Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

02 ตุลาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) SU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  SU
  
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.htmlคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)   หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยนําเอาคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อในการเรียนการสอน มีรูปแบบการนําเสนอ ในลักษณะของสื่อประสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว  วิดีทัศน์และเสียง ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนโดยให้ผลย้อนกลับทันที มีการเสริมแรงและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะหรือการเรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ตรงตามที่ผู้สร้างได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  ชื่อเรื่อง  และตามด้วย  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext   ได้เลยค่ะ

ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(A using of computer assisted instruction to improve word spelling disability for the learning disabilty student)
เลขหมู่ LC4704.82 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริพร แกมขุนทดสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
2.การบริหารระบบสารสนเทศกับการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของโรงเรียนเอกชน มาตรา 15(2) สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(Management information system and computer assisted instruction in private school according to private school act 1982 article 15 (2))
เลขหมู่ LB1028.46 ท56
ระดับ ปริญญาโท
ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
3.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนซ่อมเสริมระหว่างบทเรียนโปรแกรมแบบสาขาและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็ม
(A comparison of remedial learning achievement between branching program instruction and computer assisted instruction in mathematics on the topic of addition and subtraction of integers)
เลขหมู่ LB1028.5 ท65
ระดับ ปริญญาโท
ทัศนา จรจวบโชคสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2551
4.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องมิเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน และวิธีสอนแบบปกติ
(A comparison of learning achievement in meter of the diploma level students taught by computer assisted instruction and conventional approach)
เลขหมู่ LB1028.5 ม33
ระดับ ปริญญาโท
มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2546
5.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง อริยสัจ 4 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน
(A comparative study of learning achievement by computer assisted instruction in the social, religious and cultural strand on the four noble truths for difference achievement 8th grade students)
เลขหมู่ LB1028.5 พ65
ระดับ ปริญญาโท
พระพีระวัฒน์ นนเทศาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
6.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีสอนแบบหมวกหกใบและวิธีสอนแบบปกติร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(The comparative study of achievement by using the Six Thinking Hats method and the traditional method with computer assisted instruction in Thai literature, romance of the three kingdoms : Guan Yi go with to Cou Cou of Mathayomsuksa 6 students)
เลขหมู่ LB1028.43 ท42
ระดับ ปริญญาโท
ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมดสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2553
7.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอนเรื่อง การเปลี่ยนสายพานไทม์มิงเครื่องยนต์ดีเซล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(The development of computer assisted instruction on changing timing belt diesel English certificate vocational education students)
เลขหมู่ LB1028.5 พ63
ระดับ ปริญญาโท
พิมล นุชถนอมสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2546
8.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวเรื่องโดยใช้กลวิธีการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบทสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
(The development of a computer-assisted language learning program on subject theme vocabulary by using word context strategies for matthayom-four students of the demonstration school., Silpakorn University, Nakorn Pathom)
เลขหมู่ LB1028.5 ณ65
ระดับ ปริญญาโท
ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2554
9.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นปีที่ 2

เลขหมู่ LB1028.5 ว62
ระดับ ปริญญาโท
วัชระ เยียระยงค์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2549
10.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขหมู่ LB1028.5 พ36
ระดับ ปริญญาโท
พนิดา บัวมณีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2549

11.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
(The development of computer assisted instruction of mathematics in fraction for Prathom 4 students in the Office Nakhon Pathom Education Region 1)
เลขหมู่ LB1028.5 ช64
ระดับ ปริญญาโท
ชัยวัฒน์ แดงมาดีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2549
12.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6
(The development of computer assisted instruction for teaching Thai on the topic of tribhumpraruang manussabhum for matthayomsuksa 6 students)
เลขหมู่ LB1028.5 พ64
ระดับ ปริญญาโท
พิมณิชา พรหมมานตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2553
13.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การฟังอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี
(The development of computer assisted instruction program Thai for strands on critical listening for students in mathayomsuksa 2, Kanchanaburi province)
เลขหมู่ LB1028.5 ช95
ระดับ ปริญญาโท
โชษิตา หนูผาสุขสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2547
14.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง ชนิดของประโยค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
(The development of computer assisted instruction for teaching Thai language on sentences for matthayomsuksa 2 students, nawaminthrachinuthit satreewitthaya phutthamonthon school)
เลขหมู่ LB1028.5 ก32
ระดับ ปริญญาโท
กนกวรรณ สายะบุตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2547
15.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

เลขหมู่ LB1028.5 จ66
ระดับ ปริญญาโท
จารุณี สอนใจสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2549
16.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เลขหมู่ LB1028.5 อ72
ระดับ ปริญญาโท
เอกสิทธิ์ เกิดลอยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
17.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบภาพประกอบเรื่อง สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2

เลขหมู่ LB1028.5 ก43
ระดับ ปริญญาโท
กฤติยา คำสมานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2549
18.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำนามสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดปากท่อ (เหลืองราษฎร์บำรุง) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เลขหมู่ LB1028.5 อ44
ระดับ ปริญญาโท
อรรณพ วิริยะสัจจะสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2549
19.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทวีปเอเชีย ที่สรุปบทเรียนด้วยแผนที่ความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The development of computer assisted instruction lesson on Asia continental summarizing by mind mapping for mattayomsuksa two students)
เลขหมู่ LB1028.5 อ73
ระดับ ปริญญาโท
เอกภูมิ ชูนิตย์สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
2553
20.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมยุคกรีกและโรมัน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

เลขหมู่ LB1028.5 ส47
ระดับ ปริญญาโท
สมเกียรติ โพธิ์ทิพย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2549

21.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบในร่างกายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ที่ 2 โรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
(The development of computer assisted instruction on body systems lesson for mathayomsuksa 2 student of Suantangwittaya school, Suphan Buri province)
เลขหมู่ LB1028.5 ว654
ระดับ ปริญญาโท
วาสนา ทองดีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
22.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญทางพุทธศาสนา สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
(The development of computer assisted instruction on important day in Buddhism lesson for hearing disability students Ratchasuda College Mahidol University)
เลขหมู่ LC4818.53.ท9 ม36
ระดับ ปริญญาโท
มนัสนันท์ พิมพินิจสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
23.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสวนปัสสาวะแบบเป็นครั้งคราวผู้ป่วยเพศชาย สำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(The development of computer-assisted instruction lesson on the instruction intermitent catheterzation, in male patient for nursing students mahidol University)
เลขหมู่ LB1028.5 ว627
ระดับ ปริญญาโท
วิชิต บุญสวัสดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
24.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานกับหนูแรท สำหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

เลขหมู่ LB1028.5 ส45
ระดับ ปริญญาโท
สมบูรณ์ มาตรศรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2549
25.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เลขหมู่ LB1028.5 ส43
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาสมคิด อุททะวันสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2549
26.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสารเสพติดให้โทษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ‪(ปวช.)‬ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
(The development of computer-assisted instruction on the addictive substances lesson for certificate in vocational students in Nakhornpathom polytechnic college)
เลขหมู่ LB1028.5 ม63
ระดับ ปริญญาโท
มาลี วัชรารัตนกุลสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
27.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น เรื่อง หลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกช่างซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

เลขหมู่ LB1028.5 ศ65
ระดับ ปริญญาโท
ศิริพันธุ์ ไกรเภาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2549
28.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานท่อเรื่อง ท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ข้อต่อที่ใช้ในงานประปา สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เลขหมู่ LB1028.5 น64
ระดับ ปริญญาโท
นิมิตร์ ลินลาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
29.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาฝรั่งเศส เรื่อง วัฒนธรรมฝรั่งเศส ด้านวัฒนธรรมการกิน

เลขหมู่ LB1028.5 พ25
ระดับ ปริญญาโท
พงศวีร์ สุภานนท์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
30.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเลือกเสรี ศ 016 จิตรกรรม 2 เรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์กับงานจิตรกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
(A DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION FOR ART 016 (PAINTING2) ON COMPOSITION IN PAINTING FOR MATTAYOMSUKSA 4 STUDENTS, RACHINEEBURANA SCHOOL NAKHON PATHOM PROVINCE)
เลขหมู่ LB1028.5 ธ36
ระดับ ปริญญาโท
ธนา เทศทองสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2545

31.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการเลี้ยงสัตว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม
(The development of the computer assisted instruction presenting "the topic of animal breeding" in the content area of vocation and technology for prathomsuksa four students in nakprasith school., Nakhon pathom province)
เลขหมู่ LB1028.5 ป62
ระดับ ปริญญาโท
ปัทมา จารุรัตนวิบูลย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
32.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
(The development of computer assisted instruction on information technology for mathayomsuksa 4 in Streesettabutbumpen school)
เลขหมู่ LB1028.5 ภ23
ระดับ ปริญญาโท
ภคณัฏฐ์ บุญถนอมสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
33.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหารสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เลขหมู่ LB1028.5 พ635
ระดับ ปริญญาโท
พิริยาพร พัฒนาพรพงศ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2550
34.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ

เลขหมู่ LB1028.5 ส44
ระดับ ปริญญาโท
สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2548
35.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เลขหมู่ LB1028.5 ป63
ระดับ ปริญญาโท
ปัทมา โตอดิเทพย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2550
36.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องทฤษฎีสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เลขหมู่ LB1591 ป45
ระดับ ปริญญาโท
ประกอบ โพธิ์ทองคำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
37.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาเรื่อง อาหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด จังหวัดนครปฐม

เลขหมู่ LB1028.5 ก625
ระดับ ปริญญาโท
กาญจนา กฤษณะวิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
38.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกเสียงเน้นหนักในคำและทำนองเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขหมู่ LB1028.5 ส745
ระดับ ปริญญาโท
สุวิภา ชมภูบุตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2548
39.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านภาษาอังกฤษเรื่องพุทธประวัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร

เลขหมู่ LB1028.5 บ63
ระดับ ปริญญาโท
บัณฑิต อนุญาหงษ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2550
40.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา จังหวัดชลบุรี
(The development of computer assisted language learning on English vocabulary for prathomsuksa six students in Tesabaninthapanya school, Chonburi)
เลขหมู่ LB1028.5 ก63
ระดับ ปริญญาโท
กิตติกรณ์ มีแก้วสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2546

41.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
(The development of computer-assisted language learning lessons to teach reading techniques in the English i course for first year students of Engineering and Industrial Faculty, Sipakorn University, Sanamchan campus, Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LB1028.5 ธ63
ระดับ ปริญญาโท
ธัญลักษณ์ เพียรจัดสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2547
42.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกมวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีประจันต์ ‪"เมธีประมุข"‬ จังหวัดสุพรรณบุรี
(The development of computer assisted instruction : game type on component of computer lesson for Mathayomsuksa 2 students of Sriprachan "Methipramuk" school, Suphan Buri Province)
เลขหมู่ LB1028.5 ศ665
ระดับ ปริญญาโท
ศิริรัตน์ กระจาดทองสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
43.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการปฏิบัติเรื่องการขยายพันธุ์พืช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเลาเต่า อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

เลขหมู่ LB1028.5 ป44
ระดับ ปริญญาโท
ปราณีย์ เอกมอญสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
44.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการฝึกปฏิบัติงานด้านการโรงแรมเรื่องมารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
(The development of computer-assisted instruction for hospitality training subjected on standard table manner for mahidol University international college's students)
เลขหมู่ LB1028.5 ป43
ระดับ ปริญญาโท
ประไพ ขาวผ่องสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
45.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ทางการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เลขหมู่ LB1028.5 ท56
ระดับ ปริญญาโท
ทวีศิลป์ อัยวรรณสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
46.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
(THE DEVELOPMENT OF)
เลขหมู่ LB1028.5|bส715
ระดับ ปริญญาโท
สุชาดา โพธิสมภาพวงษ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2545
47.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานสอนใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
(The development of "CALL" reading exercises by using fables for Prathomsuksa five students of Rajini school, Phra Nakhon, Bangkok)
เลขหมู่ LB1028.5 ส75
ระดับ ปริญญาโท
เสาวนีย์ กลับส่งสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2547
48.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง "กล้องโทรทัศน์และการถ่ายทำ" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เลขหมู่ LB1028.5 ว42
ระดับ ปริญญาโท
วรญา สมวงศ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
49.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การผันวรรณยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีนนทบุรี

เลขหมู่ LB1028.5 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริสุดา ไกรวิจิตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2548
50.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การอ่านภาษาอังกฤษ

เลขหมู่ LB1028.5 ธ73
ระดับ ปริญญาโท
ธเนตร สภานนท์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548

51.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ประเภทของสิ่งพิมพ์ วิชาการออกแบบพาณิชย์ศิลป์ต้นฉบับสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
(The development of computer assisted instruction lesson on the kind of printed materials : commercial arts design for printed art work, subject of the certificate of vocational education level 3 of Saowabha Vocational College)
เลขหมู่ LB1028.5 น62
ระดับ ปริญญาโท
นาฏยา วงศ์พุฒสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2549
52.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
(The development of computer-assisted instruction lesson on the sexually transmitted diseases for mathayom 2 students "Watbunglatsawai" school)
เลขหมู่ LB1028.5 ข56
ระดับ ปริญญาโท
ขวัญใจ หัสภาคสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553
53.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนสาระภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ / โดย
(The development of computer assisted instruction in English grammar in the field of foreign language teaching guideline for the student in Matayomsuksa 1 Watmakutkasattriyaram School)
เลขหมู่ PE1068.ท9 ก34
ระดับ ปริญญาโท
กนกรัตน์ มหากนกสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
54.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง"การประดิษฐ์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา

เลขหมู่ LB1028.5 น65
ระดับ ปริญญาโท
นันทพร พลอยขาวสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2551
55.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตัดต่อรายการโทรทัศน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(A development of computer assisted instruction on "Television Program Editing" for undergraduate student, Faculty of Education, Thaksin University)
เลขหมู่ LB1044.75 ป47
ระดับ ปริญญาโท
ปรินดา พุกสุขสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
56.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
(A development of computer assisted instruction in teaching Thai compound words for Mathayomsuksa 1 students in Amphoe Ban Pong Ratchaburi Province)
เลขหมู่ LB1028.5 ภ63
ระดับ ปริญญาโท
ภัทราภรณ์ สืบจากอินทร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2554
57.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคำลักษณนามสำหรับสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ
(THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION FOR TEACHING THAI LANGUAGE ON 'CLASSIFIERS' FOR NON-NATIVE SPEAKERS OF THAI)
เลขหมู่ LB1028.5 ว68
ระดับ ปริญญาโท
วิไลพร จีนเมืองสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2545
58.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องจังหวัดสมุทรสาครสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดชัยมงคล

เลขหมู่ LB1028.5 ช62
ระดับ ปริญญาโท
ชัชฎาภรณ์ เกตุอู่ทองสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2550
59.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องพืชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(The development of a computer assisted instruction on plant lesson for Prathomsuksa 4 students)
เลขหมู่ LB1028.5 ศ66
ระดับ ปริญญาโท
ศิริพร ไชยพันนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2551
60.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภาษาซีเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสงวนหญิง
(The development of computer assisted instruction lesson on basic c language for mathayom suksa 4 students, Sa-Nguan Ying school)
เลขหมู่ LB1028.5 ย53
ระดับ ปริญญาโท
ยอดชาย ขุนสังวาลย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2553

61.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเรื่องการบริหารงานคุณภาพในองค์กรสำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เลขหมู่ LB1028.5 ส63
ระดับ ปริญญาโท
สามารถ ค้วนเครือสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2550
62.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(The development of a computer-assisted instruction lesson of mathematic subject on "decimal numbers" for prathomsuksa 5 students Watnangkaew school, Photharam district, Ratchaburi province)
เลขหมู่ LB1028.5 ร72
ระดับ ปริญญาโท
รุจรดา จรูญชัยคณากิจสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2547
63.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(The development of computer-assisted instruction lesson on multiplication in mathematics for Prathom 3 students)
เลขหมู่ LB1028.5 ม34
ระดับ ปริญญาโท
มนทกานติ รุธิรบริสุทธิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2551
64.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวถนน จังหวัดนครปฐม

เลขหมู่ QA137 ป74
ระดับ ปริญญาโท
เปรมชัย เกิดคล้ายสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
65.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคริสตจริยธรรม เรื่อง พระธรรมปฐมกาล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบำรุงวิทยา จังหวัดนครปฐม
(The development of computer assisted instruction in Christian studies on genesis for Prathom 3 students, Bamrung Wittaya school, Nakhonpathom)
เลขหมู่ LB1028.5 ฐ62
ระดับ ปริญญาโท
ฐิติชัย ฐิติจำเริญพรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
66.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่องไมโครโฟนและลำโพง สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The development for computer-assisted learning instruction about the fundamental of electrical and electronics in “Microphones and Speakers” for certificate in vocation students in Maharaj Industrial and Community Education College Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)
เลขหมู่ LB1028.5 ม64
ระดับ ปริญญาโท
มาลีรัตน์ เทียมฉัตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2549
67.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาชีววิทยาเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นปีที่ 4 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
(The development of computer assisted instruction for biology on circulatory system for fourth level students, Phanomthuanpittayakom School)
เลขหมู่ LB1028.5 ม69
ระดับ ปริญญาโท
มาโนช คงนะสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2550
68.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชานิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบื้องต้น เรื่อง การทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

เลขหมู่ LB1028.5 ส46
ระดับ ปริญญาโท
สยาม ลิขิตเลิศสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
69.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
(The development of computer assisted instruction for teaching Thai language on usage of sentences for communication for the first year vocational certificate students in Nakhonpathom municipality)
เลขหมู่ LB1028.5 ฉ64
ระดับ ปริญญาโท
ฉัตรชนกานต์ เปรมพัฒนพันธ์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2553
70.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(The development of computer assisted instruction lessons in Thai language subject on the topic of "Reading in Order to Get the main Idea" for Mathayom 1 students of Educational Office Area Suphan Buri 2)
เลขหมู่ LB1028.5 จ65
ระดับ ปริญญาโท
จินตนา ผ่องแสงสุขสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548

71.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(The development of computer assisted instruction in Thai language on ending sound subject for Prathom 3 students)
เลขหมู่ LB1028.5 ส67
ระดับ ปริญญาโท
เสาวลักษณ์ สำเนียงสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2550
72.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
(The development of computer-assisted instruction in English reading comprehension for Mathayomsuksa 1 students, schools under the jurisdiction of Amphoe Bang Pla Ma, Suphan Buri)
เลขหมู่ LB1028.5 ก62
ระดับ ปริญญาโท
กันนิกา ผิวอ่อนดีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
73.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทัพหลวง
(The development of computer assisted instruction in integrating English language lesson to learn vocabulary for Prathomsuksa 4 students at Bantapluang School)
เลขหมู่ LB1028.5 อ43
ระดับ ปริญญาโท
อรธิชา สว่างศรีสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
74.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารเรื่อง "คำกริยา" สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณ๊ศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีเมืองทองวิทยา จังหวัดอ่างทอง
(The development of computer-assisted instruction in English Grammar accdording to communicative approach on the topic "Verbs" a case study of mathayomsueksa 5 students, Srimuangthong wittaya school, Angthong province)
เลขหมู่ LB1028.65 ส62
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาสังข์ทอง เพ็ญศรีใสสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2546
75.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง คำคุณศัพท์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
(The development of call communicative grammar exercises on adjectives for Matthayomsuksa five students of Suantaeng Witthaya School, Suphan Buri)
เลขหมู่ LB1028.5 อ63
ระดับ ปริญญาโท
อินทนนท์ อินทะกนกสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2550
76.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง "Reported Speech" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
(The development of computer assisted language learning lessons for teaching communicative grammar on “Reported Speech” for Mathayomsuksa five students of Benjamarachutit Ratchaburi School)
เลขหมู่ LB1028.5 ป36
ระดับ ปริญญาโท
ปณิตา กิตติภรณ์กุลสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2551
77.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนศัพท์โดยเน้นการวิเคราะห์รูปแบบคำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" จังหวัดสมุทรสาคร

เลขหมู่ LB1028.5 ท55
ระดับ ปริญญาโท
ทวีศักดิ์ เปรมโพธิ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2550
78.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื่องภูมิปัญญาไทย เบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

เลขหมู่ LB1028.5 ว665
ระดับ ปริญญาโท
วิเศษ แก้วกระจายสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2550
79.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระภาษาไทยเรื่องชนิดของคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลำเหย
(The development of computer assisted instruction Thai language subject category of words for Prathomsuksa 6 students, Watlamhoil School)
เลขหมู่ LB1028.5 อ445
ระดับ ปริญญาโท
อรวีณา ไทยเจียมสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2551
80.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 เรือง
(THE DEVEELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION TO SUPPORT STUDYING ON ANATOMY AND PHYSIOLOGY 1 IN ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF SKELETAL MUSCULAR SYSTEM FOR THE FIRST YEAR NURSING STUDENTS)
เลขหมู่ LB1028.5 ส72
ระดับ ปริญญาโท
สุพัตรา ธิชัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2544

81.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศิชลคุณาธารวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
(The development of computer assisted language learning supplimentary English reading materials based on Nakhon Si Thammarat local topics for mathayomsuksa-three students, Sichonkunathanwittaya school., Nakhon Si Thammarat)
เลขหมู่ LB1632 จ63
ระดับ ปริญญาโท
จิตติมา ชูพันธุ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
82.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เนื้อหาจากเอกสารจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

เลขหมู่ LB1028.5 ส717
ระดับ ปริญญาโท
สุนทรี ศุทธิวรรณรักษ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2548
83.การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The development of programmed instruction integrating learning resources on sufficiency economy as a counterpart of Phetchaburi for Matthayomsuksa 2 students)
เลขหมู่ LB1028.5 ว94
ระดับ ปริญญาโท
วไลลักษณ์ พัสดรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
2553
84.การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(The development of programmed instruction on word compounding in Thai language for matthayomsuksa 3 students)
เลขหมู่ LB1028.5 อ62
ระดับ ปริญญาโท
อัญชสา ยิ้มถนอมสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2553
85.การพัฒนาบทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับท้องถิ่นภูเก็ตพร้อมแบบฝึกคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี่ที่ 2 (ปวช.2) โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี จังหวัดภูเก็ต
(The development of supplementary English reading skills lessons and call exercises of phuket local stories for lower certificate, vocational students, phuket technology school, phuket province)
เลขหมู่ LB1632|bบ72
ระดับ ปริญญาโท
บุญพา คำวิเศษณ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
-
86.การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เลขหมู่ LB1028.5 ศ72
ระดับ ปริญญาโท
ศุภวรรณ ทับทิมจรูญสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
87.การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางคณิตศาสตร์กับรูปแบบบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับต่างกัน ของวิชาการโปรแกรมเบื้องต้น เรื่องการใช้โปรแกรม MSW Logo เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / โดย
(The study of interaction between the ability in mathematics with a form computer-assisted instruction with the different feedback of program work at the beginning "To Use Programming MSW Logo" for Mathayomsuksa 2 students)
เลขหมู่ LB1028.5 ล65
ระดับ ปริญญาโท
ละออง เชื้อบ่อคาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2549
88.การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียนด้วยบทเรียนเกมคอมพิวเตอร์และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครปฐม
(The comparison of Prathomsuksa six students’ learning achievement and retention in learning English vocabularies between the game computer-oriented lessons and the lessons of computer assisted instruction)
เลขหมู่ LB1028.5 อ45
ระดับ ปริญญาโท
อรสา ยิ่งยงสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2551
89.การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาตารางคำนวณ เรื่องการใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
(Studying learning outcomes by computer assisted instruction lesson, the use under subject on formula and function in spreadsheet subject of Matayomsuksa 5 students Sriwichaiwtthaya School)
เลขหมู่ LB1028.5 ส94
ระดับ ปริญญาโท
โสภิดา ชีพรับสุขสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
90.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบวิชาภาษาอังกฤษ หลัก เรื่อง EAT WELL AND STAY HEALTHY สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(A study of learning achievement of computer assisted instruction for fundamental english on)
เลขหมู่ LB1028.5 ป45
ระดับ ปริญญาโท
ปรัศนี จิรวงศ์รุ่งเรืองสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2545

91.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านค่าของเวอร์เนียร์ โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

เลขหมู่ LB1028.5 อ38
ระดับ ปริญญาโท
อนุรักษ์ ไทยสนธิสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
92.การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม ที่เรียนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์
(A study of English vocabulary achievement and retention of prathomsuksa two students at Nakprasith school in Nakhon Pathom by using computer assisted language learning)
เลขหมู่ LB1028.5 อ75
ระดับ ปริญญาโท
อุษณี สถิรรัตน์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2547
93.การศึกษาพัฒนาการและการสังเคราะห์งานวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2542
(A study of development and synthesis of research on computer-assisted instruction in English learning in Thailand during 1985-1999)
เลขหมู่ LB1028.5 ก54
ระดับ ปริญญาโท
กษมา นิลแดงสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2544
94.การศึกษารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่แตกต่างกันเรื่องสัญญาณไฟจราจร สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
(A study of different computer assisted instruction style on traffic signals lesson for third year kindergaten at Josephupatham school)
เลขหมู่ LB1028.5 ด75
ระดับ ปริญญาโท
ดุษดี แจ่มทิมสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
95.การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อง ฆราวาสธรรม 4 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
(The construction of computer-assisted instruction on the buddhism principle of four gharavasa-dhamma for tenth graders)
เลขหมู่ LB1028.5 ช63
ระดับ ปริญญาโท
ชาตรี ต่างสมปองสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2547
96.การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบรายวิชาเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ด้วยโปรแกรม Flash MX (V.6)

เลขหมู่ QA276.6 ร32
ระดับ ปริญญาโท
รบชัย สาไพรวัลย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
-
97.การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม ด้วยโปรแกรม Authorware

เลขหมู่ QA273.6 ก64
ระดับ ปริญญาโท
กัลยา จงไพรัตน์สาขาวิชาสถิติ
-
98.การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(The construction of computer assisted instruction on history of samut songkhram province for seventh grade students)
เลขหมู่ LB1028.5 น36
ระดับ ปริญญาโท
นที ศรีมะกล่ำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546
99.การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการชั่งการตวงสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
(Teaching mathematics in weight and measure lessons by using computer assisted instruction for dyscalculia students)
เลขหมู่ LC4704.82 ม36
ระดับ ปริญญาโท
มนิสากานต์ ฉ่ำชื่นสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2551
100.การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสนุทรียศาสตร์
(Computer assisted instruction design : aesthetic.)
เลขหมู่ มศ.2/01 2547-006
ระดับ ปริญญาโท
ภักดี ปรีดาศักดิ์สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
2547

101.การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
(Computer assisted instruction design of composition for secondary education)
เลขหมู่ มศ.2/01 2550-009
ระดับ ปริญญาโท
สถาพร บางหลวงสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
2550
102.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอักษรขอมไทย
(The computer-assisted instruction of Khomthai script)
เลขหมู่ บค.2/03 2542-002
ระดับ ปริญญาโท
พระมหากิตติศักดิ์ ไมตรีจิตรสาขาวิชาจารึกภาษาไทย
2542
103.ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุในจังหวัดนครปฐมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบางพระ

เลขหมู่ LB1028.5 ส62
ระดับ ปริญญาโท
สาธิต ยันตรีสิงห์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2550
104.ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทำงานร่วมกันเรื่องการสื่อสารข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
(Effects of learning with cooperative computer assisted instruction on learning achievement and cooperative working on data communicati on lesson of mathayom suksa 2 students, Sriwichaiwithaya school)
เลขหมู่ LB1028.5 ว653
ระดับ ปริญญาโท
วาสนา โมกขพันธุ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
105.ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง Food and drink วิชา ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง
(Learning achievement by computer-assisted instruction lesson with cooperative learning on the topic of food and drink in English subject for matthayomsuksa 1 students at bandont amlueng school)
เลขหมู่ PL4177 ส83
ระดับ ปริญญาโท
นพมาศ ธรรมประสิทธิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
106.ผลของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับวิธีการเรียนแบบร่วมมือเรื่องจำนวนจริง วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
(The achievement of computer assisted instruction lesson with cooperative learning on the real number in mathematics subject of mathayomsuksa 4, Preedaramwittayakom school)
เลขหมู่ LB1028.5 ว652
ระดับ ปริญญาโท
วาสนา วงษ์สังข์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2552
107.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
(Effects of teaching mathematics by computer assisted instruction lesson under subject on "ratio and percentage" of Mathayomsuksa 2 students of PhothawatthanasaneeSschool)
เลขหมู่ LB1028.5 ว44
ระดับ ปริญญาโท
วรรณพร ทองสมนึกสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554
ขอบคุณที่มา  ::  มหาวิทยาลัยศิลปากร    
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com

 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

2 ความคิดเห็น: