Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

12 พฤศจิกายน 2554

ตัวอย่างงานวิจัยระดับประถมศึกษา

          ตัวอย่างงานวิจัยระดับประถมศึกษา
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยและก๊อปได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader


ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะการอ่านและเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ สาวิตรี อยู่สุ่ม

ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำราชาศัพท์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มัลลิกา แก้งคำ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภาพักตร์ สังข์เงิน

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมการเรียนร่วมมือเทคนิคเล่ารอบวง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ช่อผกา บุทธิจักร์

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พันทิพา วะเกิดเป้ง

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสารในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรีย์พร พันธุมาตย์

ผลการใช้กิจกรรมจับคู่บันทึกเทปเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ฉวีวรรณ ดวงมณี

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริวรรณ อธิราช

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริวัฒนา ไชยฮั่ง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ (Jigsaw) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุริยา เพ็งลี


การเปรียบเทียบความคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบเกมกับการเรียนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ชุลีจิต ปะติเพนัง

การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือที่ใช้แบบฝึกทักษะกับกลุ่มร่วมมือที่ใช้แผนผังความคิด / วิทยานิพนธ์ ของ เครือวัลย์ ภูมิศรีแก้ว

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนที่มีแบบการเรียนระดับเชาวน์ปัญญาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ ประเนียน จุลวรรณโณ

การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษารูปแบบที่ 2 กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ศรีนารถ สิทธิขวา

การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะประสมด้วยภาพกับแผนผังความคิด / วิทยานิพนธ์ ของ ประกายแก้ว มุกดาดี

การเปรียบเทียบคุณลักษณะนักวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิธีสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบโครงงานกับวิธีสอนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ สุกัญญา วิเศษรัตน์

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียน ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบฝึกปฏิบัติกับการเรียนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ วารี รักหะบุตร

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมด้วยบทเรียนการ์ตูนและแบบฝึกทักษะ / วิทยานิพนธ์ ของ เกศสุรีพร แสนบุญ

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการละเล่นพื้นบ้านชาติพันธุ์โย้ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใชทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ประดิษฐ์ คิอินธิ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจในการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องธุรกิจในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้แบบ CIPPA กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ กนกพรรณ ภูกองพลอย


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต (ภาษาพาที) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา / วิทยานิพนธ์ ของ ประทินทิพย์ พรไชยยา

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดอย่างมีเหตุผลและความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องชุมชนของเราระหว่างการใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD และการจัดกิจกรรมแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ คมสันติ์ โฉมยงค์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม TAI กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT / วิทยานิพนธ์ ของ ปาณิตา อาจวงษ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับเทคนิค TAI / วิทยานิพนธ์ ของ ภาณี ระรื่นรมย์

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI เรื่องประโยคกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมจิตร เดชครอบ


การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องสำนวน สุภาษิต และคำพังเพย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ์ตูนประกอบกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือ แบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิรมล สมตัว

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัตติกร ภิรมย์ไกรภักดิ์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องรูปสี่เหลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จริยา ทิมพิทักษ์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการบวก การลบ การคูณทศนิยม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประยูร กรุงรัมย์


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านด้วยนิทานพื้นบ้าน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วานิช ยืนชีวิต


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ช่วงชั้นที่ 2 โดยการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศฏาพร ทุยเวียง


การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความโดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นภาภรณ์ จรูญพันธุ์

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนในแม่ ก กา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ โสภิต พันธ์วิริยะกุล

การพัฒนางานเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยนักเรียนด้านสามัคคีธรรมโรงเรียนบ้านฝั่งแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทวีศักดิ์ ชัยปัตถา

การพัฒนาชุดสื่อประสมเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อนงค์ โพธิ์แสง

การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน / วิทยานิพนธ์ ของ มานิต กีรตินิตยา


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศุภสินี ศรีโพนดวน

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องทัศนศิลป์ สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มานะ ปุณตุง

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องแผนภูมิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องดนตรีโปงลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวรรณ ภูทองขาว

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พระสุปัญญา นรินโท


การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเรื่อง เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพาพักตร์ สะเดา


การพัฒนาผลการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุษาวดี พรหมดีราช


การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องภาษาท่าและนาฏยศัพท์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิยะดา ลาสอน


การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการตำข้าวด้วยครกมองด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ Co-op Co-op ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พยอม รุ่งสุวรรณ


การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องจังหวัดขอนแก่น โดยใช้รูปแบบการจัดการการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิกซอว์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สีอำพร วรวัตร


การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสมการและการแก้สมการ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุปรียา พันอุสาห์


การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณวพร นาคเลื่อน


การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พระฉัตรชัย ศรีน้อยขาว


การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วราภรณ์ ระบาเลิศการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มาลี พวนกิ่งการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะด้านการอ่านและการเขียนคำยากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤติกา เจริญยศ

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมการและการแก้สมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนีย์ บุตรอุดม


การพัฒนาแผนการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แผนผังความคิดประกอบการแจกลูกสะกดคำ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิภารัตน์ สุภาพ


การพัฒนาแผนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วลัยลักษณ์ ขำผา


การพัฒนาแผนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการดำรงชีวิตของสัตว์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วารุณี สิงห์จันทร์


การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 / วิทยานิพนธ์ ของ กาญจนา คำเพราะการพัฒนาโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 / วิทยานิพนธ์ ของ สาคร พิมพ์ทา

การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนบทร้อยกรองประเภทกลอนแปดสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภาภรณ์ กัณหาเรียง

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องแผนภูมิและการวัดความยาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ธิดารัตน์ เขียวอ่อนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดขอนแก่น / วิทยานิพนธ์ ของ ณัฐพงศ์ วงศ์สุ่ย


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น / วิทยานิพนธ์ ของ แสงจันทร์ วรรณพันธ์ผลการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนเรื่องแรงและความดันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เบญจมาศ บุญสิทธิ์


ผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ NHT เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภาภรณ์ บัวพรหมผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมมือ Co-op Co-op / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรพินธ์ กันทะรัน


ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีเรื่อง การคำนวณในตารางทำงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรภา สุโพธิ์แสน


ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงานเรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แช่ม ศิริมาลาผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แหลมทอง ศิริมาลา


ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพัลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จารุวรรณ ทิพยชาติผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเรื่องการขยายพันธุ์พืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เฟื่องลัดดา แก้วกองศรีผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านออกเสียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้นิทานพื้นบ้านประกอบการจัดกิจกรรมด้วยบทบาทสมมติ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ละมัย สายสินธุ์


ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่องตัวเราชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เบญจพร ธรรมเสนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่องการเขียนคำที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ราตรี เสริฐเลิศ


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำในมาตราแม่ ก กา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เสงี่ยม โกฏิรักษ์


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการฝึกทักษะสาระนาฎศิลป์ เรื่องรำวงมาตราฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรพิมล โสภา


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ตฤณ บุตรผา


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาสาระเศรษฐศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นงคราญ พรหมสาขา ณ สกลนคร


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัชนีย์ อุตมะผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ประกอบผังมโนทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและสารอาหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ภัคพล พองพรหม


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องอักษรควบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศักดา ชัยสงคราม
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องสมรรถภาพทางกายกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สิธิกิติ์ จันสามารถผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบสื่อวีดิทัศน์ สาระนาฏศิลป์ เรื่องรำบูชาหลวงปูชาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เรืองวิไล ทาขามป้อมผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Learning) เรื่องแสงและการมองเห็น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อังคณา ชาติพันธ์จันทร์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุนา ดวงวงษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ลายผ้าไหมแพรวาด้วยภูมิปํญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกศราพร สุวงทาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วัชรินทร์ บัวพรหมผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่องอาหารและสารอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวคนธ์ ผ่านสำแดง


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องไตรยางศ์สร้างคำ โดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นวนิต ศรีเครือดง
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จุฑามาศ ชัยสงคราม


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึก / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประภาพร เพิ่มพูลผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การอ่าน การเขียนสะกดคำ ที่ประสมด้วยสระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เทียมจันทร์ ไสยวรรณผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนคำที่มีสระประสมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประยูร ยืนยิ่งผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องชนิดของคำโดยใช้เทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รักคณา ไชยทองผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ แบบ NHT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุไรวรรณ นิลนวลผลการพัฒนาความสามารถการอ่านสะกดคำของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและการสอนแบบคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ รุจิรา ลายเมฆ
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกลวิธี DR-TA / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุดร วิชัยวงษ์
ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ หยาดนภา ยัพราษฎร์
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องหลักภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แสงงาน คำทา
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนเรื่อง งานธุรกิจและการประกอบอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ภุมรินทร์ พลทะศรี
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและเรียนตามคู่มือครูเรื่ององค์ประกอบทัศนศิลป์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ ทรงยศ ไสยนิตย์
ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องรูปสี่เหลี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิคม เดชครอบผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่องโรคและการป้องกันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดวงพร แก่นพะเนาว์ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บเรื่องโปรแกรมประมวลผลคำวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปัญณิศา กาญจน์อนุกูล

ผลการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการวาดภาพเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิบูลย์ จรูญพันธุ์
ผลการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนคำยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณีรนุช เบ้าวันดีผลการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วาสนา ไชยชำพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีอนามัยตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี / ธารทิพย์ ทองดี


การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นและกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา / วิทยานิพนธ์ ของ รุ่งอรุณ มะณีโรจน์


การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องชนิดของคำชันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศศิธร เวียงวะลัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการผันวรรณยุกต์โดยใช้นิ้วมือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัสรินทร์ เสนารถรัฐพงศ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความโดยการใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันทา สุขโสม


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สวัสดิ์ สุขโสม


การใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดท้าย สัตนันท์การใช้บทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Six Skills เรื่องข้อมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ ปาลิตา บัวสีดำการเปรียบเทีบผลการเรีนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่มีรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาต่างกันเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ รตนกร เขตสกุล


การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ KWL และวิธีการเรียนรู้แบบ SYNECTICS / วิทยานิพนธ์ ของ จักรเพชร สุริยะกมลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความรู้สึกเชิงจำนวนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและวิธีการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สุภชัย สุริยะกมล


การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กับแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) / วิทยานิพนธ์ ของ รุจาภา ประถมวงษ์


การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยรูปแบบการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (CLE) กับรูปแบบการสอนแบบพาโนรามา (PANORAMA) / วิทยานิพนธ์ ของ หทัยทิพย์ ชมภูพื้น


การเปรียบเทียบแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยา : พืชหรือสัตว์การจัดจำแนกพืช และการจัดจำแนกสัตว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนตามรูปแบบของ Wheatley กับการสืบเสาะแบบ สสวท. / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกียรติศักดิ์ ศิริแสงการเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นโดยใช้เทคนิคการรู้คิดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ผิดพลาดในมโนมติชีววิทยาและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีเพศต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ ประสาร จันเสนา
การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นโดยใช้เทคนิคการรู้คิดและการเรียนสืบเสาะแบบ สสวท. ที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยาเรื่องพืชหรือสัตว์การจัดจำแนกพืช การจำแนกสัตว์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีเพศต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ เนาวรัตน์ อกศรี


การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่ใช้เทคนิคการรู้คิดที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับมโนมติชีววิทยาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ พรทิพย์ ภัทราภิรักษ์
การเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ สัมฤทธิ์ สายสอนการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนแบบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ / วิทยานิพนธ์ ของ แก้วใจ พุทธิวงษ์


การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนแบบทักษะกระบวนการปฏิบัติ / วิทยานิพนธ์ ของ สุวพรรณ พรหมรับ


การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบเว็บเควสท์กับการเรียนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ ปิยธิดา รอบรู้


การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องระบบสุริยะและพลังงานแสงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์และการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ / วิทยานิพนธ์ ของ ทิวากร ศรีตะวัน


การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่องงานใบตองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนแบบโครงงาน / วิทยานิพนธ์ ของ นันทิยา นนท์อาสาการเปรียบเทียบผลการเรียนและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เรื่องกาพย์ยานี 11 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน / วิทยานิพนธ์ ของ รัชนี ป้องทัพไทยการเปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาเรื่องการหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนตามแนวการสร้างสรรค์ความรู้กับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ หนูพิน เทพเรียน
การเปรียบเทียบผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงและทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ รพีพร ระวิพันธ์การเปรียบเทียบผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการใช้คำถามกับการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด / วิทยานิพนธ์ ของ ปวรา วงศ์ปัญญาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักประกอบแผนผังความคิดและสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น / วิทยานิพนธ์ ของ ทัศน์มน หนูนิมิตรการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ นิภารัตน์ ตอสกุล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการยอมรับนับถือตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องท้องถิ่นของเราระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ จีรพรรณ พระสุพรรณ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น