Legacy

จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) , Colla B gummy (คอลล่าบี กัมมี่) , เวย์โปรตีน และ Reborn สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

04 สิงหาคม 2555

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

คลิกชื่อเรื่องแล้ว คลิก Full Text. เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม


ลำดับที่ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1การใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 = Application of good governance principles in administration of basic education institution's administrators, Chiang Mai Educational Servic Area 5 / สามารถ อินตามูล / 2548 /
2การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ = Use of good govermance principle in management of administration committee, Lanna Polytechnical College, Chiang Mai ยุทธนา ชุดทองม้วน / พระยุทธนา ชุดทองม้วน / 2550 /
3การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 = Using good governance in administration of Thapa-Theppanom educational quality development schools group, Chiang Mai primary education service area 6 ปูรณ์ญาดา กาพย์คุ้ม / ปูรณ์ญาดา กาพย์ตุ้ม / 2555 /
4การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 = Using good governance in administration of Sri Chomtong Community School, Chiang Mai Educational Service Area 6 / ปรีดา พรหมดี / 2553 /
5การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Using good governance in school adminstration, Chiang Khong District, Chiang Rai Province / วิวน ตะนะ / 2554 /
6การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อพนักงานการประปานครหลวง = Implementation of good governance to metropolitan waterworks authority's personnels / วัชราภรณ์ ฉัตรเงิน / 2555 /
7การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการสรรหาข้าราชการครูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม = Applying good governance principles in teachers recruitment process Mahasarakham Admininistrative Organization / สิริกัญญา ค่ายหนองสวง / 2555 /
8การนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ / นพพล สุรนัคครินทร์ / 2547 /
9การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล อำเภอเมืองลำพูน / ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย์ / 2547 /
10การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Analysis of good governance of Chiang Mai University / นรากร พลหาญ / 2552 /
11การวิเคราะห์ระดับธรรมาภิบาลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่ = An analysis of the level of good govermance in tasks performance of Mae Ram Tambon Administrative Organization, Chiang Mai Province / เบญจมาศ กงแก้ว / 2551 /
12การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในวรรณกรรม เรื่อง สี่แผ่นดิน = Analysis of good governance in Si Phaen Din literature / วทัญญู ขลิบเงิน / 2550 /
13การศึกษาเปรียบเทียบการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครสวรรค์ = Comparative studies of the implementation of good governance in Tambon adinistrative organization, Nakhon Sawan Province / คุณากร กรสิงห์ / 2550 /
14การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์และระดับธรรมาภิบาลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลใน จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of knowledge and understanding in e-Government and level of good governance of staff working in the procurement among municipalities in Chiang Mai province / ไพรวัลย์ วงศ์พรหมศิลป์ / 2555 /
15ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Relationship between good governance and administrative effectiveness of Bouhaew Tambon Municipality, Mueang District, Lampang Province / วรญา จตุพัฒน์รังสี / 2553 /
16ธรรมาภิบาลกับการจัดการขยะของเทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Good governance and solid waste management of Nong Chom Municipality, San Sai District, Chiang Mai Province / ทัศน์วรรณ พละปัญญา / 2551 /
17ธรรมาภิบาลกับการบริหารโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Good governance and infrastructure projects management of Tambon Administrative Organizations in Mae Wang District, Chiang Mai Province / เสกสรร หน่อแก้ว / 2553 /
18ธรรมาภิบาลกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Good governance and enforcing the election act of local assembly members or local administrator B.E. 2545 , San Payang Tambon Administrative Organization, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / อำพล คุณหาร / 2553 /
19ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดเชียงราย = Good governance in the administration of police stations in Chiang Rai Province / ชาติตระกูล เจริญภักดี / 2553 /
20บทบาทการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ = Roles on Good Governance Service of Private Auditors in Cooperative Audit Asscssment in the Northern Region / รพีพรรณ เยาว์ธานี / 2552 /
21บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือตอนบนในการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลของการปกครองส่วนท้องถิ่น = Roles of local newspapers in the Upper Northern Region in promoting good governance within the local government / เกรียงไกร ชัยชมภู / 2553 /
22บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of sub-district administrative organization and the establishment of a sound management system based on good governance : a case study of San Na Meng Administrative organization, San Sai District, Chiang Mai Province / นันทพล พงศธรวิสุทธิ์ / 2548 /
23ภูมิหลังและจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับการยอมรับนวัตกรรมด้านหลักธรรมาภิบาล = Administrators' background and psychological construct related to the acceptance of good governance innovation / มสิตา มะอักษร / 2550 /
24วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับธรรมาภิบาลในการบริหารธนาคารแห่งประเทศไทยสมัย ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ ดร. ธาริษา วัฒนเกส = A comparative analysis of the level of good governance in the Administration of the Bank of Thailand under Dr. Puay Ungphakorn with Dr. Tarisa Watanagase / พัชนี โตโพธิ์ไทย / 2552 /
คลิกชื่อเรื่องแล้ว คลิก วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext  เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5
(The good governance application of administrator and personnel administration in municipality schools unider the local education region v)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ด72
ระดับ ปริญญาโท
ดุจดาว จิตใส
(Dujdao Jitsai)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2554
2.การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 พ97
ระดับ ปริญญาโท
ไพศาล ตั้งสมบูรณ์
(Phaisan Thungsomboon)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2548
3.การใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(The practice of good governance in private higher education institutes)
เลขหมู่ LB2328.5 ศ46
ระดับ ปริญญาเอก
ศรีพัชรา สิทธิกำจร แก้วพิจิตร
(Sripatchara Sittikumjon Kaewpijit)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
4.การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ส725
ระดับ ปริญญาโท
สุจิตรา มีจำรัส
(Sujitra Meejamrus)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2550
5.การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
(Good governance of school administrator and job satisfaction of teacher under jurisdiction of secondary educational service area office 8)
เลขหมู่ LB2831.626.ท9 ป65
ระดับ ปริญญาโท
ปิยะพงษ์ โพธิ์มี
(Plyapong Phomee)
Architectural Heritage Management and Tourism (International Program)
2554
6.การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
(Participative management and good governance of schools under the office of Samutsakhon educational service area)
เลขหมู่ LB2831.626.ท9 ก57
ระดับ ปริญญาโท
เกษมศรี จาตุรพันธ์
(Kasemsri Jaturaphan)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2554
7.การประเมินความต้องการจำเป็นในการบริหารงานที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของครูและบุคลากรของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
(A needs assessment for good management under good governance of teachers and personnel in secondary educational institutes in Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LB2831.585.ท9 พ46
ระดับ ปริญญาโท
พระวิรัช เอี่ยมศรีดี
(Wirach Aiemsridee)
สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554
8.ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2
(The relationship between good governance of administrator and satisfaction of educational persons of Kanchanaburi Educational Service Area Office 2)
เลขหมู่ LB2831.585.ท9 พ25
ระดับ ปริญญาโท
พงศ์พันธ์ วันดีเรืองไพศาล
(Phongphon Wandeereangphisai)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
9.แรงจูงใจของครูกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
(Teachers' motivation and good covernance of administrators under Nakonpathom primary educational service, area office1)
เลขหมู่ LB2840 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุภา เจียมพุก
(Suphu Jaimpbook)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2554
ขอบคุณที่มา  ::        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ;  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


 
 


เรียบเรียงโดย  :: ประภัสรา  โคตะขุน ;  http://prapasara.blogspot.com

 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น