Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

18 ธันวาคม 2557

วิจัย Full Text โดย Mahidol University 1,000-1,612

Mahidol University  วิจัย Full Text   Full Text - Library and Information Center - Mahidol University


1,000การศึกษาสถานภาพและผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวังวิเศา จังหวัดตรัง = The study of status and performance on strategy planning in sub-district administrative organizations wangwiset district, Trang province / จันทกัญญา วรรณวงศ์
จันทกัญญา วรรณวงศ์, 2526-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,001การศึกษาสถานภาพองค์การ : สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง จ.นนทบุรี = A study of the organizational status : Muang Bang Bua Thong municipality Nonthaburi province, Thailand / ปวีณา ชัยฉัตรพรสุข
ปวีณา ชัยฉัตรพรสุข, 2525-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,002การศึกษาสภาพและปัญหาของการบริหารงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยมหิดล = A study of the state and problems of construction management at Mahidol University / ฉวีวรรณ ลิ้มวัฒนพันธ์ชัย
ฉวีวรรณ ลิ้มวัฒนพันธ์ชัย, 2502-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,003การศึกษาสภาพการดำเนินชีวิตของเยาวชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหายาเสพติด :กรณีศึกษาในชุมชนแออัดคลองเตย = A study on living conditions of drug-free youth in the drug-prone environmental area : a case study on Klong Toey slum community / จักรกริช บุญนำ
จักรกริช บุญนำ, 2505-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,004การศึกษาสภาพการทำงานและความมุ่งหวังในอนาคตของแรงงานเด็กในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ = A study of working conditions and aspirations of the child labourers in gasoline stations : a case study of Samutprakan province / กรรณิการ์ รัตนมณี
กรรณิการ์ รัตนมณี
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,005การศึกษาสาเหตุในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพประชากรของผู้ใหญ่ในด้านกิจกรรมอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว = The study on the reasons of participation in population quality development activities of adults in mother and child health and family planning / สายพิณ ทับล้อม
สายพิณ ทับล้อม
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,006การศึกษาสาเหตุในการกระทำผิดทางวินัยของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล = A study of causation on the discipline violation of Metropolitan Police investigators / มนตรี กองจำปา
มนตรี กองจำปา
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,007การศึกษาสาเหตุกระบวนการและผลกระทบของการเป็นมารดาวัยรุ่น : กรณีศึกษามารดานอกสมรสในสถานสงเคราะห์เอกชน = Causes, processes and consequences of adolescent mothers : a case study of unmarried mothers in non-govermental public welfare organization / จิราภรณ์ เมนะพันธุ์
จิราภรณ์ เมนะพันธุ์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,008การศึกษาสาเหตุการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ชีวิตร่างกายและเพศของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง = A study of cause of perpetration a crime of juveniles imvolved in property, life and body, and sex, in the Central Observation and Protection Center, Central Juvenile and Family Court / ปริญญา จันทร์สุริยา
ปริญญา จันทร์สุริยา
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,009การศึกษาสำรวจความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรชานกรุงเทพมหานคร = A survey of security perceptions toward life, limb, and property among the residents of the Bangkok resident areas / กิจจา สวนจันทร์
กิจจา สวนจันทร์
Abstract pdf

1,010การสร้างและการทดลองใช้หนังสือคู่มือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฎสกลนคร = The development of the handbook on the conservation of local monuments and sites for undergraduate students at Sakonnakorn Rajabhat Institute / ปริญญาภรณ์ วรางค์รัตน์
ปริญญาภรณ์ วรางค์รัตน์, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,011การสร้างและทดลองใช้เทปตลับบันทึกเสียงละครวิทยุและสมุดภาพประกอบ การฟังสำหรับสอนเรื่องการวางแผนครอบครัวแก่ผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข = The construction and experiment of radio drama recorded in casett tape with flipchart on family planning for teaching the Village Health Communicators / ชาญชัย รอดผล
ชาญชัย รอดผล
Abstract pdf

1,012การสร้างและทดลองใช้คู่มือท่องเที่ยวแหล่งศิลปกรรมในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย = The development and tryout of a tourist's manual on the cultural heritage : Sukhothai Historical Park, Sukhothai province / มณฑาทิพย์ จันทสิทธิ์
มณฑาทิพย์ จันทสิทธิ์, 2518-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,013การสร้างและทดลองใช้คู่มือท่องเที่ยวโบราณสถานในเขตพระราชวังสนามจันท์ จังหวัดนครปฐม = The development of a handbook on the historical buildings in the area of Sanamchan palace, Nakhon Pathom province / เสาวลักษณ์ จันทราสกุล
เสาวลักษณ์ จันทราสกุล, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,014การสร้างและทดลองใช้คู่มือวิธีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำหรับเกษตรกร = The development and the tryout of a handbook on methods of using pesticides for farmers / จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์
จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, 2518-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,015การสร้างและทดลองใช้คู่มือศึกษาธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรตสำหรับเยาวชน = The preparation of a pilot nature trial guide book in Tonpariwat Wildlife Sanctuary for the youths / พรรณวิภา ดารามาศ
พรรณวิภา ดารามาศ, 2499-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,016การสร้างและทดลองใช้ชุดการสอนมินิคอร์สเรื่อง มลพิษทางอากาศและเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = A construction and try out of the mini-course on Air and noise pollution for the lower secondary school students / มนัส พุทธคุณ
มนัส พุทธคุณ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,017การสร้างและทดลองใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ = The development of a programme of instruction on ecotourism for vocational education students / จิตติยา เนาวเพ็ญ
จิตติยา เนาวเพ็ญ, 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,018การสร้างและทดลองใช้บทเรียนโมดูลเรื่อง ดิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = The development and implementation of an instructional module on the soil for Mathayomsuksa 2 students / จารุณี สืบสังข์
จารุณี สืบสังข์
Abstract pdf

1,019การสร้างและทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนเรื่อง น้ำกับชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = The development of the computer assisted instruction on water and life for prathomsaksa 4 students / นงนุช คำนึงธรรม
นงนุช คำนึงธรรม, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,020การสร้างและทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a computer assisted instruction on electrical energy conservation for prathomsuksa 6 students / อัจฉราพร หมุดระเด่น
อัจฉราพร หมุดระเด่น, 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,021การสร้างและทดลองใช้ระบบเทปตลับในรูปนิทานประกอบการสอนอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง สารเคมีที่เป็นพิษในอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Development and experiment of story-telling cassette system for teaching environmental health on Chemical poisons infood for Prathom 4 students / รณิดา นิรัติคัยบุญราคี
รณิดา นิรัติคัยบุญราศี
Abstract pdf

1,022การสร้างและทดลองใช้ละครหุ่นในการสอนประชากรศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = A construction and experiment of puppetry in teaching population education for prathom six students / วรวิทย์ กิตติคุณศิริ
วรวิทย์ กิตติคุณศิริ
Abstract pdf

1,023การสร้างและทดลองใช้สไลด์ประกอบเสียงเรื่องการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ว102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development and experimentation of sound-slide on environmental development and conservation in teaching science program for Mathayomsuksa 1 students / วิจิตรา ตะโกพร
วิจิตรา ตะโกพร
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,024การสร้างและทดลองใช้หนังสือการ์ตูนอ่านประกอบการเรียนการสอนทางสิ่งแวดล้อมเรื่องสารกำจัดศัตรูพืชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development and implementation of a supplementary cartoon book in environmental education titled insecticide for Prathomsuksa six students / กฤษณา ลำใย
กฤษณา ลำใย
Abstract pdf

1,025การสร้างและทดลองใช้หนังสือภาพประกอบคำร้อยกรองเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = The development of a poem and picture book on water conservation for pratom four students / พูนทรัพย์ พิมพบุตร
พูนทรัพย์ พิมพบุตร, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,026การสร้างและทดลองใช้หนังสือร้อยกรองประกอบการ์ตูนเรื่อง ประชาเด็กดี เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = The development and implementation of the verse-cartoon book Pracha Dekdee to promote knowledge on the air pollution for Prathomsuksa four students / สมบัติ ดาวประดับวงศ์
สมบัติ ดาวประดับวงศ์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,027การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง มนุษย์กับพลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = The development of a supplementary reading book on Human and electrical energy for Mathayomsuksa 4 students / อนุชา แช่มภักดี
อนุชา แช่มภักดี, 2498-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,028การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง แม่น้ำของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = The creation and experiment of an environmental education supplementary book on Our river for the 4th grade elementary student / เฉลิมขวัญ พิศวง
เฉลิมขวัญ พิศวง, 2516-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,029การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง หญ้ายักษ์สารพัดประโยชน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a supplementary reading book on the multiple uses of giant grass (Bamboo) for prathomsuksa six students / อารีรักษ์ อาราวิโรจน์
อารีรักษ์ ดาราวิโรจน์, 2520-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,030การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง แนวปะการังไทย...บ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a supplementary reading book on Thailand's coral reefs for 6th grade students / กิตสุภา เจริญพร
กิตสุภา เจริญพร, 2521-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,031การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมว่าด้วยทรัพยากรป่าไม้สำหรับหลักสูตรสารวัตรสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ = The development and implementation of a supplementary reading book on the forest environmental law for Institute of Police Administration Development / ศราวุฒิ ศรีสิงห์
ศราวุฒิ ศรีสิงห์, ร.ต.ท., 2506-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,032การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องป่าไม้ของกาญจนบุรีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a supplementary reading on Kanchanaburi forest for prathomsuksa 6th students / แสงสุณี สกุลธนกฤช
แสงสุณี สกุลธนกฤช, 2501-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,033การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องมลพิษจากอุตสาหกรรมเหมืองหินและโรงโม่หินสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development and assessment of a supplementary reading book on pollution from stone-mining and grinding industries for the secondary school student level 1 / นาฏสินี ชัยแก้ว
นาฏสินี ชัยแก้ว, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,034การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราเรื่องเรารักแม่น้ำแคว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a supplementary reading book entitled We love the river Kwai for Prathomsuksa six students / จตุพร มงคลชินวุฒิ
จตุพร มงคลชินวุฒิ, 2520-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,035การสร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง นกกาฮัง = The development of a supplementary book for prathom six students on Great Hornbill / สุวิมล เหลือลมัย
สุวิมล เหลือลมัย, 2515
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,036การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการจัดการของเสียในชุมชนชนบทสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน : กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัย = Development of training curriculum on rural community waste management for health volunteers : a case study of SukhoThai province / เสน่ห์ แสงเงิน
เสน่ห์ แสงเงิน
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,037การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดระยอง = The construction of environmental education training curriculum on coastal resources conservation for teachers in secondary school level in Rayong province / โสภิดา พัฒนาภรณ์
โสภิดา พัฒนาภรณ์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,038การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ป่าชุมชนสำหรับนักเรียนโรงเรียนทุ่งฝางวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = The formulation of environmental education trainning curriculum on the conservation of community forest for student at Thung Phang Wittaya Secondary School / ปาริชาติ ศิวิไล
ปาริชาต ศิวิไล, 2516-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,039การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี = The development and implementation of environmental education training curriculum on electrical energy conservation for personnel in Ramathibodi Hospital / สุกัญญา ตันติประสพลาภ
สุกัญญา ตันติประสพลาภ, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,040การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า = The formulation of environmental education training curriculum on forest and wildlife resources for forest rangers / วิโรจน์ นาคแท้
วิโรจน์ นาคแท้, 2503-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,041การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องมลพิษจากขยะมูลฝอยสำหรับครูระดับประถมศึกษา = The formulation and implementation of environmental education training program on pollution of solid waste for primary school teachers / พรรนภา สุรพันธ์พิทักษ์
พรรนภา สุรพันธ์พิทักษ์, 2502-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,042การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องมลพิษทางอากาศและเสียงที่เกิดจากยานพาหนะทางบกสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม = The development and implementation of the training curriculum on environmental education Air and noise pollution from motor vehicles for Nakhon Pathom Traffic Policement / สกล ตุ่นบุตรเสลา
สกล ตุ่นบุตรเสลา, ร.ต.อ., 2493-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,043การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน = The development and implementation of an evnironmental education training curriculum for young tourist guides on ecotourism in Gaeng Krachan National Park / โศภิษฐ์ ศรีสัตตะรัตนามาศ
โศภิษฐ์ ศรีสัตตะรัตนามาศ, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,044การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อมเรื่อง การลดการใช้โฟมและพลาสติกในโรงพยาบาล = The development and the assessment of the environmental health training curriculum on the reduction of foam and plastic usage in the hospital / วิไลวรรณ กิจนิตย์ชีว์
วิไลวรรณ กิจนิตย์ชีว์, 2498-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,045การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรอบรมพนักงานทำความสะอาดในโรงพยาบาลทั่วไปในภาคเหนือเรื่อง การใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงในอาคารที่พักผุ้ป่วย = Curriculum development of training programe on pesticide using for the workers in General hospitals in the North / จันทร์เพ็ญ ทองมณีรัตน์
จันทร์เพ็ญ ทองมณีรัตน์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,046การสร้างและประเมินผลหลักสูตรอบรมเรื่องการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชกรณีศึกษา : เกษตรกรยาสูบจังหวัดสุโขทัย = Development and evaluation of the pesticides use training curriculum for tobacco farmers case study of Sukhothai province / เชาวฤทธิ์ ศรีเมือง
เชาวฤทธิ์ ศรีเมือง, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,047การสร้างและพัฒนาสไลด์ประกอบเสียงเรื่องการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี = The development and implementation of sound-slides on sustainable agricultural development for college of agriculture and technology / กฤติยา แก้วมหากาฬ
กฤติยา แก้วมหากาฬ, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,048การสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง มูลฝอย : การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = The development of a supplementary book on solid waste : community environmental problem management for lower secondary students / ร้อยตำรวจเอกหญิงอัญชลี อังคะนาวิน
อัญชลี อังคะนาวิน, ร.ต.อ.หญิง
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,049การสร้างคู่มือศึกษาธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วนอุทยานเขานางพันธุรัต จังหวัดเพชรบุรี = The development of a guidebook on nature studying for conservation tourism in Khao Nangpunturat forest park in Petchburi province / ตรศักดิ์ นิภานันท์
ตรศักดิ์ นิภานันท์, 2516-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,050การสร้างชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องโรคข้อเสื่อมสำหรับพยาบาลออร์โธปิดิกส์ = The construction of a self directed learning package on Degenerative Joint Disease for orthopaedic nurses / วิชา ภูมิสิริกุล
วิชา ภูมิสิริกุล, 2491-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,051การสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องหลักการพูดสำหรับวิทยากร = The development of a self directed learning package based on computer assisted instruction in the subject of principles of speaking for resource persons / จุฑาวรรณ คะชา
จุฑาวรรณ คะชา, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,052การสร้างชุดฝึกอบรมด้วยตนเองสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนเรื่องการควบคุมมลพิษทางน้ำ = Development of a self-training package on water pollution control for community public health officers / พนมพร ถนอมทรัพย์
พนมพร ถนอมทรัพย์, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,053การสร้างบทเรียนโปรแกรมเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 = The construction of programmed lessons on natural resources for prathom six students / ทิพวรรณ ตุลสุข
ทิพวรรณ ตุลสุข
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,054การสร้างบทเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = The construction of the English programmed lessons on Biodiversity for mattayomsuksa level 5 / ฉันทนา รัชตะชาติ
ฉันทนา รัชตะชาติ, 2497-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,055การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง มูลฝอยและการจัดการมูลฝอย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = The development of computer assisted instructions on solid waste and solid waste management for Mathayomsuksa one students / นฤมล ภู่สำอางค์
นฤมล ภู่สำอางค์, 2518-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,056การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = The development of a computer assisted instruction on marine environmntal conservation for students at lower secondary school level / จิตติยา ศรียา
จิตติยา ศรียา, 2516-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,057การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = The development of computer assisted instruction on biodiversity for students at upper secondary school level / เอกชัย พุมดวง
เอกชัย พุมดวง, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,058การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องมลพิษทางน้ำสำหรับนักศึกษาพยาบาล = The development of computer assisted instruction on Water pollution for nursing students / ร.ต.อ. (หญิง) ทัศวารินทร์ โรจนภัทรากุล
ทัศวารินทร์ โรจนภัทรากุล, ร.ต.อ.(หญิง), 2516-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,059การสร้างหนังสืออ่านประกอบภาพการ์ตูนเรื่อง แม่น้ำกับการอยู่รอด เพื่อใช้ประกอบการเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = The development of a cartoon book on River and survival for complementary use in environmental study of Prathomsuksa 6 / อรทัย ศิลป์ประกอบ
อรทัย ศิลป์ประกอบ, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,060การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมด้านบริหารสำหรับผู้บริหารระดับกลางการรถไฟแห่งประเทศไทย = The development of the management curriculum for middle managers State Railway of Thailand / พิเชฐ ถึงแสง
พิเชฐ ถึงแสง, 2500-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,061การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งสำหรับครูอาจารย์จังหวัดอุทัยธานี = Development of a training curriculum on conservation of Huay Kha Khang wildlife sanctuary for teachers in Uthai Thani province / เยี่ยมนภา พลเยี่ยม
เยี่ยมนภา พลเยี่ยม,d2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,062การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น = The construction of an environmental education training program on natural resource conservation for lower secondary school students / ศรินทิพย์ เจริญไชยประเสริฐ
ศรินทิพย์ เจริญไชยประเสริฐ, 2516-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,063การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำหรับเกษตกรผู้ปลูกแห้วจีน จังหวัดสุพรรณบุรี = A training curriculum for environmental education about the use of pesticides by water chestnut farmers in Suphanburi province / พรรณี คุณากรบดินทร์
พรรณี คุณากรบดินทร์
Abstract pdf

1,064การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน = The formulation of environmental education training curriculum on utilization of pesticides for village health volunteers / ธานินทร์ สุธีประเสริฐ
ธานินทร์ สุธีประเสริฐ, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,065การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ในครัวเรือนสำหรับคณะกรรมการชุมชน เขตเทศบาลเมืองนครปฐม = The construction of environmental education training curriculum on household solid waste management for the Community Committee in Nakhonpathom Municipality / สมสวย สะหรั่งบิน
สมสวย สะหรั่งบิน
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,066การสร้างหลักสูตรอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่อง การลดพฤติกรรมเสี่ยงในการจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลในจังหวัดอ่างทอง = The development of environmental education training course for reducing risk behavior from hospital wastes Angthong province / ทิพวรรณ น่วมทอง
ทิพวรรณ น่วมทอง , 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,067การสอนแบบโครงการเรื่อง การอนุรักษ์แม่น้ำ = Project teaching on River conservation / นิมิตร ไชยพันธ์นา
นิมิตร ไชยพันธ์นา, 2507-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,068การสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 = Teaching environmental education with a student centered approach for Prathomsuksa 4 students / จิตตรา วุฒิโชค
จิตตรา วุฒิโชค, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,069การสูบบุหรี่ของสาวโรงงาน : กรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิคอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี = Cigarette smoking of industrial women workers : a case study in ceramic industry, Viharndang district, Saraburi province / ประไพศรี พูลสมบัติ
ประไพศรี พูลสมบัติ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,070การอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทยใหญ่ : กรณีศึกษาหมู่บ้านสามัคคี จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Child rearing practices of Tai Yai families : a case study of harmony village in Mae Hong Son provice / ดนัย กล่าวแล้ว
ดนัย กล่าวแล้ว, 2520-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,071ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในจังหวัดปัตตานีภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ = Morale of government officials in Pattani province under the unrest situation in southern border provinces / วชรกานต์ นุ่นเกลี้ยง
วชรกานต์ นุ่นเกลี้ยง, 2527-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,072ขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจำกลางสมุทรปราการและเรือนจำกลางคลองไผ่ = Employee's morale of Samutprakan central prison and Klong Pai central prison / ฐิติญา รัตนปฏิมากร
ฐิติญา รัตนปฏิมากร, 2526-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,073ข่าวอาชญากรรมที่มีคุณภาพ : ศึกษาจากกลุ่มวิชาชีพความยุติธรรมทางอาญา = Quality of crime news : case study of criminal justice administration / เขมิสุดา กาญจนากาศ
เขมิสุดา กาญจนากาศ, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,074ขีดความสามารถทางสังคมของแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน ศึกษาเฉพาะกรณีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร = The social carrying capacity of a historical tourist attraction : a case study of Wat Phra Kaeo Bangkok Metropolis / จินดารักษ์ แสงกาญจนวนิช
จินดารักษ์ แสงกาญจนวนิช
Abstract pdf

1,075ขีดความสามารถทางสังคมของสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณี สวนลุมพินี = The social carrying capacity of a public park in Bangkok : a case study of Suan Lumpinee / สาลินี ภวายน
สาลินี ภวายน
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,076คริสเตียนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีคริสเตียนในคริสตจักรที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานคร = Christianity and participation in environmental conservation : a case study of the Bangkok members of the Church of Christ in Thailand / มาริสา สุจริตจิตร
มาริสา สุจริตจิตร
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,077ความเครียดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของนักเรียนนายร้อยตำรวจ = Stress and stress influencing factors among police cadets / ศศลักษณ์ ศิวะภิญโญยศ
ศศลักษณ์ ศิวะภิญโญยศ, 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,078ความเครียดจากการทำงานของพนักงานนวดสปาในบริบทของกระบวนการแรงงานและการจัดการองค์การ = Work stress among spa therpists in the capitalist labor process and organization management / สุธีลักษณ์ ลาดปาละ
สุธีลักษณ์ ลาดปาละ, 2524-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,079ความเชื่อเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรค : กรณีศึกษาสตรีเขมรถิ่นไทย หมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ = The reletionship between beliefs about breast cancer and preventive behaviors : a case study of a village of Khmer people in Surin province / มัศยา แซ่จึง
มัศยา แซ่จึง, 2504-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,080ความเชื่อเกี่ยวกับมาลาเรียและพฤติกรรมการใช้มุ้งในชุมชนกะเหรี่ยง = Beliefs concerning malaria and bednet usage behavior in a Karen Hilltribe community / ธวัช บุณยมณี
ธวัช บุณยมณี
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,081ความเชื่อและปัจจัยทางสังคม-เศรษฐกิจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของมารดาและบุตรในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Beliefs and socio-economic factors affecting diarrheal preventive behavior of mother in rural Northeastern Thailand / สมทรง ศุภศิลป์
สมทรง ศุภศิลป์
Abstract pdf

1,082ความเชื่อและพฤติกรรมของผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกในชุมชน = Belief and practices of people who raise domestic chicken in the situation of avian influenza pandemic in the community / ณัฐกานต์ ทองสุริวงศ์
ณัฐกานต์ ทองสุริวงศ์, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,083ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสยาม = Health belief in AIDS prevention of hotel and tourism management students of Siam University / วรวิท วิภาตะวณิช
วรวิท วิภาตะวณิช, 2492-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,084ความเป็นไปได้ในการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทางประชากรศึกษาด้วยการสอดแทรกในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของเจ้าอาวาสในจังหวัดราชบุรี = The possibility in dissemination of population education information by integrating in religious activities of the abbots in Rajburi province / ไพศาล อัตโสภณ
ไพศาล อัตโสภณ
Abstract pdf

1,085ความเป็นองค์การเอื้อการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี = Learning organization of Prachinburi provincial administration organization / วรรณรัตน์ ยาทิพย์
วรรณรัตน์ ยาทิพย์, 2524-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,086ความเอื้อเฟื้อในพระวินัยของพระสงฆ์ไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดหนองคาย = The reverence (Garava) on discipline (Vinaya) of the Thai theravada bhikkhu : a case study of bhikkhu in Bangkok and Hnongkai province / รังสรรค์ สว่างศรี
รังสรรค์ สว่างศรี, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,087ความแตกต่างระหว่างการสนับสนุนที่ได้รับและการสนับสนุนที่คาดหวังเกี่ยวกับปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของสถานีอนามัย = Differences between received and expected support in facillitating work performance at Health Centres / ประจวบ แหลมหลัก
ประจวบ แหลมหลัก
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,088ความแปลกแยกในการประกอบวิชาชีพพยาบาล = Work alienation in professional nurse / สุวนา พฤกษสุวรรณ
สุวนา พฤกษสุวรรณ, 2506-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,089ความแปลกแยกจากการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแบบมุ่งหวังกำไรและทุนนิยม, ชายเป็นใหญ่และแพทย์เป็นใหญ่ = Nurses' job alienations in private for profit hospitals and capitalism patriachy and professional domination / สงค์กราณ์ สายเพชร
สงค์กราณ์ สายเพชร, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,090ความกล้าหาญทางจริยธรรมในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในทศชาติชาดก = The moral courage for cultivating the paramis (perfection of morality) of Bodhisattas in the Tasajati Jataka tale / พระมหาจู่ล้อม ชูเลื่อน
พระมหาจู่ล้อม ชูเลื่อน, 2516-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,091ความคาดหวังในการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนของคนพิการทางกายและ/หรือการเคลื่อนไหว : ศึกษาเฉพาะอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี = Expectation in community based rehabilitation of physically disabled persons : case study Bandung district Udonthani province / อังคณา สาลาด
อังคณา สาลาด, 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,092ความคาดหวังของนักเรียนนายร้อยตำรวจต่อบทบาทของนายตำรวจปกครองในการส่งเสริมจริยธรรม = The expectation of police cadets toward the role of commanding officers in moral encouragement / ณรงค์ ทรัพย์เย็น
ณรงค์ ทรัพย์เย็น
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,093ความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี = Public expectations toward public services of department of exployment, Kanchanaburi area / วิลาวัลย์ พุตติ
วิลาวัลย์ พุตติ, 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,094ความคาดหวังของผู้บริหารในธุรกิจประกันวินาศภัยต่อ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ = Expectation by the executive management level in non-life insurance of the preferred characteristics of bachelor graduates / ปริญดา เลิกสายเพ็ง
ปริญดา เลิกสายเพ็ง,d2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,095ความคาดหวังต่อบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม : ศึกษาเฉพาะประชาชนผู้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ = Expectation on performance role of the officers of the crime suppression division : a specific study of the people who complain offnses / พันตำรวจตรีอิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์
อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์,พ.ต.ต, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,096ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเภท 15 คน = The opinion about the development of rugby union competition management / กานต์เทพ ยิ่งยง
กานต์เทพ ยิ่งยง, 2522-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,097ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบองค์กรที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรน้ำ = Opinions regarding organizational model for water resources management / ศรัณยา เทียนเสรี
ศรัณยา เทียนเสรี, 2517-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,098ความคิดเห็นและการปฏิบัติของพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ = Opinions and practices of nurses in Suphanburi province on enironmental problems affecting health / ทิศากร ตั้งจิตต์ธรรม
ทิศากร ตั้งจิตต์ธรรม, 2506-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,099ความคิดเห็นและการปฏิบัติของหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางน้ำในเขตอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม = Opinions and practices of household heads on water pollution in Sampran Nakhon Pathom province / ชาตรี สุวรรณนที
ชาตรี สุวรรณนที, 2504-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,100ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น = The opinion and participation of committee members of subdistrict administration organization (SAO) / เกษร วงศ์วัฒนากิจ
เกษร วงศ์วัฒนากิจ, 2503-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,101ความคิดเห็นในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของพนักงานในองค์การเอกชน = The opinions of conservation on the daily life usage of electrical energy in the private sector / จันทรัสม์ แสงทอง
จันทรัสม์ แสงทอง
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,102ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจังหวัดนครปฐมต่อปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง = The opinions of traffic police in Nakhon Prathom about the problem enforcing air and noise pollution laws / ธนากร สุวรรณศรี
ธนากร สุวรรณศรี, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,103ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองสารวัตรในสถานีตำรวจนครบาลต่อการนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาบังคับใช้กับผู้แข่งรถบนถนนหลวง = Opinions of the sub-inspector police in the metropolitan police stations toward the implementation of the security regulations / อภิรัฐ พุ่มกุมาร
อภิรัฐ พุ่มกุมาร, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,104ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจในจังหวัดอุบลราชธานีต่อโครงการจ้างบัณฑิตเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำสถานีตำรวจภูธรตามโครงการมิยาซาวา = The opinion of the police officers in Ubonratchathani province towards the graduates public relation employment project in the Miyazawa plan : a case study of the Amphoe Police Stations in Ubonratchathani province / ร.ต.อ.ปิยวุฒิ แก้วมณี
ปิยวุฒิ แก้วมณี, ร.ต.อ., 2516-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,105ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนกองบังคับการตำรวจป่าไม้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ = The opinion of the non-commissioned officers of Forestry Police Division on environmental legislation concerning forest resource / สมคะเน โพธิ์ศรี
สมคะเน โพธิ์ศรี
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,106ความคิดเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลต่อความพร้อมในการนำมาตรฐานโรงพยาบาลด้านโครงสร้างกายภาพสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยมาใช้ = Opinions of hospital environment board on the implementative readiness of hospital standards ENV. / สุภาภรณ์ สงค์ประชา
สุภาภรณ์ สงค์ประชา, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,107ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : ศึกษากรณีแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ จังหวัดราชบุรี = Tourists' opinion about ecotourism : a case study of caves Ratchaburi / สุรศักดิ์ ขุนณรงค์
สุรศักดิ์ ขุนณรงค์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,108ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการโฆษณาสิ่งมึนเมากับวงการกีฬา = The students' opinion on alcohol beverage advertisement in sports / สนิชา ขันคำ
สนิชา ขันคำ, 2524-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,109ความคิดเห็นของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับบทบาทในการควบ คุมอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ = The opinions of criminal justice personnel regarding their roles in controlling economic crime / พรรณี พัชรประภาส
พรรณี พัชรประภาส
Abstract pdf

1,110ความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโบราณสถาน : ศึกษากรณีป้อมมหากาฬ จังหวัดกรุงเทพมหานคร = Public opinion regarding the environmental surroundings of an ancient monument : a case study of Pom Mahakarn Metropolis / โดย จิราวรรณ พิเศษสกลกิจ
จิราวรรณ พิเศษสกลกิจ
Abstract pdf

1,111ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร = Public opinion regarding the willingness to participate in public consultation activities related to the proposed Building of a Nuclear Power Plant in Thailand : a case study in Bangkok Metropolitan Area / สุกาญดา เหล็กเพชร
สุกาญดา เหล็กเพชร
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,112ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา = Public opinion on the traffic problems in Nakhonratchasrima municipal area / ประเทือง ยิ้มใหญ่
ประเทือง ยิ้มใหญ่
Abstract pdf

1,113ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดนครปฐมที่มีต่อโครงการก่อสร้างถนนพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติเข้าสู่องค์พระปฐมเจดีย์ = Public opinion of people in Nakorn Pathom province regarding the construction project of Buddhabucha Chalermprakiat road leading to the Prapathom Pagoda / พันตำรวจเอกเฉลิมชัย จงศิริ
เฉลิมชัย จงศิริ, พ.ต.อ.
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,114ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการเก็บขนมูลฝอยทางน้ำศึกษาเปรียบเทียบบริเวณริมคลองบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย และบริเวณริมคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร = Public opinion on solid waste collection from the household along canals : a comparison of Khlong Bangkok Noi, Bangkok Noi district and Khlong Chak Phra, Taling Chan district, Bangkok metropolis / วไลลักษณ์ โหรฐาน
วไลลักษณ์ โหรฐาน
Abstract pdf

1,115ความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี = Public opinion on the solid waste management of Saensuk municipality, Chonburi province / พนารัตน์ พ่วงบุญปลูก
พนารัตน์ พ่วงบุญปลูก, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,116ความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา : อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี = Local communities' opinions about their participation in ecotourism : a case study in Suanpueng district Ratchaburi province / นาคม ธีรสุวรรณจักร
นาคม ธีรสุวรรณจักร, 2511
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,117ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโบราณสถาน : ศึกษากรณีพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม = Public opinion regarding the management of environmental surrounding the historic building : a case study of Sanam Chand Palace Nakhon Pathom province / พันตำรวจเอกประวัติ เสมดี
ประวัติ เสมดี, พ.ต.อ., 2488-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,118ความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันการเงินในเขตกรุงเทพมหานครต่อผลประ โยชน์อันจะเกิดจากการดำเนินงานของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ = The benefit of the operation of Economic Crime Investigation Division : a study of the opinions of financial sector in Bangkok Metropolis / ธวัชชัย นิลานุช
ธวัชชัย นิลานุช
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,119ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรณีศึกษาอ่าวพระนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ = Proprietors' opinion on ecotourism : a case study of Ao-Phranang Maung district Krabi province / อรุณศรี นาคะวิสุทธิ์
อรุณศรี นาคะวิสุทธิ์, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,120ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในตลาดนัดจตุจักร = Proprietors' opinion for environment management regarding Chatuchak weekend market/ สราวุธ รัตนยานนท์
สราวุธ รัตนยานนท์, 2516-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,121ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อตลาดน้ำตลิ่งชัน = Proprietors' opinions regarding Talingchan floating market / อภิญญา พัดพาดี
อภิญญา พัดพาดี, 2518-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,122ความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวต่อการให้บริการของตำรวจท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่ = Tourist business attitude toward tourist plice service a case study of Chiangmai province / ร้อยตำรวจตรีปรัชญา ค้ำชู
ปรัชญา ค้ำชู,ร.ต.อ., 2504-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,123ความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลและกรรมการสุขาภิบาล ต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตจังหวัดสมุทรสาคร = The opinions of provincial councillors, municipal councillors and santary committee members about problems and obstacles related to solid waste management in Samut Sakorn Province / ธวัชชัย สุดประเสริฐ
ธวัชชัย สุดประเสริฐ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,124ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี = The opinions of a Thonburi metropolitan police subdivision office about how to solve air and noise pollution problems / ชาติชาย ยมาภัย
ชาติชาย ยมาภัย
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,125ความคิดเห็นต่อการแต่งงานของข้าราชการสตรีโสดจังหวัดนครปฐม = Opinion on marriage of single woman in government official at Nakhonpatom province / ร.ท. อดิศักดิ์ ลบแย้ม ร.น.
อดิศักดิ์ ลบแย้ม, ร.ท., 2507-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,126ความคิดเห็นต่อการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในองค์กรของผู้บริหารสถานีตำรวจในเขตกองบัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7 = The opinions toward knowledge management implementation of police station executive in provincial region 7 / ร้อยตำรวจเอก กอบโชค เล็กตระกูล
กอบโชค เล็กตระกูล, ร้อยตำรวจเอก, 2520-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,127ความคิดเห็นต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้ทางด้านสิ่งแว ดล้อมของครูประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร = The opinions of primary school teachers of Bangkok Metropolitan Administration regarding the environmental programme on television / ชัชวาลย์ ศรีสุระ
ชัชวาลย์ ศรีสุระ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,128ความคิดเห็นต่อความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น : ศึกษากรณีอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี = The opinion regarding the readiness of sub-district adminstration organization to the forestry administration and management : a case study of Sai-Yok district, Kanchanaburi province / พันตำรวจตรีทศพร ปทุมยา
ทศพร ปทุมยา, พ.ต.ต., 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,129ความคิดความเชื่อและการปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากของชาวบ้าน : กรณีศึกษาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น = Popular beliefs and practices regarding oral health : a village case study from Khonkaen province / ปียะฉัตร พัชรานุฉัตร
ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,130ความคิดทางจริยศาสตร์ของซาร์ตร์ : ศึกษาการวิเคราะห์ของฟรองซิส ชองซอง = Sartrean ethical thought : a study of Francis Jeanson's analysis / พรรณี นิจยะ
พรรณี นิจยะ, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,131ความตระหนักและความตั้งใจที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจนครบาล = Awareness and intention to act about the environmental problems of the police officers of the Metropolitan Police stations / ณัฏฐณิชชา ภูโต
ณัฏฐณิชชา ภูโต
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,132ความตระหนักและบทบาทที่คาดหวังในการมีส่วนร่วมของกรรมการสภาตำบลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตกและป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออก จังหวัดสมุทรสาคร = Awareness and expected roles of sub-district council committee in participation on mangrove forest resource conservation of the western and eastern areas of Pa Aou Machachai National Forest Reservation in Samutsakhon province / ปลื้ม นับถือบุญ
ปลื้ม นับถือบุญ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,133ความตระหนักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม : ศึกษากรณีแหล่งท่องเที่ยววัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Awareness of Thai tourists on culturl heritage conservation : a case study Wat Chaiwatthanaram, Phra Nakhon Si Ayutthaya province / ถนอมลาภ รัชวัตร์
ถนอมลาภ รัชวัตร์, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,134ความตระหนักของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อมลพิษทางอากาศซึ่งเกิดจากเตาเผาศพ :กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม = Educational personnels' awareness of air pollution from a crematorium : a case study of the schools in Nakhon Chaisri district, Nakhon Pathom province / ดารภัค เย็นใจ
ดารภัค เย็นใจ, 2526-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,135ความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับการปนเปื้อนสารหนูในแหล่งน้ำ : กรณีศึกษาตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช = Awareness of people concerning arsenic contamination in water resources : a case study in Ronphiboon sub-district, Ronphiboon district, Nakorn Si Thammarat province / อิศรา ลิ่มวงศ์
อิศรา ลิ่มวงศ์, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,136ความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของฝุ่นละอองต่อระบบนิเวศน์ในเขตอุตสาหกรรมเหมืองหินปูนและโรงโม่ บด และย่อยหิน : กรณีศึกษาตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี = People's awareness of the effects of dust on the ecological system in the limestone mine and limestone mill areas : a case study of Napralan sub-district, Chalermprakiat district, Saraburi province, Thailand / รัชฎาภรณ์ เจริญพร้อม
รัชฎาภรณ์ เจริญพร้อม, 2525-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,137ความตระหนักของประชาชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม = The awareness of local people towards cultural and environmental conservation / กำจร วงศ์ประเสริฐ
กำจร วงศ์ประเสริฐ, 2504-

1,138ความตระหนักของประชาชนที่มีต่อปัญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่อำเภอเกาะสมัย จังหวัดสุราษฏร์ธานี = People's awareness on water resource problems in Koh Samui Suratthani province / วีรญา บุญสิน
วีรญา บุญสิน, 2526-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,139ความตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล = Mahidol University students' awareness of global warming / ศิริกาญจน์ ศิริเลข
ศิริกาญจน์ ศิริเลข, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,140ความต้องการในการพัฒนาของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) = Development needs of national Youth Bureau's Officials / ศิริพรรณ จันทรพุธ
ศิริพรรณ จันทรพุธ, 2499-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,141ความต้องการในการพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดราชบุรี = Needs for self-development of tumbon level public health officers in Ratchaburi province / พัทธรินทร์ กมลฉ่ำ
พัทธรินทร์ กมลฉ่ำ, 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,142ความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดระยอง = The health needs of aging : case study in Rayong province / สายสวาท เภตราสุวรรณ
สายสวาท เภตราสุวรรณ, 2488-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,143ความต้องการฝึกอบรมด้านบริหารสำหรับผู้บริหารระดับต้นของโรงงานยาสูบ = Administrative training needs for supervisors of the Thailand Tobacco Monopoly / เยาวเรศ กลิ่นโสภณ
เยาวเรศ กลิ่นโสภณ, 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,144ความตั้งใจและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะทำประกันชีวิตของพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช = Intention and factors related to insurable intention of nurses in Siriraj Hospital / พารินธร นิ่มเชียง
พารินธร นิ่มเชียง, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,145ความตั้งใจในการทำงานหลังเกษียณอายุของข้าราชการอัยการ = Intention of attorneys to work after retirement / ฉวีวรรณ จันทรัตน์
ฉวีวรรณ จันทรัตน์, 2496-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,146ความตั้งใจในการประกอบอาชีพเมื่อสิ้นสุดสัญญาการใช้ทุนของพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย = Intention of nurses to continue working in government hospitals ofter completing their required service under the Ministry of University Affairs / จริยาพันธ์ ฤทธินนท์
จริยาพันธ์ ฤทธินนท์, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,147ความนิยมของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีต่อนโยบายการบริหารประเทศ = The popularity of members of the national economic and social advisory council (NESAC) on national administration policies / พรพรรณ ไชยพินิจศิริ
พรพรรณ ไชยพินิจศิริ, 2524-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,148ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ = Organizational commitment of professional nurses / อมรรัตน์ พูลเกตุ
อมรรัตน์ พูลเกตุ, 2520-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,149ความฝันในพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีอิทธิพลของความฝันที่มีต่อชาวพุทธในชุมชนถนนสุคันธาราม = Dreams in Buddhism : a case study of the influences on the Buddhist community in Sukhantharam / อภิศักดิ์ ใจทัด
อภิศักดิ์ ใจทัด, 2524-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,150ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสังกัดแผนกสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ = Readiness in polices' enforcement of mobile patrol unit in patrol and special operation division / ร้อยตำรวจเอกศรายุทธ อรุณฉาย
ศรายุทธ อรุณฉาย, ร.ต.อ., 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,151ความพร้อมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมของผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดนครปฐม = The awareness of crime prevention of the factory owners in Nakornpathom province / ชัยรินทร์ แก้วสุวรรณ
ชัยรินทร์ แก้วสุวรรณ, 2508-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,152ความพร้อมในการป้องกันอาชญากรรมของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรเขตสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร = Readiness in crime prevention of the residents in real estates in the Taling-Chan police station area / อนุวัฒน์ อังคสยาวัฒน์
อนุวัฒน์ อังคสยาวัฒน์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,153ความพร้อมในการรับราชการตำรวจของนักเรียนพลตำรวจโรงเรียนพลตำรวจภูธร 4 = Readiness in job performance of police constable trainess of the provincial police school 4 / พัลลภ วิชากรกุล
พัลลภ วิชากรกุล, 2488-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,154ความพร้อมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลประทานในการเข้าสู่ระบบองค์การมหาชน = Readiness of Royal Irrigation Hospital's officers for the Autonomous Public Organization / ปารมี เพ็ชรคุ้ม
ปารมี เพ็ชรคุ้ม, 2507-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,155ความพร้อมของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดราชบุรี = Readiness of the subdistrict administrative organization executive committee on water pollution problem solving : a case study in Ratchaburi province / สมเกียรติ ยุติธรรม
สมเกียรติ ยุติธรรม, 2488-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,156ความพร้อมของครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการสอนวิชาส 053 ประชากรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสกลนคร = The readiness of the lower secondary school teachers in teaching course S053 population and environment in Sakon Nakhon province / จำลอง อัศวาวุฒิ
จำลอง อัศวาวุฒิ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,157ความพร้อมของพนักงานสอบสวนที่มีต่อการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในงานสอบสวน = The capacity of investigators to bring about restorative justice / ร้อยตำรวจเอกวิษณุ พรหมภานุเสถียร
วิษณุ พรหมภานุเสถียร, ร้อยตำรวจเอก, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,158ความพร้อมของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ = The readiness of nurses in Metropolitan Bangkok Government Hospitals for AIDS patient care / สัญญา อิ่มน้อย
สัญญา อิ่มน้อย
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,159ความพร้อมของศึกษานิเทศด้านประชากรศึกษา = The readiness of educator supervisor to supervise on population education / ชลลดา วงษ์สกุล
ชลลดา วงษ์สกุล, 2498-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,160ความพร้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการป่าชายเลนชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดระนอง = Readiness of the tambon administrative organizational members to manage community mangrove forests : a case study of Ranong province / ขยาย ทองหนูนุ้ย
ขยาย ทองหนูนุ้ย, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,161ความพร้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานโครงการเมืองน่าอยู่ด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดราชบุรี = Readiness of the Tambon Administrative Organizational members to access the healthy cities project in environmental aspects in Ratchaburi province / อุบล จันทร์เพชร
อุบล จันทร์เพชร, 2503-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,162ความพร้อมของหัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติและหัวหน้าฝ่ายจำแนกลักษณะผู้ต้องขังในการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง = The readiness in the classification process of chiefs of penological operation section and chiefs of prisoner classification section / นิรมล ธรรมเจริญ
นิรมล ธรรมเจริญ, 2504-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,163ความพร้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการให้คำปรึกษาแนะนำในระดับชุมชนเกี่ยวกับโรคเอดส์ในจังหวัดอุทัยธานี = The readiness of health volunteers in AIDS counselling at the community level in Uthithanee province / วัฒนา แม้นพยัคฆ์
วัฒนา แม้นพยัคฆ์, 2541-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,164ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างกองพลาธิการ = Job satisfaction of the personnels in the Quartermaster Division of the Rayal Thai Police / จอมพล พิเศษกุล
จอมพล พิเศษกุล
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,165ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ = Job satisfaction of the personnels in the Police Cadet Academy / ชัชชาย คล้ายคลึง
ชัชชาย คล้ายคลึง, พ.ต.ต., 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,166ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลราชวิถี = Job satisfaction of nurse in Rajavithi Hospital / สุกัญญา ฉัตรแก้ว
สุกัญญา ฉัตรแก้ว, 2502-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,167ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของวิทยาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข = Job satisfaction of the instructors at Praboroomarajajonani Nursing Colleges Ministry of Public Health / นิรัฐฐา รุจิราวัชระ
นิรัฐฐา รุจิราวัชระ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,168ความพึงพอใจในงานกับประสิทธิผลองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม = Job satisfaction and organizational effectiveness : a case study of Samutsongkram provincial administrative organization / อนุสรณ์ วิริยะวงศ์สกุล
อนุสรณ์ วิริยะวงศ์สกุล, 2524-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,169ความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลจังหวัดเพชรบุรี = Job satisfaction of subdistrict health personnel in Petchaburi province / หาญพล ศิรชัยประภา
หาญพล ศิรชัยประภา, 2507-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,170ความพึงพอใจในชีวิตและการวางแผนชีวิตของข้าราชการสตรีโสดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในกรุงเทพมหานคร = Life satisfaction and life planning of single women goverment officers, Ministry of Education in Bangkok / สมรัก ทองสุวิมล
สมรัก ทองสุวิมล, 2500-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,171ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมชุมชนในโครงการเมืองน่าอยู่ : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี = The satisfaction in community environmental in the healthy city project : A case study in Panusnikom Municipality, Panusnikom district, Chonburee province / ฉวีวรรณ โพธิ์พงษ์
ฉวีวรรณ โพธิ์พงษ์, 2505-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,172ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อระบบนิเทศงานสาธารณสุข : กรณีศึกษาของจังหวัดราชบุรี = The satisfaction of subdistrict health personnels on public health supervision system : a case study of Ratchaburi province / พนิดา โวทานัง
พนิดา โวทานัง, 2505-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,173ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวประเภทนันทนาการ : ศึกษาเฉพาะกรณีสวนสัตว์ดุสิต = Satisfaction of tourists with the recreation area : a case study of Dusit Zoo / เมตตา เศวตเลข
เมตตา เศวตเลข
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,174ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี = Tourists satisfaction regarding the environmental management of Bangsaen beach Chonburi province / ร้อยตำรวจเอกณัฐวุฒิ เจียมศรีพงษ์
รัฐวุฒิ เจียมศรีพงษ์, ร.ต.อ., 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,175ความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนแออัดคลองเตยต่อการปฎิบัติหน้าที่ตามแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่าเรือ = Satisfaction of the Klong Toey slum dwellers on the operation of narcotic prevention and suppression plan of Tharua police / ไกร สอนสี
ไกร สอนสี, ร.ต.อ., 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,176ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามโครงการตำรวจชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม = People's satisfaction with the implementation of the community police project : a case study in Nakornpathom province / พันตำรวจโทกษณะ แจ่มสว่าง
กษณะ แจ่มสว่าง, พ.ต.ท., 2505-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,177ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปิดถนนสีลมเพื่อเป็นทางเดินเท้าในวันอาทิตย์ = Satisfaction of people with closing Silom road on Sunday / สิริวดี อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
สิริวดี อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,178ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการงานทะเบียนราษฎรในเทศบาลเมืองลพบุรี = Public satisfaction with the services of civil registry in Lopburi municipality / ทิพย์อักษร จันทร์ศิริ
ทิพย์อักษร จันทร์ศิริ, 2521-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,179ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการปิดถนนลาดหญ้าเพื่อประหยัดพลังงาน ลดมลพิษ และส่งเสริมการท่องเที่ยว = Satisfaction of people from the Lad Ya street closure project for saving energy saving, reducing pollution, and increasing torusim / พูนสิน ศักดิ์อุดมขจร
พูนสิน ศักดิ์อุดมขจร, 2517-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,180ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการต่อการจัดการสวนสาธารณะ : กรณีศึกษาสวนสาธารณะหนองประจักษ์จังหวัดอุดรธานี = The satisfaction of people towards public park management : a case study of Nongprachak Park Udornthani province / เวทิสา กาญจนแก้ว
เวทิสา กาญจนแก้ว, 2517-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,181ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร = Factory decision makers' satisfaction with Bangkhuntien industrial hazardous waste treatment centre / ชรินี เดชจินดา
ชรินี เดชจินดา
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,182ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์กีฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี = Clientele's satisfaction with services of the 700th Anniversary Chiangmai Sport Complex / สมปอง จันทรี
สมปอง จันทรี, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,183ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์บริการผู้สูงอายุวัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Satisfaction of the elderly with the service center of the temple for the aged by community : a case study of Suwandararam Temple Service Center for the aged in Ayutthaya / ญาณี นาคพงษ์
ญาณี นาคพงษ์, 2500-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,184ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการจัดกิจกรรมการตลาดของศูนย์ออกกำลังกาย = Satisfaction of health club memberships on marketing activities management / ธานี ตะกรุดทอง
ธานี ตะกรุดทอง, 2516-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,185ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข = Instructor's satisfaction toward educational quality assurance in the central region colleges under the Minist6y of Public Health / สีนีนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
สินีนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,186ความมั่นคงในการทำงานของพนักงานคุมประพฤติ : ศึกษากรณีพนักงานคุมประพฤติสังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและธนบุรี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม = Job security of provation officers : a case study of Bangkok and Thonburi probation office, department of probation, ministry of justice / มนิตา สิงเอี่ยม
มนิตา สิงเอี่ยม, 2523-

1,187ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในเขตชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี = Economic security of the rural elderly people in Suphanburi province / ชำนาญ แตงทอง
ชำนาญ แตงทอง, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,188ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ = The expression of independent opinions with intambon administrative organization : a case study of Samutprakarn province / พรรณี กาญจนวงศ์
พรรณี กาญจนวงศ์, 2497-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,189ความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ = Job autonomy of officials in the office of the national counter corruption commission / กฤติน กฤตานุกูลย์
กฤติน กฤตานุกูลย์, 2520-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,190ความมุ่งมั่นในการควบคุมและป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Intention of subdistrict administration organization members toward the prevention and control of environmental pollution in Ayutthaya province / ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ
ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ, 2506-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,191ความร่วมมือในการป้องกันและปรามปรามอาชญากรรมของผู้นำชุมชนในเขตตำรวจภาค 7 = Cooperation in crime prevention and suppression of the community leaders in the 7th Police Region / นฤพนธ์ วานิชนุเคราะห์
นฤพนธ์ วานิชนุเคราะห์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,192ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกกำลังกายของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในระดับประถมศึกษา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = Knowledge, attitude and practice concerning exercise of over-nutritional status primary students, Banglen district, Nakornpathom / ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย
ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย, 2525-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,193ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ : GMOs) ของแม่บ้านในเขตจตุจักร กรุงเทพ = Housewives' knowledge of products containing genetically modified organisms (GMOs) / ฐนิตา โพธิ์วงศ์
ฐนิตา โพธิ์วงศ์, 2522-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,194ความรู้เจตคติและการปฏิบัติในการอนุรักษ์ดินและน้ำของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม เขตการศึกษา 5 = Knowledge, attitude and practice in soil and water conservation of agricultural students in Educational region 5 / ดวงเดือน วณิชาชีวะ
ดวงเดือน วณิชาชีวะ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,195ความรู้เจตคติและการปฏิบัติของผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา = Knowledge, attitude and practice of determental health business owner in patumtani on conserving guality of Chaopraya river / สมชาย ดนตรี
สมชาย ดนตรี, 2498-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,196ความรู้เจตคติและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร = Knowledge of, attitude towards and experience in sex information of higher secondary school students in Bangkok / โดย ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์
ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์
Abstract pdf

1,197ความรู้เจตคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล = Knowledge attitude and behavior toward safety and working environment among undergraduate engineering students in Rajamangala Institute of Technology / กรุณา วรภักดิ์ภมร
กรุณา วรภักดิ์ภมร, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,198ความรู้เจตคติและพฤติกรรมของแม่บ้านในการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนในเคหะชุมชนบ่อนไก่ = Knowledge, attitude and behavior towards domestic waste collection among the housewives at Bon-Kai housing community / ธีรพงศ์ กาญจนวงษ์
ธีรพงศ์ กาญจนวงษ์, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,199ความรู้เจตคติของประชาชนที่มีต่อการจัดการขยะในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง = Residents' knowledge and attitude toward the solid waste management in Angthong municipality / ยงยุทธ เพิ่มพูล
ยงยุทธ เพิ่มพูล, 2498-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,200ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับมลพิษจากมูลฝอยและของเสียอันตรายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดราชบุรี = Knowledge and attitude of mathayomsuksa 3 students in Ratchaburi province toward pollution of solid waste and hazardous waste / สุวิมล ทองประดิษฐ์
สุวิมล ทองประดิษฐ์, 2500-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,201ความรู้และเจตคติของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม = Knowledge and attitude of the budget analyst towards the conservation and improvement of the environmental quality / จรีรัตน์ กิจสาลี
จรีรัตน์ กิจสาลี, 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,202ความรู้และเจตคติของนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม = Knowledge and attitudes of the fourth year police cadet toward the environmental problems / สถาพร รอดโพธิ์ทอง
สถาพร รอดโพธิ์ทอง, 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,203ความรู้และเจตคติของนักศึกษาสาขาเกษตรกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีต่อปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม = Knowledge and attituder of technical agriculture students in Rajamangala institute of technology toward environmental pollution problems / ดนัย ดำรงค์สกุล
ดนัย ดำรงค์สกุล
Abstract pdf

1,204ความรู้และเจตคติของอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่มีต่อการเกษตรยั่งยืน = Knowledge and attitude of teachers in Rajamangala Institute of Technology in sustainable agriculture / กรชกร วิสุทธิวสุธาร
กชกร วิสุทธิวสุธาร, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,205ความรู้และเจตนคติของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สังกัดกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม = Knowledge and attitudes of the forth year nursing students under the Ministry of Defense concerning environmental pollution problems / รสริน ฤทธิโรจน์
รสริน ฤทธิโรจน์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,206ความรู้และการปฎิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี = Knowledge and practice on electric power conservation of nurses in hospitals under the ministry of public health Nonthaburi province / อรพรรณ เห่งนาเลน
อรพรรณ เห่งนาเลน, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,207ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนครปฐม = The knowledge and practice concerning water conservation of mathayomsuksa 3 students in Nakhonpathom province / ศุภร เจากสิกร
ศุภร เจากสิกร
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,208ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ของผู้นำท้องถิ่นในท้องที่จังหวัดระนอง = Knowledge and practices of the local community leaders on forest resources management problem in Ranong province / นพวงศ์ อาภรณ์
นพวงศ์ อาภรณ์, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,209ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดนครนายก = Knowledge and practices of local health officers in Nakhonnayok province on environmental problems / สุพัตรา พรหมมินทร์
สุพัตรา พรหมมินทร์, 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,210ความรู้และการปฏิบัติเพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยฝ่ายจราจร บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร = Knowledge and practice on the prevention of air pollution affecting health of traffic security guards in parking areas of Department Stores in Bangkok Metropolis / วิรงรอง แก้วสมบูรณ์
วิรงรอง แก้วสมบูรณ์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,211ความรู้และการปฏิบัติในการแยกมูลฝอยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่บางกะปิ = Knowledge and practices on how to separate solid waste among Prathomsuksa six students in schools in the Bangkok Metropolis : Bangkapi district / เอมอร กิตติรณกรกุล
เอมอร กิตติรณกรกุล, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,212ความรู้และการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ = Knowledge and practices of medical personnel regarding the management of infectious wastes : a case study of Somdejphrapinklao hospital, Naval Medical Department / สุนทรี ปานน้อย
สุนทรี ปานน้อย, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,213ความรู้และการปฏิบัติของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี = Knowledge and practice of entrepreneurs regarding disposal at Damnoen Saduak Floating Market, Ratchaburi province / พันตำรวจโทศักดิ์ศรี แก้วเอี่ยม
ศักดิ์ศรี แก้วเอี่ยม, พ.ต.ท., 2502-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,214ความรู้และการปฏิบัติของผู้ประกอบการค้าอาหารหาบเร่แผงลอย เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับอันตรายของสารเจือปนในอาหาร = Knowledge and practices of food vendors in Rajchataewee Bangkok Metropolis toward health hazards of food additives / นิตยา กฤตธนเวท
นิตยา กฤตธนเวท
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,215ความรู้และการปฏิบัติตนในการป้องกันมลพิษทางอากาศที่เกิดจากยานพาหนะทางบกของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรชั้นประทวน จังหวัดนครปฐม = Knowledge and practice of Nakhon Pathom non-commissioned traffic policeman regarding the prevention of air pollution caused by road vehicles / เจิมศักดิ์ หอมหวน
เจิมศักดิ์ หอมหวล
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,216ความรู้และการปฏิบัติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยและสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ = Knowledge and practices on environmental conservation of cabin attendants of Thai Airways international and Japan Airlines / พิเศษ สมิตานนท์
พิเศษ สมิตานนท์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,217ความรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขมลพิษทางน้ำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร = Subdistrict health staff's knowledge and participation in solving the water pollution in Nakornpathom and Samutsakorn provinces / จุรีภรณ์ ไถ้บ้านกวย
จุรีภรณ์ ไถ้บ้านกวย, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,218ความรู้และความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลต่อระบบข้ อมูลประชากรสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาการสาธารณสุขในจังหวัดนครนายก = Tambon health workers' knowledges and opinions concerning population data system for public health development planning in Nakhonnayok province / วาสนา เชิดผล
วาสนา เชิดผล
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,219ความรู้และความคิดเห็นของอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมในการใช้วิธีการคุมประพฤติต่อผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม = Knowledges and opinions of volunteer probation officer regarding probation methoods used with environment law offenders / ณรงค์ ขำเพชร
ณรงค์ ขำเพชร
Abstract pdf

1,220ความรู้และความตระหนักของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือที่มีต่อมลพิษทางอากาศจากยานยนต์ในกรุงเทพมหานคร = Knowledge and awareness of non commissioned official police in Northern Bangkok Metropolitan Division regarding air pollution from motor vehicle in Bangkok Metropolis / สมศักดิ์ แววพานิช
สมศักดิ์ แววพานิช
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,221ความรู้และความตระหนักของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่มีต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและอากาศ = Knowledge and awareness of non-commissioned police officers in the Metropolitan Police Bureau regarding environmental noise and air pollution laws / ประจักษ์ นาคศรีสุข
ประจักษ์ นาคศรีสุข
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,222ความรู้และความตระหนักของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในจังหวัดระยองที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด = Knowledge and awareness of police officers concernine environmental problem from Mabtapud project in Rayong province / สมพงศ์ ทองใบ
สมพงศ์ ทองใบ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,223ความรู้และความตระหนักของนักเรียนนายร้อยตำรวจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม = Knowledge and awareness of the police cadets concerning environmental problems / กวี สุภานันท์
กวี สุภานันท์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,224ความรู้และความตระหนักต่อการพัฒนาประชากรของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี = Knowledge and awareness about population development of Subdistric Administration Organization Committee in Suphanburi province / ยุพิน ภาตะนันท์
ยุพิน ภาตะนันท์, 2501-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,225ความรู้และความตระหนักต่อภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียนพลตำรวจ โรงเรียนตำรวจนครบาล = Knowledge and awareness of police students in Metropolitan Police Training School regarding environmental pollution / โดย วินัย บำรุงกิจ
วินัย บำรุงกิจ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,226ความรู้และความตระหนักที่มีต่อปัญหาประชากรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร = Knowledge and awareness on the population problems of Prathomsuksa 6's students in Bangkok / ทวี ภู่พัฒน์วิบูลย์
ทวี ภู่พัฒน์วิบูลย์
Abstract pdf

1,227ความรู้และทัศนคติของสมาชิกวุฒิสภาต่อนโยบายสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) = Knowledge and attitude of senators toward the environmental policy in the 7th National Economic and Social Development Plan (B.E.1992-1996) / เตชสิทธิ์ ชาตยาภา
เตชสิทธิ์ ชาตยาภา
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,228ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวง = Knowledge and behavior on water supply consumption of people in the area under the responsibility of the Metropolitan Waterworks Authority / วรรณี วุฒิวงศ์สัมพันธ์
วรรณี วุฒิวงศ์สัมพันธ์, 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,229ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศและเสียงของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาลนครนครปฐม = Motorcycle taxi drivers' knowledge and self protection behavior on air and noise pollution in Nakhon Pathom municipal area / ร้อยตำรวจโท พัชรพงศ์ สอนใจ
พัชรพงศ์ สอนใจ, ร.ต.ท., 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,230ความรู้และพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของนักศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐม = Knowledge and behaviors of students at Nakhon Pathom Rajabhat Institute on environmental conservation of cultural heritage / สุทธสุดา เกรียงวัฒนพงษ์
สุทธสุดา เกรียงวัฒนพงษ์, 2517-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,231ความรู้และพฤติกรรมของตำรวจกองปราบปรามในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า = Electrical energy saving knowledge and behaviors of Crime Suppression Division Police / ร้อยตำรวจโทกฤษณพงศ์ พูตระกูล
กฤษณพงศ์ พูตระกูล, ร.ต.ท., 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,232ความรู้และพฤติกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยครูเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร = Knowledge and behaviors of teacher college students regarding environmental pollution in Bangkok metropolis / นิรมล กลับชุ่ม
นิรมล กลับชุ่ม
Abstract pdf

1,233ความรู้ของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน กรณีศึกษา : แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร = Knowledge of conservation and rehabilitation of mangrove forest area : a case study of people in Kwang Thakarm, Bang Khun Thein district, Bangkok, Thailand / สุวัฒน์ ศิริรัตน์
สุวัฒน์ ศิริรัตน์, 2521-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,234ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของยาม้าในคนขับรถบรรทุกในถนนเพชรเกษม เขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี = Cognition concerning the effect of amphetamine of the truck drivers on Phet-kasem road in ampher Muang, Ratchaburi province / วัฒนา พิมพ์อัฐ
วัฒนา พิมพ์อัฐ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,235ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับยาบ้า = Cognition of the high school students of the department of general education in Bangkok metropolis concerning amphetamin / อดุลย์ พูลเจริญ
อดุลย์ พูลเจริญ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,236ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการจัดทำแผนพัฒนาตำบล = The understanding local government staff toward development planing / เมธา เอกดำรงกิจ
เมธา เอกดำรงกิจ, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,237ความรู้ความเชื่อและการปฏิบัติของแม่บ้านในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล : ศึกษากรณีครัวเรือนริมคลองแสนแสบกรุงเทพมหานคร = Knowledge, beliefs and practices of housewives regarding to household solid waste disposal : a case study of the klong Sansab area / ชลธิชา ตั้งอั้น
ชลธิชา ตั้งอั้น
Abstract pdf

1,238ความรู้ความคิดเห็นและการปฏิบัติในการป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของลูกจ้างหญิงโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ = Knowledge opinions and practives concerning personal protective measures of female workers in textile factories / นันทนิตย์ ยิ้มวาสนา
นันทนิตย์ ยิ้มวาสนา
Abstract pdf

1,239ความรู้ความตระหนักและการปฏิบัติของแม่บ้านเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนในแฟลตข้าราชการทหารบกกรุงเทพมหานคร = Knowledge awareness and practice towards domestic waste collection among the housewives at the military flats in Bangkok Metropolis / จินตนา เปียสวน
จินตนา เปียสวน
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,240ความรู้ความตระหนักและการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดนครปฐม = Knowledge awareness and environmental practice of sub district (Tambon) health officers in Nakornpathom province / ราชัน พิมพา
ราชัน พิมพา, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,241ความรู้ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของผู้ขับขี่รถบรรทุกต่อปัญหามลพิษควันดำ = Knowledge attitude and participation of truck drivers regarding air pollution problems / นิพนธ์ สุดใจ
นิพนธ์ สุดใจ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,242ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ขับขี่และประชาชนต่ออันตรายจากเสียงของรถสามล้อเครื่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Knowledge, attitude and behavior of the drivers and pedestrians towards noise hazard of motortricycle in Phra-Na-Korn-Sri Ayuthaya province / โดยไพบูลย์ แจ่มพงษ์
ไพบูลย์ แจ่มพงษ์, 2499-
Abstract pdf

1,243ความรู้สึกมั่นคงในการทำงานของพนักงานบริษัทในเขตอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น : ศึกษากรณีบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ = Perception of job security among the employees in the Siam Eastern Industrial Park Companies a case study of the manufacturer of part for vehicle / อุษณีย์ เหมแหวน
อุษณีย์ เหมแหวน, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,244ความรู้สึกมั่นคงในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษาพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช = Perception of job security among the employees of university : a case study of registered nurses in Siriraj Hospital / นันทพร ชินวัฒนกาญจน์
นันทพร ชินวัฒนกาญจน์, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,245ความรู้สึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่เข้าร่วมอบรมสมาธิภาวนา ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Affective of nature and environment : a case study of the effect of meditation at Suanmokhaphalaram, chaiya Surajthani / ทัดดาว โฉมลักษณ์
ทัดดาว โฉมลักษณ์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,246ความสนใจของเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานในการใช้สารสกัดจากสะเดาป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช = The interest of farmers growing citrus in using the extract of neem seeds for pest control / นที ภู่รอด
นที ภู่รอด
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,247ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้และผลการดำเนินงานองค์กร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา = The relationship between knowledge management and organization performance : a case study of Panomsarakham Hospital Chachoengsao / วลีรัตน์ ตัณฑุลเศรษฐ์
วลีรัตน์ ตัณฑุลเศรษฐ์, 2528-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,248ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยความเครียดในการทำงานและการเผชิญปัญหากับความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดระยอง = The relationships between personal factors, workplace stressor factors and coping on nurse burnout in regional/general hospitals of Rayong province, Thailand / กนกภรณ์ ใจแก้ว
กนกภรณ์ ใจแก้ว, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,249ความสัมพันธ์ของสื่อลามกกับการกระทำผิดทางเพศของผู้กระทำผิดชายในเรือนจำกลางนครปฐม = Relationship between obscenity media and sexual offense of the male inmates in Nakhon Pathom provincial prison, Thailand / ยศเดช ศีลเตชะ
ยศเดช ศีลเตชะ, 2526-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,250ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการจัดการความรู้กับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานขององค์การ : กรณีศึกษากรมคุมประพฤติ = The relationship between knowledge management and performance results in an organization : a case study of the Department of Probation / ชนิดา สุทธิคณะ
ชนิดา สุทธิคณะ, 2527-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,251ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความหมายเกี่ยวกับโรคการยอมรับตนเองและการให้ความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคเอสแอลอี = Relationships of SLE meaning, self perception and therapeutic compliance in SLE patients / เนตรชนก ต่วน
เนตรชนก ต่วน, 2517-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,252ความสัมพันธ์ระหว่างการชมรายการโทรทัศน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมกับจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล = The correlation between viewing environmental programmes on television and the environmental consciousness of Mahidol University students / ชัชชัย ศิลปสุนทร
ชัชชัย ศิลปสุนทร, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,253ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ศึกษากรณี : คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง = The relationship between health perceptions, social support and health-promoting behaviors of clients with HIV sero-positive : a case study in Camillian Social Center, Rayong / ร้อยตำรวจเอกหญิงกิ่งแก้ว ไชยเจริญ
กิ่งแก้ว ไชยเจริญ, ร.ต.อ.หญิง, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,254ความสัมพันธ์ระหว่างการรับสื่อทางโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับความตั้งใจในการรักษาสภาพแวดล้อมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร = Relation between receiving of message concerning environment through television and intention to maintain environment for youth in Bangkok / อัปสร เอกกมล
อัปสร เอกกมล
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,255ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับการรับรู้ประสิทธิผลแห่งตนในการแสดงพฤติกรรมสุขภาพของเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด = Relationship between social support and perceived self-efficacy in children with congenital heart disease / สุนันทา ตันติกนกพร
สุนันทา ตันติกนกพร
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,256ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลในเขตจังหวัดนครปฐม = Relationship between stress and mental health of nurses in Nakaorn Pathom / พัชรา จารุโรจน์จินดา
พัชรา จารุโรจน์จินดา, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,257ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = Relationship between the organizational climate and learning organization characteristics of the Office of the Permanent Secretary of the Ministry of Information and Communication Technology / นุชนาฏ หินอ่อน
นุชนาฏ หินอ่อน, 2527-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,258ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถานีตำรวจภูธรเหมืองราชบุรี = The relationship between leadership and morale of police offices in Ratchaburi police station / สุนิดา แสงวิเชียร
สุนิดา แสงวิเชียร, 2525-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,259ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ = Relationships between transformational leadership and achievement motive of officers at the Department of Internal Trade, Ministry of Commerce / อมรรัตน์ เทพพิทักษ์
อมรรัตน์ เทพพิทักษ์, 2524-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,260ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการจัดการความรู้ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม = The relationship between transformational leadership of administrators and knowledge management of non-formal education service centre in Nakornpathom province / ศลิษา มหาชน
ศลิษา มหาชน, 2525-

1,261ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางครอบครัวกับการรับรู้พฤติกรรมจริยธรรมตำรวจของนักเรียนพลตำรวจ โรงเรียนตำรวจภูธร 7 = A study of the relationship between familial predisposition and police ethical perception of the police trainees in the 7th Police School / สมบูรณ์ ฮวบบางยาง
สมบูรณ์ ฮวบบางยาง
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,262ความสัมพันธ์ระหว่างลำดับความต้องการและจริยธรรมในการทำงาน :ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานโรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร = The relationship between the need hierarchy and work ethics : a case study of the Kamphaengphet sugar factory / วรุตม์ ครูเจริญ
วรุตม์ ครูเจริญ, 2526-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,263ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับสมรรถนะหลักของบุคลากรในกรมราชทัณฑ์ = Relationship between organizational culture and core competencies of corrections department staffs / สุมาลี แสงสว่าง
สุมาลี แสงสว่าง, 2524-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,264ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาในชุมชนอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : ชุมชนบริเวณแหล่งอุตสาหกรรมอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี = The relationship between husbands and wives in an industrial zone : a case study Sriracha District, Chonburi province / กมล อาจดี
กมล อาจดี, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,265ความสัมพันธ์หญิงชายและการตีตรา :เส้นทางชีวิตของหญิงไทยในการเปิดเผยและไม่เปิดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวีต่อผู้ชายที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน = Gender relations and stigma : The trajectory of thai women disclosing and not disclosing their HIV serostatus to partners / ศรีอำภา ส่องรอบ
ศรีอำภา ส่องรอบ, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,266ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ของครู-นักแสดงในกระบวนการละครเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษาเครือข่ายละครรณรงค์งดเหล้า = Competencies of the actor-teacher as a learning facilitator in the theatre-in-education process : a case study of the don't drink drama network / กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร, 2525-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,267ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล = The competency of Mahidol University graduate students in computer usage / พีรนุช สุวรรณรัตน์
พีรนุช สุวรรณรัตน์, 2517-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,268ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี = Job competency for educational quality assurance of school committee in Phetchaburi province / เสาวลักษณ์ จงเจตจำนง
เสาวลักษณ์ จงเจตจำนง, 2508-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,269ความหมายของความรักในผู้ติดยาเสพติด = Meaning of love : a study of drug users / ศิริลักษณ์ มุ่งธัญญา
ศิริลักษณ์ มุ่งธัญญา, 2507-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,270ความหมายของความอ้วนกับการใช้ยาของวัยรุ่นหญิงในสถาบันอุดมศึกษา = Meaning of obesity and antiobesity among female undergrad students / ศิริบงกช ดาวดวง
ศิริบงกช ดาวดวง, 2503-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,271ค่านิยมเกี่ยวกับการสมรสของดาราวัยรุ่นไทย = Marriage values of Thai teenage entertainers / นิตยา รุ่งสถิต
นิตยา รุ่งสถิต, 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,272ค่านิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศและอำนาจแห่งตนในการควบคุมทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช = Values associated with sexual behavior and health locus of control in STD-risk behaviors among adolescent in Nakornsrithammarat province/ กาญจนา ปฏิยุทธ
กาญจนา ปฏิยุทธ, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,273ค่านิยมเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีชาวเลจังหวัดสตูล = Fertility value of Chawle women in Satul province / หิรัญญา ปะดุกา
หิรัญญา ปะดุกา, 2503-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,274ค่านิยมและการถ่ายทอดค่านิยมให้แก่บุตรของอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักธุรกิจ = Values and values transferred among children of university faculty members and businessmen / หลุยส์ อัมสุทธิ
หลุยส์ อัมสุทธิ, 2495-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,275ค่านิยมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรีปีที่ 1 = Values in using natural resources in dialy-life of Mahidol University's freshmen / รสลิน สุรสนธิ
รสลิน สุรสนธิ, 2502-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,276ค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของนักเรียนนายร้อยตำรวจ = Values on premarital sex among police cadets / ร้อยตำรวจเอกธรรมนูญ กิติกุล
ธรรมนูญ กิติกุล, ร.ต.อ., 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,277ค่านิยมของเกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน : เปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ = Values of farmers practising sustainble agriculture : a comparison between the farmers supported by governmental organizations and non-gevernmental organizations in Muang district, Surin province / ปิยะฉัตร มาลีถาวรกุล
ปิยะฉัตร มาลีถาวรกุล, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,278ค่านิยมของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับอาหารชีวจิต = The value of people in Bangkok conducted at Central Pinklao departmentstore about cheewajit food / อโนมา สอนบาลี
อโนมา สอนบาลี, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,279คำสอนในพุทธศาสนาที่มีต่อการพนัน = Buddhist teachings on gambling / ประจักษ์ กุลพานิช
ประจักษ์ กุลพานิช, 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,280คุณธรรมที่จะช่วยให้สังคมเข้มแข็งและก้าวหน้า : ศึกษากรณีทัศนะของนักคิดในสังคมไทย = The virtues that contribute to a strong and flourising society : a case study of the thinkers' views in Thai society / วัฒกร เรืองจินดาวลัย
วัฒกร เรืองจินดาวลัย, 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,281คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร = Qaulity of education management in Kamphaengphet municipality, Thailand / วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ
วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ, 2525-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,282คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา = The study of quality assurance of higher education / แก้วกาญจน์ ฤทธิเรือง
แก้วกาญจน์ ฤทธิเรือง, 2526-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,283คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ = Quality of working life of the Policy and Plan Analysts in the Office of the National Economic and Social Development Board / บรรลือศักดิ์ ศรีระศร
บรรลือศักดิ์ ศรีระศร, 2506-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,284คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน = Quality of working life of the royal Thai Air Force Officers, Headquarters of Security Force Command / พราว ศาลิคุปต
พราว ศาลิคุปต, 2525-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,285คุณภาพชีวิตการทำงานของครูระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 = Quality of work life of secondary school teachers under Educational Department, Region 5 / จุรีพร แจ้งธรรมมา
จุรีพร แจ้งธรรมมา, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,286คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) = Quality of work life of national research council of Thailand (NRCT) / มงคล ลาวรรณา
มงคล ลาวรรณา, 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,287คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 = Quality of life of investigative police in division 9 metropolitan / ศราวุธ ทองเหว่า
ศราวุธ ทองเหว่า, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,288คุณภาพชีวิตของแรงงานก่อสร้าง = Quality of life of construction workers / สมใจ ฉัตรไทย
สมใจ ฉัตรไทย, 2502-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,289คุณภาพชีวิตของครูพี่เลี้ยงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์สังกัดกรมการศาสนา = Quality of life of the teacher at Pre-school Education Center Under Department of Religious Affairs / แสงรัตน์ เดชอุดม
แสงรัตน์ เดชอุดม, 2497-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,290คุณภาพชีวิตของนักสังคมสงเคราะห์สังกัดกรุงเทพมหานคร = Quality of life of the social workers at the Bangkok Metropolitan Administration / ชุติมา เลาหวิจิตรจันทร์
ชุติมา เลาหวิจิตรจันทร์, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,291คุณภาพบริการของสถานประกอบการเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดนครปฐม = Quality of health promotion service in Kakhon Pathom province, Thailand / กันยารัตน์ เกษสอน
กันยารัตน์ เกษสอน, 2522-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,292คุณลักษณะของผู้นำการเต้นแอโรบิก = The characteristics of the aerobic-dance leaders / อนุรักษ์ พินิจนิยม
อนุรักษ์ พินิจนิยม, 2521-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,293จรรยาบรรณของวิทยากร = A code of ethics for trainers / ธีรนาฏ จตุรธำรง
ธีรนาฏ จตุรธำรง, 2500-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,294จริยธรรมและค่านิยมของหญิงบริการในสถานบันเทิงโพไซดอน = Ethic and values of prostitutes working in Posiedon entertainment complex / พรทิพย์ ศักดิ์ศิริเวทย์กุล
พรทิพย์ ศักดิ์ศิริเวทย์กุล, 2502-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,295จริยธรรมในวิชาชีพวิศวกร = Code of ethics in the engineering profession / ชุติกร จิตดำรงชัย
ชุติกร จิตดำรงชัย, 2517-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,296จริยธรรมของอาสาสมัครในหน่วยกู้ภัย : ศึกษากรณีมูลนิธิร่วมกตัญญู = Ethics of the volunteers in a relief agency : a case study of the Ruamkatanyu Foundation / สมานใจ ขันทีท้าว
สมานใจ ขันทีท้าว, 2506-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,297จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมของครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม = The environmental ethics of teachers under the Primary Education Office in Meaungnakornpathom district, Nakornpathom province / พรชัย ประชานุกูล
พรชัย ประชานุกูล
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,298จริยธรรมธุรกิจของบรรษัทสรรพสินค้า : ศึกษากรณีร้านค้าปลีกข้ามชาติในประเทศไทย = Business ethics of the multi-national superstore corporations in Thailand / ฤทัยรัตน์ ศิลธรรม
ฤทัยรัตน์ ศิลธรรม, 2526-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,299จริยธรรมธุรกิจที่พึงประสงค์ของผู้บริโภคไทย : ศึกษากรณีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค = A study of the business ethics according to the Thai consumers' expectation : a case study of the office of the consumer protection board / พัทธมนต์ อุณหชาติ
พัทธมนต์ อุณหชาติ, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,300จิตสำนึกของมัคคุเทศก์ต่อการนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระบบนิเวศแนวปะการัง = The consciousness of guides toward eco-tourism in coral-reef ecosystem / ธัญภรณ์ วงศ์อกนิษฐ์
ธัญภรณ์ วงศ์อกนิษฐ์, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,301จิตสำนึกที่มีต่อการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการอู่ซ่อมและพ่นสีรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร = Consciousness regarding pollution prevention measures among the vehicle repairs and pody spray painting owners in Bangkok / ลักษณา วรีธนาภรณ์
ลักษณา วีรธนาภรณ์, 2505-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,302ฉันยังเป็นผู้หญิงอยู่หรือ? : อัตลักษณ์ทางเพศภาวะเพศวิถีและสุขภาวะทางเพศของผู้หญิงไม่มีมดลูก = Am still a woman? : gender identity, sexuality and sexual health of women who have undergone hysterectomy / มาลี เผือกหอม
มาลี เผือกหอม, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,303ชีวิตที่ดีตามทรรศนะของพุทธจริยศาสตร์ = The good life according to Buddhist ethics / ศรีนวล ศุภานุสนธิ์
ศรีนวล ศุภานุสนธิ์, 2518-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,304ดัชนีชี้วัดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน = Indicators of risk behavior for Thai juvenile delinquency / ศศิวิมล ทองกลม
ศศิวิมล ทองกลม, 2526-

1,305ตัวแบบเรือนจำที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในประเทศไทย = The appropriate model of prison for institutional treatment of prisoners in Thailand / อายุตม์ สินธพพันธุ์
อายุตม์ สินธพพันธุ์, 2506-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,306ทรรศนะของพระสงฆ์ต่อคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมใน เกิดแต่กรรม ของแม่ชีทศพร ชัยประคอง = Monks' views on the teachings on the law of Kamma in Kerd Tae Kam by Maechee Dasaphorn Chaiprakhong / ปรียารัตน์ ศิลธรรม
ปรียารัตน์ ศิลธรรม, 2524-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,307ทัศนคติและค่านิยมของนักเรียนหญิงชั้น ม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดพะเยาต่อการศึกษาต่อและอาชีพการขายบริการทางเพศ = Attitudes and values of grade-nine female students in the expanded education opportunity schools in Phayao province toward further education and commercial sex / ญาณิน สายโกสุม
ญาณิน สายโกสุม
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,308ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนแออัดคลองเตยที่มีต่อขยะบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม = The attitudes and practices of the residents in Klongtoey urban slum towards beverage packaging waster / กริ่งแก้ว เลาบุญเสถียร
กริ่งแก้ว เลาบุญเสถียร
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,309ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคลากรทางการแพทย์ต่อแนวความคิดใน การปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติดในลักษณะของผู้ป่วย = Attitudes of police officers and medical personnel toward the concept of drug addicts being considered as patients / ชื่นจิตต์ วงษ์โพธิ์ดี
ชื่นจิตต์ วงษ์โพธิ์ดี
Abstract pdf

1,310ทัศนคติของแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสงขลาต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง = Attitudes of physicians and nurses working in the emergency units of Public Hospitals in Songkhla province toward violence against women / ลัดดาวัลย์ สุขุม
ลัดดาวัลย์ สุขุม
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,311ทัศนคติของกรรมการชุมชนต่อบทบาทของตำรวจชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาบ้าในเขตตลิ่งชัน = The attitude of the community committee in Talingchan district towards the roles of police in amphetamine prevention / ร้อยตำรวจเอกยงยศ ซื่อสัตย์คมสัน
ยงยศ ซื่อสัตย์คมสัน, ร.ต.อ., 2505-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,312ทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติในจังหวัดกาญจนบุรี = Tourists' attitude towards ecoturism : a case study of the National Park in Kanchanaburi province / สุรีพร ภัทราพรนันท์
สุรีพร ภัทราพรนันท์, 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,313ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีต่อการปล่อยตัวทางเพศก่อนสมรส = Attitudes of Ramkhamhaeng University students toward premarital sexual permissiveness / สุธาทิพย์ แสงวัฒนกุล
สุธาทิพย์ แสงวัฒนกุล
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,314ทัศนคติของนักหนังสือพิมพ์รายวันที่มีต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ = Attitudes of daily journalists towards the nuclear power plant project / พวงเพชร เฉิดฉันท์พิพัฒน์
พวงเพชร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, 2508-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,315ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในท้องถิ่น : ศึกษากรณีในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบุรี = Public attitude in local cultural heritage conservation : a case study of Muang distric Petchaburi province / กันทิมา อินทรบุตร
กันทิมา อินทรบุตร
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,316ทัศนคติของผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลต่อมลพิษทางอากาศในจังหวัดนครราชสีมา = Attitude of private-up truck drivers towards the air pollution in Nakhornratchasima province / เนตรนภา พินิจพงศ์
เนตรนภา พินิจพงศ์
Abstract pdf

1,317ทัศนคติของผู้ต้องขังทั่วไปในประเทศไทยที่มีต่อการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม = Attitudes of prisoners towards the criminal justice system in Thailand / อนันต์ ศรีหิรัญ
อนันต์ ศรีหิรัญ
Abstract pdf

1,318ทัศนคติของพระสงฆ์ที่มีต่อมาตรการป้องกันการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์ : กรณีศึกษา วัดในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร = The monks' attitude towards the smoking prevention measures of monks / ปนัสยา อังศุวัฒนานนท์
ปนัสยา อังศุวัฒนานนท์, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,319ทัศนะทางจริยธรรมเรื่องการละเมิดสิทธิเด็กรับใช้ตามบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร = Ethical views on the violation of child servants' rights in Bangkok / อิงอร อนุวัฒนา
อิงอร อนุวัฒนา, 2508-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,320ทางเลือกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับทางเลือกแนวทางด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = The alternatives and factors associated with the educational and occupational alternatives of students in lower secondary schools / ชิดชัย สนั่นเสียง
ชิดชัย สนั่นเสียง
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,321ทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานการศึกษาต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยของรัฐ = Direction of operation of continuing education center in public university / จุไร จงประดิษฐ์นันท์
จุไร จงประดิษฐ์นันท์, 2499-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,322ธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ = Good governance in human resource management of department of corrections / สำรวจ ทวีชัย
สำรวจ ทวีชัย, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,323นิสัยการป้องกันอันตรายจากเสียงต่อหูของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ = Habits of ear protection from noise hazard of textile idustrial worker / ชัชณี คำภิบาล
ชัชณี คำภิบาล, 2497-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,324บทบาทและพฤติกรรมของข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมศึกษาเฉพาะจังหวัดตาก = Roles and behaviors in crime prevention and suppression of regional administrative officers : Tak province / กฤษณา เอมอ่อง
กฤษณา เอมอ่อง, 2499-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,325บทบาทและพฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง : ศึกษาจากความ คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจประจำสถานีตำรวจนครบาล = Role and behavior of employee motorcyclists : a study of the opinion of the police officers in Metropolitan Police Bureau / ชยพจน์ หาสุณหะ
ชยพจน์ หาสุณหะ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,326บทบาทและพฤติกรรมที่ประชาชนต้องการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาล = Role and behavior of police patrol in metropolitan police bureau as required by people / สุวิทย์ มาดะมัน
สุวิทย์ มาดะมัน
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,327บทบาทในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร = Role of the environmental and sanitary officials in the performance of environmental related tasks : a case study of Bangkok metropolitan administration / อุทิศ มหากิตติคุณ
อุทิศ มหากิตติคุณ, 2495-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,328บทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็กกำพร้าของครอบครัวอุปการะตามโครงการครอบครัวอุปการะในนิคมสร้างตนเอง ของกรมประชาสงเคราะห์ = The roles of foster families in rearing the abandoned children in foster family projects in self-help land settlement areas of the Department of Public Welfare / ศิริพร จันทร์ประยูร
ศิริพร จันทร์ประยูร, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,329บทบาทการบริหารของสมาคมกีฬาจังหวัดในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา = Management role of the provincial sport association in developing and promoting sports / มงคลชัย บุญแก้ว
มงคลชัย บุญแก้ว, 2518-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,330บทบาทของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม = Roles of provincial public relations officers to promote and conserve the environmental quality / ธิติมา มะลาดวง
ธิติมา มะลาดวง
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,331บทบาทของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร = Role of community development officers in promoting public participation in Bangkok metropolitan administration environmental management / ณพรรษธ์สรฌ์ เสมสันต์
ณพรรษธ์สรฌ์ เสมสันต์, 2528-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,332บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลในการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในจังหวัดนครปฐม = The roles of sub-district workers in dissemination of information on pesticide use in Nakhon Phathom / ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร
ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร, 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,333บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี = Roles of subdistrict health officers in environmental education in community : a cases study of Pathumthani province / นัทธมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข
นัทธมนวรรณ ยิ่งเจริญสุข, 2505-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,334บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณี จังหวัดพิจิตร = Role of sub district (Tambon) health officers in performing environment related tasks : a case study of Pichit province / สุนีย์ สุขสว่าง
สุนีย์ สุขสว่าง
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,335บทบาทของเจ้าอาวาสในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม = The roles of the abbot on environmental cultural heritage conservation / ร้อยตำรวจเอกธงชัย เนตรสขาวัฒน์
ธงชัย เนตรสขาวัฒน์, ร.ต.อ., 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,336บทบาทของแม่ชีในพระพุทธศาสนาที่มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน :ศึกษาวิเคราะห์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สวนแก้ว และสถานศึกษาธรรมจาริณี วิทยาปากท่อ จังหวัดราชบุรี = The role of Buddhist nuns in educational management for youth development : an analytical study of Suan Kaew Buddhist sunday educational center and Dhammajarini nun institute, Paktho, Ratchaburi province / พระมหาสิทธิศักดิ์ การรัมย์
พระมหาสิทธิศักดิ์ การรัมย์, 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,337บทบาทของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดระนอง = The role of district organization committee on forest resources conservation in Ranong province / จตุรเทพ โควินทวงศ
จตุรเทพ โควินทวงศ์, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,338บทบาทของครูระดับมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 5 ที่มีต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม = The role of the secondary school teachers in the educational region 5 on the promotion of environmental conservation / เก็จวลี กรีธาธร
เก็จวลี กรีธาธร
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,339บทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนในการจัดบริการข่าวสารข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม = Role of public librarians in environmental information service / เพชรา ศรีคำภา
เพชรา ศรีคำภา, 2506-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,340บทบาทของบุคลากรในการจัดการขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม = The role of hospital personnel regarding management of infectious wastes : a case study of Mettapracharuk Hospital Nakorn Prathom province / อภินันท์ สุขบท
อภินันท์ สุขบท, 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,341บทบาทของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน : กรณีศึกษาประชาชนในองค์กรชาวบ้านเพื่อการพัฒนาภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น = The roles of local people in resource and environmental management : a case study of the village volunteer organisation for rural development in Khon Kaen province / ฟ้ารุ่ง มีอุดม
ฟ้ารุ่ง มีอุดร
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,342บทบาทของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม = The role of the assistant subdistrict administrative organization officials in environmental management : a case study of Nakhon Pathom province / ปริยานุช คิมหะจันทร์
ปริยานุช คิมหะจันทร์, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,343บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 5 ในการส่งเสริมการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษา = Roles of educational administrators of secondary schools in the educational region 5 on promoting environmental education / ปิยะนุช โพธิ์มี
ปิยะนุช โพธิ์มี, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,344บทบาทของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม = The role of Bangkok Metropolis Administrators in solving environmental pollution problems / สุนันท์ นิลบุตร
สุนันท์ นิลบุตร, 2491-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,345บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมศึกษา = Roles of educational administrators at the Department of Vocational Education in promoting environmental education / ทรงธรรม กาญจนพิบูลย์
ทรงธรรม กาญจนพิบูลย์, 2494-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,346บทบาทของผู้ปกครองที่มีต่อการส่งเสริมการรักษาความสะอาดของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาสำนักงานเขตหนองจอก = The parents role in encouraging cleanliness and tidiness of elementary students in schools under the jurisdiction of the Bangkok Metropolitan Administration : a case study of Nongchok district office/ สุชีรา เล่นวารี
สุชีรา เล่นวารี, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,347บทบาทของผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้างเขตจังหวัดสมุทรปราการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจ = The role of service motocyclists in supporting police's function : a specific study of Samutprakarn province / สุนทร ควรระงับ
สุนทร ควรระงับ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,348บทบาทของพ่อแม่ในการสอนเพศศึกษาแก่ลูกสาววัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร = The parents's roles in teaching sex education to their teenage daughters in Bangkok / ศุภาศิริ การิกาญจน์
ศุภาศิริ การิกาญจน์, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,349บทบาทของมัคคุเทศก์ในการส่งเสริมจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวอย่างอนุรักษ์ : กรณีศึกษาสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย = Tourist guides' roles to promote tourists' consciousness on conservative tourism : a case study of the Thai Ecotourism and Adventure Travel Association / พันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์
พันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,350บทบาทของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาในการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี = The role of the office of ombudsman in dispute resolution in Thailand / อัญชลิตา สุวรรณะชฎ
อัญชลิตา สุวรรณะชฎ, 2507-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,351บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ต่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน = The role of the Klong-Mai Tambon administration organization in health promotion in the community / ชาตรี ลุนดำ
ชาตรี ลุนดำ, 2525-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,352บทบาทครูในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี = Role of teachers in promoting environmental conservation for primary schools Ratchaburi province / อัสนี เสียงลือชา
อัสนี เสียงลือชา, 2500-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,353บทบาทที่คาดหวังของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม = Expected role of the police in the Nakornpathom provincial police / คำรณ บุญเลิศ
คำรณ บุญเลิศ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,354บทบาทที่ปฏิบัติจรงขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม = The actual roles of the sub district administration organizations on the water quality control and promotion of the Jeen River in Nakornpathom provice / สุเทพ เข็มแข็งปรีชานนท์
สุเทพ เข็มแข็งปรีชานนท์, 2497-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,355บรรยากาศองค์การและลักษณะความเป็นองค์การเอื้อการเรียนรู้ของสถานีตำรวจภูธรเมือง จังหวัดนครปฐม = Organization climate and characteristics of a learning organization of Muang Nakhon Pathom police station / พันตำรวจตรีวีรชาติ สงวนเกียรติ
วีรชาติ สงวนเกียรติ, พันตำรวจตรี
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,356บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Organization climate and job satisfaction of non-commissioned polices in Prachaub Khiri Khan provincial police, Thailand / พันตำรวจโทสมชาญ พิณคันเงิน
สมชาญ พิณคันเงิน, พันตำรวจโท, 2504-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,357บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู = A study of organizational climate and quality of work life of school teachers / สุชานุช พันธนียะ
สุชานุช พันธนียะ, 2529-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,358บริบททางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ : กรณีศึกษาคนงานในอู่ซ่อมรถ เขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครปฐม = Socio cultural and economic contexts and smoking : a case study of garage workers in Nakornpathom Municipality / จินตนา จารุสมบัติ
จินตนา จารุสมบัติ, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,359ประสบการณ์การดำเนินชีวิตของคู่สมรสที่ภรรยาติดเชื้อเอชไอวี = The experiences of the married couples with HIV+ female spouse / วรรณา คงสุริยะนาวิน
วรรณา คงสุริยะนาวิน
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,360ประสบการณ์การทำงานเป็นอาสาสมัครของผู้ใช้ยาเสพติด : ความหมายและอุปสรรค = Drug users' experiences on voluntary work : meanings and barriers / ปฤณ วิศวกรรม
ปฤณ วิศวกรรม, 2516-

1,361ประสบการณ์ของแม่ที่มีลูกพิการจากมะเร็งกระดูก = The experiences of mothers bearing disabled children cause by bone cancer / สมชนก พูลผล
สมชนก พูลผล, 2524-

1,362ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษา = Illness experience among patients with head and neck cancer and receiving radiotherapy / สุมนัส พิริยะอุดมพร
สุมนัส พิริยะอุดมพร, 2522-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,363ประสบการณ์ความทุกข์ของผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งและถูกตัดเต้านม : แนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยม = The suffering experiences of breast cancer and mastectomy women : socialist feminism / สิริณัฐ สินวรรณกุล
สิริณัฐ สินวรรณกุล, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,364ประสิทธิผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ผู้ช่วยพยาบาล) เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา = Effectiveness of self-learning of electronic materials for the practical nurse regarding nursing care for cancer patients treated with radiation therapy / จำรัก ลัมภเวช
จำรัก ลัมภเวช, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,365ประสิทธิผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร : กรณีศึกษาเกษตรกรตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = Effectiveness of workshop on the hazard from a gricultural chemicals : a case study of farmers in Tambol Lam-Paya, Banglane District, Nakhonpathom Province / พรศิริ ศิลปนาฎ
พรศิริ ศิลปนาฎ, 2520-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,366ประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครปฐม = The efficiency of the TAO's community development plan : a case study of Nakornpratom province / จิตติญา ลัดดากลม
จิตติญา ลัดดากลม, 2522-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,367ประสิทธิภาพของการใช้ปลานิลในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ = Efficiency of Tilapia (Orechromis sp.) for quality improvement of wastewater from black tiger shrimp culture / ลือชัย สุนิตย์สกุล
ลือชัย สุนิตย์สกุล, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,368ประสิทธิภาพของรูปแบบการเฝ้าระวังทางประชากร = The effectiveness of current population surviellance models / โดย พรเพ็ญ ทับเปลี่ยน
พรเพ็ญ ทับเปลี่ยน
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,369ปรากฏการณ์ความเชื่อไสยศาสตร์ในวัยรุ่นชาวไทยพุทธ : กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติหลักสูตรวิทยาศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล = The phenomenon of magical beliefs in thai buddhist youths : a case study of science and arts students of international college, Mahidol University / พระมหาสุนทร เฉลยชัย
พระมหาสุนทร เฉลยชัย, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,370ปัจจัยเชิงโครงสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมและปัจจัยระดับยคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์จากกามีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนชาย ชาวเขาเผ่าอีก้อ = Contetual and individual factors related to sexual AIDS risk behaviors of Akha male adolescents / เฉลิมชัย ปัญญาดี
เฉลิมชัย ปัญญาดี
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,371ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับความคิดฆ่าตัวตายของวัยรุ่นระยะกลาง ในกรุงเทพมหานคร = Risk factors affecting to suicide ideation in mid-adolescence in Bangkok / วาริน ชมประเสริฐ
วาริน ชมประเสริฐ, 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,372ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของการกระทำผิดทางเพศของเด็กและเยาวชน : กรณีการข่มขืนกระทำชำเรา = Social surrounding factors which related to violence of sexual offense of juvenile delinquency : a specific study of rape / พรศิริ มูลติชัย
พรศิริ มูลติชัย, 2516
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,373ปัจจัยการควบคุมตนเองและความผูกพันทางสังคมที่มีผลต่อการกระทำผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนชาย :ศึกษาเฉพาะศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายในกรุงเทพมหานคร = Self-control and social bond factors influencing juvenile drug offending : a case study at juvenile training centers in Bangkok, Thailand / ร้อยตำรวจโท ปริทรรศน์ แสงทองดี
ปริทรรศน์ แสงทองดี, ร้อยตำรวจโท, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,374ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเป็นสมาชิกของสนามกอล์ฟในเขตกรุงเทพมหานคร = Promotion factors influencing on membership of golf courses in Bangkok metropolitan / สะมา แดงโสภา
สะมา แดงโสภา, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,375ปัจจัยความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดชัยนาท = Success factors of community financial institute in Chainat / ธงไท ไชยหิรัญการ
ธงไท ไชยหิรัญการ, 2526-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,376ปัจจัยด้านสุขภาพจิตกับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร = Mental health factors and aggressive behavior of adolescent students in Bangkok / สุมิตรา นิธิสินประเสริฐ
สุมิตรา นิธิสินประเสริฐ, 2508-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,377ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการใช้นมมารดาเลี้ยงทารกในสตรีที่ทำงานนอกบ้าน = Socio-economic factors influencing duration of breast-feeding among practice working women / อรวรรณ บำรุง
อรวรรณ บำรุง
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,378ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่กำหนดอุปสงค์การใช้บริการผู้ป่วยนอกสูงอายุในโรงพยาบาลเอกชนเชิงธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ = Economic factors influencing the demand for elderly out-patient services at private for-profit hospital in Chiangmai / นุชรพี ทุนกุล
นุชรพี ทุนกุล
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,379ปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่ทำนายความตั้งใจในการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา = Social and psychological factor predicting smoking intention of seconcary education male students / โดย มาลา รักษาพราหมณ์
มาลา รักษาพราหมณ์
Abstract pdf

1,380ปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่มีผลต่อความตั้งใจที่ประกอบวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชาย = Socio-psychological factors affecting to nursing profession intent of male nurse students / ประดิษฐ์ ใจแก้ว
ประดิษฐ์ ใจแก้ว
Abstract pdf

1,381ปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมการแยกทิ้งขยะของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร = Socio-psychological factors affecting to behaviors of people on solid waste separation in Bangkok Metropolis / ปวี จำปาทอง
ปวี จำปาทอง
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,382ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลของการพัฒนาบุคลากร : ศึกษากรณีข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล = Factors related to the effects from the personnel development : a case study of Royal Thai Police at the inspector level under the Metropolitan Police Bureau / ณรงค์ศักดิ์ บวรวงค์พิทักษ์
ณรงค์ศักดิ์ บวรวงค์พิทักษ์, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,383ปัจจัยที่เป็นสาเหตุแห่งการกระทำผิดซ้ำในคดีอุกฉกรรจ์ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังในเรือนจำกลางบางขวาง = Factors related to violence recidivism a study of report offenders in Bangkwang Central Prison / โดยธานินทร์ สุนทรสุทธิวัตร
ธานินทร์ สุนทรสุทธิวัตร
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,384ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำความผิดของผู้ต้องขังที่เคยรับราชการตำรวจ ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางบางขวางและเรือนจำกลางคลองเปรม = Factors related to the offenses of inmates who are former police officers : a case study in Bangkwang and Klong-Prem central prisons / ภิรมย์ จันทราภิรมย์
ภิรมย์ จันทราภิรมย์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,385ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง = Factors related to the offenses of female offenders in Central Women's Correctional Institution / สุรินทร์ ชาวศรีทอง
สุรินทร์ ชาวศรีทอง
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,386ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเกี่ยวกับภาวะประชากรที่เหมาะสมของนักเรียนนายร้อยตำรวจ = Factors related to decision making on optimum population of the police cadets / ชูชาติ ศิวกาญจน์
ชูชาติ ศิวกาญจน์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,387ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม = Factors relating to decisio-making on the selection of dual vocational training programme : a case study of vocational students in Nakornpatom province / ปิยธาริน วรสินวัฒนา
ปิยธาริน วรสินวัฒนา, 2521-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,388ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติต่อเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี = Factors related to articulation in the convention on the rights of the child by teachers of the Primary Education Office, Chonburi province / อลิศรา กฤษมานิต
อลิศรา กฤษมานิต, 2518-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,389ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการวางแผนครอบครัวของทหารอากาศไทย = Factors relating to the participation in family planning of the Royal Thai airforce officers / กษมา โรจนนิล
กษมา โรจนนิล
Abstract pdf

1,390ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการท่องเที่ยวภายในประเทศของผู้สูงอายุ = Factors related to the elderly's preference for internal tourism / สุชาดา นิ่มหิรัญวงษ์
สุชาดา นิ่มหิรัญวงษ์, 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,391ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการทำงานต่อหลังเกษียณอายุราชการของแพทย์สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคกลาง = Factors related to the needs. for future work after retirement for medical doctors, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health in the Central Region / จงกล เนียมหลาง
จงกล เนียมหลาง, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,392ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกครั้งแรกของสตรีที่ปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข = Factors contributing to the intention to undergo a pap smear for the first time in women working in the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health / วราภรณ์ อ่ำช้าง
วราภรณ์ อ่ำช้าง, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,393ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจศึกษาต่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา 1 = Factors related to the intention of grade 6 students to continue until twelfth year compulsory education : a case study of primary schools in the Office of the National Primary School Commission Region 1 / ชโลทร แสงส่องฟ้า
ชโลทร แสงส่องฟ้า, 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,394ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนางานสาธารณสุขในระดับตำบล : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี = Factors affecting the readiness of subdistrict administrative organization executive committee on subdistrict public health development : a case study of Kanchanaburi province / บุญเอื้อม บุญรอด
บุญเอื้อม บุญรอด, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,395ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด = Factors related to the job satisfaction of the livestock officers in province livestock offices / ภัทรวรรณ ล่ำดี
ภัทรวรรณ ล่ำดี, 2501-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,396ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรกลุ่มอาการดาวน์ = Factors related to maternal capability in caring for children with down's syndrome / พรจิตร ศิริพานทอง
พรจิตร ศิริพานทอง, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,397ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors related to success in health Spa businesses in Bangkok metropolitan area / มงคล วงษ์วุฒิศักดิ์
มงคล วงษ์วุฒิศักดิ์, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,398ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะต่อรองในความสัมพันธ์ระหว่างเพศของวัยรุ่นหญิง : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = Factors related to negotiating skill for sexual relations by female adolescents : a case study of secondary school students in Haadyai district, Songkhla province / มนมัย แคล้วคลอด
มนมัย แคล้วคลอด, 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,399ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏในกรุงเทพมหานคร = Factors related to the exercise behaviors of Rajabhat institutes undergraduate students in Bangkok Metropolis / เฉลิมพล สุทธจรรยา
เฉลิมพล สุทธจรรยา, 2518-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,400ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting saving behaviors of the people in Bangkok / บุษบง ศรีสันต์
บุษบง ศรีสันต์, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,401ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของลูกเรือประมงในการใช้ถุงยางอนามัยกับหญิงบริการเพื่อป้องกันโรคเอดส์ = Factors related to fishermen's behaviors in using condoms with commercial sex workers in the prevention of AIDS / สมชาย โออิน
สมชาย โออิน
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,402ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา = The factors related to burnout level of teachers in secondary schools / ขวัญจิตร ยิ่งยวด
ขวัญจิตร ยิ่งยวด, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,403ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับจริยธรรมของนักสังคมสงเคราะห์สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ = Factors related to the ethics of the social workers in Department of Public Welfare / ปิยะวรรณ สุวรรณ
ปิยะวรรณ สุวรรณ, 2516-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,404ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชุมพร = Factors relating to vision about human resource development of tambol administrative organization executive committee members : a case study of tambol administrative organization in Chumphon province / อารมณ์ ร่มเย็น
อารมณ์ ร่มเย็น, 2507-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,405ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนหญิงกรณีทำร้ายร่างกาย :ศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรสาคร = Factors relating to female adolescent violence and physical assaults : a case study in Samutsakhon province, Thailand / นิศานาถ เปรมมณี
นิศานาถ เปรมมณี, 2524-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,406ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก = The factors related to quality assurance education of Phrapariyerivatitiham school at Phitsanulok province, Thailand / ธวัชชัย ดีเจริญ
ธวัชชัย ดีเจริญ, 1984-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,407ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจในการ ระงับเหตุพิพาทระหว่างบุคคล : ศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจในเขตกองบัญชาการตำรวจภูธร 1 = Factors associating with patrol police officials' decision making in controlling interpersonal disputes, specific study on patrol police officials of the first provincial police bureau / โดย ยิ่งยศ เทพจำนงค์
ยิ่งยศ เทพจำนงค์
Abstract pdf

1,408ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นของผู้ต้องขังคดียาเสพติด (ยาบ้า) ในเรือนจำพิเศษธนบุรีต่อนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยวิธีการบำบัดรักษา = Factors related to the opinions of the inmates in Thonburi remand prison on drug (amphetamine) addiction treatment and rehabilitation policy / พันตำรวจตรี ฉัตรมนตรี อรุณใหม่
ฉัตรมนตรี อรุณใหม่, พ.ต.ต., 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,409ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในวิชาชีพของผู้ฝึกสอนในศูนย์สุขภาพเขตกรุงเทพมหานคร = Factors related to success in the profession of trainer in health centers in Bangkok metropolitan / มณฑิรา กรรณสดับ
มณฑิรา กรรณสดับ, 2527-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,410ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงานของพัฒนากรสำนักงานพัฒนาชุมขนในเขตภาคเหนือ = Factors relating to the performance of community development workers, community development department in North Thailand / ปราณี ทองแท่ง
ปราณี ทองแท่ง, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,411ปัจจัยที่มีผลในการปฏิบัติของพยาบาลต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ตามสิทธิของผู้ป่วยกรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Factors affecting the practice of nurses towards AIDS patients considering the patients' rights : a case study of one general hospital in Northeastern Thailand / นิภาพร กมลปรีดี
นิภาพร กมลปรีดี, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,412ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในสถานีตำรวจภูธร สังกัดตำรวจภาค 7 = Factors affecting problems in task operation of investigators in the Police stations of 7th Police Region / พัฒนินท์ นพจินดา
พัฒนินท์ นพจินดา
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,413ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศคุณภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน้ำตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร = Factors affecting the quality of Thai ecotourists : a case study at Talingchan floating market, Talingchan district in Bangkok / กานติมา วัฒนวาณิชย์
กานติมา วัฒนวาณิชย์, 2522-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,414ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นชายต่อคู่รัก :ศึกษาเฉพาะศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตจอมทอง = Factors affecting use of violence by male youth against partner : a case study of nonformal schooling centers in the districts of Bangkhuntian, Rajburana and Chomthong, Thailand / เฟื่องนภา คงเป็นสุข
เฟื่องนภา คงเป็นสุข, 2524-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,415ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชนหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน = Factors affecting the crimes against properties of the female juveniles in the juvenile observation and protection centers / พันตำรวจตรีพัฒนา เผือกอ่ำ
พัฒนา เผือกอ่ำ, พ.ต.ต., 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,416ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดฐานขับรถโดยประมาท = Factors affecting committing careless road accidents / ธีระกุล แก้วสุวรรณ์
ธีระกุล แก้วสุวรรณ์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,417ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดคดียาเสพติดของนักเรียนในค่ายทหารวิวัฒนพลเมือง = Factors affecting drug offenses of rehabilitated offenders in the Royal Thai Navy boot camp / สุนิษา บุญมั่งมี
สุนิษา บุญมั่งมี, 2527-

1,418ปัจจัยที่มีผลต่อการจำแนกภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดนครปฐม = Factors affecting iron deficiency anemia in pregnant women in Nakornpathom province / พรทิพา ทองไกรแสน
พรทิพา ทองไกรแสน, 2503-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,419ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจราจรของผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม = Factors affecting the participation of traders in solving traffic problems : a case study in Nakhonpathom municipal area / พันตำรวจตรียงยุทธ เรืองเดช
ยงยุทธ เรืองเดช, พ.ต.ต., 2508-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,420ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปัญหาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Factors affecting people's participation in reducing problems regarding environmental sanitation : a case study of Chiangkham district, Phayao province / อนุพงษ์ เพียรไพรงาม
อนุพงษ์ เพียรไพรงาม, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,421ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ = Factors affecting economic crime division police investigations / ร้อยตำรวจเอกสุพจน์ ปรุงธัญญะพฤกษ์
สุพจน์ ปรุงธัญญะพฤกษ์, ร.ต.อ., 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,422ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนระดับรองสารวัตรประจำสถานีตำรวจนครบาล = Factors affecting working morale of sub investigation inspectors in Bangkok Metropolitan Police stations / เสนีย์ หงษ์โต
เสนีย์ หงษ์โต
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,423ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสียของประชาชนใน กรุงเทพมหานคร = Factors influencing the willingness of householders to pay sewage treatment fees in Bangkok Metropolis / โดย กนกวรรณ ภิบาลสุข
กนกวรรณ ภิบาลสุข
Abstract pdf

1,424ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของการกระทำผิดวินัยของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและพลตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี = Factors affecting the variation of discipline violation of non-commissioned police officers : a case study of non-commissioned police officers in Thonburi Division Metropolitan Police / ประสาร อิ่มสมบัติ
ประสาร อิ่มสมบัติ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,425ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ = Factors affecting job satisfaction of police officers in Economics Crime Investigation Division Headquarters / ร้อยตำรวจเอกจตุพล บงกชมาศ
จตุพล บงกชมาศ, ร.ต.อ., 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,426ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการอยู่อาศัยในเคหะสงเคราะห์แบบแฟลต : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้อยู่อาศัยที่เคยและไม่เคยอยู่ในชุมชนแออัดมาก่อน = Factors affecting public flat residents' satisfaction : a comparative study of former slum dwellers and general dwellers / กานดา ธรรมปรีชา
กานดา ธรรมปรีชา
Abstract pdf

1,427ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อรถโรงเรียนที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร = Factors influencing the satisfaction of parents regarding school bus provided by Bangkok metropolis / มานะ อินพิทักษ์
มานะ อินพิทักษ์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,428ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงในครอบครัวของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา = The study of factors contributing towards domestic violence : a case study in the Juvenile Observation and Protection Center of Nakhonratchasima province / วรางคณา ธรรมะ
วรางคณา ธรรมะ, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,429ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตัวแทนประกันชีวิต = The factors affected to the success of representatives who passed the life assurance representative traning course / สุรีย์รัตน์ ผดุงสิทธิโชค
สุรีย์รัตน์ ผดุงสิทธิโชค, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,430ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร = Factors affecting quality of the primary schools in Bangkok metropolis / ดรุณี เทพา
ดรุณี เทพา, 2504-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,431ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) : ศึกษาจากผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง = Factor which effect narcotic type 1 (Amphetamine) taking behavior : a study on prisoners in central correctional institution for drug addicts / ร้อยตำรวจเอกสังคม ตัดโส
สังคม ตัดโส, ร.ต.อ., 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,432ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเพชรบุรี = Factors affecting dengue haemorrhagic fever prevention behavior of students in primary schools in Phetchaburi province / ชลัช กลิ่นอุบล
ชลัช กลิ่นอุบล, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,433ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในเขตตำรวจภูธรภาค 1 = Fators affecting achievement in task of the investigators in ist region police bereau / ธนาพัฒน์ นินบดี
ธนาพัฒน์ นินบดี, 2504-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,434ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาเสพติดร้ายแรงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใช้ยาเสพติดพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเขตการศึกษา 5 = The influential factors of strong narcotic use of high school studens who have used basic narcotics in schools under the Ministry of Education, education region 5 / ธนายุส ธนธิติ
ธนายุส ธนธิติ, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,435ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานครต่อการเลือกใช้พลังงานเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ = Factors affecting decision making of private car drivers towards the selection of fuel in Bangkok metropolitan area / เพ็ญพิสุทธิ์ หอมสุวรรณ
เพ็ญพิสุทธิ์ หอมสุวรรณ, 2526-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,436ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานตำรวจเกี่ยวกับการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ พุทธศักราช 2535 : ศึกษาเฉพาะกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว = Factors affecting law enforcement consideration of tourist police on Travel Agency Business and Guide Act (1992) Violation / สรพล พยุงวีระน้อย
สรพล พยุงวีระน้อย
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,437ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนเกี่ยวกับการกระทำผิดตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหยพุทธศักราช 2533 : ศึกษาเฉพาะในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาล = Factors affecting law enforcement consideration of Metropolitan Police on Inhalant Act (1990) violation / สมบัติ มิลินทจินดา
สมบัติ มิลินทจินดา
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,438ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามนโยบายปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติของเจ้าหน้าที่ตำรวจป่าไม้ = Factors influencing policy implementation of the suppression of forestry and natural resource offenses of forestry police authorities / ชิดชนก พรหมสวัสดิ์
ชิดชนก พรหมสวัสดิ์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,439ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตนเองของนักกรีฑาทีมชาติไทย = Factors influencing on self development behavior of Thai national athletics team / เสาวลี แก้วช่วย
เสาวลี แก้วช่วย, 2524-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,440ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครองในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร = Factors affecting parents's participation in educational management in Bangkok Metropolitan administration schools / กวิน เสือสกุล
กวิน เสือสกุล, 2507-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,441ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษากรณี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Factors on the willingness to pay sewage treatment service of industrial entrreneurs : case study in Amphur Kratumban, Samudsakorn Province / ดุจแข วงษ์สุวรรณ
ดุจแข วงษ์สุวรรณ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,442ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศ่าสตร์และสื่อสารมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors influencing the awareness of urban pollution problems among students in faculties of communication arts, journalism and mass communication in Bangkok / ธวัชชัย ตวงวิไล
ธวัชชัย ตวงวิไล, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,443ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของประชาชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ :ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านโคกเกตุ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม = Factors affecting the want of local residents in ecotourism development : a case study of Kok Gate village, tambon Plai Pong Phang, amphoe Amphawa, Samutsongkhram province / ศหลิน เดียวสุรินทร์
ศหลิน เดียวสุรินทร์, 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,444ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจทำแท้งของหญิงตั้งครรภ์ที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อเอดส์ครั้งแรกใน 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน = Factors affecting firstly known HIV infected pregnant women's intention to have an abortion in 6 provinces in upper Northern part of Thailand / สาวิตรี เทียนชัย
สาวิตรี เทียนชัย
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,445ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ของนักเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการรักษาสภาพแวดล้อมจากการใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ = The factors influencing high school students' knowledge of the environmental issues posed by nuclear power plants / วิภารัตน์ กิติสุภรณ์พันธ์
วิภารัตน์ กิติสุภรณ์พันธ์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,446ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฎิบัติ : ศึกษากรณีผู้นำนโยบายไปปฎิบัติในจังหวัดปัตตานี = Factors affecting the implementation of the peace building process in the four southernmost provinces of Thailand policy : a case study of Pattani province / อิทธิชัย สีดำ
อิทธิชัย สีดำ, 2528-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,447ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนของแม่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors influencing Bangkok housewives' energy saving behavior / จุลลดา ใช้ฮวดเจริญ
จุลลดา ใช้ฮวดเจริญ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,448ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ = Factors that affect self-development of academic staff : a case study of Thaksin University / วิศรุตา ทองแกมแก้ว
วิศรุตา ทองแกมแก้ว, 2527-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,449ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 1 = Factors affecting educational expectation of the mathayomsuksa 3 students in education region 1 / พ.ต.อ. ทวีชัย วิริยะโกศล
ทวีชัย วิริยะโกศล, พ.ต.อ., 2497-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,450ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพด้านผลผลิตของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา = A study of factors affecting the output quality of primary schools in extension of educationnal opportunities program / ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,451ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อไปรับราชการของนักเรียนนายร้อยตำรวจ = Factors related to selection of working area police cadets after graduation / พ.ต.ท. ไชยา สงวนจีน
ไชยา สงวนจีน, พ.ต.ท., 2506-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,452ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลสำเร็จใหม่ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร = Stress-associated factors among recently graduated nurses at University Hospitals in Bangkok / พัชรี พุ่มพวง
พัชรี พุ่มพวง
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,453ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเอดส์ของหญิงตั้งครรภ์จังหวัดกาญจนบุรี = Factors releated to health believes in HIV/AIDS of pregnant women in Kanchanaburi / วาศินิ จงพิพัฒน์วณิชย์
วาศินี จงพิพัฒน์วณิชย์, 2508-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,454ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทัศนคติต่อการย้ายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพในประเทศมาเลเซีย ของนักเรียนในจังหวัดสตูล = Factors related to attitudes toward migration for employment in Malaysia of Students in Satun Province / ปวีณา วิชญวรนันท์
ปวีณา วิชญวรนันท์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,455ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบำบัดรักษาของผู้เสพยาบ้า = Factor related to amphetamine dependence treatment behavior / นฤกร ธรรมเกษม
นฤกร ธรรมเกษม, 2508-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,456ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะการมีงานทำของพนักงานธนาคารพาณิชย์ภายหลังถูกออกจากงาน : กรณีศึกษาพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ = Factors related to the employment of commercial bank officers after lay-off : a case study from Bangkok Bank of Commerce Public Company Limited / วัฑฒิกา เลิศฤทธิ์กุล
วัฑฒิกา เลิศฤทธิกุล, 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,457ปัจจัยองค์ประกอบที่มีผลต่อการกระทำความผิดต่อชีวิตและร่างกายของผู้ต้องขังหญิง = Factors of female prisoners who have committed crimes against the body / กัตติกา กำลังเกื้อ
กัตติกา กำลังเกื้อ, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,458ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยกรณีเรียกประกันทัณฑ์บนของพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจ ภาค 7 = Problems and obstacles of investigators of the 7th police region in the enforcement of measures of safety using bond with security / ชัยยุทธ ถมยา
ชัยยุทธ ถมยา
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,459ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตำรวจบ้านในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาล = Problems and obstacles in practice of volunteer home guards in Metropolitan Police Area / อุดม เปาวสันต์
อุดม เปาวสันต์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,460ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี = Problems and obstacles of the police investigation of violent-crimes conducted by police investigator in the Kanchanaburi / ชวน ชิตประเสริฐ
ชวน ชิตประเสริฐ, 2502-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,461ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี = Problems and obstacles in car theft suppression of the police officers in Ubonrajthani province / ร้อยตำรวจเอกจักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์
จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์, 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,462ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจในกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด = Problems and obstacles in narcotics suppression : a study of the officers in Narcotics Suppression Bureau / นีรนาท ฉินประสิทธิชัย
นีรนาท ฉินประสิทธิชัย
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,463ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี = Problems and obstacles in narcatic prevention and suppression of Rajburi Provincial Police / วรเชษฐ์ รุ่งหลำ
วรเชษฐ์ รุ่งหลำ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,464ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร = Problems and obstacles in operation of the metropolitan community relation police / ประลอง ศิริภูล
ประลอง ศิริกูล
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,465ปัญหาและอุปสรรคของข้าราชการตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 7 ในการนำนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ = Problems and limitations of suppression police under supervision of metropolitan police division 7 in applying counter narcotic policy / ร้อยตำรวจเอกญาณกร ตรีเทพา
ญาณกร ตรีเทพา, ร้อยตำรวจเอก. 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,466ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการปราบปรามผู้กระทำผิดฐานผลิตและจำหน่าย แอมเฟตามีน (ยาบ้า) : ศึกษาเฉพาะการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษตำรวจภาค 7 = Problems and obstacles in suppression of amphetamine producers and purchasers : a specific study of perceptions of the officers of the 7th region Narcotics Prevention and Suppression Center / ชูยศ ทองอยู่
ชูยศ ทองอยู่
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,467ปัญหาในการปราบปรามการกระทำผิดการละเมิดลิขสิทธิ์ศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตกรุงเทพมหานคร = Problems in suppression of copyright law violation : a specific study of the police officers in metropolitan / ร้อยตำรวจเอก ชาญณรงค์ ขนาดนิด
ชาญณรงค์ ขนาดนิด, ร.ต.อ., 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,468ปัญหาการเลี้ยงช้างบ้านและการจัดการปัญหาของคนเลี้ยงช้างชาวกวยจังหวัดสุรินทร์ = Problems and management of elephant raising among Kui Mahout in Surin province / สิริมา เจริญภัทรเภสัช
สิริมา เจริญภัทรเภสัช, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,469ปัญหาการปรับตัวของพนักงานกะในโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Adjustment problems of shift workers in computer component factories in Ayudhaya / ธนาวัฒน์ โชควิทยา
ธนาวัฒน์ โชควิทยา, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,470ปัญหาหนี้สินและวิธีการแก้ไขของเกษตรกรในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา = Farmers' debt provlem and solving methods in Pakchong district, Nakornratchasima province / วีณารัตน์ ศรีกกุลเรืองโรจน์
วีณารัตน์ ศรีกุลเรืองโรจน์, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,471ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนคดีประทุษร้ายทางเพศของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจในเขตตำรวจภูธรภาค 7 = Problems and obstacles in detection in sexual assault cases of detectives in 7th Provincial Polices Regions / พ.ต.ต. ชัชชม คล้ายคลึง
ชัชชม คล้ายคลึง, พ.ต.ต., 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,472ผลกระทบของโรคเอดส์ต่อบทบาทของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จังหวัดพะเยา = The impact of AIDS on roles of the elderly in a Phayao rural village : a study of families with members who have died of AIDS / ฐานิตร ใจการ
ฐานิตร ใจการ, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,473ผลกระทบของการเสนอข่าวสารด้านอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = The contribution of crime news presentation in Thai daily-newspapers to deviant behavior of technical students in Bangkok metropilis / สุวัฒน์ ปัญจสกุลวงศ์
สุวัฒน์ ปัญจสกุลวงศ์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,474ผลกระทบจากการกลับคำให้การของผู้เสียหายในระหว่างสอบสวนคดีอาญา = The impact of a victim reversing his/her testimony during the investigation of a common law case / สุธรรม ชาวศรีทอง
สุธรรม ชาวศรีทอง, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,475ผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามการรับรู้ของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี = Human resources management performance from the perception of the personel of Nonthaburi provincial public health office / ธีรพงศ์ บูรณวรศิลป์
ธีรพงศ์ บูรณวรศิลป์, 2521-

1,476ผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จังหวัดระยอง ปี 2543 = A study of village health volunteer implementation in rayong province in 2000 / นัทธมน เฉียบแหลม
นัทธมน เฉียบแหลม, 2506-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,477ผลของการจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีต่อน้ำหนักและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = Effect of exercise programs on weight and health related fitness of Prathom Luksa 5-6 level over nutritional status students in Banbanglen School, Banglen district, Nakhonpathom province / ยุทธภูมิ อมิตรพ่าย
ยุทธภูมิ อมิตรพ่าย, 2525-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,478ผลของการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่มีต่อการควบคุมอารมณ์ = The effect of practising the Vipassana meditation on emotional control / พระมหาไสว คายสูงเนิน
พระมหาไสว คายสูงเนิน, 2499-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,479ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น = Academic achievement of the lower secondary students : an analysis of linear structural relation models / สุขุม มูลเมือง
สุขุม มูลเมือง
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,480ผู้มีส่วนผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพน้ำแม่ปิง : การศึกษาแบบองค์รวมเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน = Stakeholders and water quality problems of mae-ping river : a holistic approach to sustainable management / พุทธศร วัฒนาอุดมวงษ์
พุทธศร วัฒนาอุดมวงษ์, 2498-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,481พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนาคนตาบอดในสังคมไทยปัจจุบัน = Buddhism and human development : a case study of the development of the blind in contemporary Thai society / พิทยา ศรีโกตะเพ็ชร
พิทยา ศรีโกตะเพ็ชร, 2517-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,482พระพุทธศาสนากับปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านราชวิถีและบ้านครูน้อย = Buddhism and violence against children : a case study of Ban Ratchavithee and Ban Krunoi / กัลยาณี ผลประกอบศิลป์
กัลยาณี ผลประกอบศิลป์, 2518-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,483พระวินัยของพระสงฆ์ : ศึกษาปฏิปทาของสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสและสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) = The Buddist monks' disciplines : case studies of the venerable Somdej Phramahasamanachao Krompraya Vajirayanavarorasa and Somdej Phravanarata Heang Khamajari / พระมหาชาติบวร พงษ์สระพัง
พระมหาชานนท์ อ่อนโพชา, 2506-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,484พฤติกรรมและความต้องการการออกกำลังกายของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐ) = Behavior and need for exercise of science and mathematic gifted students in Mahidol Wittayanusorn School (public organization), Thailand / ภาณุพงศ์ ไม้สนธิ์
ภาณุพงศ์ ไม้สนธิ์, 2520-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,485พฤติกรรมในการป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์ของเหยื่อในเขตกรุงเทพมหานคร = The behavior in crime prevention of the auto theft victims in Bangkok / พันตำรวจโท วีรพล กุลบุตร
วีรพล กุลบุตร, พ.ต.ท, 2504-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,486พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะรักษาอาการมดลูกอักเสบของผู้หญิงชนบทอีสาน : ความหมายและปัจจัยกำหนด = Antibiotic use among Northeast woman who perceived Arkan Mot-Luuk Akseep : its meanings and determinants / กรแก้ว จันทภาษา
กรแก้ว จันทภาษา
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,487พฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนครปฐม = The infectious waste management behavior of Nakhonpathom Hospital staff / คณิศร เทียนทอง
คณิศร เทียนทอง, 2520-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,488พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของแม่บ้าน : กรณีศึกษาแม่บ้านเขตเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ = Housewises' behavior on solid waste management : a case study in Bangpoo municipality Samutprakarn province,Thailand / พัชรี ไกรแก้ว
พัชรี ไกรแก้ว, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,489พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี = The behavior of household solid wasted management of residents in Pattani municipality / ธนพร พนาคุปต์
ธนพร พนาคุปต์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,490พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่ชั้นกลาง กรุงเทพมหานคร = Solid waste management behavior of population in the middle zone of bangkok metropolis / วิภาเพ็ญ เจียสกุล
วิภาเพ็ญ เจียสกุล
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,491พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการธรุกิจการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฏร์ธานี = Tourism entrepreneurs' behavior in waste management : case study Ratchaprapa dam Suratthani province, Thailand / ธานินทร์ ชูศรี
ธานินทร์ ชูศรี, 2521-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,492พฤติกรรมการจัดหาน้ำสะอาดของผู้นำสตรีในชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี = The behaviour of rural women leaders in their search to ensure a clean supply of water : a case study of Suphunburi province / สมพงค์ บำรุงรส
สมพงค์ บำรุงรส
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,493พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี = Self-care behavior of population at risk in the industrial area Phetchaburi province / เลอศักดิ์ เทิดวัฒน์
เลอศักดิ์ เทิดวัฒน์, 2504-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,494พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดนครปฐม = Self-care behaviour of village sanitary volunteers in Nakhonpathom province / หวานใจ ขาวพัฒนวรรณ
หวานใจ ขาวพัฒนวรรณ, 2502-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,495พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้าวิ่งของผู้ออกกำลังกายในศูนย์กีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร = Running shoes buying decision making behavior of exercisers in sports center in Bangkok area / พิมลวรรณ หนูแก้ว
พิมลวรรณ หนูแก้ว, 2525-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,496พฤติกรรมการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศน์สัญจรของนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ = Ecotouristic behavior of the tourists at Khao-Yai National Park / ลลิตา โภชนพันธ์
ลลิตา โภชนพันธ์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,497พฤติกรรมการท่องเที่ยวของข้าราชการเกษียณอายุ = Tourism behavior of retired government officers / กุลวดี แกล้วกล้า
กุลวดี แกล้วกล้า, 2521-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,498พฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร = Drinking water consumption behavior of people in Bangkok Metropolis / จันจิรา สุวรรณกำจาย
จันจิรา สุวรรณกำจาย, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,499พฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงให้นมบุตรที่มารับบริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี = Food consumption behavior of the lactating woman in Health Promotion Centers, Region 4, Ratchaburi province / บุษบา อรรถาวีร์
บุษบา อรรถาวีร์, 2505-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,500พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียงของผู้ขับขี่ รถบรรทุก ในเขตกรุงเทพมหานคร = Behavior of Bangkok truck drivers towards vehicular air and noise pollution legislation / โดย ชลลดา นาเกษมสุวรรณ
ชลลดา นาเกษมสุวรรณ
Abstract pdf

1,501พฤติกรรมการประหยัดน้ำของนักศึกษาด้านสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Behavior of health students on the water conservation in the Northeast / พิทยา ศรีเมือง
พิทยา ศรีเมือง, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,502พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี = Residents's energy saving behaviors in Amphoe Muang, Nonthaburi province / อารัญญา รักษิตานนท์
อารัญญา รักษิตานนท์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,503พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี = High school students' behavior in saving electricity energy in Nonthaburi / พรรณศิริ ยุติศรี
พรรณศิริ ยุติศรี, 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,504พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษระดับปริญญาตรีที่พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยของรัฐ = Behavior on electrical energy saving of undergraduate students living in the dormitory of government universities / วาศินี วงศ์สัมพันธ์ชัย
วาศินี วงศ์สัมพันธ์ชัย, 2518-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,505พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยมหิดล = Energy saving behaviours of personnel in Mahidol University at Salaya campus stipulated by the government for energy conservation / กาญจนา ศรแก้วดารา
กาญจนา ศรแก้วดารา, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,506พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา = Electrical energy saving behaviors among people in Sikhiu municipal, Sikhiu district, Nakhonratchasima province, Thailand / จิราภา คงกิตติคุณ
จิราภา คงกิตติคุณ, 2525-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,507พฤติกรรมการป้องกันการขาดสารไอโอดีนของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี = Preventive behavior associated with iodine deficiency disorders in the parents of primary-school students of Sangkhlaburi district Kanchanaburi province / สุวลา จิตติชัย
สุวลา จิตติชัย, 2499-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,508พฤติกรรมการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของเด็กวัยเรียน จังหวัดเชียงใหม่ = Preventive behaviors associated with iodine deficiency dissorders in school-aged children in Chiangmai Province / โดย เพ็ญประภา ศิวิโรจน์
เพ็ญประภา ศิวิโรจน์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,509พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของข้าราชการทหารอากาศชั้นประทวน = Non-commissioned air force officers' behavior related to traffic accident prevention while driving a motorcycle / เรืออากาศเอกนพดล บำรุงกิจ
นพดล บำรุงกิจ, ร.อ., 2506-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,510พฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำแม่กลองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี = Mae Klong river conservation behavior of the population in Kanchanaburi Municipality, Kanchanaburi province / ทแกล้ว เดชดำรง
ทแกล้ว เดชดำรง
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,511พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาเกาะล้าน เมืองพัทยา = The local residents' behaviors toward the conservation of tourism resources : a case study of Koh Larn, Pattaya City / สมสกุล แอลเฟรด
สมสกุล แอลเฟรด, 2508-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,512พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของผู้ประกอบการในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี = Conservation behavior of coastal resources on establishment owners in Pattaya City, Chonburi / กิตติ บุญรัตนเนตร
กิตติ บุญรัตนเนตร, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,513พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในท้องถิ่นกรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด : จังหวัดนครสวรรค์ = The locol people's behavior on the conservation of the natural resources and environmental : a case study of Bung Boraped : Nakhonsawan province / ทรงพล แสงประกาย
ทรงพล แสงประกาย, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,514พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสงขลา = The environmental conservation behavior of Mathayomsuksa 3 students in Songkhla province / วิชาญ มณีโชติ
วิชาญ มณีโชติ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,515พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา = The environmental conversation behaviors of trade and industrial Students at diploma level of the institutions under the department of vocational education / วัฒนา จันทรเสน
วัฒนา จันทรเสน
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,516พฤติกรรมของประชาชนในการแก้ปัญหาแม่น้ำท่าจีนเน่าเสีย : ศึกษากรณีอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = Local people's efforts to reduce Thacheen river pollution : a case study at Samphran district Nakornpathom province / สุชาดา บุญประสพ
สุชาดา บุญประสพ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,517พฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา : กรณีศึกษาตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = Local people's preventive behavior concerning the water pollution problems of the Chaophaya River : a case study of Tambon Ko Kred, Amphoe Pakkred, Nonthaburi province / สุมนา ยวดยง
สุมนา ยวดยง, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,518พฤติกรรมของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการรักษาความสะอาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี = Local people's behaviors on sanitation for tourism promotion at Damnoen Saduak Floating market, Ratchaburi Province / โดย วจินี แสงสว่าง
วจินี แสงสว่าง
Abstract pdf

1,519พฤติกรรมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน = Provincial electricity authority officials' behavior in saving electricity in the office / รุ่งนภา มีพรหม
รุ่งนภา มีพรหม, 2520-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,520พฤติกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในจังหวัดนนทบุรี = Parent's behavior in encouraging love-reading habit of kindergarteners in Nonthaburi province / หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล
หทัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,521พิธิแสนเฮือนในวิถีชีวิตลาวโซ่ง : กรณีศึกษาตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี = Sain-Huen traditional ceremony as the way of life of Lao Songs : a case study of Nong Prong subdistrict, Khao Yoi district, Petchaburi province / ปานทิพย์ คงยิ้มละมัย
ปานทิพย์ คงยิ้มละมัย, 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,522พุทธจริยธรรมกับการศึกษา : ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) = Buddhist ethics and education : an analytical study of Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto)'s philosophy of education / พระมหานิคม วงษ์สุวรรณ
พระมหานิคม วงษ์สุวรรณ, 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,523พุทธจริยศาสตร์และการละเมิดลิขสิทธิ์ = Buddhist ethics and copyright infringement / พระมหาวีรเสน พรมปาน
พระมหาวีรเสน พรมปาน, 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,524พุทธศาสนากับลัทธิบริโภคนิยม : ศึกษาเปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก = Buddhism and consumerism : a comparative study of Buddhist economics and mainstream economics / พระขวัญเมือง สุหะ
พระขวัญเมือง สุหะ, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,525ภาพพจน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามการรับรู้ของผู้พิพากษาและพนักงานอัยการในเขตกรุงเทพมหานคร = Image of police as perceived by judges and state attorneys : a specific study in Bangkok Metropolis / ปิยะพันธ์ อนันต์โท
ปิยะพันธ์ อนันต์โท, 2504-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,526ภาพพจน์องค์การบริหารส่วนตำบลตามมุมมองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข = The image of subdistrict administrative organization according to the tambon health personnel / พัชรี ทับทิมแท้
พัชรี ทับทิมแท้, 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,527ภาวะการมีงานทำและปัจจัยเงื่อนไขที่ทำให้การมีงานทำแตกต่างกันของเยาวชนชนบทที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = The employment and conditioning factors affecting the patterns of employment of the rural youth after finishing lower secondary school under the educational expansion project in Chiangmai province / ชาคริต ชมชื่น
ชาคริต ชมชื่น, 2499-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,528ภาวะซึมเศร้าและการแสวงหาความช่วยเหลือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกรุงเทพมหานคร = Depressive symptoms and help-seeking of upper Secondary School students in Bangkok / ปรีชา สุวังบุตร
ปรีชา สุวังบุตร, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,529ภาวะผู้นำกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง = Leadership supplement of populations participate in tourism development of the Khaochaison Tambon administration organization, Phattalung province / สุธีญา พรหมมาก
สุธีญา พรหมมาก, 2528-

1,530ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตเมืองจังหวัดลพบุรี = Mental health status of the elderly in municipal areas of Lopburi Province / สุกัญญา โรจน์ประเสริฐ
สุกัญญา โรจน์ประเสริฐ, 2502-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,531มัลติมีเดียเสริมความรู้ เรื่องความปลอดภัยของอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดนครปฐม = Multimedia tutorial on food safety for subdistrict health staff in Nakorn Pathom province / นพดล ทิพย์พญาชัย
นพดล ทิพย์พญาชัย, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,532มาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณีการฟอกเงิน = Measures to prevent and suppress transnational organized crime focus on money laundering / พันตำรวจเอกพิศาล มุขแจ้ง
พิศาล มุขแจ้ง, พ.ต.อ., 2501-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,533มาตรการในการป้องกันอาชญากรรมของผู้ประกอบการโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร = Measures of crime preventions of the factory manufacturers in Bangkok Metropolis / พันตำรวจโทพูลศักดิ์ สุวรรณจินดา
พูลศักดิ์ สุวรรณจินดา, พ.ต.ท., 2497-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,534มาตรการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมของชุมชนชาวไทยสิกข์ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนชาวไทยสิกข์ในเขตกรุงเทพมหานคร = Measures of crime prevention of Thai Sikha citizen : a specific study of the Sikha communities in Bangkok metropolis / มาโนช ศิริโภคกุล
มาโนช ศิริโภคกุล, 2504-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,535มิติทางสังคมวัฒนธรรมในการบริโภคเกลือที่เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงของบุคคลวัยทำงาน จังหวัดสระบุรี = Socio-cultural aspects of salt consumption risk behavior and hypertension among workers in Saraburi province / วรลักษณ์ คงหนู
วรลักษณ์ คงหนู, 2502-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,536มิติทางสังคมวัฒนธรรมของเพศสัมพันธ์นอกสมรสกับการป้องกันโรคเอดส์ : การวิเคราะห์กรณีชายที่ต้องไปทำงานต่างถิ่น = Socio-cultural dimensions of extramarital sexual relations and AIDS prevention : a case study of short-term male migrants / อัจฉรีพร เฉลิมศรี
อัจฉรีพร เฉลิมศรี
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,537มิติอำนาจระบบทุนนิยมชายเป็นใหญ่กับการเป็นสาวโคโยตี้ = Patriarchy, capitalism and becoming a Coyote Girl / บุศรินทร์ พิมพ์ใจชน
บุศรินทร์ พิมพ์ใจชน, 2516-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,538มุมมองความเสมอภาคทางสุขภาพของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานด้านสุขภาพ :กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม = Views on equity in health of sub-district administrative organization's staff for health care program implementation : a case study of Nakornpathom provinec / ตติยา สารธิมา
ตติยา สารธิมา, 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,539มูลเหตุในการกระทำผิดของผู้ต้องขังคดีฆ่าผู้อื่น = Causes of offenses committed by prisoners in murder cases / ธนพงศ์ ธนเดชากุล
ธนพงศ์ ธนเดชากุล
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,540ยา ความเครียด และโรคกระเพาะอาหารในชนบท = Drugs, stress and petpic ulcer in rural society / ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
Abstract pdf

1,541ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Performance management in office of natural resources and environmental policy and planning, ministry of natural resources and development / ฐิติมา สุพะรัง
ฐิติมา สุพะรัง, 2526-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,542ระบบความเชื่อและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนในชนบท : กรณีศึกษาหมู่บ้านหนึ่ง ในอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ = The belief system and self-care practices of rural menopausal women : a case study of a village in Latyao district Nakhonsawan province/ ทองสุก อรรถบูรณ์
ทองสุก อรรถบูรณ์, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,543ระบบความเชื่อและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศของหญิงที่อยู่ในการค้าประเวณี = Health beliefs and self-care practices regarding sexual health among women in prostitution / สุกัญญา พรโสภากุล
สุกัญญา พรโสภากุล, 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,544ระบบชายเป็นใหญ่และทุนนิยมกับประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นหญิง = Patriarchy, capitalism and the first sexual experience of young women / พรพรหม วิศิษฎ์วณิชย์
พรพรหม วิศิษฎ์วณิชย์, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,545ระบบชายเป็นใหญ่กับประสบการณ์ในการทำแท้งหลากวิธีของวัยรุ่นหญิง = Patriarchy and the various types of abortion experiences in young women / ยุวนาถ ทิฐิคำฉาย
ยุวนาถ ทิฐิคําฉาย, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,546ระบบทุนนิยมชายเป็นใหญ่กับความเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรหญิง : กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = Patriarchal capitalism and pesticide illness of agricultural women : a case study in Sampran district Nakhonpathom province / พิกุล สมเชื้อ
พิกุล สมเชื้อ, 2517-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,547ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแร่กรณีศึกษา : จังหวัดราชบุรี = Decision support system for mineral resources management case study : Ratchaburi province / เชิงชาย ไกรคง
เชิงชาย ไกรคง, 2499-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,548รัฐ, ชนชั้นทางสังคมกับความไม่เสมอภาคในสิทธิด้านสุขภาพ = State, social class and inequity in health rights / อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล, 2509-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,549รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการอบรมศีลธรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำในเขต 7 = Appropriate moral training model for prisoner in 7th region / สงวนพงษ์ จันกลิ่น
สงวนพงษ์ จันกลิ่น, 2490-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,550รูปแบบและการจัดการแข่งขันแบดมินตันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย = Model and management of Badminton Competition for University games of Thailand / ธนะรัตน์ หงส์เจริญ
ธนะรัตน์ หงส์เจริญ, 2499-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,551รูปแบบและพฤติกรรมการค้ายาเสพติด : ศึกษาจากผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง = Pattern and behavior of narcotic purchasers a case study on prisoner in central correction institution for drug addicts / อภิชาติ อาจเจริญ
อภิชาติ อาจเจริญ, 2512-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,552รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียในเขตกรุงเทพมหานคร = The optimum fee model for wastewater management in Bangkok metrolitan area / ประชา แก้วปรางค์
ประชา แก้วปรางค์, 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,553รูปแบบที่เหมาะสมของศาลปกครองในประเทศไทย = Appropriate model of administrative court in Thailand / ปิยะพร ศรัทธาพุทธ
ปิยะพร ศรัทธาพุทธ
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,554วัฒนธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ = Human resource culture and empoyee's performance in the social security office (head office), Thailand / อารีนาฎ ตันติลีปิกร
อารีนาฎ ตันติลีปิกร, 2524-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,555วัฒนธรรมชุมชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว : ศึกษากรณีแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา = The use of Ban Prasat archaeological site as tourism resources / สุชาดา รัตนภูมิพงษ์
สุชาดา รัตนภูมิพงษ์, 2518-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,556วัฒนธรรมทางเพศการรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิงเขตเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Sexual culture, risk perception and sexual risk behavior related to sexually transmitted diseases transmission : a case study of urban female adolescents living in Northeast Thailand / นิรมล เมืองโสม
นิรมล เมืองโสม, 2501-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,557วัฒนธรรมองค์กรในองค์กรแห่งการเรียนรู้ = Organization culture in learning organizations / อภิญญา แจ่มแจ้ง
อภิญญา แจ่มแจ้ง, 2526-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,558วัฒนธรรมองค์การกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานอำเภอเมืองนครปฐม = Organizational culture and performance of Muang Nakhonpathom district / สุดารัตน์ โยธาบริบาล
สุดารัตน์ โยธาบริบาล, 2528-

1,559วัดกับการดำรงอยู่ของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน = Buddhist temples and the existence of local handicrafts / นิสาพร วัฒนศัพท์
นิสาพร วัฒนศัพท์, 2514-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,560วารทกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาผ่านสื่อมวลชนในสังคมไทยระหว่าง พ.ศ. 2530-2540 = Environmental education discourse through mass media in Thai society during 1987-1997 / กิตติคุณ ธรรมศิริ
กิตติคุณ ธรรมศิริ, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,561วิเคราะห์ผลกระทบของการเข้าร่วมฟังการสอบปากคำผู้ต้องหาของทนายความต่อการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนประจำสถานีตำรวจนครบาล = Analysis of the impact of the lawyers' attendence in accused's interrogation in metropolitan police station investigators' tasks / ร้อยตำรวจเอกไกลเขต บุรีรักษ์
ไกลเขต บุรีรักษ์, ร.ต.อ., 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,562วิเคราะห์สาเหตุการกระทำผิดซ้ำในคดีเสพยาบ้า : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง = A causal analysis of recidivism of amphetamine offenders : a case study in the Central Correction Institution for Drug Addicts / มนตรี บุนนาค
มนตรี บุนนาค
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,563วิถีชีวิตและภาวะสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นที่ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร = Life style and health status of immigrant taxi drivers in Bangkok / พีรนุช ถนอมพล
พีรนุช ถนอมพล, 2506-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,564วิถีชีวิตของชาวส่วยและประเด็นจริยธรรมในการเลี้ยงช้าง = Way of life of Suai and ethical issues in elephants care / ธนาวรรณ บุญแสน
ธนาวรรณ บุญแสน, 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,565วิธีการพัฒนาพนักงานขององค์กรแห่งการเรียนรู้ = Methods of staff development for learning organizations / นฤมล พุ่มฉัตร์
นฤมล พุ่มฉัตร์, 2525-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,566วิวัฒนาการแหล่งท่องเที่ยว : กรณีเกาะช้าง จังหวัดตราด = The tourist area cycle of evolution : a case study of Koh Chang, Trat province / โศรยา สิ่งชูวงศ์
โศรยา สิ่งชูวงศ์, 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,567วิสัยทัศน์ในการบริหารงานสิ่งแวดล้อมชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอ่างทอง = Vision and environmental community management of tambon admisitrative organization / เสกสรร อารีศรีสม
เสกสรร อารีศรีสม, 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,568วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีต่อการจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน : กรณีศึกษาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร = Executives' visions toward environmental education management : a case study of secondary school in Bangkok Metropolis / เพชรสุลักษณ์ บำรุงผล
เพชรสุลักษณ์ บำรุงผล, 2491-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,569วิสัยทัศน์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครนายก = Vision towords ecotourism promotion of council members of subdistrict administrative organizaiton in Nakorn Nayok province / สุพัตรา แก้วมุกดา
สุพัตรา แก้วมุกดา, 2504-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,570ศักยภาพของสถานีอนามัยในการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในจังหวัดสุพรรณบุรี = Potential assessment of health centers for people living with AIDS and AIDS care in Suphanburi province / อำพล ปานเพชร
อำพล ปานเพชร, 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,571ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 = The potential of tambon administrative organization in education management on national education act B.E.2542 / ชาติชาย เจตปิยะวัฒน์
ชาติชาย เจตปิยะวัฒน์, 2518-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,572ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทขององค์กรศาสนาคริสต์และพุทธในการแก้ปัญหายาเสพติดของเยาวชน ศึกษาเฉพาะกรณี : สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และศูนย์เกิดใหม่ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี = A comparative study of the roles of Christian and Buddhist organizations concerning drug addiction among youth : a case study of Wat Tam Krabok and the Rebirth Therapeutic Community Center / พระมหาทองรัตน์ ถาวร
พระมหาทองรัตน์ ถาวร
Abstract pdf

1,573ศึกษาการรับรู้ของเกษตรกรจากประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในสวนมะม่วง = The farmers' perception on pesticides usage in mango orchards through the workshop activity / พงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี
พงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี, 2499-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,574ศึกษาวิเคราะห์งานปลูกฝังจริยธรรมของปัญญานันทภิกขุที่เกี่ยวกับเยาวชนและผู้อยู่ในมัชฌิมวัย = A study of the cultivation of moral virtues among the youth and the middle age in the work of Panyananda Bhikkhu / พระมหาทวีป กตปุญโญ (หนูด้วง)
พระมหาทวีป กตปุญโญ, 2497-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,575ศึกษาหลักจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาของคนไทยในประเพณีการฉลองเทศกาลสงกรานต์ : กรณีศึกษาการฉลองเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดขอนแก่น = The Thais' buddhist ethical princples in the Songkran festival celebration : a case study of the Songkran festival celebration in the Khonkaen province / สมพร ลุนบับ
สมพร ลุนบับ, 2523-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,576สถานการณ์ในการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิสไทย = Situation in management of Thai table tennis / ทัศนะ โสมาบุตร
ทัศนะ โสมาบุตร, 2517-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,577สถานภาพสตรีในอิสลาม : ศึกษากรณีสตรีมุสลิมภายหลังการแต่งงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช = Status of women in Islam : a case study of postmarital status of Muslim women in Nakhonsithammarat province / ปริญญาภรณ์ กิจบรรทัด
ปริญญาภรณ์ กิจบรรทัด, 2521-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,578สถานีอนามัยกับผลการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2543 = A study of health center in Ayutthaya and their primary health care performances, 2000 / ปาริชาติ พุทไธสง
ปาริชาติ พุทไธสง, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,579สภาพและปัญหาในการเตรียมทีมนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยในเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 14 = State and problems of the Thai shooting team preparation for the 14th Asian Games / พรหมธิดา เสลี่ยงรังษี
พรหมธิดา เสลี่ยงรังษี, 2505-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,580สภาพและปัญหาการจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลก = State and problems in the management of the competition for the world amateur Muay Thai Championships / สุรไกร วิเศษสิงห์
สุรไกร วิเศษสิงห์, 2518-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,581สภาพและปัญหาของการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 พุทธศักราช 2542 = The state and problem of the 21st disabled games Thailand, 1999 / หทัยรัตน์ พรหมศร
หทัยรัตน์ พรหมศร, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,582สภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมของเกาะรัตนโกสินทร์ในการรับรู้ของชาวกรุงเทพมหานคร = The environmental situations of Rattanakosin Island and its problems in the Bangkokians' perception / สุขุมาภรณ์ สุขเก่า
สุขุมาภรณ์ สุขเก่า
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,583สภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี = The primary school environmental situation and environmental situation and environmental problem of Lop Buri Province / โดย ขรรค์ชัย อินดี
ขรรค์ชัย อินดี
Abstract pdf

1,584สภาพการจัดองค์กรแบดมินตันในกรุงเทพมหานคร = Management status of badminton organization in Bangkok / สุรศักดิ์ ปริญญารัตนชัย
สุรศักดิ์ ปริญญารัตนชัย, 2517-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,585สภาพปัญหาและเงื่อนไขของแหล่งวิชาการชุมชนประกอบการเรียนการสอนเนื้อหาทางประชากรและประชากรศึกษาในจังหวัดลพบุรี = Current status, problems and conditions of community resources for learning and teaching of contents related to population and population education in Lopburi province / จรุง แสงจันทร์
จรุง แสงจันทร์
Abstract pdf

1,586สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของผู้บริหาร และครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนคาทอลิกคณะนักบวช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร = Problems environmental education instruction as perceived by the administrators and junior high school teachers in Aechdicese Catholic schools missionary in Bangkok metropolis / ขวัญกล้า นุชนารถ
ขวัญกล้า นุชนารถ, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,587สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำและผลกระทบต่อชุมชนในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = Environmental water problems and effects on the community in Amphur Phutthamonthon, Nakhon Pathom province / หฤทัย โพธิ์พงษ์
หฤทัย โพธิ์พงษ์, 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,588สภาวะความไม่มั่นคงในชีวิตสมรสในจังหวัดนครราชสีมา = Marital instability situation in Nakhon Ratchasima province / สมเกียรติ เบญจศาสตร์
สมเกียรติ เบญจศาสตร์, 2505-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,589สมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Scorecard) ตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น = Human resource management competency as perceived by officials of Khonkhaen province administrative organization / จงไท เพ็งแข
จงไท เพ็งแข, 2527-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,590สมรรถภาพและแนวทางการพัฒนาสมรรถภาพบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร = Librarians' competencies and competency development guideline for librarians of public secondary schools in Bangkok / วรรณี จันทรศิริ
วรรณี จันทรศิริ, 2501-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,591สมาธิในพระพุทธศาสนา การศึกษาเปรียบเทียบคำสอนเรื่องธยานะในพระพุทธศาสนามหายานกับฌานในพระพุทธศาสนาเถรวาท = Meditation in Buddhism : a comparative study of Dhyana in Mahayana Buddhism and Jhana in Theravada Buddhism / พระธีรวัฒน์ บุญทอง
พระธีรวัฒน์ บุญทอง, 2499-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,592สังคมจิตวิทยาในการบริโภคอาหารไขมันของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด = Psychosocial aspects of fatty foods consumption among coronary heart disease patients / อดิศักดิ์ ศรีละออง
อดิศักดิ์ ศรีละออง, 2510-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,593สาเหตุและพฤติกรรมการเสพยาอี : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผู้เสพยาอี = Causes leading to, and the behaviors resulting from ecstasy drug use : a case study of frequent users of ecstasy / ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ
ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ, 2518-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,594สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = Environmental education for environmental management at Lampaya temple floating market, Banglen district, Nakhonpathom province, Thailand / ณิชาพัฒน์ เพิ่มทองอินทร์
ณิชาพัฒน์ เพิ่มทองอินทร์, 2524-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,595สิ่งแวดล้อมศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข = Environmental education for Diploma in Nursing Sciences, the Ministry of Public Health / อินทิรา ชัยรัตน์
อินทิรา ชัยรัตน์, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,596สื่อมวลชนกับการกีฬา = Media and Sport / ธงชัย สุภาพรเหมินทร์
ธงชัย สุภาพรเหมินทร์, 2518-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,597สุขภาพของแรงงานหญิงในบริบทของกระบวนการแรงงาน, บทบาททางเพศและความสัมพันธ์หญิงชาย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานอิเล็คทรอนกส์แห่งหนึ่งในเขตจังหวัดภาคกลาง = Female factory workers' health in the context of labor process, gender role and gender relation : a case study in an electronic factory in the Central Region / กรรณิกา เรืองเดช
กรรณิกา เรืองเดช
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,598หลักจริยธรรมนักการเมืองในพุทธจริยศาสตร์ : ศึกษาทรรศนะของนักการเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์ = The politician's Buddhist ethical principles : a case study of the attitudes of politician in Buriram province / วีระชัย ยศโสธร
วีระชัย ยศโสธร, 2516-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,599หลักสูตรอบรมเรื่องการอนุรักษ์คลองสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดนนทบุรี = The environmental education training curriculum on Klong conservation for subdistrict health staff in Nonthaburi province / รำไพ แก้ววิเชียร
รำไพ แก้ววิเชียร, 2505-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,600องค์กรแห่งความพอเพียง : กรณีศึกษากรมราชทัณฑ์ = The sufficiency organization : a case study of department of correction / อลนกรณ์ คำด้วง
อลนกรณ์ คำด้วง, 2519-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,601องค์การบริหารส่วนตำบลกับบทบาทในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ = Subdistrict administration organization and health development : case study of Namkum Subdistrict Administration Organization Amphurmeaung Sisaket province / สิริวรรณ ศรแก้ว
สิริวรรณ ศรแก้ว, 2513-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,602อัจฉริยภาพของบุคคลในด้านภาษาตามทรรศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท = Xenoglossy in Theravada Buddhism / ตรีนุช พลางกูร
ตรีนุช พลางกูร, 2516-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,603อาชญากรรมเศรษฐกิจ : ศึกษาการฉ้อฉลจากการใช้บัตรเครดิตกรณีในประเทศไทย = The economic crime on credit card using in Thailand / พจน์ วิญญาวงค์
พจน์ วิญญาวงค์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,604อิทธิพลของแรงสนับสนุนทางสังคม และลักษณะบุคลิกภาพที่เข็มแข็ง ที่มีผลต่อความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรชั้นประทวน สังกัดสถานีตำรวจนครบาลในเขตกรุงเทพมหานคร = The influence of social support and hardiness personality on stress of non-commissioned traffic police officers in Metropolitan Police Stations in Bongkok / คนึงนิจ สมบูรณ์
คนึงนิจ สมบูรณ์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,605อิทธิพลของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ คุณภาพชีวิตการทำงานต่อผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพมหานคร = Effects of perception of organization culture and quality of work life on job performance of professional nurses, governmental hospital, in Bangkok / กัญญาวีณ์ สุวิทย์วรกุล
กัญญาวีณ์ สุวิทย์วรกุล, 2516-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,606อิทธิพลของการศึกษาการสาธารณสุขมูลฐานที่มีผลต่อความรู้ทัศนคติและความสนใจเข้าร่วมในงานสาธารณสุขมูลฐานของนักศึกษาแพทย์ = Influence of primary health care orientation on the knowledge attitude and behavioral intention toward primary health care activities : a study among medical students / อมรรัตน์ องค์ไชย
อมรรัตน์ องค์ไชย
Abstract pdf

1,607อิทธิพลของรายการโทรทัศน์ต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง = Influence of television program towards the offenses of the juvenile delinquents in Central Observation and Protection Center / ร้อยตำรวจเอก กรด ประชุมสุข
กรด ประชุมสุข, ร.ต.อ, 2515-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,608อิสลามกับการพัฒนาตน : ศึกษากรณีองค์กรนักศึกษามุสลิมระดับอุดมศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ = Islam and self development : a case study of Muslim Student University Organizations in five Southern provinces / ศักดา เซะวิเศษ
ศักดา เซะวิเศษ, 2518-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,609อิสลามกับการศึกษาศาสนาของมุสลิมในสังคมไทย :กรณีศึกษาบทบาทของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดในจังหวัดภาคใต้ = Islam and religious education in the Thai Muslim communities : a study of the roles of Mosque pre-school education for childrens' centers in southern provinces / รอฮานี ดาโอ๊ะ
รอฮานี ดาโอ๊ะ, 2520-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,610อิสลามกับความเป็นธรรมในสังคม ศึกษากรณีความเคลื่อนไหวของชุมชนมุสลิมบ้านครัวในประเด็นการสร้างทางด่วน = Islam and social justice : a case study of the movement of Muslim Bankrua community in issue on the construction of the express way / ยูลัด ดำริห์เลิศ
ยูลัด ดำริห์เลิศ, 2520-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,611อุปสรรคในการปราบปรามการลักลอบแข่งรถบนถนนหลวงของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตนครบาล = Obstacles in suppression on illegal public road racing of the metropolitan police / ร้อยตำรวจเอกวัชรพงษ์ ฉายวัฒนะ
วัชรพงษ์ ฉายวัฒนะ, ร.ต.อ., 2511-
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf

1,612อุปสรรคการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตร : เขตกองบังคับการตำรวจภูธร 2 = Obstacles in crime protection and suppression operations of the commissioner police in 2nd Provincial Police Division / เทอดคม สุภาพงษ์
เทอดคม สุภาพงษ์
Abstract | Full Text (Mahidol member only) pdf


เรียบเรียงโดย  : ประภัสรา  โคตะขุน
ติดตามเราได้ที่   ::   https://www.facebook.com/prapasara.blogไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น