Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

02 กรกฎาคม 2556

รวมชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิจัยผลงานครู โดยครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์

ชุดโปรแกรมเอ็กเซลสถิติ 
 
โดย เว็บเพจของครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์เว็บเพจนี้ดีมากๆค่ะ...
 


 


 
ให้ดาวน์โหลดฟรีชุดโปรแกรมเอ็กเซล 2003 และ 2007 ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การแปลผล ในทำวิจัยและทำผลงานทางวิชาการของครู และสามารถนำผลการคำนวณมาเขียนในแบบ ก.ค.ศ. 3/1 - 3/4 ได้อีกด้วย สามารถดาวน์โหลด ด้วยการคลิกที่ตัวเลขรุ่น 2003 หรือ 2007 ได้เลย ดังนี้


1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่

1.1 ข้อสอบ - วิเคราะห์ความสอดคล้องของจุดประสงค์ (IOC) 2003, 2007
- วิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบรายข้อ หาค่าความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก แบบอิงกลุ่มอิงเกณฑ์ 2003, 2007 และแบบกลุ่มเก่ง/กลุ่มไม่เก่ง 2003, 2007
1.2 แบบประเมิน - วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 3 ระดับ 2003, 2007
- วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 4 ระดับ 2003, 2007
- วิเคราะห์การประเมินรายข้อ 5 ระดับ 2003, 2007
1.3 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ - วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (E1/E2) และประสิทธิผล (E.I.) 2003, 2007


2. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่
 
2.1 การตรวจข้อสอบแบบตัวเลือก 2003, 2007
2.2 การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ 8 ระดับ 2003, 2007
2.3 การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่ม แบบ t-score มี 5 และ 8 ระดับ 2003, 2007


3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
 
3.1 การสุ่มตัวอย่าง 2003, 2007
3.2 การวิเคราะห์ความถี่ 2003, 2007
3.3 การวิเคราะห์ค่าร้อยละ 2003, 2007


4. การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ได้แก่
 
4.1 กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มเทียบกับเกณฑ์ 2003, 2007
4.2 กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเทียบคู่กันหรือไม่เป็นอิสระกัน เช่น ก่อน/หลังเรียน 2003, 2007
4.3 กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน 2003, 2007

หรือสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอื่น ๆ ได้ที่ http://e-learning.vec.go.th/elearning/stat/statindex.htm

  
 
 การคำนวณสมรรถภาพและ BMI ของผู้เรียน

การเขียนรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ในหัวข้อที่ 2 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของแบบรายงาน ก.ค.ศ. 3/1 สำหรับครูผู้ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ต้องรายงานเป็นตัวเลขของสมรรถภาพ และ BMI ของผู้เรียนที่ท่านรับผิดชอบ ซึ่งท่านสามารถคำนวณได้ด้วยโปรแกรมเอ็กเซลที่ได้จัดทำไว้ให้แล้ว โดยดาวน์โหลดได้ที่นี่..ไฟล์เอ็กเซล  2003 ,  2007 (คลิกที่ตัวเลขได้เลย)

รูปตัวอย่างไฟล์โปรแกรม ดูได้ที่เว็บบล็อก 
วิชาการ  หรือ  gotoknow

 
 

 
 

 
ขอบคุณ ::  ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ 
 
 
 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น