Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

02 ตุลาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เพลงประกอบการเรียน SU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เพลงประกอบการเรียน SU
 
 
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 


ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  ชื่อเรื่อง  และตามด้วย  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext   ได้เลยค่ะ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.การจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงประกอบเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านคำที่มีสระประสมของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
(The using of whole word reading teaching method as paired with songs to improve ability in reading diphthong in the learning disability student)
เลขหมู่ LC4704.87 ห36
ระดับ ปริญญาโท
หนึ่งฤทัย รอดพ้นสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
2552
2.การดำรงอยู่ของเพลงพื้นบ้านและคุณลักษณะต่อการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา เพลงอีแซว ชุมชนบ้านลาดป่อม ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(The survival of folk songs and characteristics of community empowerment : a case study Plang E-saew, of Banladpom community, Wangnamsub sub district, Siprajan district, Suphanburi province)
เลขหมู่ ML3758.ท9 จ64
ระดับ ปริญญาโท
จีระพันธ์ อ่อนเถื่อนสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2549
3.การเปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่จัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาและเพลง กับการจัดประสบการณ์ตามคู่มือครู
(A comparison of mathematics readiness of early childhood taught by educational games and songs and teacher’s manual)
เลขหมู่ LB1186 ส73
ระดับ ปริญญาโท
สุธีรา ท้าวเวชสุวรรณสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2548
4.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบูรณะที่สอนโดยใช้เพลงกับการสอนแบบปกติ
(A COMP ARATIVE STUDY OF LISTENING AND SPEAKING ACHIEVEMENT OF MATTAYOMSUKSA FOUR STUDENTS OF RACHINEEBURANA SCHOOL LEARNING BY USING SON)
เลขหมู่ LB1631 ท52
ระดับ ปริญญาโท
ทองคำ พานจันทร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2545
5.การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เพลงประกอบการสอน
(The development of reading comprehension ability of the first grade students by using songs)
เลขหมู่ LB1050.45 บ72
ระดับ ปริญญาโท
เบญจรัตน์ ปิ่นเวหาสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2549
6.การพัฒนาความสามารถในการแสดงท่าทางประกอบเพลงด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(The development of performance ability in musical show taught by group dynamics approach for second grade students)
เลขหมู่ LB1084 ช36
ระดับ ปริญญาโท
ชนิดา ศรีสำราญสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2549
7.การพัฒนาชุดการสอนเพลงเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี

เลขหมู่ LB1631 ท63
ระดับ ปริญญาโท
ทิพย์วัลย์ พันธุ์เจริญสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2548
8.การพัฒนาชุดการสอนเพลงและการศึกษาทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
(The development of a song instructional package and the study of the students' attitudes towards learning English of prathom four students at joseph upatham school, Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LB1580.ท9ว46
ระดับ ปริญญาโท
วริยา อินพาเพียรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
2546
9.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่อง เพลงบอก เพลงพื้นบ้านภาคใต้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(The development of school based curriculum on Pleng Bork the southern folk song for the fifth grade students)
เลขหมู่ ML345.ท9 จ37
ระดับ ปริญญาโท
จตุพร จันทร์เรืองสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2549


ขอบคุณที่มา  ::  มหาวิทยาลัยศิลปากร    
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com


 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น