Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

20 ตุลาคม 2554

การวิจัยเชิงพรรณนา

         การวิจัยเชิงพรรณนา


การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)

ลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงพรรณนา
1) เป็นการบรรยายและแปลความหมายของปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นตามสภาพ
2) ผู้วิจัยไม่ได้จัดกระทำใด ๆ เพียงแต่รวบรวมข้อมูลและ วิเคราะห์นำมาเสนอเท่านั้น
3) ผู้วิจัยไม่ได้ควบคุมตัวแปรใด ๆ ปรากฏการณ์ ที่ศึกษา นั้นเป็นสภาพตามธรรมชาติ


ตัวอย่างรายชื่องานวิจัยเชิงพรรณนา

- ความรู้ทางภาษาศาสตร์ของครูสอนภาษา อังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- รูปแบบที่ควรจะเป็นของห้องสมุดโรงเรียน มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ปัญหาของนักเรียนประถมศึกษาที่มาจาก ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร
- การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ ทางสมองกับความสามารถ ด้านการคิด แก้ปัญหา ใน วิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนในระดับ มัธยมศึกษา
- การศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยไทย
- ความต้องการการนิเทศการสอนของครู ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 9
- ความรู้สึกรับผิดชอบ ความอยากรู้อยากเห็น และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้รับ การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยกับ แบบเอาใจใส่เกินไป

ความมุ่งหมายของการวิจัยเชิงพรรณนา

1) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2) เพื่อนำข้อมูลในปัจจุบันไปตีความหมาย อธิบาย ประเมินผล และเปรียบเทียบ ปรากกการณ์ต่าง ๆ
3) เพื่อที่จะทราบความสัมพันธ์ และ แนวโน้ม ของเหตุการณ์ในปัจจุบัน
4) เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานของสิ่งที่ได้ศึกษา ไว้เปรียบเทียบ และเป็นแนวทาง แสวงหา ความรู้ความจริงต่อไป
5) เพื่อทราบหลักเหตุผล และการปฏิบัติ ปัญหาเพื่อหาทางปรับปรุง

ข้อมูลของการวิจัยเชิงพรรณนา

ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) เป็นข้อมูลที่วัดออกมาเป็นตัวเลข
ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Data) เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลข

ระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงพรรณนา

1) การเลือกหัวข้อปัญหา
2) การนิยามปัญหา
3) พิจารณาแหล่งข้อมูลของปัญหานั้น ๆ
4) สำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
6) ศึกษาลักษณะประชากร
7) เก็บรวบรวมข้อมูล
8) การจัดกระทำกับข้อมูล
9) นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
10) สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
11) เขียนรายงานการวิจัย

ชนิดของการวิจัยเชิงพรรณนา

1. การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Studies)
2. การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ (Interrelationship Studies)
3. การศึกษาพัฒนาการ (Developmental Studies)

การวิจัยเชิงสำรวจ

- การสำรวจสถาบันการศึกษา (School Survey)
- การสำรวจชุมชน (Community Survey)
- การสำรวจประชามติ (Public Opinion Survey)
- การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
- การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)

การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ - การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Studies)
- การศึกษาเปรียบเทียบผลเพื่อสืบหาเหตุ (Causal Comparative Studies)
- การศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Studies)
- การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรม (Cross Cultural Studies)

การศึกษาพัฒนาการ
- การศึกษาการเจริญงอกงาม (Growth Studies)
- การศึกษาแนวโน้ม (Trend Studies)ตัวอย่างงานวิจัย


การพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองคันนา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกวลิน ดวงสวัสดิ์
http://khoon.msu.ac.th/full158/kewalin133949/titlepage.pdf

การพัฒนาการจัดการระบบสารสนเทศงานห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปณิชา จันทาเหลือง
http://khoon.msu.ac.th/full153/panicha133454/titlepage.pdf

การพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนวัดสุทธจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิเชษฐ วันทากุล
http://khoon.msu.ac.th/full153/pichet133442/titlepage.pdf

การบริหารงานห้องสมุดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กัลยาณี จันทร์คำหอม
http://khoon.msu.ac.th/full141/kanlayanee132178/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบพฤติกรรมบริโภคนิยมและเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดมุกดาหารที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและมีความเชื่อมั่นในตนเองแตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ ภควดี อาจวิชัย
http://khoon.msu.ac.th/full142/phakhawadee132219/titlepage.pdf

บุคลิกภาพความเป็นผู้นำของนักเรียนที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐวุฒิ ธูปทอง
http://khoon.msu.ac.th/full137/nattawut131803/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ระหว่างนักเรียนที่มีสไตล์การคิดและการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ ทศพร ดวงหัสดี
http://khoon.msu.ac.th/full113/tossaporn11113/titlepage.pdf

การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่มีการอบรมเลี้ยงดูเชาวน์ปัญญาและความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคแตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ พรชัย กาลภูธร
http://khoon.msu.ac.th/full114/phonchai11216/titlepage.pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและทักษะชีวิตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกลวิธานการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 / วิทยานิพนธ์ ของ นาตยา มุกดากุล
http://khoon.msu.ac.th/full107/nataya10455/titlepage.pdf

การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อาภาพร เหล็กกล้า
http://khoon.msu.ac.th/full175/apaporn135701/titlepage.pdf

การจัดการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วีระศักดิ์ สุภาพ
http://khoon.msu.ac.th/full160/weerasak134216/titlepage.pdf

การพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้านความรับผิดชอบโรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พฤกษทล ชำนาญ
http://khoon.msu.ac.th/full153/pruksatol133406/titlepage.pdf


ความต้องการของครูผู้สอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพแขนง วิชางานเกษตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการ ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น / ปริญญานิพนธ์ ของ ดำเนิน ดวงศรี
http://khoon.msu.ac.th/full115/damnern11332/titlepage.pdf

ความต้องการของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ / ปริญญานิพนธ์ ของ สุรพงษ์ กมลสาร
http://khoon.msu.ac.th/full104/surapong9992/titlepage.pdf


ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะการอ่านและเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 / วิทยานิพนธ์ของ สาวิตรี อยู่สุ่ม
http://khoon.msu.ac.th/full161/sawitri134292/titlepage.pdf


ศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 9 / ปริญญานิพนธ์ ของ สมสนิท กองสาสนะ
http://khoon.msu.ac.th/full116/somsanit11349/titlepage.pdf


ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พระประมวล โยธี
http://khoon.msu.ac.th/full134/phapramuan131319/titlepage.pdf

อิทธิพลของครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ ของ บำเพ็ญ วชังเงิน
http://khoon.msu.ac.th/full84/bumpen-wa8483/titlepage.pdf
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น