนตรงเนื้อหา

     Ref. No.: 001/2009


     February 6, 2009
     Certificate of Employment

     To Whom It May Concern,


     This is to certify that Mr. 9kimjor so-cool has been employed by My Company Co.,Ltd. since August 1, 2007 to present. He is now holding the position of a General Manager with a monthly salary of Baht 55,000.

     Mr.9kimjor so-cool is entitled to take the vacation for traveling to the United Kingdom during February 28, 2009 - March 8, 2009, and he will return to Thailand to continue his duty on March 9, 2009.

     I hereby certify that the above mentioned are true and correct.


     Sincerely yours,


     Mr.Big Boss
     Managing Director
     My Company Co., Ltd.


     *************************************************     6. ใบลา ตัวจริงและสำเนา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (เหตุผลการลาในครั้งนี้ ,ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปที่ประเทศไหน)

     7. เอกสารตั๋วเครื่องบิน ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ตัวอย่างใบจองตั๋วเครื่องบิน)

     - เอกสารที่พัก ใบจองโรงแรม / ที่พัก (ตัวอย่างใบจองโรงแรม / ที่พัก)

     *เอกสารตั๋วเครื่องบิน และ ที่พักที่จองไว้ ว่าพักที่ไหน เเละจองวันไหน คุณสามารถทำจองกับบริษัททัวร์ไว้ก่อนได้ เเต่ยังไม่ได้ซื้อหรือชำระเงินให้แก่บริษัททัวร์ก็ได้ เนื่องจากต้องรอผลอนุมัติวีซ่าผ่านก่อน เอกสารเหล่านี้ใช้เพื่อประกอบเอกสาร และแสดงว่าเราไป-กลับโดยสายการบินอะไร กลับประเทศวันไหน เราจะไปพักที่นี่ ให้ทางสถานทูตได้รับทราบ เเละกรอกข้อมูลในใบสมัครวีซ่าให้ตรงกัน*

     8. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ /สเตทเม้นท์ (สำหรับท่านที่ออกค่าใช้จ่ายเองในการท่องเที่ยวอังกฤษ/สหราชอาณาจักร) ตัวจริงและสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน โดยอัพเดทการเงินของเดือนปัจจุบันด้วย ควรใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้

     - หากคุณเดินทางเป็นครอบครัว แล้วใช้บัญชีเดียวที่เป็นบัญชีหลักบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า คุณต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ให้บุคคลในครอบครัวด้วย

     หมายเหตุ *สถานทูตไม่รับ บัญชีกระแสรายวัน *

     - กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับท่านหรือผู้เดินทางทั้งหมด (For business visit): ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกฉบับเป็นภาษาอังกฤษ (Letter of invitation from company you will visit in the UK) โดยระบุรายชื่อของท่านและผู้เดินทางทั้งหมด และชี้แจงเหตุผลที่ท่านได้รับเชิญที่จะต้องเดินทางไปทำงาน, อบรม, หรือ การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย เพื่อเป็นหลักฐานและแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ และการกลับมาทำงานของท่านที่ประเทศไทย และ ใบจดทะเบียนธุรกิจของบริษัท (Company registration)

     9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa fee) เช่น วีซ่าวีซ่าท่องเที่ยว เข้าออก 1 ครั้ง,2 ครั้ง หรือ หลายครั้งภายใน 6 เดือน / 3,952บาท

     10. เอกสารที่เป็นประโยชน์สนับสนุนต่อการพิจารณาในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษของคุณ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน/บ้าน (ชื่อเราเป็นเจ้าของ, ถ้ามี)

     ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ     ถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือนอกเหนือจากนี้ เพื่อนๆสามารถดูได้จากเวปไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ของศูนย์ วีเอฟเอส(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านวีซ่าอังกฤษและศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรในประเทศไทยค่ะ
     และการยื่นคำร้องขอวีซ่า http://www.vfs-uk-th.com/thai/applying.aspx


     สถานที่ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ
     :
     - ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร


     ศูนย์ วีเอฟเอส (ประเทศไทย) อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ชั้น 2 ,183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


     - เวลาทำการ
     ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์


     เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า: 8:3015:00

     เวลารับหนังสือเดินทางคืน: 15:00 16:30


     หมายเลขโทรศัพท์เพื่อการสอบถามเรื่องวีซ่า:


     โทร.02-800-8050

     จะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าระหว่างเวลา 8:30-16:30 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด).
     4 ความคิดเห็น:

     1. เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอังกฤษ

      * พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า และต้องเป็นหน้าที่ว่างทั้งด้านหน้า และด้านหลังพร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)

      * รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังของภาพต้องเป็นสีขาว ไม่ใช่รูปขาวดำ) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป

      * สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

      * หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้น จะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา

      * กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์

      * สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการ เงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ให้บุคคลในครอบครัวด้วย

      * กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

      * กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษาด้วยกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา / มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง

      * แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

      * ใบจองตั๋วเครื่องบิน

      * ใบจองโรงแรม / ที่พัก

      * ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 3,952บาท

      * สถานฑูตอังกฤษ ได้อนุญาติให้ บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ให้บริการด้านวีซ่า เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น : 8:30 น. - 15:00 น. เวลารับ : 15:00 น. - 16:30 น.

      * วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 5 วันทำการ หรือมากกว่า

      * สถานทูตไม่รับ บัญชีกระแสรายวัน ในทุกกรณี

      * การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศอังกฤษเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

      * หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ โปรดแต่งกายสุภาพ

      * ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น

      * เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต

      * เว็บไซต์ บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านวีซ่าอังกฤษ

      ศูนย์รับแบบคำร้องวีซ่าอังกฤษ
      บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
      ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ 183 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
      เบอร์โทร : 0-2-800-8050
      เวลายื่น : 8:30 น. - 15:00 น.
      เวลารับ : 15:00 น. - 16:30 น.

      .

      ตอบลบ
     2. วีซ่าท่องเที่ยวของประเทศอังกฤษตามปกติจะออกให้เป็นเวลา 6 เดือนแบบ “ซิงเกิ้ล” หรือ “มัลติเพิ้ล” ขึ้นอยู่กับว่าตอนกรอกแบบฟอร์มได้ยื่นขอแบบไหน “ซิงเกิ้ล เอนทรี่” คือมีสิทธิที่จะเข้าออกประเทศอังกฤษได้แค่ครั้งเดียวภายในเวลา 6 เดือนหรือตามที่ให้ “มัลติเพิ้ล เอนทรี่” คือสามารถเข้าออกประเทศนั้นได้ตลอกภายในเวลา 6 เดือนหรือตามที่กำหนด
      เพิ่มเติม :
      •วีซ่าเข้าออกประเทศแบบ ซิงเกิ้ล เอนทรี่ จะถูกออกให้ได้เร็วกว่า โดยเฉพาะบุคคลที่ไม่เคยไปประเทศอังกฤษมาก่อน
      •สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวนั้นภายในเวลาที่กำหนด
      •ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสในประเทศอังกฤษได้ในขณะที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว
      •ทางสถานทูตจะมีการถามความตั้งใจที่จะอยู่ในประเทศอังกฤษกี่วัน ถ้าตอบว่าหนึ่งเดือน ทาง สถานทูตยังคงจะให้วีซ่า 6 เดือนอยู่แต่จะมีการตรวจสอบว่าบุคคลนั้นอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นเวลากี่วัน ถ้ามีผลว่าบุคคล คนนั้นได้อยู่ในประเทศอังกฤษเกินกว่าที่ได้แจ้งไว้ นี้จะมีผลกระทบต่อการขอวีซ่าประเทศอังกฤษภายภาคหน้า
      •ถ้าได้ถูกปฏิเสธการขอวีซ่าท่องเที่ยว จะไม่สามารถยื่นขอได้อีกครั้ง นอกจากเรื่องยื่นการขอวีซ่านักท่องเที่ยวนั้นไปเพื่อเป็นการเยี่ยมเยือนบุคคลในครอบครัว

      องค์ประกอบที่ผู้ยื่นเรื่องพึงมีในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวนั้นคือ
      •มีความประสงค์ที่จะไปปะเทศอังกฤษไม่เกิน 6 เดือน
      •ตั้งใจที่จะออกจากประเทศหลังจากการไปเที่ยว
      •ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะไปทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผลิตสิ่งของ หรือการรับใช้บริการต่างๆ
      •ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะขายสิ่งของ หรือการบริการต่างๆ ในระยะการไปเยือน
      •ไม่ตั้งใจที่จะไปเรียนหรือศึกษาในโรงเรียน
      •สามารถดูแลตัวเองและปรับตัวได้ด้วยตัวเอง
      •แสดงหลักฐานทางการเงินว่าสามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้ในระยะที่จะไปประเทศอังกฤษ


      เอกสารเพิ่มเติมที่จะแนบไปพร้อมกับแบบฟอร์ม

      ผู้ขอยื่นนั้นจะต้องเตรียมเอกสารแนบไปพร้อมกับแบบฟอร์มเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามีคุณสมบัติที่จะไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษ เอกสารนั้นประกอบด้วย
      •ใบรับรองทางการเงิน ใบรับรองเงินเดือน หรือหลัก,ฐานอื่นๆที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า คนๆนั้นมีความสามารถที่จะจ่ายค่าเดินทางและอื่นๆได้ด้วยตัวเอง
      •หลักฐานความประสงค์ที่จะออกจากประเทศหลังจากจบการเยี่ยมเยือน เช่น จดหมายจากนายจ้าง

      ถ้าหากการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวนั้นเพื่อการเยี่ยมเยือนเพื่อน หรือคนในครอบครัวจะต้องมี
      •จดหมายจากคนที่จะไปเยี่ยมอธิบายว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร และสาเหตูในการเยี่ยมครั้งนี้
      •สำเนาหนังสือเดินทางของคนที่เราจะไปเยี่ยม ถ้าไม่มีสัญชาติอังกฤษ ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินหน้าวีซ่า

      ในกรณีผู้ที่เราจะไปเยี่ยมเป็นผู้ดูแลเราในช่วงที่จะไปเยี่ยมนั้นจะต้องมีเอกสารแนบไปด้วยคือ
      •ใบรับรองทางการเงิน ใบรับรองเงินเดือน หรือหลัก,ฐานอื่นๆที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า คนๆนั้นมีความสามารถที่จะดูแลผู้ที่ไปเยี่ยมได้


      การส่งคืนเอกสาร

      สถานทูตจะส่งคืนเอกสารที่แนบไปพร้อมกับแบบฟอร์มทั้งหมดกับหนังสือเดินทาง และจะเรียกร้องขอสำเนาเอกสารนั้นๆ ถ้าตอนยื่นครั้งแรกนั้นไม่ได้แนบสำเนาไป

      ความใช้ได้ของวีซ่าท่องเที่ยว

      ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวสามารถเข้าออกประเทศอังกฤษได้ถ้าวีซ่านั้นยังมีผลที่ใช้ได้อยู่ ซึ่งการไปเยี่ยมแต่ละครั้งนั้นไม่เกินกว่า 6 เดือน วีซ่าท่องเที่ยวที่สามารถยื่นขอได้นั้นมีทั้ง วีซ่า 6 เดือน, 1 ปี, 2 ปี, 5 ปี ขึ้นไปถึง 10 ปีแต่จะอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ว่าจะอนุมัติหรือไม่ ขึ้นอยู่ว่าผู้ยื่นขอนั้นเป็นคนเดินทางบ่อยหรือไม่ แล้วเคยเข้าประเทศอังกฤษหรือยัง
      .

      ตอบลบ
     3. วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศอังกฤษ      สถานทูตอังกฤษจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยนำระบบไบโอเมตริค หรือ การบันทึกทางชีวภาพ (Biometrics Visa) เข้ามาใช้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนเป็นต้นไป ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS) เลขที่ 183 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าราชดำริ) โดยจะมีการจัดเก็บลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอลของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน คลิกที่นี่เพื่อศึกษาเพิ่มเติมระบบบันทึกชีวภาพ

      เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
      หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 1 แห่ง
      รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)
      คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างรูป
      สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี)
      เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
      กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต
      กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ

      เอกสารเกี่ยวกับรายได้
      กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
      กรณีเจ้าของกิจการ สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา

      หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
      สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
      เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว


      ข้อมูลเพิ่มเติม
      ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษตั้งอยู่ที่ 183 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
      เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-พฤหัสบดี : 08.00—12.00น./12:45—16:30 น. วันศุกร์ : 08:00—13:00 น. โทรศัพท์: 0-2305-8333 แฟ็ก : 0-2255-9278
      เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 15.00 น.
      เวลาในการรับหนังสือเดินทาง จันทร์ - ศุกร์: 15.00 - 16.30 น.
      ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษยังทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2800-8050 หรืออีเมลล์ info@ukvac-th.com
      ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระเป็นเงินบาทและเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต
      ค่าธรรมเนียมวีซ่า จัดเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกวีซ่าถ้าใบสมัคร คำขอวีซ่า ถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินให้
      ศูนย์ยื่นคำร้องจะไม่รับเช็คทุกชนิดเพื่อการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่าบริการจัดส่ง
      ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องจ่ายเป็นเงินบาทในรูปของ ตั๋วแลกเงินธนาคาร เท่านั้นและสั่งจ่าย ในนาม “British Embassy Bangkok”หนึ่งท่านต่อหนึ่งใบ
      ในกรณีที่ท่านซื้อตั๋วแลกเงินต่างประเทศเพื่อมาสมัครวีซ่า ผู้สมัครจะต้องซื้อตั๋วแลกเงิน อีก 1 ใบเพื่อจ่ายค่าเครียริ่งตั๋วแลกเงินดังกล่าว เป็น 155 บาท ต่อตั๋วแลกเงินต่างประเทศ 1 ใบ โดยท่านอาจจะจ่ายเป็นเงินสด หรือซื้อตั๋วแลกเงินอีกหนึ่งใบโดย สั่งจ่าย “VFS (Thailand) LTD.”
      ท่านสามารถนำเงินสดมาซื้อตั๋วแลกเงินธนาคารได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร
      เว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร
      http://www.vfs-uk-th.com/thai/index.aspx
      คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ตั้งศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร


      หมายเหตุ
      ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
      ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
      ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
      เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
      ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
      อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

      .

      ตอบลบ
     4. เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า


      หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบด้วย
      รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังของรูปเป็นสีโทนสว่าง)
      สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
      เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
      กรณีลูกจ้าง -จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต
      กรณีเจ้าของกิจการ -สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
      เอกสารเกี่ยวกับรายได้
      กรณีลูกจ้าง - สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
      กรณีเจ้าของกิจการ -สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
      หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
      สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
      เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
      ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศอังกฤษ ได้ที่นี่

      ข้อมูลเพิ่มเติม


      เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 07.30–15.00น. โทรศัพท์: 02-3058333
      เวลายื่นวีซ่า จันทร์-พฤหัสบดี 07.30-09.30น. ศุกร์ 07.30-10.30น.
      เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.30น.
      ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ วันยื่นวีซ่า กรุณาซื้อแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย "สถานฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย" เท่านั้น
      เว็บไซต์สถานฑูต www.fco.gov.uk หรือ www.ukvisas.gov.uk


      .

      ตอบลบ