Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

15 มิถุนายน 2555

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การศึกษารายกรณี

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การศึกษารายกรณี


 

การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

 
 
 
 
การศึกษารายกรณีของนักเรียนเกี่ยวกับมารยาทในชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทิวไผ่งาม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร / สงวนศรี แคนสา.


การพัฒนาคู่มือการศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณีสำหรับครูที่ปรึกษา (The development of case study handbook) ระดับ ปริญญาโท


การศึกษาความต้องการและการให้บริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : การศึกษาเฉพาะรายกรณีเปรียบเทียบโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอที่มีอัตราการเรียนต่อสูงและต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรีและสระบุรี / อดิศักดิ์ จินดานุกูล.


การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหนีเรียน : การศึกษารายกรณีและแนวทางในการช่วยเหลือ / หทัยกาญจน์ ผุดวัฒน์.การศึกษารายกรณี นักเรียนที่มีพฤติกรรมหนีเรียน / ชีวัน เขียววิจิตร.


การศึกษารายกรณีของเด็กที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม / วีรติ พงษ์ทิพย์พัฒน์.


การศึกษารายกรณีของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ / พรรณชลิตา นิสยันต์.


การศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีปัญหาการปรับตัวด้านการเรียนโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร / ธิดาภรณ์ เกษสุวรรณ.


การศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีปัญหาทางวินัย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร / ศิริรัตน์ เหล่าวัฒนพงศ์.


การศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวโรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร / ภาคยา โกกิลกนิษฐ.


การศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มีปัญหาการปรับตัวด้านการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร/ วาสนา มุทธเสน.


การศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีพฤติกรรมรังแกเพื่อน โรงเรียนวัดราชสิทธิราม สังกัดกรุงเทพมหานคร / บงกช โควินท์.


การศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเพศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร / ณภัทร ทรัพย์อำนวยโชค.


การศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาการปรับตัว โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี / ธัชวรรณ พิมพ์งาม.


การศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มีพฤติกรรมลักขโมย / สุขพล สุขสายชล.


การศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มีทักษะการอ่านภาษาไทยน้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร / อุทัย วาดีเจริญ.
<> </>

การศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออก โรงเรียนราชบพิธ สังกัดกรุงเทพมหานคร / วรรณฤดี รุกขวัฒนกุล.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Gui_Cou_Psy/Wanrudee_R.pdf

การศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มีปัญหาการปรับตัวในครอบครัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี / ดวงกมล วงษ์ศรีหัส.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Psy/Deoungkamol_W.pdf
การศึกษารายกรณีของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเรียนไม่เหมาะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง / พัทยา คงยุทธิ์.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Psy/Pattaya_K.pdf
การศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สังกัดกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมสูดดมสารระเหย / อังสนา เปศะนันทน์.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Gui_Cou_Psy/Angsana_P.pdf
การศึกษารายกรณีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียนโรงเรียนนาหลวง สังกัดกรุงเทพมหานคร / รุ่งทิพย์ ยอดประดู่.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Gui_Cou_Psy/Rungthip_Y.pdf
การศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมก่อกวนในชั้นเรียน / ของ ปนัดดา กรีมละ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Gui_Cou_Psy/Panadda_K.pdf
การศึกษารายกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีปัญหาการปรับตัวกับเพื่อน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / ธันย์ชนก ศิริสุขชัยวุฒิ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Psy/Thanchanok_S.pdf
การศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในเขตกรุงเทพมหานคร / สุนีย์ ธีรวิรุฬห์.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Gui_Cou_Psy/Sunee_T.pdfการศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนมิสกวัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร / จุฑาทิพย์ บุตรจู.การศึกษารายกรณีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร / กรวิกา สุวรรณกูล.


การศึกษาสาเหตุและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีแนวโน้มออกกลางคัน : การศึกษารายกรณี / พรสิท สุขทอง.


พฤติกรรมติดเกมคอมพิวเตอร์ของวัยรุ่น : การศึกษารายกรณี / วิไลพรรณ มีบุญธรรม.
การศึกษารายกรณีนักเรียนปัญหาความรับผิดชอบด้านการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อภิชาติ สุวรรณรงค์


การศึกษารายกรณีและการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ซ้ำชั้นโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธงชัย พลพวกการศึกษาบุคคลรายกรณีเพื่อพัฒนาอัตลัตกษณ์แห่งความสำเร็จ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธัญลักษณ์ ธีรภัทรางกูร


การบำบัดด้วยหนังสือ : การศึกษาเด็กเป็นรายกรณีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 / สาวิกา กาญจนะ.
 
 
 
ขอบคุณที่มา  ::        

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


 
 


เรียบเรียงโดย  :: ประภัสรา  โคตะขุน ;  http://prapasara.blogspot.com

 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น