Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

14 มกราคม 2557

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

คลิก ชื่อเรื่องแล้ว คลิก Full Text  เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม


1การพัฒนาบทเรียนแบบย้อนกลับเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Development of backward design lessons to promote english reading and writing abilities of Mathayom Suksa 3 students / สุรางคนา ชวนพงษ์พานิช / 2555
2การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับเรื่องพลเมืองดีตามวิถีความพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลประตู้ลี้ จังหวัดลำพูน = Designing learning units using backward desing on good citizen according to way of sufficiency for mathayom suksa 2 students at Pratoolee Municipal School, Lumphun Province / สุพรรษา รักธัญการ / 2552
3การใช้การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อวางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 = Using backward desing for planning to further study in higher education level of grade level 4 students / วิฑูรย์ ไทยราชา / 2551


คลิก เอกสารฉบับเต็ม  เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ backward design / เบญจลักษณ์ พงศ์พัชรศักดิ์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 และความสามารถในกาคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) และการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (Cippa model) / ประครอง แจ่มใส.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward design) กับการสอนตามคู่มือครู / นุจรีย์ ผิวงาม.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเรื่อง ฟังก์ชัน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่คงทนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการออกแบบย้อนกลับกับการเรียนรู้ตามสภาพจริง / ไพโรจน์ น่วมนุ่ม.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการเปรียบเทียบการใช้เกมสะกดคำควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบวิพากษ์และการใช้เกมสะกดคำควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบให้คะแนนที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร / จารุวรรณ ศรีทองชัย.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการเปรียบเทียบผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบทันทีกับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบล่าช้าเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมปีที่ 6 โรงเรียนวัดศรีเอี่ยมอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร / พรรณทิพย์ มานะชนม์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการเปรียบเทียบผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบวิพากษ์กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบให้คะแนนเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร / เจริญทิพย์ เปี่ยมทองคำ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการเปรียบเทียบผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบทันทีกับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบล่าช้าที่มีต่อความสามารถในการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมปีที่ 6 โรงเรียนวัดแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ / กนกพรรณ เคียนทอง.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการเปรียบเทียบผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับควบคู่กับการเสริมแรงแบบต่อเนื่องและแบบเว้นระยะเพื่อพัฒนาความ สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร / วันเพ็ญ ปรุงสำราญกิจ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการเปรียบเทียบผลของการเรียนรู้โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบให้คะแนนและการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบวิพากษ์ที่มีต่อความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / นันทิกานต์ สุขสำราญ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการเปรียบเทียบผลของการเรียนรู้แบบ 4 MAT ควบคู่กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบทันทีและการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบล่าช้าที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / รัชดาพร ศรีรักษา.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ระดับชั้น ม.ศ. 1 วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนโปรแกรมแบบป้อนผลย้อนกลับตามปกติกับบทเรียนโปรแกรมแบบป้อนผลย้อนกลับเป็นคำอธิบายในโรงเรียนราษฎร์ / ประภา ยิ้มดี.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractขอบคุณที่มา  ::        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 
การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น