Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

04 มกราคม 2557

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ SWU


ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้   SWU  
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 


 
คลิก เอกสารฉบับเต็ม  เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม

การประเมินความสามารถขององค์การในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของบริษัทแห่งหนึ่งในเขตห้วยขวาง / วราภรณ์ กรแก้ววัฒนกุล.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม

การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดภาคใต้ / สุรพงศ์
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstract

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อให้มีคุณลักษณะสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstract

การศึกษาการส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 / สมคิด ชุมนุมพร.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสำนักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร / ทิพากร วรรณพฤกษ์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้บรรยากาศองค์การ และคุณลักษณะของครูกับการจัดการความรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร / ยุรดา อรรถธนสาร.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
การศึกษาคุณลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเตรียมทหาร / ราตรี ต๊ะพันธุ์.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstract

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร / พอหทัย ภิรมย์ศรี.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
การศึกษาสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวังเกี่ยวกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 / จุรีย์ พูลพานิชอุปถัมย์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract

ามสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาตนเอง และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ / สุนิสา ดิเรกมหามงคล.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / ศิรินันท์ แสงสิงห์ .
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract

ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด / เศรษฐา ธรรมาชีพเจริญ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม

ปัจจัยระดับครูและปัจจัยระดับโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับวินัยในการสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน / ดารุวรรณ ศรีแก้ว.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract


พฤติกรรมของพนักงานที่สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด / เอกริณทร์ เย็นวิชัย.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม

ลักษณะของพนักงานและผลการทำงานขององค์กรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษัทอาหารบริการด่วน / ดนยวรรณ ลีละศุภพงษ์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม

ลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยบูรพา / ประยูร อิ่มสวาสดิ์.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
องค์การแห่งการเรียนรู้ [จุลสาร] = Learning organization / โดย พจน์ สะเพียรชัย.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม

อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ / อภิชชยา บุญเจริญ.
URL:  เอกสารฉบับเต็มขอบคุณที่มา  ::        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 

การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น