Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

07 ธันวาคม 2557

บรรณานุกรม แบบฝึกทักษะ

บรรณานุกรม  แบบฝึกทักษะบรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
                   ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). คู่มือหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
   วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: องค์การขนส่งสินค้าอละพัสดุภัณฑ์.
กรมวิชาการ. (2545 ก). การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
                 องค์การส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
  . (2545 ข). การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกองวิจัยการศึกษา.
   กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ.
กาญจนา ลาภบุญเรือง. (2544).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนและศึกษาความคิดเห็นของ
                 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ
                 TEAMS-GAMES-TOURNAMENT และแบบปกติ. วิทยานิพนธ์ ศษ.. ขอนแก่น :
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น.                
กิตติภูมิ เลิศกิตติกุลโยธิน. (2550). การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร
กำไลทอง วงศ์เจริญ. (2549). การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยวิธีใช้แบบฝึกพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนกับการเรียนปกติ. วิทยา
นิพนธ์ (กศ.ม. วัดผลการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
กัญญา สิทธิศุภเศรษฐ์. (2548). ผลการใช้กิจกรรมการตั้งคำถามที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของ นักเรียน ที่มี
ความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน.วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เครือวัลย์ กาญจนคูหา. (2548). การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จีรณา อุดมอริยทรัพย์. (2548). การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะสาระคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ เงิน และเวลา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ฉวีวรรณ กีรติกร. (2538). การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลง
กรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2523). นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษากับการสอนระดับอนุบาล. กรุงเทพฯ :
                  ไทยวัฒนาพานิช.
            .  (2527). “การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนในเอกสารการสอนชุดสื่อการสอนระดับประถมศึกษา หน่วยที่ 8 – 15. หน้า 490 - 493 พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหมิตร.
            .  (2529). กระบวนการสนนิเวทนาการและระบบสื่อการสอน. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1 5.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
            .  (2537). การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน”.  เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หน่วยที่ 1 5.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ. (เอกสารการสอนวิชาพื้นฐานการศึกษาเล่มที่ 2 หน่วยที่ 11-15. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชวาล แพรัตกุล. (2516). เทคนิคการวัดผล. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.
.(2520). เทคนิคการวัดผล. พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพ ฯ : วัฒนาพานิช.
            .  (2524). การทดสอบเพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา คณะวิจัยการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร.
ญาณินทุ์ บุญศาสตร์.   (2550).  ได้ทำการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง
การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ. ม. หลักสูตรและการสอน ).
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ดวงเดือน อ่อนน่วม. (2533). การสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงเดือน แสงผึ้ง. (2550). การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดคำโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นสำหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร.
ดาราณีย์ จันทร์หอม. (2550). การศึกษาความสามารถในการอ่านคาของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ฝึกการอ่านคาคล้องจอง. ปริญญามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ถวัลย์ มาศจรัส. (2548). นวัตกรรมการศึกษาชุด บทเรียนแบบโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.
กรุงเทพฯ: ธารอักษร.
ทัศน์วลัย เนียมบุบผา. (2551). แบบฝึกทักษะการเขียนสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปในภาษาไทยสาหรับนักเรียน
ชาวต่างประเทศ. สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ธนาพงษ์ สาวฤทธิ์. (2554). การใช้ชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการทางคณิต
ศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(ประถมศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นพเก้า ตุลานนท์. (2547). การสร้างแบบฝึกคณิตศาสตร์เรื่อง แบบรูป สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1.
การค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นิคม ชมพูหลง.(2545).วิธีการและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา.
มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ์.
นิภา ศรีไพโรจน์. (2531). หลักการวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศึกษาพร.
. (2539). เอกสารประกอบการสอน วิชา วผ 401 การวัดผลการศึกษา. กรุงเทพฯ :ภาควิชาวัดผลและวิจัย
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
บุญชม ศรีสะอาด. (2541). การพัฒนาการสอน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
  . (2545). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. (2552). พื้นฐานการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์.
บุญทัน อยู่ชมบุญ. (2529). พฤติกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา กรุงเทพฯ :
โอเดียนสโตร์.
บุญรุ่ง จันทวงษ์วาณิชย์. (2549). การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ เรื่อง
เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การศึกษาค้นคว้าอิสระการศึกษา. มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
เบ็ญจา คงสบาย. (2547). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคาของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและเกม. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ประนอม ประทุมแสง.  (2550).  การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Learning Together
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต กศ.. สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ประภัสสร จันทร์กองและคณะ. (2551). การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษา
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ประสิทธิ์ พลศรีพิมพ์. (2542). คณิตศาสตร์สำหรับครูประถม. มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                  สถาบันราชภัฏมหาสารคาม.
เผชิญ กิจระการ. (2544 ). “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (E1 / E2),”. การวัดผล
                 การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 7 : 44-62 ; กรกฎาคม.
เผชิญ กิจระการ และสมนึก ภัททิยธานี. 2545. “ดัชนีประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล”. วารสาร การวัดผลการศึกษา. ปีที่ 8 (6): 31-51; กรกฎาคม.
            .  2545. “ดัชนีประสิทธิผลวารสารการวัดผลการศึกษา.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 7(1): 31-36; กรกฎาคม.
            .  2545ค. “ดัชนีประสิทธิผล”. เอกสารประกอบการสอน. หน้า 1–6. มหาสารคาม: ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พิศมัย ศรีอำไพ. (2533). คณิตศาสตร์สำหรับครูประถม. มหาสารคาม : ภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะ
                 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
  . (2538). เอกสารประกอบการสอนวิชา ปถ. 522 ปัญหาและกลวิธีสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
    ประถมศึกษา. มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พนัส นาคบุญ. (2550). การศึกษาความสามารถในการเขียนประโยคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกการเขียนตามโครงสร้างประโยค. ปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พรทิพย์ สองภักดี. (2550). การเขียนพยัญชนะ ก ถ ภ ฎ ฏ ญ ฌ ณ ของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในระดับ
ช่วงชั้นที่ 1 โดยใช้แบบฝึกมิ่งขวัญ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พรพรหม อุตตวัฒนากุล. (2547). ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. สารนิพนธ์ กศ.. (การมัธยมศึกษา).
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อัดสำเนา.
พรรณี ชื่นอุไทย. (2546). การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะในการเขียนร้อยแก้ว สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พรรณี ช.เจนจิต. (2538). จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2530). การสร้างและการพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพฯ สำนักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
พัชรา โชติกเสถียร. (2552). การพัฒนาแบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4.
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ไพศาล หวังพานิช. (2526). การวัดผลการศึกษา. กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิชย์
ภัชราพร ปริโยทัย.(2551). การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ภพ เลาหไพบูลย์. (2540). แนวการสอนวิทยาศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
มะลิ อาจวิชัย. (2540). การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่องการเขียนสะกดคาไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่
กน แม่กด และแม่กบ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2537).  เอกสารประกอบการสอน ชุดวิชาการสอนกลุ่มทักษะ 2 คณิตศาสตร์
                  หน่วยที่ 1-7. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เมธา พงศ์ศาสตร์.(2549).  เอกสารประกอบกานสอนวิชา 0500514 ทักษะการสอนคณิตศาสตร์ (Teaching Skills
of Mathematics). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ยุพิน พิพิธกุล. (2536). การเรียนการสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์.
  . (2530).  การสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุเวช ทองนวม. (2547). การพัฒนาแบบฝึกระดมพลังสมองเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตาม แนวคิดของวิลเลี่ยมส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา บัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
เยาวดี วิบูลย์ศรี.(2540).การวัดผลและการสร้างแบบสอบสัมฤทธิ์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัศมี ประทุมมา. (2550). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 6. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต กศ.. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2539). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.. 2525. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ :  
                  อักษรเจริญทัศน์.
รุจิร์ ภู่สาระ. (2545). การเขียนแผนการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์.
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก.
. (2543). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
ลาวรรณ โฮมแพน. (2550). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์. สารนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วรรณ แก้วแพรก. (2526). คู่มือการสอนเขียนชั้นประถมศึกษา. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
วรสุดา บุญยไวโรจน์. (2540). “การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในระดับประถมในเรื่องน่ารู้ สำหรับครู
คณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนพานิช.
วารินทร์ เอกศรีทอง. (2545). การใช้แบบฝึกเสริมสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์ด้านความรู้ความ เข้าใจสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2541). การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ : เลิฟแอนด์
ลิพเพลส.
. 2543. แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.
วัลลภา อารีรัตน์. (2532 ). การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา. ขอนแก่น : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา
                   ลัยขอนแก่น.
  . (2532 ). ความแตกต่างระหว่างบุคคลกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์. ขอนแก่น : ภาควิชาการ
                   ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. (2544). เอกสารประกอบการสอนวิชา 0506703 การพัฒนาการเรียนการสอน.
                   มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
  . (2548). เอกสารประกอบการสอนวิชา 0506711 สัมมนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทย.
                  มหาสารคาม : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ศศิธร ธัญลักษณานันท์. (2542). ผลการเรียนรู้จากโครงงานชุดวิชาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
ครุศาสตร์. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
เศวต ไชยโสภาพ (2545). การพัฒนาแผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่เน้นกระบวนการชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง  สารเสพติดให้โทษ. วิทยานิพนธ์ กศม.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สนิท สัตโยภาส. (2529). การผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์. ภาควิชา ภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาลัยล้านนา เชียงใหม่.
สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า (2545). ยุทธศาสตร์การปรับวิธีเรียน การเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อเตรียมสู่ความก้าวหน้า
ในอนาคต. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2550). ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
(2546).              . การจัดการการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริม
                          การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
                         .  (2545).  คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.  กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการ
                         สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
                        .  (2544).  คู่มือการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์.  กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
                        และเทคโนโลยี.
. เอกสารประกอบการแถลงข่าวผลการวิจัย โครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ร่วมกับนานาชาติ ปี พ.. 2550 (Trends in International Mathematics and Science Study
2007, TIMSS – 2007). (2554).  9 ธันวาคม 2551. <http://www3.ipst.ac.th/index2.php>
สำนักข่าวไทย. (2557). ผลสอบ PISA กับอนาคตการศึกษาไทยในเวทีโลก. 1 ตุลาคม 2557.
https://blog.eduzones.com/tonsungsook/120382
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน. (2550) . รายงาน การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน บ้านพุกระโดน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิษณุโลก เขต 2. กรุงเทพฯ.
สำลี รักสุทธี. (2544). เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนและเขียนแผนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ.
กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.
สมพร พูลพันธ์. (2541). การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1. วิทยานิพนธ์  กศม. มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สมทรง ดอนบัวแก้ว. (2528). พฤติกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา. มหาสารคาม :
                 วิทยาลัยครูมหาสารคาม.
สมทรง สุวพานิช. (2539). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1023622 พฤติกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
                   ในระดับประถมศึกษา. มหาสารคาม : คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม.
สมนึก ภัททิยธนี. (2537). การวัดผลการศึกษา. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์.
  . (2541). การวัดผลการศึกษา. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์.
  .(2546). การวัดผลการศึกษา. กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์.
สุกัญญา โพธิสุวรรณ. (2541). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิท
ยาลัยเชียงใหม่.
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย์. (2522).  วิธีการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ :
                  ไทยวัฒนาการพิมพ์.
สุพล วังสินธุ์. (2536 ). “การจัดทำแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ,” สารพัฒนาหลักสูตร.  12(144) : 5-9 ;
                 เมษายน-พฤษภาคม.
สุรชัย ขวัญเมือง. (2522). วิธีการสอนและการวัดผลวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : เทพนิมิตร
                   การพิมพ์.
สุรภี ฤทธิวงศ์. (2549). แบบฝึกซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2  สารนิพนธ์ กศ.. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุนันทา สุนทรประเสริฐ. (2547). การสร้างสื่อการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนา ผู้เรียน. ราชบุรี :
บริษัทธรรมการพิมพ์ จำกัด
. (2547). แนวทางการผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนการผลิตชุด การสอน. ราชบุรี : บริษัทธรรม
การพิมพ์ จำกัด.
. (2551). คู่มือการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน. สุพรรณบุรี: สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ผู้เรียน.
สุลัดดา ลอยฟ้า และพัชรี ชุติปาโร. (2523). รายงานการวิจัยปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                   ตามแนวหลักสูตรพุทธศักราช 2521 ในเขตสกลนครและนครพนม. ขอนแก่น : คณะศึกษาศาสตร์ 
                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุวิทย์ มูลคำ. (2547). กลยุทธ์การสอนคิดวิเคราะห์. กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์
. (2547). ครบเครื่องเรื่องการคิด. กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์
สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ. (2546). 21 วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วน
จำกัดภาพพิมพ์.
สุรัตน์ จรัสแผ้ว. (2549). การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2534). คู่มือแนวการใช้จัดหลักสูตรประถมศึกษาพุทธ
                  ศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ..2533) และการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นนักเรียนเป็น
                  สำคัญ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
  . (2542). “ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา,” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542. กรุงเทพฯ
    : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
  . (2539). เอกสารพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการ
                  อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2539. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
 โสภณ บำรุงสงฆ์ และสมหวัง ไตรต้นวงศ์. (2520). เทคนิคและวิธีการสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่.
                  กรุงเทพฯ : ไทยพัฒนาพานิช.
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551).  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.... : สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550).  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา. กรุงเทพฯ : ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตร.
อรอุมา ตั้งพัฒนาสมบุญ. (2546). การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคา วิชาภาษาไทย สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
อัมพา ปัญญาคำ. (2550). การสร้างแบบฝึกทักษะการคูณโดยใช้การวิเคราะห์งาน สาหรับนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน. การค้นคว้าแบบอิสระ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Armstrong, David Scott. (1998 ). “The Effect of Student Team Achievement Divisions Cooperative
                  Learning Technique on Upper Secondary Social Studies Students’ Academic Achievement 
                  and Attitude Towards Social Studies Class,” Dissertation Abstracts International. 59(2) :  
                  405-A.
Gagne, Robert M. (1970). The Condition of Learning. (. New York: Rinehart and Winston, Inc.
Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. New York: McGraw Hill Company.
Jackson, Rudy Jr. (1998). “The Effects of Cooperative Learning on the Development of Cross- Racial
                  Frindships,” Dissertation Abstracts International. 59(4) : 1068-A.
Larey, Dantel Ralph. (1978, November). Effect of Feedback on Individuality. Dissertation Abstract
International. 36(online): 817-A.
Morgan, Judy Christine. “Individual Accountability in Cooperative Learning Groups :  
                  Its Impact on Achievement and on Attitude with Grade three Students,” Masters
                  Abstracts International. 36(03) : 665.
Petty, Walter T. (1963). Developing Language Skills in Elementary School. 4 th. Ed.Boston: Allyn and
Bacon.
River, Willga M. (1968). Teaching Foreign Language Skills. Chicago: The University of Chicago.
Schvendinger, Jose C. (1977, May). Creative and Academic Achievement. Dissertation Abstract
International. 51(8): 6506-A.
Siemens, Don Wesley. (1986, April). The Effects of Homework and the Achievement of Plane Geometry
Students. Dissertation Abstracts International. 10(9): 2954-A
Simsek, Ali. (1993). “The Effects of Learner Control and Group Composition on Student Performance,
                  Interaction, and Attitudes During Computer -Based Cooperative Learning,” Dissertation
                  Abstracts International. 54(4) : 1223-A.
Stout, Judith A. (1993). “The Use of Cooperative Learning with Gifted Students : A Qualitative
                 Study,” Dissertation Abstracts International. 54(3) : 800-A.
Whicker, Kristina Marie. (1999). “Cooperative Learning in High School Advanced Mathematics
                 Course, ” Dissertation Abstracts International. 60(6) : 1951-A.
Wilson, Jame W. (1971). “Secondary school mathematics”. In Handbook on Formative  and Summative
Evaluation of Student learning.


เรียบเรียงโดย  : ประภัสรา  โคตะขุน
ติดตามเราได้ที่   ::   https://www.facebook.com/prapasara.blog.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น