Legacy

จำหน่าย CalD Gummy (แคลดี กัมมี่) , Colla B gummy (คอลล่าบี กัมมี่) , เวย์โปรตีน และ Reborn สนใจสอบถามได้ที่...โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

09 ธันวาคม 2554

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 


ปี 2555 -2500   ที่นี่ค่ะ


ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะ

1กลยุทธ์การบริหารองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษามูลนิธิศุนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก = Management strategy of non-profit organizations for children and youth development : A case study of the center for the protection of Children's Rights Foundation / ชัยภัทร เกษมณี / 2549 /Full Text
2กลยุทธ์และความสำเร็จในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก = Strategy and success in knowledge management for organization development: a case study of Ban Tak Hospital, Tak Province / ไกรวุฒิ ใจคำปัน / 2549 /Full Text
3การจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Solid waste management in Tambon Bankad Municipality Area, Mae Wang District, Chiang Mai Province / ชูชีพ ศิริ / 2549 /Full Text
4การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่ = Provision of social welfare services for the elderly of Tambon Administrative Organizations in Chiang Mai Province / วรพงษ์ บุญเคลือบ / 2549 /Full Text
5การเตรียมความพร้อมในการนำ (ร่าง) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาบังคับใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Readiness in enforcing the (draft) land property taxation act in Mae Sa Riang sub-district administrative organization, Mae Hong Son province / นิธิวรรธน์ โทวรรธนะ / 2549 /Full Text
6การนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือไปปฏิบัติในเขตพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Implementation of unskilled freign labour policy in Fang District, Chiang Mai Province / ธีรดา พุ่มชะบา / 2549 /Full Text
7การนำพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ไปปฏิบัติในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Enforcement of B.E.2535 non-smokers health protection act in the Chiang Mai Municipality / สมศักดิ์ นาคกลิ่นกูล / 2549 /Full Text
8การบริหารจัดการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ. 2548 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง: กรณีศึกษาเขตเลือกตั้งที่ 1-10 จังหวัดเชียงใหม่ = Administration of the B.E.2548 general election of the election commission: A Case study of constituencies 1 - 10, Chiang Mai Province / ณัฐชไม เงินปาน / 2549 /Full Text
9การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ = The Treatment of children and youth in remand home, Chiang Mai Juvenile Observation and Protection Center / ชาลี ติยายน / 2549 /Full Text
10การปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ = Compliance with labor safety protection practices of small and medium enterprises in Chiang Mai province / ณัฐศาสตร์ โสภา / 2549 /Full Text
11การประเมินผลการกระจายอำนาจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาพื้นที่กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา = An Evaluation of the decentralization of water resources Management to the Sub-district Administrative Organizations : a case study of Phayao Lake Area, Phayao Province / สิทธิชัย ปริญญาขจร / 2549 /Full Text
12การประเมินผลการจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the management of Village and Community Potential Development Project in Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / สุพัตรา จันทร์ศิริ / 2549 /Full Text
13การประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานบันเทิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of the drug prevention and suppression procedure in entertainment places in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / เฉลิมพล เจียตระกูล / 2549 /Full Text
14การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2547 ของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the universal health care coverage policy in the B.E.2547 fiscal year of primary care unit network, Fang District, Chiang Mai Province / สมเดช สายสุด / 2549 /Full Text
15การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2547-2548: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูน = An evaluation of the implementation of migrant workers' problems solving strategies between B.E. 2547-2548: A comparative studyn of Chiang Rai and Lamphun province / ณัฐชญา อุตตมชัย / 2549 /Full Text
16การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An evaluation of the operation on internal control of Chiang Mai University / วัชรี พรรณเรืองรอง / 2549 /Full Text
17การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of the performance in tne prevention of diseases and health care insurance of Tambon Administrative Organizations in Changwat Chiang Mai / เกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ / 2549 /Full Text
18การประเมินผลการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of social welfare activities on the old age allowance: A case study of Chiang Mai municipality, Chiang Mai province / นลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ / 2549 /Full Text
19การประเมินผลการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่ = An evaluation of inmates treatment in Chiang Mai central prison / วรพงษ์ น้อยสุขเสริม / 2549 /Full Text
20การประเมินผลการให้บริการขนส่งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An evaluation of the campus transportation service delivery in Chiang Mai University / กมลชนก กาวิล / 2549 /Full Text
21การประเมินผลการให้บริการหอพักนักศึกษาในกำกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An Evaluation of services of the autonomous student's dormitories, Chiang Mai University / สมพิศ สุพรศิลป์ / 2549 /Full Text
22การประเมินผลโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of the non-formal debt solution project inDoi Saket district, Chiang Mai province / นิยมล ยาวินัง / 2549 /Full Text
23การประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An Evaluation of the educational quality assurance of Chiang Mai University / เยาวลักษณ์ แรกข้าว / 2549 /Full Text
24การประเมินผลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมตีแผ่นแร่ตกแต่งไม้ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = OTOP Project evaluation: A case study of metal ornamented wood product groups, Tambon San kamphaeng Ampkoe San Kamphaeng Changwat Chiang Mai / วาทินี ภาวสุทธิกุล / 2549 /Full Text
25การประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาโรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of the Universal Health Care coverage Project : a case study of Dararussamee Hospital, Chiang Mai Province / ฉันทนา นกกริ่ม / 2549 /Full Text
26การประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of the universal health care coverage project: A Case study of San Kamphaeng Hospital, Chiang Mai Province / ทัศนีย์ ถวี / 2549 /Full Text
27การประเมินผลนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค: กรณีศึกษาโรงพยาบาลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of the universal health care coverage policy : a case study of Changpuak hospital Chiang Mai province / ปรัชญ์ ปัตถมสิงหไชย / 2549 /Full Text
28การประเมินศักยภาพธุรกิจชุมชนในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : ของตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Assessment of the community business capacities in One Tambon One Product Project : the case study of Makhunwan Sub-district, Sanpatong District, Changwat Chiang Mai / คชลธร แก้วฟอง / 2549 /Full Text
29การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) : กรณีศึกษา กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in the performance of the capacity developing the villagecommunity's efficiency : a case study of King-Amphoe Doi Lo, Changwat Chiang Mai / ประพันธ์ แก้วเก๋ / 2549 /Full Text
30การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำท้องถิ่นในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ : เปรียบเทียบชาวไทยพื้นราบกับชาวไทยภูเขา = Participation in local development planning of Local leaders in Amploe Chiang Dao, Changwat Chiang Mai : a comparison between the lowland and highland thais / อารียา บุญเปลื้อง / 2549 /Full Text
31การวิเคราะหศักยภาพหลักของข้าราชการ สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค = An analysis of core competencies of regional administrative court officials / พนิดา มหายศนันท์ / 2549 /Full Text
32การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งบริษัทจัดหากำลังคนในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน = A Feasibility study of the eatablishment of a manpower supply company in Chiang Mai-Lamphun Area / เอกพิชญ์ ชินะข่าย / 2549 /Full Text
33การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = A comparative study on child development center management by Tambon administrative Organization in Chiang Dao district, Chiang mai province / ชาติ พุ่มพวง / 2549 /Full Text
34ความพร้อมของเทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากราชการบริหารส่วนกลาง = The Rcadincss of Tambon Municipality in Chiang Mai Province in Undertaking the Transferred tasks from the Central Administration / เสกสรร พุทธวงศ์ / 2549 /Full Text
35ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = People satisfaction on the service civil registration of Hang Dong Registration Local Office, Chiang Mai Province / วสันต์ เตชะฟอง / 2549 /Full Text
36ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำกับผลการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The relationship between leadership and results of leeturers' development at Chiang Mai University / จามจุรี วงษายะ / 2549 /Full Text
37ความหร้อมของประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล : กรณีศึกษาอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness of the village community in formulating a Tambon development plan: A case study of San Pa Tong Distric, Chiang Mai Province / ภาวนียา ไชยคำ / 2549 /Full Text
38คุณภาพการให้บริการของด่านศุลกากรลำพูนในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Quality of services of Lamphun customs house in the Northern Region Industrial estate, Lamphun province / ณัฐิกา รังศิริ / 2549 /Full Text
39คุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของด่านศุลกากรแม่สาย จ. เชียงราย = Quality's service of the one stop service center in Mae Sai customs house, Chiang Rai province / พินิตา ใจแก้ว / 2549 /Full Text
40คุณภาพการให้บริการของสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The quality of services of the special medical service center, Chiang Mai University / ณรงค์ชัย เป็งภีระ / 2549 /Full Text

41คุณภาพการให้บริการสนามกีฬา: กรณีศึกษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน = Service quality of complex: A case study of Lamphun Provincial Administrative Organization sports complex / นพดล เกิ้งบุรี / 2549 /Full Text
42คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Quality of working life of Chiang Mai Rajabhat University personnel / ละอองดาว ปานโปร่ง / 2549 /Full Text
43แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในกองพลทหารม้าที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ = Guidelines for the improvement of rewards and promotion criteria in the first Cavalry Division, Phetchabun Province / วรวิทย์ พิพิธภัณฑ์ / 2549 /Full Text
44บทบาทของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในการพัฒนาจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Role of administrative committee provincial admistration in provincial development: A case study of Chiang Mai province / หัสยา เพชรบัวศักดิ์ / 2549 /Full Text
45บทบาทพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา = The Role of public prosecutors in criminal investigation / สมมาตร โตโพธิ์ไทย / 2549 /Full Text
46ประสิทธิผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง = Performance effectiveness of villages and community funds in Mueang Kelang Nakorn municipality, Mueang District, Lampang Province / ณัฐนพิน ขันนาแล / 2549 /Full Text
47ประสิทธิผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of consumers' production activities on Health Products of Chiang Mai Provincial Public Health Office / ปูริดา ปิ่นทอง / 2549 /Full Text
48ประสิทธิผลของการติดต่อสื่อสารในองค์การผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: กรณีศึกษา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย = Effectiveness of organizational communication through information and communication technology: a case study of the department of provincial administration, ministry of interior / กนกวรรณ สมนา / 2549 /Full Text
49ประสิทธิผลของการป้องกันปราบยาเสพติดให้โทษของสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of narcotic suppression and eradication of Mae Sai police station, Ching Rai province / จรัญ เริงธรรม / 2549 /Full Text
50ประสิทธิภาพของการจัดการระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลำพูน = Efficiency of information systems for community development management of Tambon Administrative Organization in Lamphun Province / ประจักษ์จิตร สายนะที / 2549 /Full Text
51ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors affecting the turnover rate of employees of Chiang Mai University / อัญชลี ปริญญาขจร / 2549 /Full Text
52ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย ด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 = Factors affecting the use of computerized recording media in submitting the personal withholding income tax form : a case study of Chiang Mai Revenue Office, Area 2 / วราพร ยอดกันธา / 2549 /Full Text
53ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองผู้กำกับการในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 = Factors affecting the career achieverment of commissioned police officers in Provincial Police Region 5 / จรัญ สุวรรณเวช / 2549 /Full Text
54ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Problems of the performance of secretary of Tambon Administration Organizations as an election director: A case study of Tambon administration Organizations in Chiang Mai province / สักการ ณิยกูล / 2549 /Full Text
55ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการหนี้สาธารณะของเทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstracles of public debt management of municipal sub-districs in Chiang Mai province / สุรพล แสงโสม / 2549 /Full Text
56ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองของเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles of local levied tax collection of Nongtongpatthana Tambon Municipality, Hang Dong District, Chiang Mai Province / มนัชญา ดำรงค์รักษ์ / 2549 /Full Text
57ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล = Problems and obstacles in enforcing the Tambon council and Tambon administrative organization act B.E 2537 by the administrative council ิพัฒน์ วรสิทธิดำรง / พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง / 2549 /Full Text
58ผลกระทบของการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of narcotics problem solving by the operation fighting narcotics center, Chai Prakan District, Chiang Mai Province / อนิรุธ พิมพ์สราญ / 2549 /Full Text
59ผลกระทบของนโยบายกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอฮอด จ. เชียงใหม่ = The impact of the village and community fund policy on the people in Hod district, Chiang Mai province / พิเชิด โปธิมา / 2549 /Full Text
60ผลกระทบของมลภาวะอุตสาหกรรมต่อคนงานในโรงงานนิคมอุตสากรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Impact of industrial pollution on workers in the Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / วิบูลย์ มะลิวัลย์ / 2549 /Full Text
61ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Results of the implementation of flood problem solutions in Chiang Mai Municipal Area / สวัสดิ์ จิรวัฒน์ / 2549 /Full Text
62ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารบกในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = The Results of implementation of the military's program for improving the quality of life for army personnel in Amphoe Mae Rim, Changwat Chiang Mai / กนกธรรม เล็กตระกูล / 2549 /Full Text
63ผลการดำเนินการตามโครงการมหกรรมเปิดโรงพักทั่วไทยรับใช้ประชาชน: กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Results of implementation of the of the police open house project : A case study of Mae Sariang district police station, Mae Hong Son province / วุฒิชัย กลิ่นสิงห์ / 2549 /Full Text
64ผลการดำเนินงานฝึกทักษะอาชีพของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance results of career training of the Non-formal Education Service in Hang Dong District Chiang Mai Province / ธนภร เพิ่มบุญเย็น / 2549 /Full Text
65ผลของการประกันการว่างงานต่อนายจ้างและผู้ประกันตน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of unemployment insurance on employer and the insured persons in Mueang District, Chiang Mai Province / กนกกานต์ เขตหิรัญกนก / 2549 /Full Text
66ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามมาตรการในโครงการพัฒนาความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติดโดยใช้คอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดแพร่= Achievement of the implementation of the development of drug suppression knowledge development by electronic media: A case study of police station in Phare province / วชิรศักดิ์ ศรีประสพ / 2549 /Full Text
67สัมฤทธิ์ผลของการนำวิธีการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแรงงานมาใช้ในศาลแรงงานภาค 5 = The Achievement of implementation of mediation procedure in the Labour Court, Regions 5 / สุมิตรา สุวรรณรงค์ / 2549 /Full Text
68การประเมินบทบาทคณะกรรมการองค์กรเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the role of village fund networking committee at Tambon level in Changwat chaing Mai / สันทนา ศรีโพธิ์ / 2548 /Full Text
69การประเมินประสิทธิผลของการถ่ายโอนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = An Effectiveness evaluation of the transfer of Prekindergarten School Development Centers Project to Local Government Organizations in Dok Kham Tai District, Phayao Province / เสาวลักษณ์ ตุ้ยคำ / 2548 /Full Text
70การประเมินผลการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ : การประยุกต์ใช้ตัวแบบผังดุลดัชนี = An evaluation of the performance of the provincial electricity authority, Chiang Mai province : an application of balanced scorecard model / เชิดตระกูล กองสุผล / 2548 /Full Text
71การประเมินผลการให้บริการของห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of the service of Chai Prakan Public Library, Chiang Mai Province / วิลาวัลย์ รักพร้า / 2548 /Full Text
72การประเมินผลโครงการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่ = An Evaluation of the garbage classification project of Chiang Mai Municipality / สมัชชา สายวงค์ / 2548 /Full Text
73การประเมินผลโครงการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย พ.ศ.2544-2547 ในเขตพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of debt moratorium project, B.E. 2544-2547 in Saraphi District, Chiang Mai Province / ปราณี พ่วงตรง / 2548 /Full Text
74การประเมินผลโครงการหอพักสีขาวในจังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the White Dormitory Project in Chiang Mai Province / จตุรงค์ อะกะเรือน / 2548 /Full Text
75การพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A Development of education quality assurance pattern and assessment criteria of Chiang Mai University / สุวนีย์ วงศ์สุฤทธิ์ / 2548 /Full Text
76การมีส่วนร่วมของสตรีในการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Women's participation in village and community-fund-policy implementation in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / อัญชลีพร พันธุ์วิไล / 2548 /Full Text
77การวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An Analysis of human resource development of the UNISERV, Chiang Mai University / นิวัฒน์ สินสุวงศ์ / 2548 /Full Text
78การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนวรานีกูลและโรงเรียนวชิราลัย = A Comparative study of quality of working life between teachers in Varaneegul and Vachiralai School / พัชราภรณ์ อามาตย์ / 2548 /Full Text
79ความคาดหวังของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดลำพูนต่อผลการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา = The Expectation of interior ministry's officers in Lamphun Province towards the results of provincial holistic integrated administration / นิติพัฒน์ พัศดารักษ์ / 2548 /Full Text
80ความคาดหวังและความพึงพอใจของคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการ กรอ. จังหวัดเชียงราย = Expectation and satisfaction on the joint public- private committee on the performance of Chiang Rai' Secretary Office / อุดมเดช วิเศษพาณิชย์ / 2548 /Full Text
81ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ต่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย = Opinions of Chiang Mai Rajbhat University's personnel towards the status change from institute to university / จตุพร เสถียรคง / 2548 /Full Text
82ความแปลกแยกในองค์การ : กรณีศึกษาพนักงานสำนักงานประปาเขต 9 เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาค = Alienation in an organization: a case study of the employees in the region 9 office, Chiang Mai, Provincial Waterworks Authority / วรวรรณ พัฒนเจริญ / 2548 /Full Text
83ความสามารถในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Competence in Child Development Center Management of Tambon Administrative Organization in Samoeng District, Chiang Mai Province / อัครเดช วรหาญ / 2548 /Full Text
84ความสำเร็จของการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ตามแนวนโยบายการขายทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม : กรณีศึกษา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน = Achievement of the immovable property sale by auction policy of legal execution department, ministry of justice : a case study of Lamphun legal execution office / กิตติพศ ตันประเสริฐ / 2548 /Full Text
85คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมการปกครองจังหวัดลำพูน = Quality of working life of the department of local administration officials in Lamphum Province / นวรัตน์ ณ วันจันทร์ / 2548 /Full Text
86คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสาย ข และสาย ค ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Working life quality of Chiang Mai University's academic supportive and administrative staff / บานชื่น ทาจันทร์ / 2548 /Full Text
87คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการขนาดเล็กในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Quality of working life of employees in the small business of Amphoe Thoen, Changwat Lampang / ศักดิ์ชัย คูสวัสดิ์ / 2548 /Full Text
88จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Operational ethics of inquiry officials : a case study of Amphoe Mae Rim police station, Changwat Chiang Mai / สุทธิพงศ์ จงวัฒนา / 2548 /Full Text
89ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ตในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Efficiency of personal income tax collection through the internet in Changwat Mae Hong Son / บังอร โถทอง / 2548 /Full Text
90ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the adoption of electronic commerce in small and medium enterprises in Chiang Mai Province / กิรณา สุวรรณภาษิต / 2548 /Full Text
91ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบภาวะผู้นำของข้าราชการตำรวจ : กรณีศึกษาตำรวจภูธรภาค 5 = Factors influencing the leadership style of police offices : a case study of Police Region 5 / ประกอบ มีมาก / 2548 /Full Text
92ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการท่องเที่ยวของกรมรบพิเศษที่ 5 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles of the Implementation of the 5th special force regiment tourism project, Special Warfare Command, Chiang Mai Province / สมบัติ สิงห์แหลม / 2548 /Full Text
93ปัญหาและอุปสรรคของพนักงานสอบสวนในจังหวัดเชียงใหม่ในคดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2542 = Problems and obstacles of Chiang Mai inquiry officials in juvenile delinquency according to the new correct code B.E. 2542 / ชัชวาล แสงบุญ / 2548 /Full Text
94ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in tax collection of large tambon administrative organizations in Amphoe Mueang Chiang Mai, Changwat Chiang Mai / ปนิษฐา รักธรรม / 2548 /Full Text
95ปัญหาและอุปสรรคในการนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in applying the tax map and assets record system in Tambon administrative organizations in Chom Thong District, Chiang Mai Province / เกษร สายฝั้น / 2548 /Full Text
96ผลกระทบไข้หวัดนกที่มีต่อชุมชนชนบทในตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Impact of avian influenza on rural community in Tambon Sop Tia, Amphoe Chom Thong, Changwat Chiang Mai / อรุณี เผ่าพงษ์ / 2548 /Full Text
97ผลการดำเนินงานด้านทะเบียนและภาษีรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ = Performances of vehicle taxation and registration of Chiang Mai Transportation office / ธานี ถี่ถ้วน / 2548 /Full Text
98ผลการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = The outcomes of the village and community fund policy implementation : a case study of Doi Tao District, Chiang Mai Province / ทวี บุญตัน / 2548 /Full Text
99ผลการนำมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 ไปปฏิบัติในสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ = Results of the Thai labour standard TLS 8001 implementation in the enterprises in Chiang Mai Province / มาโนชญ์ วงค์ศรีวิลัย / 2548 /Full Text
100ผลการนำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มาปฏิบัติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Results of strategic performance-based budget's adoption in Chiang Mai University / อัจฉรีย์ ทิพธนธรณินทร์ / 2548 /Full Text
101ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ = Managerial effectiveness of the direct mayoral election : a case study of Chiang Mai Municipality / สุพัตรา เหลืองอภิชน / 2548 /Full Text
102รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Leadership styles of Chiang Mai Neurolgical Hospital executive / อภิชาติ มูลฟอง / 2548 /Full Text
103แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ = Motivation in the performance of botanical garden organization's personnel / สิริน สุริยวงศ์ / 2548 /Full Text
104วัฒนธรรมองค์การและกระบวนการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ = Organizational culture and behavior correction process of correction officers at Chiang Mai Women Correctional Institution / ธิดา เปจะโป๊ะ / 2548 /Full Text
105ศักยภาพของผู้ผลิตชุมชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก: กรณีศึกษากิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Potential of community producers and SME entrepreneur: a case study of King Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai / วิภาดา พจนาภรณ์ / 2548 /Full Text

ขอบคุณที่มา  ::   http://library.cmu.ac.th/  ;   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com

 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น