Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

04 สิงหาคม 2555

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับแผนผังความคิด (Mind Mapping)

ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับแผนผังความคิด (Mind Mapping)

 

 
ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

 

 
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้การสรุปด้วยแผนผังความคิด (Mind Mapping) ประกอบด้วยวิธีสอนของ สสวท. / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิพาพร สีบุดดี
 
การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคำโดยใช้แผนผังความคิด (Mind mapping) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สินธุ์ชัย ทิพกุล
 
การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกระบวนการกลุ่มที่ใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เตือนใจ แสงไกร
 
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แผนผังความคิด (Mind mapping) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แววมณี นิลเชษฐ์
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping) เรื่องชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทิมา พลภัคดี
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยแผนผังความคิด (Mind mapping) เรื่องการเขียนย่อความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุธารัตน์ สารโภคา
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะการเขียนจดหมาย โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมพร ขวาไทย
 
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีของ สสวท. ที่ใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมหวัง รอดไธสง
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยใช้วิธีสอนแบบ สสวท. และสรุปด้วยแผนผังความคิด (Mind Mapping) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิเชฐ โพธิปัสสา
 
 
การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุขี วรรณกุล
 
การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ เรื่องการเขียนย่อความ ด้วยกระบวนการกลุ่มโดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นีรนุจ บริสัย
 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำโดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จุฬาวรรณ กาเมือง
 
ผลของการอ่านและเขียนสะกดคำด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือที่ใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping)สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เสาวนีย์ แถวนาชุม
 
การใช้กิจกรรมแผนผังความคิดเพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Use of mind mapping activities to enhance English language abilities and thinking skills of Prathom Suksa 3 students / ชลวิภา เฟื่องกาญจน์ / 2547 /
 
การใช้กิจกรรมแผนผังความคิดเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับปริญญาตรี = Use of mind mapping activity to promote English reading comprehension and speaking ability of undergraduate students พัชยา สุขพัชรา / พัชยา สุขพัชราภรณ์ / 2552
 
การใช้แผนที่ความคิดเพื่อสร้างเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Use of mind-mapping to enhance English writing skills of Prathom Suksa 5 students / กาญจนา มงคลสิงห์ / 2548 /
 
การพัฒนาการเขียนแผนที่ความคิด เรื่อง สงครามไทยกับพม่าสมัยอยุธยาสำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Developing mind mapping on Thailand and Burma war during Ayutthaya period for the second grade level students at Mon / สุปริญญา ธัญญาจุฑารัตน์ / 2547
 
 
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการสร้างผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Developing mathematical problem solving skills through mind mapping of Mathayom Suksa 2 students / กมลพร จินดาหลวง / 2549
 
การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ผังมโนภาพ = Development of creative writing skill of Prathom Suksa 3 students through mind mapping / ปนางฐิติยา จองหมุ่ง / 2549
 
Using concept mapping to develop a mathematics preparation curriculum for industrial technical students = การใช้ผังมโนภาพในการพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม / Teerasak Urajananon / 2009
 
 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเขียนผังมโนมติ / วรรณภา โคตรพันธ์.
 
 
ผลของการใช้เทคนิคแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถการสอนเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / รุ้งเพชร ต.ศิริวานิช .
 
 
 
 
 
 
คลิกชื่อเรื่อง...แล้วคลิกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext ค่ะ


ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา

1.การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องหินและแร่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ที่ได้รับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบการเขียนแผนผังมโนทัศน์และการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของ สสวท.
(A comparative study of learning outcomes on rock and mineral of eighth grade students taught by inquiry approach together with mind mapping and conventional approach)
เลขหมู่ LB1027.23 ฉ63
ระดับ ปริญญาโท
ฉัฐภิมณฑ์ เพชรศักดิ์วงศ์สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2552

2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้และไม่ใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping)

เลขหมู่ PL4171 ช74
ระดับ ปริญญาโท
ชุลีพร ฤทธิเดชสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2547

3.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพืชและสัตว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนด้วยวิธีสอนโดยใช้แผนที่ความคิดกับวิธีสอนตามคู่มือครู
(A comparison of learning achievement on plants and animals of sixth grade students taught by mind mapping technique and teacher’s manual)
เลขหมู่ LB1027.4 ส64
ระดับ ปริญญาโท
สัมฤทธิ์ บุญนิยมสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2548

4.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบเทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร
(A Comparison of learning achievement in English reading comprehension of fourth grade students taught by mind mapping techniques and communicative approach)
เลขหมู่ LB1632 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วัฒนา วิชิตชาญสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2546

5.การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนแผนภาพความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus
(The devellopment of analytical thinking and mind mapping ability of fifth grade students taught by kwl plus technique)
เลขหมู่ LB1590.3 ธ64
ระดับ ปริญญาโท
ธีรัชฌา ทันใจชนสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2552

6.การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความจากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด
(The development of reading comprehension on ability on didactic tales of second grade students taught by mind-mapping technique)
เลขหมู่ LB1590.3 จ68
ระดับ ปริญญาโท
จำเนียร เล็กสุมาสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2552

7.การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียง โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่ใช้วิธีการแผนที่ความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(A development of writing skill of prathomsuksa 6 students by using mind mapping along with language exercises)
เลขหมู่ LB1564.ท9 ส82
ระดับ ปริญญาโท
แสงระวี ประจวบวันสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2553

8.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย ที่สรุปบทเรียนด้วยแผนที่ความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The development of computer assisted instruction lesson on Asia continental summarizing by mind mapping for mattayomsuksa two students)
เลขหมู่ LB1028.5 อ73
ระดับ ปริญญาโท
เอกภูมิ ชูนิตย์สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
2553

9.การศึกษาความสามารถของการเขียนความเรียงภาษาไทยที่ใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : กรณีศึกษาโรงเรียนพระปฐมพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนสรณ์ จังหวัดนครปฐม
(A STUDY OF ABILITY ON WRITING COMPOSITION USING MIND MAPPING OF MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS : A CASE STUDDY PHRAPATHOM WITTHAYALAI 2 LUANG PHO-NGOEN ANUSORN SCHOOL NAKHON PATHOM PROVINCE)
เลขหมู่ LB1577.ท9ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุพิศ กลิ่นบุปผาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2545

10.การศึกษาความสามารถในการจำและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาชั้น ปวส. ปี 1 วิชาภาษาไทย ที่ใช้วิธีเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด
(Study on memory and critical thinking capabilities of the first year high vocational school students in Thai subject developed by mind mapping technic)
เลขหมู่ LB2395.35 ด52
ระดับ ปริญญาโท
ดวงกมล สวนทองสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2547
2.การพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด

เลขหมู่ LB1590.3 ก63
ระดับ ปริญญาโท
กัณหา คำหอมกุลสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2548

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น