Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

16 มิถุนายน 2555

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับ อาเซียน

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับ อาเซียนท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

ประเทศไทยกับอาเซียน [electronic resources] / สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์.


การศึกษาสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน (The study of culture symbols in Asean countries) ระดับ ปริญญาโท


วิเคราะห์แนวคิดและคุณค่าในกวีนิพนธ์ไทยที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) (The analysis of themes and values in Thai S.E.A write award-winning poetic works) ระดับ ปริญญาโท


การจัดตั้งและการดำเนินงานของหอภาพยนตร์แห่งชาติในกลุ่มประเทศสมาคมประชาชาติอาเซียน / ญาณะ วีระประจักษ์.


การบรรยายทางวิชาการเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน [electronic resources] / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.


การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้โดยสารคนไทยที่มีต่อส่วนผสมทางด้านการตลาดอุตสาหกรรมการบินของสายการบินอาเซียน่าและสายการบินไทย / ทิพวรรณ เลิศวิทย์วรเทพ.


การศึกษาของอาเซียน / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, พนัส หันนาคินทร์, บันลือ ถิ่นพังงา.


ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการกระโดดกับประสิทธิภาพในการตบวอลเลย์บอลของนักกีฬาหญิงระดับนักเรียนอาเซียน พ.ศ. 2535 / วีระ กัจฉปคีรินทร์.


แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 / วิรัตน์ อามานนท์.


จดหมายข่าวสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย = A.A.T. Newsletter.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1Modeling indexes of stock market volatility for Asean, Europe, and the USA = การจำลองแบบดัชนีของความผันผวนตลาดหุ้นสำหรับ อาเซียน ยุโรป และ สหรัฐอเมริกา / Kunsuda Nimanussornkul / 2009 /Full Text
2การเปรียบเทียบผลกระทบความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศอาเซียน = A Comparison of impacts of exchange rate volatility on Thai Exports to ASEAN Countries / นงค์รัตน์ สมภารจันทร์ / 2553 /Full Text
3การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าที่สำคัญของไทยไปในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม = An Analysis of revealed comparative advantage of Major Exports of Thailand to ASEAN Plus Three / จิราวรรณ โกช่วย / 2552 /Full Text
4การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหลักทรัพย์และมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอาเซียน โดยวิธี พาแนล โคอินทิเกรชัน = Analysis of the relationship between the stock price indices and the turnovers in ASEAN stock markets by the p / ปริชญาภรณ์ ด้วงบุญมา / 2553 /Full Text
5การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยในรูปตัวเงินกับอัตราเงินเฟ้อของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน = An analysis of relationship between nominal interest rate and inflation rate of ASEAN Countries / กรรณิการ์ ดวงเนตร / 2553 /Full Text
6การส่งผ่านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังดอกเบี้ยในกลุ่มประเทศอาเซียนในช่วงวิกฤตซับไพร์ม = Interest rate volatility transmission from the U.S. to interest rate volatility of ASEAN countries during sub-prime crisis period ลัคเบญ / ลัคเบญจา จิรวุฒิวงศ์ชัย / 2552 /Full Text
7ความฉลาดทางอารมณ์ของตัวละครในนวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) = Emotional quotient of the characters in Sea-Write Novels วันจุฬา ศรลัมพ์ / วันจุฬา ศรลัมพ์ / 2550 /Full Text
8ความร่วมมือทางการเมืองของอาเซียนในยุคระหว่างและหลังสงครามเย็น / ธรรมรงค์ สิงห์อยู่เจริญ / 2541 /Full Text
9ทัศนะของทหารต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่า / อุกฤษณ์ อากาศวิภาต / 2544 /Full Text
10ทัศนะของทหารต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของเวียตนาม / เชิดชัย จันทร์เทศ / 2538 /Full Text
11บทบาทของรัฐบาลชวน หลีกภัย ด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน : กรณีพม่า / อุษามาศ เสียมภักดี / 2546 /Full Text
12บทบาทของอาเซียนกับการดำเนินงานทางการเมืองและความมั่นคงในยุคหลังสงครามเย็น / ปฏิพัทธ์ สวัสดี / 2546 /Full Text
13ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียน = Determinants of exchange rate volatility in ASean Countries / ชุติมา บัณฑิตอมร / 2552 /Full Text
14ปัญหาการรับพม่าเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน / กาญจนา กันจินะ / 2543 /Full Text
15ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงที่มีต่อดุลการค้าระหว่างกลุ่มอาเซียนกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน โดยวิธีเออาร์ดีแอล = Effects of real exchange rate on trade balance between ASEAN-the U.S. and ASEAN-people's republic of China using ARDL Method / ปาณะฑา สุวรรณกุลไพศาล / 2553 /Full Text
16ผลกระทบจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน = Impacts of foreign direct investment on economic growth of ASEAN countries / ศนิธิ รัตนสุรังค์ / 2551 /Full Text
17วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยวิธีแพนเนิลโคอินทิเกรชัน = Analysis of the relationship between foreign exchange rates and stock market indices in ASEAN Countries using panel c / สุทธิพงษ์ สุวรรณศรี / 2554 /Full Text
วิธีค้นงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. เข้าเว็บไซต์ http://ss.lib.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/
2. เลือกสาขางานวิจัยที่ท่านต้องการค่ะ
3. คลิกที่ Search
4. เลือกงานวิจัยที่ท่านต้องการ โดย คลิก Full Text ท่านจะสามารถเข้าดูงานวิจัยได้ทั้ง 5 บท และคัดลอกข้อมูลในส่วนที่ท่านต้องการเอาไปใช้ได้ค่ะ...

หมายเหตุ
 
 
 
ถ้างานวิจัยเปิดไม่ได้ แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ค่ะ
วิธีการโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader


.

2 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณคุณประภัสรา โคตะขุนมากๆค่ะที่ได้สร้างเว็บไซต์ที่มีองค์ความรู้มากมายให้ได้ค้นหา พี่ชื่อ พิมพ์พิสุทธิ์ อ้วนล้ำ อยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ขณะนี้ศึกษาในระดับปริญญาเอก และใกล้จะสำเร็จแล้วค่ะ พี่ค้นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกค่ะ มี 1 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ที่กำลังศึกษาอยู่คือ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพร
    ขอชื่นชมการทุ่มเทกำลังใจ กำลังกายในสร้างเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะ พี่พิมพ์ค่ะ

    ตอบลบ
  2. แล้วพี่จะขอคำแนะนำจากน้องอีกนะคะ

    ตอบลบ