Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

06 มกราคม 2555

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น

ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยและก๊อปได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader


 

การพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านอาชีพศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปานอุรา อาจสุข

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การทอผ้าฝ้ายโคลน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : การวิจัยแบบผสานวิธี / วิทยานิพนธ์ ของ มะลิวรรณ ศรีพันธ์

การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การสานเปลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / วิทยานิพนธ์ ของ ปทุมวรรณ ทุมโยมา

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 / วิทยานิพนธ์ของ อุรา พิมพ์เรือง

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สากล รัตนพันธุ์

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการทำไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญร่วม ตาลจินดา

การพัฒนารูปแบบการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการทำไวน์ผลหม่อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ พนัส โพธิบัติ


การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ดวงจันทร์ ประเสริฐอาษา

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ / วิทยานิพนธ์ ของ จรรยา กีรตินิตยา


การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร

การพัฒนาบทปฏิบัติการวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเรื่องการสกัดและแยกองค์ประกอบทางเคมีจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ของสถาบันราชภัฏ / ศิริกานต์ ผาสุข.


การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติสุข สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 / ฐานียา คล้ายทอง.

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์เพื่อออกแบบบทปฏิบัติการที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น / วิชาญ พันธุ์ประเสริฐ.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น