Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

22 พฤษภาคม 2557

ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

 
นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
     


มิติเรื่องฐานทรัพยากรกับเศรษฐกิจพอเพียง [จุลสาร] 
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม

                                


ผลของการใช้สารชักจูงในการยอมรับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง 
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
ที่มา    ::  เรียบเรียงโดย  http://prapasara.blogspot.com
https://www.facebook.com/prapasara.blog
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น