Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

02 มกราคม 2557

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับโครงงาน CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับโครงงาน CMU 

 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

คลิกชื่อเรื่องแล้ว คลิก Full Text  เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม

1การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ = Scientific thinking of lower secondary students learned through science project activity packages / ศิวดล กุลฤทธิกร / 2554 /
2การจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการจัดการแบบ พี ดี ซี เอ วิชาโครงงานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Learning management based on PDCA skill management model in teaching handicraft project work course for matayom suksa 3 students at Maetang school, Mae Taeng district, Chiang Mai Province นัยน์ปพร ดวงแก้ว / นัยน์ปพร ดวงแก้ว / 2550 /
3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง การถนอมอาหารผักพื้นบ้าน โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Management of project work learning activity on preserving local vegetables, maetang school, Mace Taeng district, Chiang mai province ;Management of project work learning activity on preserving local vegetables, maetang school, Mace Taeng district, Chiang mai province / รัชนิภา ธาตุอินจันทร์ / 2550 /
4การใช้กระบวนการกลุ่มโดยวิธีการแบบโครงงานเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ / ณัฐพล ลึกสิงห์แก้ว / 2545 /
5การใช้โครงงานคณิตศาสตร์ ในการประเมินผลการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ตระกูลพันธุ์ กันไว / 2545 /
6การใช้โครงงานคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสถิติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Using mathematical projects to foster statistical thinking of mathayom suksa 3 students at Ban Mae Kham (Pracha Nu Khro) School, Mae Jan District, Chiang Rai Province / นริศรา โกเสนตอ / 2553 /
7การใช้โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร = Using project work titled local wisdom to develop ability to use language for communication / สมบัติ ราษี / 2550 /
8การประเมินการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / จำเรียน อุดมชัย / 2543 /
9การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ระหว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เคยเรียนและไม่เคยเรียนใน รายวิชาเลือกเสรีที่เกี่ยวกับ การทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ / ปรียาภรณ์ ทองมาก / 2537 /
10การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ค 011 ที่เน้นการสร้างโครงงานคณิตศาสตร์ / พจน์ วงศ์ปัญญา / 2544 /
11การพัฒนาคู่มือการสอนโครงงานคณิตศาสตร์ สำหรับครู ในช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of teacher manual for teaching mathematics project in grade level 4, Dara Academy school, Chiang Mai province / สุรัสวดี จินดาเนตร / 2553 /
12การพัฒนาชุดการเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน = Learning package development os history projects to develop critical thinking process for Mathayom Suksa 4 students at Suanboonyopatham Lamphun school / สหัสนัยน์ จิตรกุล / 2555 /
13การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ = Development of science process skills of Prathom Suksa 6 students through project activity / กนกพร โชคชัย / 2554 /
14การพัฒนาบทเรียนโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Development of English project work lessons on health promotion to promote language skills and emotional quotient of developing level students / ปทุมรัตน์ คำแสน / 2550 /
15การพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานเกี่ยวกับเนื้อหาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษา ทักษะชีวิตและความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น = Development of English project work lessons about local contents to enhance language skills, life skills and local knowledge / จันทร์จิรา กันธิลา / 2548 /
16การพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาและทักษะสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Development of English project work lessons about environment to enhance language skills and social skills of mathayom suksa 3 students / ขวัญหทัย กวดนอก / 2548 /
17การพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานเพื่อส่งเสริมความรู้ทางวัฒนธรรม / ชาลินี ศุขมิลินท์ / 2544 /
18การพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / เพชรรัตน์ สุริยา / 2543 /
19การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Project work-based English learning of Prathom Suksa 6 Students / บุปผา สุวรรณลพ / 2547
20การวิเคราะห์การจัดทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของท้องถิ่น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง / วรัญญู เรือนคำ / 2539
21การวิเคราะห์หลายตัวแปรสำหรับคะแนนความสามารถของครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ / ภาณุพงศ์ สืบศิริ / 2544
22การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนและชุมชนด้วยโครงงานอาชีพ / ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ / 2545
23การศึกษาการกำหนดแผนงานของโครงงานโดยวิธี ซีพีเอ็ม-เพอร์ท และการประยุกต์ในประเทศไทย = Study on project scheduling by CPM-PERT and its applications in Thailand / นุชรี สืบวัฒนากุล / 2524
24การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ข้อคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุรินทร์ / ปรีดา พิศโสระ / 2532
25การสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = Construction of student development activities through project work to promote English language abilities and life skills of upper secondary school students / นิตยา มูลสาร / 2549
26การสร้างแบบประเมินรายวิชาโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ขนิษฐา เพ็ญเจริญ / 2540
27การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of project-based learning plans on local material products for Prathom Suksa 6 Students / กุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์ / 2547
28การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานคณิตศาสตร์สำหรับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of mathematics project lesson plans for grade level 3, Maeaiwittayakhom School, Chiang Mai Province ศิริพร แก้วใจมา / ศิริพร แก้วใจมา / 2551
29การสร้างแผนการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เรื่อง ย้อนรอยอดีตดอยเต่าสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = 1Construction of the lesson plan through the project work of Doi Tao in ancient time for Mathayom Suksa 4 Students, Doi Tao Wittayakhom School, Chiang Mai Province / สกาวเดือน วังป่าตาล / 2554
30เจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการสนับสนุนของผู้ปกครองของนักเรียนที่ร่วมทำและไม่ร่วมทำโครงงานวิทยาศาสตร์ / ปัทมา สมิตะสิริ / 2534
31ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงงานของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 = Problems and needs concerning project work activities of social studies teachers in secondary schools, Lampang Educational Service Area 2 / ขณิฐภรณ์ พรหมปลูก / 2547
32ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการทำโครงงาน การเรียนรู้คำ จากธรรมชาติรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Effects of instruetional activity provision through project based vocabulary learning from environment for Prathom Suksa 1 students / ปวรรัตน์ ศิริชาญ / 2549
33ผลการใช้กิจกรรมโครงงานในการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ = Result of using project activities in teaching Thai language course to develop thinking skills of mathayom suksa 2 students, Mattayomdansamroung School, Samut Prakan Province / ศิริรัตน์ อัตรังสรรค์ / 2554
34ผลการใช้แบบฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการทำโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / อุทุมพร วรรณะศิลปิน / 2542
35ผลการใช้แบบฝึกเพื่อส่งเสริมการคิดหัวข้อและการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / นิตยา บุญตัน / 2541
36ผลการใช้แบบฝึกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / กฤษณา พรหมวงษ์ / 2545
37ผลของการใช้ชุดฝึกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effects of using practice packages on promoting upper secondary school students' ability in conducting science projects developed from local wisdom of Mae Hong Son Province / กฤษณีย์ ปิตุรัตน์ / 2548
38ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่อง ไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนแบบโครงงาน / สมหวัง อินทร์ไชย / 2545
39ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนแบบต่อชิ้นส่วนวิชาโครงงานอาหารและโภชนาการ / อัจฉรีย์ ยิ่งสมสุข / 2542
40ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยเสริมการใช้แบบฝึกคิดหัวข้อและวางแผนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ / เตือนใจ ไชยโย / 2545
41ระบบการจัดตารางเวลาโครงงานซอฟต์แวร์ของบริษัทนอร์ธเทอร์น สตาร์ ซอฟต์แวร์ จำกัด / นงนุช นาคพึ่ง / 2547
42ระบบติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในวิชาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ = Student progressiveness monitoring system for business computer project course at The Far Eastern University, Chiang Mai Province / นราธิป วงษ์ปัน / 2549
43องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา / พิทักษ์ เชียงนอก / 2540

ขอบคุณที่มา  ::        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น