Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

28 พฤษภาคม 2555

ตัวอย่างงานวิจัยการคิดเชิงเหตุผล

ตัวอย่างงานวิจัยการคิดเชิงเหตุผล


ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม
Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Readerhttp://prapasara.blogspot.com/2012/03/adobe-acrobat-reader.htmlผลของการใช้ชุดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ ที่มีต่อทักษะการใ้ห้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ณัฐกฤตา ปัตตาลาโพ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Natthakritta_P.pdfผลของการใช้ชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ด้วยหมากรุกไทยที่มีต่อทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 / กิติโรจน์ ปัณฑรนนทกะ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Kitiroj_P.pdfผลการฝึกทักษะแบบสรรค์สร้างความรู้ด้วยตนเอง(Constructivism) ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบแผนการวิเคราะห์แบบกลุ่มสุ่ม(RBD) กับแบบแผนการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) / วิไล บุญณรังศรี ; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, สมชาย ชูชาติ, อาจารย์ที่ปรึกษา.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Re_Sta/Wilai_B.pdfการใช้ปัญหาปลายเปิดเพื่อส่งเสริมทักษะการให้เหตุผลและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 / จิตติมา ชอบเอียด
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Jittima_C.pdfการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสัดส่วนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 / ขวัญ เพียซ้่าย.
http://thesis.swu.ac.th/swudis/Math_Ed/Khawn_P.pdf

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด(CGI) ที่ใช้ทักษะการให้เหตุผลและการเชื่อมโยงโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลกับสิ่งแวดล้อมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร.
http://thesis.swu.ac.th/swudis/Math_Ed/Vetcharit_A.pdfการพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวนเรื่องการให้เหตุผลและการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการให้เหตุผล ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / วัชระ น้อยมี.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Watchara_N.pdfการพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณาและยุติธรรมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 / กรกช วิชัย.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Mea/Goragoch_W.pdf


การพัฒนาแบบทดสอบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความสามัคคีสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่4 ในจังหวัดพุทลุง / วนิดา สายสินธ์.
การศึกษาการคิดอย่างมีเหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้สไลด์เทปประกอบ การอธิปรายปัญหากับการสอนตามคู่มือครู / สมบูรณ์ กะการดี.http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Somboon_K.pdf


การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุของคุณลักษณะบางประการกับความสามารถในการให้เหตุผล ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี / จิณัฐตา เจียรพันธุ์.


การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพหุระดับกับความสามารถในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 / เชิดศักดิ์ ตั้นภูมี.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Re_Sta/Cherdsak_T.pdf


การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 / รุจิรัตน์ พรหมรักษ์http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Re_Sta/Rujirat_P.pdf


การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงสัดส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่มีเพศและระดับความสามารถทางภาษาต่างกัน / ธัญญารัตน์ อินทร์อนันต์.http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ed_Re_Sta/Tanyarat_I.pdf


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ที่ได้รับการสอนด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ / ปริวัติ สิงหาเวช.http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Pariwat_S.pdf


ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ์/ พัชรี กัลยา.http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Phatcharee_K.pdf


ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาอนุกรมนิติ/ ประภานิช เพียรไพฑูรย์.http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Prapanit_P.pdf


ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ที่เน้นการให้เหตุผลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / เปียทิพย์ เขาไข่แก้ว.http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Math/Piathip_K.pdf


ทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เน้นการผสมสี/ ปริษา บุญมาศ.http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Prarisa_B.pdf


ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิดที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ชลธิชา ทับทวี.http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Chonticha_T.pdf


การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยน้ำตาลไอซิ่ง/ รัตนา นิสภกุล.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Rattans_N.pdfการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมการเล่นร้อยลูกปัดตามบัตรต้นแบบ/กาญจนา บุญสำรวย.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Kanchana_B.pdf


การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ฟังนิทานประกอบการปั้น/ พัชรี คุ้มชาติ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Phatcharee_Kh.pdfการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยเด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบคำถาม/ ชนาธิป บุบผามาศ.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Chanatip_B.pdf


การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้/ ปราณี อุปฮาด.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Pranee_U.pdf


การคิดอย่างมีเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์/ สายทิพย์ ศรีแก้วทุม.
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Ear_Chi_Ed/Saithip_S.pdf
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการให้เหตุผล หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: จิตลดา สมงาม.
http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377209.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น