Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

08 พฤษภาคม 2554

ช.พ.ค.

                                                          ช.พ.ค.เว็ปไซต์


http://www.otep.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=74


ประวัติโดยย่อของการจัดตั้งองค์กร ช.พ.ค.ช.พ.ค. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2494 โดยคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา ซึ่งมีนาย เลียง ไชยกาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา เห็นชอบให้จัดตั้งการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภาขึ้น เรียกโดยย่อว่า “ช.พ.ค.” มี เจตนารมณ์เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิกในการจัดการศพให้เป็น ไปอย่างสมเกียรติของผู้ที่เคยเป็นครูรวมทั้งสงเคราะห์ครอบครัวของครูสมาชิก และกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นประกันทางจิตใจให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาของชาติ ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยไม่ต้องกังวลถึงเหตุการณ์ในอนาคต เมื่อตนถึงแก่กรรม

ในปีแรก (พ.ศ.2494) มีจำนวนสมาชิกประมาณ 20,000 คน เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ได้รับเงินค่าจัดการศพรายละ 2,000 บาท และเงินสงเคราะห์ครอบครัวรายละประมาณ 7,700 บาท กิจการ ช.พ.ค. ดำเนินไปได้ด้วยดี เพื่อนครูให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี นับเป็นความปลื้มปิติในหมู่เพื่อนครูที่มีอาชีพเช่นเดียวกัน ได้มีน้ำใจเสียสละ ช่วยกันออกเงินช่วยเหลือครอบครัวเพื่อนครูที่ถึงแก่กรรม โดยที่ตัวเองมิได้ใช้เงินในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ประการใด ระยะเวลาผ่านไป 23 ปี ในปี พ.ศ. 2517 มีสมาชิกประมาณ 140, 000 คน

ใน ปี พ.ศ.2517 กฎหมายได้บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2517 ขึ้นเพื่อควบคุมการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้งส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสมาชิกต่างๆที่ดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศ คุรุสภา ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้ง ช.พ.ค. ได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้สอดรับกับพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ สงเคราะห์และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการกำหนดให้มีพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นผลดีต่อกิจการ ช.พ.ค. อย่างมาก เพราะยิ่งเป็นหลักประกันให้กิจการมีความมั่นคง มีระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนรัดกุม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ช.พ.ค. ส่งผลให้สมาชิกได้รับประโยชน์ในด้านสวัสดิการเป็นอย่างดียิ่ง

กิจการ ช.พ.ค. ดำเนินไปด้วยความเจริญก้าวหน้า กระแสความนิยม เพิ่มมากขึ้นในความนิยมเชื่อมั่นและศรัทธา วิเคราะห์ได้จากจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นทวีคูณ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2543) ช.พ.ค. ดำเนินงานมาเป็นเวลา 49 ปี มีสมาชิกทั้งสิ้นกว่า 600,000 คน นับเป็นฌาปนกิจที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในประเทศไทย และในโอกาสที่เป็นมงคลต่างๆสมาชิกได้เรียกร้องให้คุรุสภาเปิดรับสมัครสมาชิก เป็นกรณีพิเศษ สำหรับปี พ.ศ.2542 ได้เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2542    การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว
     การให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

  เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม บุคคลในครอบครัวของสมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 เงินค่าจัดการศพ จ่ายทันทีที่ได้รับแจ้งการถึงแก่กรรม ช.พ.ค. รายละ 100,000 บาท
* ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการศพ ได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด สำนักงาน สกสค.กรุงเทพฯ สำนักการศึกษา สำนักงาน ช.พ.ค. ที่สมาชิกถึงแก่กรรมสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี

ประเภทที่ 2 เงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อนสมาชิกที่ยังมีชีวิต อยู่ โดยหักค่าจัดการศพ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว
* ปัจจุบันนี้ จ่ายโดยประมาณ ช.พ.ค. ราย 620 ,000.00 บาท *


สำนักสวัสดิภาพครู
เลขหมายโทรศัพท์อัตโนมัติ 100 เลขหมาย
เบอร์ Call center โทร. 0-2 288-4500
เบอร์ แฟกซ์ กลุ่ม ช.พ.ค. 0-2 288-4532 , 0-2 288-4505ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์


ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จาก ช.พ.ค. ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวของ สมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้

 (1) คู่สมรส บุตรชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงบุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว และบิดา มารดาของสมาชิก ช.พ.ค.
(2) ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร ของสมาชิก ช.พ.ค.
(3) ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค.
(4) มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ครูหรือเพื่อเป็นทุนการศึกษา

* หากผู้มีสิทธิรับเงินในแต่ละลำดับยังมีชีวิตอยู่ ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับ การสงเคราะห์

* ผู้ขอรับเงินค่าจัดการศพ นอกจากจะต้องเป็นบุคคลตามลำดับก่อนหลังดังกล่าวแล้ว ยังต้องเป็นผู้จัดการศพของ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม โดยต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองว่าเป็นผู้จัดการศพ ตามแบบที่ ช.พ.ค. กำหนด หรือ ตามแบบของวัด หรือสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่มีข้อความครบถ้วนเช่นเดียวกันก็ได้

* ในกรณีที่สมาชิก ช.พ.ค. ได้ระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. จะจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ แก่บุคคลที่สมาชิก ช.พ.ค. ได้ระบุไว้แล้ว

สำนักสวัสดิภาพครู
เลขหมายโทรศัพท์อัตโนมัติ 100 เลขหมาย
เบอร์ Call center โทร. 0-2 288-4500
เบอร์ แฟกซ์ กลุ่ม ช.พ.ค. 0-2 288-4532 , 0-2 288-4505


การยื่นเรื่องขอเงินค่าจัดการศพ

เอกสาร/หลักฐานในการยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ กรณีสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม
1. ใบมรณบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
2. หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพตามแบบที่ ช.พ.ค.กำหนด (ชพค.5) หรือ ตามแบบของวัดที่ออกให้ โดยมีข้อความลักษณะเดียวกันกับแบบ ชพค.5 ที่กำหนด
3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ช.พ.ค.งวดปัจจุบัน หรือสำเนาหนังสือตอบรับการเป็นสมาชิก ทดรองจ่าย จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจำหน่าย (ตาย) จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพและต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้จัดการศพที่ทางวัดรับรอง
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก จำนวน 2 ฉบับ
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นขอรับเงินฯ จำนวน 3 ฉบับ
8. สำเนาทะเบียนสมรส กรณีคู่สมรสเป็นผู้จัดการศพ จำนวน 2 ฉบับ
9. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม กรณีชื่อตามมรณบัตรไม่ตรงกับชื่อในทะเบียนสมาชิก ช.พ.ค.
10. หนังสือมอบอำนาจ (ชพค.15) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการยื่นขอรับเงิน และจัดทำสัญญายืมเงิน ค่าจัดการศพแทน


เอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการศพ ต้องเป็นผู้จัดการศพ และต้องเป็นบุคคลข้อ 6 หรือข้อ 8 แห่ง ระเบียบ ช.พ.ค. ซึ่งได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
1. คู่สมรสชอบด้วยกฎหมาย บุตรชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม บุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว บิดา/มารดา ของสมาชิก ช.พ.ค.
2. ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.
3. ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค.


เอกสารการรับเงินค่าจัดการศพ (กรณีมอบอำนาจ)
1. หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่ ช.พ.ค.กำหนด (ชพค.15)
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ตัวจริง ของผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ บัตรประจำตัวที่ท่านนำมาเป็นหลักฐาน จะต้องไม่หมดอายุ หากท่านปฏิบัติได้ครบทุกขั้นตอน ท่านจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงิน

สำนักสวัสดิภาพครู

เลขหมายโทรศัพท์อัตโนมัติ 100 เลขหมาย
เบอร์ Call center โทร. 0-2 288-4500
เบอร์ แฟกซ์ กลุ่ม ช.พ.ค. 0-2 288-4532 , 0-2 288-4505 การยื่นเรื่องขอเงินสงเคราะห์


     เอกสารหลักฐานในการยื่นเรื่องขอรับการสงเคราะห์ ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม (ทั้งกรณีระบุผู้มีสิทธิรับเงินและไม่ได้ระบุผู้มีสิทธิรับเงิน)
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีสิทธิรับเงินทุกคน ตามระเบียบ ช.พ.ค. ข้อ 6 หรือ ข้อ 8 คนละ 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสิทธิรับเงินทุกคน คนละ 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนการรับรองบุตร
4. สำเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือทะเบียนการเลิกรับบุตรบุญธรรม กรณีเลิกรับบุตรบุญธรรมภายหลัง
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ของผู้มีสิทธิรับเงินทุกคน คนละ 2 ฉบับ

สำนักสวัสดิภาพครู
เลขหมายโทรศัพท์อัตโนมัติ 100 เลขหมาย
เบอร์ Call center โทร. 0-2 288-4500
เบอร์ แฟกซ์ กลุ่ม ช.พ.ค. 0-2 288-4532 , 0-2 288-4505......

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น