Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

05 พฤศจิกายน 2554

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

      ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยและก๊อปได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
การประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 / วิทยานิพนธ์ ของ สุนันท์ โพธิบาย
การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนวันครู 2502 อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุ่งรัตน์ เชื้อไทย
การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคอนน้อย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมานมิตร ดอกขจร
การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านซับพลู อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์
การพัฒนาบุคลากรด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคำยางพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิวัฒน์ ชูจิต
การพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เดชา จันทร์อาภาท
 
 
 
 
การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนน้ำสวยวิทยา อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไพรินทร์ โฉมพูดดี
 
 
 
 
การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัตนาพร พลลาภ
การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านนาตับเต่า กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นาตยา โสชารี
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญประสพ กุลศรี
 
 
 
 
การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวิทย์ พละวงศ์
 
 
 
 
การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทวี วิชัยวงษ์
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมชาย พวงสมบัติ
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เชษฐา ค้าคล่อง
 
 
 
 
การวิเคราะห์จำแนกประเภทปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร / วิทยานิพนธ์ ของ ราชัน อาจวิชัย
 
 
 
 
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์ / วิทยานิพนธ์ ของ อันธนา มงคลสินธุ์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น