Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

02 ตุลาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เพลงประกอบการเรียน CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เพลงประกอบการเรียน CMU
 
 
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
การใช้กิจกรรมเพลงที่มีเนื้อเรื่องเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์และทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับต้น = Using story-songs activity to promote vocabulary knowledge and listening-speaking skills of beginner level students / อัจฉรีย์ คงอมรสายชล / 2552
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=20992&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การใช้กิจกรรมเพลงเพื่อส่งเสริมการออกเสียง ความรู้ทางด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using song activities to promote English pronunciation, vocabulary and grammar knowledge of Prathom Suksa 5 students / สาริณี สุวรรณพันธุ์ / 2553
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=23914&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

การใช้กิจกรรมเพลงเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและความรู้ด้านคำศัพท์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 = Using song activities to promote English speaking ability and vocabulary knowledge of grade level 1 students / เกวรินทร์ สุขเกตุ / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16980&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การใช้บทเพลงประกอบการสอนของครูภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Using songs teaching by Thai teachers in Second Grade Level, Wiangpapao District, Chiang Rai Province / กฤษฎากร วิชัยสืบ / 2549
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=15131&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การใช้เพลงประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Use of songs to supplement mathematics learning on the topic of time for Prathom Suksa 1 Students / ลาวัลย์ ยิ่งมี / 2547
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=13167&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การใช้เพลงประกอบการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนนับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ = Ues of songs to supplement mathematics learning on counting numbers for prathom suksa 1 student with visual impairment, Sunthijintana School for the blind, Phare Province นภาพร ยอดเวียงไชย / นภาพร ยอดเวียงไชย / 2549
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16697&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การใช้เพลงประกอบการเรียนรู้เรขาคณิต สำหรับเด็กออทิสติกในช่วยชั้นที่ 1 = Using songs to supplement geometry learning for autistic children in first grade level / พัชราภรณ์ อุดมโสภกิจ / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16938&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
รใช้เพลงประกอบบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ผ่องพรรณ อินทร์ชัย / 2545
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=9171&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การใช้เพลงเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงคำที่ใช้พยัฐชนะ ร ล ว ควบกล้ำ ของนักเรียนชาวเขาขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ดวงเดือน จิตอารีย์ / 2546
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=10136&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การใช้เสียงเพลงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย = Using musical sounds to enhance emotional quotients of perschool children ;Using musical sounds to enhance emotional quotients of perschool children / อารยา ผลธัญญา / 2550
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=16898&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคำโดยใช้และไม่ใช้เพลงและภาพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Comparison of word pronunciation ability learning with and without songs and pictures in Students with mental retardation / กัญญารัตน์ ตุงตามชาติ / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=21867&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เพลงไทยลูกทุ่ง = Development of Thai language skills of Prathom Suksa 1 Karen students by using Thai Country Songs / พรวีนัส รุ่งสว่าง / 2547
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=12499&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องฟ้อนเล็บโดยใช้เพลงล้านนาประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Development of learning plans on the topic of Fon Leb using modern Lanna songs for prathom sulsa 5 students / อิสรีย์ เธียรพัฒนเดช / 2553
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=23392&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การศึกษาพระปรีชาญาณทางภาษาไทยด้านสุนทรียภาพในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากบทเพลงพระราชนิพนธ์ = A Study of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's intellectual brilliamce in Thai aesthetics in her lyric songs / ลักษณาพร ปัญญาวงค์ / 2552
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=23282&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
การสร้างสำนึกความเป็นชาติผ่านเพลงปฏิวัติลาวตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน = The Construction of national conciousness through Lao revolutionary songs since the end of world war II to present / กิตยุตม์ กิตติธรสกุล / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=19151&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้บทเพลง / ผ่องศรี สุริยะป้อ / 2545
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=9538&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=
พฤติกรรมการฟังเพลงสมัยนิยมเกาหลีและความชื่นชมสินค้าเกาหลีของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Korean popular song listening behavior and preferences of Korean products among teenagers in Chiang Mai province / พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=26628&word=เพลง&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=

ขอบคุณที่มา  ::  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
https://www.facebook.com/prapasara.blog

 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น