Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

29 มกราคม 2557

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำหอม/น้ำมันหอม CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำหอม/น้ำมันหอม CMU
 
 
 


 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

คลิก ชื่อเรื่อง ล้ว คลิก Full Text  เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม

1A study on constituents of essential oils from Thai Vetiver root = การศึกษาส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากรากหญ้าแฝกไทย ;การศึกษาส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากรากหญ้าแฝกไทย / Patcharee pripdeevech / 2007
2Chemical component variation, cytotoxicity, antioxidant and stability of volatile oils from Thai medicinal plants = การแปรปรวนขององค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษต่อเซลล์ การต้านออกซิเดชัน และความคงสภาพของน้ำมันหอมระเหย / Rungthip Kawaree / The 2007
3Chemical composition and larvicidal efficacy of essential oils and their combined formulations against anopheles cracens = องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพฆ่าลูกน้ำยุงของน้ำมันหอมระเหยและสูตรผสมต่อยุงก้นปล่อง / Jitrawadee Intirach / 2011
4Effects of potassium and phosphorus on the yield and the anti-infective constituents of the volatile oil of curcuma rhizome (Curcuma longa linn. family zingiberaceae), and the total content and ratio of the curcuminoid compounds = ผลจากธาตุโปแตสเซียมและฟอสฟอรัส ต่อองค์ประกอบที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค และปริมาณของน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าขมิ้นชัน ((Curcuma longa linn. family zingiberaceae) และต่อปริมาณสารเคอคิวมินอยด์ทั้งหมด และอัตราส่วนขององค์ประกอบเคอคิวมินอยด์ในเหง้าขมิ้นชัน / Narongsak Bainiam / 1985
5Improvement of application of spice extracts and essential oils with chitosan as antioxidant and antimicrobial agents = การพัฒนาการประยุกต์สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากเครื่องเทศร่วมกับไคโตซานในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลินทรีย์ / Keerati Tanruean / Chiang mai 2009
6Mosquito larvicidal activity of essential oils against the pyrethroid resistant and susceptible strains of aedes aegypti = ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยในการฆ่าลูกน้ำของยุงลาย Aedes aegypti สายพันธุ์ที่ดื้อและไวต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์ / Nataya Sutthanont / 2009
7Mosquito repellency of volatile oils derived from plants = ฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำมันหอมระเหยจากพืช / Kittichai Kamsuk / 2005
8การควบคุมการเน่าเสียของผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยวด้วย สารโซเดียมเมตรไบซัลไฟต์ และน้ำมันหอมระเหยจากมัสตาร์ด / พรวิสาข์ บุญยงค์ / 2544
9การใช้เศษเหลือจากโรงงานผลิตน้ามันหอมระเหยจากเมล็ดมัสตาร์ดเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ปีก / พิเชษฐ แสงศรีจันทร์ / 2544
10การเตรียมน้ำมันหอมระเหยชนิดไม่มีเทอร์ฟีน / กรองแก้ว คงการค้า / 2527
11การประเมินสายพันธุ์ข้าวลูกผสมชั่วที่ 7 เพื่อลักษณะสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) = Evaluation of F 7 lines for aromatic substance (2-acetyl-l-pyrroline) in rice ;Evaluation of F 7 lines for aromatic substance (2-acetyl-l-pyrroline) in rice / อติพร อุตตะมะ / 2550
12การพัฒนาชีวมวลจากกากมัสตาร์ดที่ได้จากกระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหย เพื่อผลิตพลังานทดแทน = Development of biomass from mustard residue from essential extration process to produce renewable energy / พงษธร ล้ำเลิศกิตติกุล / 2550
13การพัฒนาตำรับยาเตรียมเพื่อใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนังจากน้ำมันระเหยง่ายของแมงลักคา / จิราภรณ์ เลิศโภคานนท์ / 2545
14การพัฒนาไมโครแคปซูลน้ำมันหอมระเหยจากผักชีไร่โดยเทคนิคคอมเพล็กโคอะเวอร์เวชัน = Development of microcapsules of essential oil from trachyspermum roxburghianum by complexcoacervation technique / จิรนันท์ โนวิชัย / 2555
15การพัฒนายาเตรียมแผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกของตัวยาไตรแอมซิโนโลนอะเซตโตไนด์ และน้ำมันหอมระเหยเพื่อรักษาแผลแอ๊ปทัส / วิลาสินี วงศ์วิบูลย์ / 2549
16การพัฒนาโลชันน้ำมันงาในรูปแบบนาโนอิมัลชัน = Development of Sesame oil nanoemulsion lotion / เทพิน จันทร์มหเสถียร / 2552
17การเพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบน้ำมันหอมระเหยกานพลูโหระพา สะระแหน่และไคโตซานเพื่อควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ = Efficiency enhancement on coating essential oils from clove, Basil, peppermint and chitosan for controlling corn seed borne fungi / รุ่งอรุณ กันธะปา / 2554
18การแยกองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ต้นโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีคอลัมน์ / สุภาพรรณ มณีบุญ / 2543
19การวิเคราะห์สารไล่ยุงในพืชบางชนิด / เอมอร ไชยโรจน์ / 2531
20การวิเคราะห์สารไล่ยุงในพืชสมุนไพรบางชนิด / ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ / 2543
21การวิเคราะห์สารสกัดจากข้าวหอมบางพันธุ์ที่สกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ และตัวทำละลายอินทรีย์แบบต่อเนื่อง / มนชวัน วังกุลางกูร / 2546
22การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไล่แมลง / พร จันทร์ด่านกลาง / 2535
23การสกัดและวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากผลกำจัดต้น = Extraction and analysis of essential oil from xanthoxylum budrunga (Rutanceae) / โชติ รัตนวิไล / 2520
24การสกัดสารหอมจากใบเตยเพื่อใช้ในการผลิตข้าวเคลือบสารหอมบรรจุซองรีทอร์ทเพาช์ = Extraction of aromatic compounds from pandan leaves for producing aroma-coated rice in retort pouch / ธาริณี ทิมาบุตร / 2552
25คุณภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชหอมที่เพาะปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย = Quality of the essential oils from aromatic plants cultivated in Northern Thailand / วิริยา คณารักษ์ / 2546
26คุณภาพและผลต่อระบบประสาทส่วนกลางของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสกุลส้มในประเทศไทย = Quality and effect on central nervous system of essential oil from Thai citrus plants / วันวิสาข์ ศรีนวลไชย / 2549
27น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรที่ปลูกในภาคเหนือของไทย / เบญจวรรณ ซื่อสัตย์ / 2542
28น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรผักสวนครัวไทย / แสงหล้า คำหมั้น / 2543
29ประสิทธิภาพของไคโตซาน น้ำมันหอมระเหย และเชื้อราที่คัดเลือกจากเมล็ดข้าว เพื่อการป้องกันกำจัดเชื้อรา Fusarium moniliforme Sheldon และผลต่อคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 = Efficiencies of chitosan, essential oils and fungi selected from rice seeds for controlling of Fusarium moniliforme sheldon and their effects on quality of rice seed cv. Khao Dawk Mali 105 / สายชล โนชัย / 2548
30ปริมาณน้ำมันหอมระเหยจากเหง้ากระชายดำ (Kaempferia parviflora Wall.ex Bak.) และขมิ้นดำ (Curcuma aeruginosa Roxb.) (Zingiberaceae) ที่อายุการเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน = Quantities of essential oils from Rhizomes of Kaempferia parviflora Wall.ex Bak. and Curcuma aeruginosa Roxb. (Zingiberaceae) at different harvesting times / สุปราณี จอมแจ้ง / 2551
31ผลของน้ำมันหอมระเหยต่อเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 = Effect of essential oils on seedborne fungi and quality of rice seed cv. Khao Dawk Mali 105 / มยุรี ปละอุด / 2549
32ฤทธิ์ฆ่ายุงตัวเต็มวัยของน้ำมันหอมระเหยต่อยุงลาย Aedes aegypti สายพันธุ์ห้องปฏิบัติการและยุงลายจากแหล่งธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Adulticidal activity of essential oils against Aedes aegypti, laboratory and Natural Field Strains in Chiang Mai Province / ดนา ไชยสิทธิ์ / 2548
33องค์ประกอบทางเคมีของสารหอมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น / พูนฉวี สมบัติศิริ / 2544 /Full Text
34องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านจุลชีพของน้ำมันระเหยง่าย จากผลของพืชในสกุลแซนโทไซลุม / โชติรส โตวนิชย์ / 2545
35องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยว่านสาวหลง = Chemical constituents and biological activities of the essential oil from wansaolong / จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล / 2550

ขอบคุณที่มา  ::        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com

การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น