Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

11 พฤศจิกายน 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SWU


ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SWU
  
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
คลิก เอกสารฉบับเต็ม  เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม

การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอบ้านลาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 / วีระ โอบอ้อม.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstract

 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร / อาสณี นิสาแล๊ะ.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม

 


การพัฒนาคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 / รัตนา นิธิรักษ์.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Add to my list
 การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้วิธีการวิเคาะห์งานร่วมกับวิธีลูกโซ่ย้อนกลับ / สันติยา ช่วยหนู.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม 


การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา / ของ สังคม แก้วสว่าง.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstract


 


การศึกษาการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี / วิชัย เจริญศรี.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstract

 


การศึกษาบทบาทและปัญหาการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวในโรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / จันทณา บุญรุ่ง.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
Add to my list
  
การศึกษาพฤติกรรมการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของนักเรียนปกติชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการใช้ชุดส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือเพื่อน / พีระพงษ์ ฐิตะฐาน.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstract


การศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนที่ไดั้รับรางวัลยอดเยี่ยมตามโครงการสานสายใยครูและลูกศิษย์ปีการศึกษา 2546 / อรภร บุญรุ่ง.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstractศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 / อารีย์ ฉิมฉลอง.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Add to my listการสอนทักษะการช่วยเหลือตนเองสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้ภาพประกอบ / มาศพร แกล้วทนง.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
คู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี / ของ วิสรรณ พลเสน.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstractคู่มือการดำเนินงานตามกระบวนการในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดช้างเผือก / อร่าม เสือเดช.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstractคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนโคกสลุงวิทยา จังหวัดลพบุรี / อภินันทนา แสนทวี.
URL:  เอกสารฉบับเต็ม

 


 

เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com

 
การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น