Legacy

จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) , Colla B gummy (คอลล่าบี กัมมี่) , เวย์โปรตีน และ Reborn สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

22 มิถุนายน 2555

จรรยาบรรณนักวิจัย

จรรยาบรรณนักวิจัย 
 
สภาวิจัยแห่งชาติ

"นักวิจัย" หมายถึง ผู้ที่ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีดังกล่าวจึงครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล


"จรรยาบรรณ" หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในากรประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน


จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยในกระบวนการค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต การวิจัยจึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้ หากผู้วิจัยขาดความรอบคอบระมัดระวัง การวิจัยเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนและกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทุกด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของนักวิจัยในเรื่องที่จะศึกษา และขึ้นอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยในการทำงานวิจัยดว้ยผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพด้วยสาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพร่ออกไป อาจเป็นผลเสียต่อวง
วิชาการและประเทศชาติได้


สภาวิจัยแห่งชาติจึงกำหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย" ไว้เป็นแนวทางสำหรับนักวิจยัยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียติภูมิของนักวิจัยไว้ 9 ประการ ดังนี้


๑.นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติ และอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสดงหาทุนวิจัย และมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

๒.นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำงานวิจัย ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด นักวิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงการวิจัยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาทำงานวิจัยให้ได้ผลดีที่สุด และเป็นไปตามกำหนดเวลา มีความรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานระหว่างดำเนินการ

๓.นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทำวิจัย เพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย

๔.นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต นักวิจัยต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเที่ยงตรงในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๕.นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนักวิจัยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยและขาดความเคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

๖.นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่า อคติส่วนตน หรือความลำเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือนข้อมูล และข้อบังคับพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้ เกิดผลเสียหาย ต่องานวิจัย


๗.นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปทางมิชอบ

๘.นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น นักวิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟัง ความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง

๙.นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ นักวิจัยพึงมีจิตสำนักที่จะอุทิศกำลังสติปัญญาในการทำวิจัย เพื่อความก้าวหน้า ทางวิชาการ เพื่อความเจริญและประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ
 
 
ที่มา    :    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
                        http://www.riclib.nrct.go.th/ebook/Researcher%20Ethics%20Thai.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 มิถุนายน 2555

UK Citizenship

UK Citizenship

 
These language learning videos were developed over a period of two years. Individuals were interviewed and asked to talk about their job roles and what citizenship meant to them. The outcome of this is 73 videos with rich information and language and literacy opportunities. Thanks to Mary Clayton and Wendy Godden for allowing me to drag them around Yorkshire and interview so many people who generously gave their time.
Language Levels: beginners = (E1) (E2) (E3); intermediate = (L1) (L2).
Section 1 - What is citizenship?

Section 2 - Parliament

Section 3 - Geography and History
 • 017 Abigail Hackett E3

 • 018 Annabel Wigner E2

 • 019 Cilla Ross L1

 • 020 Flamingo Land E1

 • 021 Geography of the UK E2

 • 022 History of English L1 • Section 4 - UK as a diverse society
 • 023 Teresa Hough E2

 • 024 Pauline Fernandes E2

 • 025 Gerard Godon E2

 • 026 John Battle MP E3

 • 027 Inderjeet Hunjan E1 • Section 5 - UK in Europe, UN and Commonwealth
 • 028 Richard Corbett MEP L1

 • 029 The Commonwealth E1

 • 030 Marguerite Hogg E3

 • 031 United Nations E3 • Section 6 - Human Rights
 • 032 Richard Corbett MEP L1

 • 033 Antonia and Daniella E3

 • 034 John Battle MP L1

 • 035 PC Carole Mumsey E3

 • 036 Monira Khan E2

 • 037 Declaration of Human Rights E3
 • Section 7 - Working in the UK

  Section 8 - Health  Section 9 - Housing


  Section 10 - Education


  Section 11 - Community Engagement
  Section 12 - Knowing the law


  .
  . 
   

  English for Driving Theory

  English for Driving Theory  The workbook and interactive materials below were developed for ESOL and literacy students and mapped to Entry 2 of both Curricula, though most of the worksheets were used successfully with higher levels and simplified for Entry 1 students. The target audience were those planning on taking their Driving Theory Test whilst wanting to improve their English. Developed in collaboration with Jennie Cole in 2005 and later as a commercial venture with Tribal.
  Many of the interactive documents use Visual Basic coding in Microsoft Programs. If using Office 2007, you need to click 'Enable Macros' when asked by the computer. If using Office 2003, you can Enable Macros by opening the program (PowerPoint, Word or Excel) and clicking Tools > Macro > Security > click Low or Medium > close the program > reopen program and then the file again.
  Click the underlined links to open interactive documents or use Right-Click Save Target As to download the materials.
  Download all the worksheets here: STUDENT WORKBOOK (6.6mb)

  Session 1 (numbers below refer to page numbers in student workbook)
   • 6 ROLAs (ESOL and Adult Literacy)
   • 8 Learning Styles
   • 10 Individual Diagnostic
   • 11 Before I Learn to Drive (icebreaker)
   • 12 Important words to learn for session 1
   • 13 Lighting controls
   • 14 Name the car parts
   • 19 Diary for session
   Session 2

  17 มิถุนายน 2555

  Learning Thai

  Learning Thai

  Learning Thai the Easy Way!


  Listening


  # Article Title Hits
  1 At the Hotel 12988
  2 At School 5269
  3 At the Supermarket 4724
  4 At the Doctors 2726
  5 On the Boat 1896
  6 At the Movies 1918
  7 At the Zoo 1690
  8 At the Museum 1363
  9 At the Temple 1731
  10 At Home 3441
  11 At the Train Station 2069
  12 In the Garden 1354
  13 Meeting People 5268
  14 Playing Video Game 2076
  15 Telephone Conversation 2791
  16 At the Hotel 1765
  17 At the Restaurant 2503
  18 At the Market 2427
  19 At the Harbour 1224
  20 At the Bakery 1168
  21 At the Cinema 1088
  22 In a Clothes Shop 1315
  23 At the Restaurant 1511
  24 Buying a Ticket 1187
  25 At the Tourist Office 1020
  26 Asking Directions 1553
  27 A Trip to the Beach 1153
  28 At the Boat Jetty 922
  29 Clothes Shop 1228
  30 Talking about Family 1527
  31 Making Friends 2616
  32 At the Hospital 1564
  33 At the Museum 958
  34 Talking about Music 1062
  35 A Trip to the Park 907
  36 At the Restaurant 1677
  37 Visiting a School 958
  38 Playing Sport 911
  39 At the Zoo 838
  40 Going by Taxi 1457
  41 The King's Family 1110
  42 At the Bus Station 1243
  43 At the Hotel 1461
  44 Finding Directions 1317
  45 Going Shopping 2007
  46 Visiting a Temple 1732
  47 74 Questions 8113  Speak Thai

  # Article Title Hits
  1 Chapter 1 - Language Difficulties 27376
  2 Chapter 1 - Greetings 25743
  3 Chapter 1 - Country Names in Thai 14597
  4 Chapter 1 - Polite Phrases 16256
  5 Chapter 1 - How to Say "No" 16148
  6 Chapter 1 - Women Speaking Thai 16485
  7 Chapter 2 - At the Market 15294
  8 Chapter 2 - Numbers 11285
  9 Chapter 2 - Colours 8850
  10 Chapter 3 - Directions 8533
  11 Chapter 3 - Going by tuk tuk 7774
  12 Chapter 3 - Transport (Picture Dictionary) 6349
  13 Chapter 3 - Going to Skytrain Stations 5938
  14 Chapter 3 - Getting On&Off the Bus 5402
  15 Chapter 4 - At the Hotel or Guesthouse 5398
  16 Chapter 5 - At a Noodle Shop 5123
  17 Chapter 5 - I am a Vegetarian 4233
  18 Chapter 5 - Popular Food 4928
  19 Chapter 5 - Drinks 4982
  20 Chapter 5 - Ordering Drinks 4902
  21 Chapter 5 - Thai Food 6259
  22 Chapter 5 - In Glass Showcases 01 4111
  23 Chapter 5 - In Glass Showcases 02 3207
  24 Chapter 5 - Slow Steamed-done 2670
  25 Chapter 5 - Over the Charcoal 2726
  26 Chapter 5 - Deep-oil Fried 2354
  27 Chapter 5 - Quick-fried 2221
  28 Chapter 5 - Ready-cooked Food 2351
  29 Chapter 5 - Iced-cooled Way 2195
  30 Chapter 5 - Fruit (Picture Dictionary) 2891
  31 Chapter 5 - Tastes 3232
  32 Chapter 6 - Allergies 2635
  33 Chapter 6 - At the Hospital 2686
  34 Chapter 7 - Telling the Time 3622
  35 Chapter 7 - Talking about the Past 3263
  36 Chapter 7 - Talking about the Future 3118
  37 Chapter 7 - Months of the Year 3074
  38 Chapter 7 - Days of the Week 2908
  39 Chapter 7 - Thailand Festivals 2501
  40 Chapter 8 - Romantic Conversation01 8821
  41 Chapter 8 - Romantic Conversation02 6855
  42 Chapter 8 - Romantic Conversation03 6024
  43 Chapter 8 - Romantic Conversation04 5192
  44 Chapter 8 - Romantic Conversation05 4849
  45 Chapter 8 - Romantic Conversation06 5248
  46 Chapter 8 - Family Members 4234
  47 Chapter 8 - Inside the House 2841
  48 Chapter 8 - Inside the Kitchen 2301
  49 Chapter 8 - Inside the Bathroom 2314
  50 Chapter 9 - Bangkok Areas 2162
  51 Chapter 9 - Bangkok Tourist Attraction 2028
  52 Chapter 9 - Shopping Centers around Bangkok 1954
  53 Chapter 10 - Map of Thailand 2146
  54 Chapter 10 - Northern Thailand 1621
  55 Chapter 10 - Central Thailand 1844
  56 Chapter 10 - North-east Thailand 1650
  57 Chapter 10 - Southern Thailand 1575
  58 Chapter 10 - Provinces in Thailand01 1743
  59 Chapter 10 - Provinces in Thailand02 1413
  60 Chapter 10 - Provinces in Thailand03 1251
  61 Chapter 10 - Provinces in Thailand04 1183
  62 Chapter 10 - Provinces in Thailand05 1205
  63 Chapter 11 - On the Telephone 1984
  64 Chapter 11 - Watching Football 1550
  65 Chapter 11 - At School 1713
  66 Chapter 11 - Happy Birthday 2783
  67 Chapter 11 - The Weather 2260
  68 Chapter 11 - Thai Weather Report01 1532
  69 Chapter 11 - Thai Weather Report02 1241
  70 Chapter 11 - Thai Weather Report03 1106
  71 Chapter 11 - Thai Weather Report04 1101
  72 Chapter 11 - Thai National Anthem 1788
  73 Chapter 11 - Singing the King Anthem 1581
  74 Chapter 11 - Occupations 2208
  75 Chapter 11 - Saving Money on Your Next Trip 2374
  http://www.learningthai.com/

  http://www.thai-language.com/lessons  Lessons

  Basic Conversation  Reading & Writing  Foreign Service Institute Lessons

  Click for FSI download page
  thailanguagewiki project off-site link
  Lesson 01 - Basic Dialog : Greeting someone
  Lesson 02 - Basic Dialog: Finding Out Someone's Name
  Lesson 03 - Basic dialog: Identifying objects
  Lesson 04 - Basic Dialog: Establishing Identity and Ownership of Objects
  Lesson 05 - Basic Dialog: Social Formula
  Lesson 06 - Basic dialog: Mr. Smith meets a Thai in the provinces. (1)
  Lesson 07 - Basic dialog: Mr. Smith meets a Thai in the provinces. (2)
  Lesson 08 - Basic dialog: Americans at work in Bangkok
  Lesson 09 - Basic dialog: Going to Don Muang to pick up a friend
  Lesson 10 - Basic Episode
  Lesson 11 - At the Language School
  Lesson 12 - Family
  Lesson 13 - Telling TIme
  Lesson 14 - Directions (1)
  Lesson 15 - An Interview at Korat
  Lesson 16 - Where is the Post Office?
  Lesson 17 - Directions (2)
  Lesson 18 - A Business Appointment
  Lesson 19 - Directions to the Bathroom
  Lesson 20 - Basic episode: Tambon Bangchak
  Lesson 21 - A Trip to the Floating Market
  Lesson 22 - An American Contacts a Thai Friend
  Lesson 23 - Conversation About Length Of Residence
  Lesson 24 - Basic Episode (Part 1)
  Lesson 25 - Making An Acquaintance
  Lesson 26 - Basic dialog: Discussion of wedding gifts
  Lesson 27 - Sending a servant for a taxi
  Lesson 28 - Conversation with a taxi driver
  Lesson 29 - Going Out to Eat
  Lesson 31 – Looking for a place to live (1)
  Lesson 32 – Looking for a place to live (2)
  Lesson 33 – Renting a house (3)
  Lesson 34 – Renting a House (4)


  Excerpts from Campbell and Shaweevongs' Textbook


  Dialogs Javascript feature  Reading Exercises


  Thai Alphabet Poem Parenting
  Faithfulness in Marriage About Snakes
  Chinese Food Letter from a Thai girlfriend
  A Newspaper Editorial A Business Memo
  The King on the Thai Language Cattle in India
  Cyclone Nargis Thai Agriculture
  "Slowly Makes the Blade Beautiful" Government Intervention in Pricing
  Danger from the Sun Energy – An Opportunity or a Crisis
  The Thai Language in the Era of Sufficiency Watching Sail Boat Races – “Regatta 2008”
  The Geographic Coordinate System A Middle Ground Between Two Warring Factions
  Classifiers for Elephants Angry dialog at the office
  Pandemic Orchids in Thailand
  King's Address to the Thai people, 2009 Dipping Sauce and Natural Flavors
  Building Sandpiles News from a Village
  Soldier’s Creed Oysters
  A Two-month Long Drought Construction Noise
  Raising White Meat Catfish Outside its Normal Season A Short Story: "The Earth Weeps"
  Asking Forgiveness from the Deceased A Prayer for the Loi Kratong Festival
  Thai Etiquette About Fermented Fish
  A Short Story: “Family Matters,” Buying and Selling
  Wages in the Industrial Sector Weather Forecasting
  The Rice Goddess A Trip to Samui
  A Fool in the Fields Changing the Way We Think – about Ourselves and Water
  I. Birthday Wishes for the King II. Birthday Wishes for the King
  Police and Gambling Dens New Year's Party Manners
  Working out at the Gym Once in My Life


  Quizzes Javascript feature  Advanced Thai Reading and Vocabulary Building Volume 1 By Hugh Leong  Listening Exercise


  Road Signs Project
  Learn Thai with YouTube

  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

  วิดีโอ YouTube

  .