Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

19 กุมภาพันธ์ 2554

ประเทศลิกเตนสไตน์

              ประเทศลิกเตนสไตน์


ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) หรือชื่อทางการคือ ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein) (เยอรมัน: Fürstentum Liechtenstein) เป็นประเทศที่อยู่ในวงล้อมของประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (Doubly Landlocked Country) มีพื้นที่ขนาดเล็ก อยู่ทางตะวันตกของทวีปยุโรป มีพรมแดนด้านตะวันตกติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และด้านตะวันออกติดกับออสเตรีย ภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูง เป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว และยังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นประเทศที่เก็บภาษีต่ำมากประเทศหนึ่งด้วย
การแบ่งเขตการปกครอง
ลิกเตนสไตน์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 เทศบาล (municipalities - Gemeinden) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเมืองเพียงเมืองเดียว โดย 5 เทศบาลอยู่ในเขตเลือกตั้งทางตอนล่าง (lower country) ส่วนที่เหลืออยู่ในเขตเลือกตั้งทางตอนบน (upper country)


 • บัลเซอส์ (Balzers) - ทางใต้ของประเทศ รวมทั้งเมืองเมลส์ (Mäls)
 • เอสเชิน (Eschen) - ทางเหนือของประเทศ รวมทั้งเมืองเนนเดิลน์ (Nendeln)
 • กัมพริน (Gamprin) - ริมแม่น้ำไรน์ ทางตะวันตกของเอสเชิน รวมเมืองเบนแดร์น (Bendern)
 • เมาเริน (Mauren) - ทางเหนือ ใกล้กับเอสเชิน รวมเมืองชานวัลด์ (Schaanwald)
 • พลังเคิน (Planken) - เทศบาลที่เล็กที่สุด ทางภาคกลางตอนบน
 • รุกเกิลล์ (Ruggell) - ริมแม่น้ำไรน์ ตั้งอยู่ทางเหนือสุด
 • ชาน (Schaan) - มีประชากรมากที่สุด อยู่ทางเหนือของวาดุซ
 • เชลเลนแบร์ก (Schellenberg) - ตั้งอยู่ทางเหนือ
 • ทรีเซิน (Triesen) - ริมแม่น้ำไรน์ ทางใต้ของวาดุซ
 • ทรีเซนแบร์ก (Triesenberg) - อยู่ระหว่างวาดุซและทรีเซิน รวมทั้งเมืองชเตก (Steg) และมัลบุน (Malbun)
 • วาดุซ (Vaduz) - อยู่ตามแนวฝั่งแม่น้ำไรน์ ทางภาคกลางของประเทศ

ภูมิศาสตร์
'ที่ตั้ง: ' ตอนกลางของยุโรป ประเทศ ออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่ พิกัดทางภูมิศาสตร์: 47 16 องศาเหนือ 9 32 องศาตะวันออก อ้างอิงแผนที่: ทวีปยุโรป พื้นที่: ทั้งหมด: 160 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน: 160 ตารางกิโลเมตร พื้น น้ำ: 0 ตารางกิโลเมตร เปรียบเทียบขนาดของพื้นที่: ถึง 0.9 เท่าของขนาดวอชิงตันดีซี นอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย: ทั้ง หมด: > 76 กิโลเมตร ประเทศที่มีขอบเขตติดกัน: ออสเตรีย 34.9 กิโลเมตร,กิโลเมตร เขตชายฝั่ง: 0 กิโลเมตร อาณาเขตน่านน้ำ: ไม่มี (ไม่มีทางออกสู่ทะเล) ภูมิอากาศ: ทวีปยุโรป หนาว มีหิมะในฤดูหนาวด้วยเมฆฝน บ่อย ๆ หรือ อบอุ่นเย็นปานกลาง มีเมฆมาก ร้อนชื้น ภูมิประเทศ: ส่วนใหญ่เป็นภูเขา (เทือกเขา แอลป์) แม่น้ำในหุบเขาด้วยสามตะวันตกด้วย จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของประเทศ: จุด ต่ำสุด: ruggeller riet 430 เมตร จุดสูงสุด: vorder -grauspitz 2,599 เมตร ทรัพยากรธรรมชาติ: เกี่ยวกับใฟฟ้าพลังศักยภาพ พื้นที่ เพาะปลูก การใช้ที่ดิน: พื้นที่เพาะปลูก: 25% พืชยืนต้น: 0% อื่น ๆ: 75% (2548) พื้นที่ทำชลประทาน: ไม่ระบุ ภัยธรรมชาติ: ไม่ระบุ ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน: ไม่ระบุ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม: มี ส่วนใน: มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง อากาศ-ไนโตรเจนออกไซด์ มลพิษทางอากาศ-อินทรีย์ มลพิษ มลพิษทางอากาศ-กำมะถัน 85 มลพิษทางอากาศ- 94 กำมะถัน มลพิษทาง อากาศ-สารประกอบอินทรีย์ระเหย ความหลากหลายทาง ชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพิธีสารเกียวโต ทำให้เป็นทะเลทราย สายพันธุ์ ขยะอันตราย การป้องกันชั้น โอโซน ป่าชายเลน ลงนาม แต่ไม่อนุมัติ: กฎของทะเล หมายเหตุทางภูมิศาสตร์: ไป พร้อมกับอุซเบกิสถาน หนึ่ง ในสองซ้ำไม่มีทางออกสู่ทะเลประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความหลากหลายของรูปแบบ microclimatic ตั้ง อยู่บนที่สูง

 

 เศรษฐกิจ

 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 40 ของ GDP) อิเล็คโทรนิคส์ การผลิตโลหะ สิ่งทอ เซรามิคเวชภัณฑ์ อาหาร precision instruments การท่องเที่ยว
การเงินการธนาคาร (ร้อยละ 30 ของ GDP) การบริการรวมทั้งการท่องเที่ยว (ร้อยละ 25 ของ GDP)
การผลิตภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 5 ของ GDP) ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด มันฝรั่ง ปศุสัตว์ ผลผลิตนม เนย
แรงงาน 22,187 คน ในจำนวนนี้ 13,576 คนเป็นชาวต่างชาติ 7,781 คนเดินทางไป-กลับ ออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ทุกวัน
ประเภทแรงงาน ทำงานในภาคอุตสาหกรรม การค้า และการก่อสร้าง 45%
สินค้าส่งออก เครื่องจักรขนาดเล็กและเครื่องจักรที่สั่งทำพิเศษ เครื่องมือเครื่องใช้ด้านทันตกรรม สแตมป์ เครื่องใช้โลหะ เครื่องปั้นดินเผา
ประเทศคู่ค้า สหภาพยุโรป และประเทศสมาชิก EFTA 60.57% (สวิตเซอร์แลนด์ 15.7%) (2538)
สินค้านำเข้า เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ สิ่งทอ อาหาร รถยนต์
ประเทศคู่ค้า สหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ภาษี มีการเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำ สำหรับบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่จะมีช่วงปลอดภาษี ขึ้นกับประเภทธุรกิจ ภาษีสำหรับ estate tax เก็บในอัตรา 0.2 - 0.9 %ภาษีเงินได้อัตรา 4-18 % สำหรับบริษัทถือหุ้น (holding company) ที่มีถิ่นที่อยู่ในลิกเตนสไตน์ได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษี ลิกเตนสไตน์จึงเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนนอกประเทศ (off-shore investment) ที่สำคัญของยุโรป
การทำไวน์เป็นสิ่งที่ชาวลิกเตนสไตน์ภาคภูมิใจ แม้จะมีพื้นที่เพาะปลูกน้อย (เพียง 54 เอเคอร์) แต่พื้นที่เพาะปลูกอุดมสมบูรณ์ และภูมิอากาศที่มีแสงแดดปีละ 1,500 ชั่วโมง กอรปกับมีโรงงานผลิตไวน์ที่ทันสมัยทำให้ไวน์ของลิกเตนสไตน์มีคุณภาพใกล้เคียงกับไวน์สวิส ปัจจุบันไวน์ของลิกเตนสไตน์ที่ผลิตได้จะจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก ยี่ห้อที่ขึ้นชื่อ คือ Sussdruck สีอิฐแดง และ Beerli สีแดงเข้ม การโฆษณาเน้นให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูก การเก็บ และการกลั่น โดยสามารถหาดื่มได้ตามร้านอาหารทั่วไป
นโยบายด้านเศรษฐกิจ มีความร่วมมือใกล้ชิดกับสวิตเซอร์แลนด์ และเข้าร่วมกลุ่ม EFTA ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 มีส่วนร่วมในความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสวิตเซอร์-แลนด์ กับยุโรป และเป็นภาคีความตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1995 หลังปี ค.ศ. 1945 ได้เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมเป็นการท่องเที่ยว ภาคบริการทางการเงิน และอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก คือ อุตสาหกรรมผลิตเครี่องจักรกล สิ่งทอ เซรามิค ผลิตภัณฑ์ เคมีและยา อิเล็คโทรนิคส์ อาหารกระป๋อง
ข้อพิพาทระหว่างประเทศ ลิกเตนสไตน์อ้างสิทธิในดินแดนของสาธารณรัฐเช็ก 620 ตารางไมล์ ซึ่งเช็กริบมาจากราชวงศ์ลิกเตนสไตน์ในปี ค.ศ. 1918 แต่ฝ่ายเช็กไม่ยอมรับการอ้างสิทธิดังกล่าว โดยถือว่าการเรียกร้องสิทธิเหนือดินแดนใดๆ จะต้องไม่ย้อนหลังเกินกว่าเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1948 เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมีอำนาจ

 ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein) 

ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) หรือชื่อทางการคือ ราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein)


ประมุขประเทศ His Serene Highness Reigning Prince Hans Adam II (ขึ้นครองราชย์วันที่ 13 พฤศจิกายน 2532) และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2547 ได้โปรดเกล้าให้ Hereditary Prince Alois ปฏิบัติพระราชภารกิจทุกเรื่องแทนพระองค์


ที่ตั้ง ใจกลางของทวีปยุโรป ระหว่างออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ พื้นที่ 160 ตารางกิโลเมตร พรมแดน รวม 78 กิโลเมตรติดออสเตรีย 37 กิโลเมตร ติดสวิสเซอร์แลนด์ 41 กิโลเมตร (ไม่มีทางออกทะเล) ภูมิอากาศ ภาคพื้นยุโรป อากาศเย็น ฤดูหนาวมีเมฆหมอกทึบ ฝนและหิมะ ฤดูร้อนเย็นหรืออบอุ่น ชื้น มีเมฆหมอกปกคลุม  สภาพภูมิศาสตร์ แบ่งเป็น 2 เขต คือ Lowland (Schellenberg) ใกล้แม่น้ำ Rhine และ Upland (Vaduz) ในบริเวณเทือกเขาแอลป์ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานน้ำ
เมืองหลวง วาดุซ (Vaduz)
ประชากร 34,000 คน (ปี 2546) โดยร้อยละ 34 เป็นชาวต่างชาติ (สวิส ออสเตรียน และเยอรมัน)
เชื้อชาติ อลิมานนิค-ลาติน (Alemannic-Latin) ร้อยละ 87.5และอีกร้อยละ 12.5 เป็นชาวอิตาเลี่ยน เติร์ก และอื่นๆ

ศาสนา โรมันคาธอลิคร้อยละ 80 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก ร้อยละ 7 นับถือนิกายโปรเตสแตนท์
ภาษา เยอรมัน (ภาษาราชการ)
วันชาติ 15 สิงหาคม
เงินตรา สวิสฟรังค์ อัตราแลกเปลี่ยน 1.75 สวิสฟรังค์ = 1 ดอลลาร์สหรัฐ(พฤษภาคม 2544)

GDP 2.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4.3 พันล้านสวิสฟรังก์ (ปี 2546)
GDP per capita 23,000 ดอลลาร์สหรัฐ (2541), 126,000 สวิสฟรังก์ (ปี 2546) เป็นหนึ่งในประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงที่สุดในโลก
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 0.6 (ปี 2547)
อัตราคนว่างงาน ร้อยละ 2.2 (ปี 2547)
ความสัมพันธ์ทางการทูต ลิกเตนสไตน์มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับ 39 ประเทศ

การเมืองการปกครอง
ระบบการปกครอง ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เขตปกครอง แบ่งเป็น 11 เขต (Commune) คือ Balzers, Eschen, Gamprin, Mauren, Planken, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg, Vaduz
รัฐสภา มีสภาเดียว คือ Diet (Landtag) เลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2541 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมี 25 นาย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทุก 4 ปี พรรคการเมือง มี 3 พรรค คือ Patriotic Union (VU) มี 13 เสียง พรรค the Progressive Citizens’ (ปี 1997) Party (FBP) มี 10 เสียง และพรรค the Free List (FL) มี 2 เสียง

นโยบายต่างประเทศ
- ก่อนรัชสมัยเจ้าชายฮันส์ อาดัม ที่สอง ลิกเตนสไตน์มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศน้อยมาก โดยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับเพียง 3 ประเทศ (สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และนครวาติกัน) เท่านั้น หลังจากที่เจ้าชายฮันส์ อาดัม ที่สอง ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อปี 2532 เศรษฐกิจการค้า
ลิกเตนสไตน์ก็ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศมากขึ้น โดยปัจจุบันได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับ 66 ประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ดี ลิกเตนสไตน์แต่งตั้งเอกอัครราชทูตไปประจำเพียงประเทศเดียวคือ สวิตเซอร์แลนด์ ส่วนออสเตรียกับนครวาติกันมีเพียงเอกอัครราชทูตที่ไม่มีถิ่นที่อยู่เป็นผู้ แทนทางการทูต
- ลิกเตนสไตน์เป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง ที่สำคัญ ได้แก่ Council of Europe (เข้าร่วมเมื่อปี ค.ศ. 1978), United Nations (ค.ศ. 1990), European Free Trade Association (ค.ศ. 1991), European Economic Area (ค.ศ. 1995) และ World Trade Organization (ค.ศ. 1995)
- ลิกเตนสไตน์ดำเนินนโยบายเป็นกลาง โดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะพิเศษที่ใกล้ชิดมากกับสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ มีความตกลงทางศุลกากรกับสวิตเซอร์แลนด์ (ค.ศ.1924) ให้ศุลกากรสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้จัดเก็บภาษีศุลกากรให้ และความตกลงให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ในต่างประเทศ (ค.ศ. 1919) นอกจากนั้น ยังมีสนธิสัญญากับสวิตเซอร์แลนด์ด้านบริการ ไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์ สำหรับประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดรองลงไป คือ ออสเตรีย ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในด้านประวัติศาสตร์และเชื้อชาติ
- ข้อพิพาทระหว่างประเทศ ลิกเตนสไตน์อ้างสิทธิในดินแดนของสาธารณรัฐเช็ก 620 ตารางไมล์ ซึ่งสาธารณรัฐเช็กริบมาจากราชวงศ์ลิกเตนสไตน์ในปี ค.ศ. 1918 แต่ฝ่ายเช็กไม่ยอมรับการอ้างสิทธิดังกล่าว โดยถือว่าการเรียกร้องสิทธิเหนือดินแดนใดๆ จะต้องไม่ย้อนหลังเกินกว่าเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1948 เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมีอำนาจ


เศรษฐกิจการค้าการผลิตภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 40 ของ GDP) อิเล็คโทรนิคส์ การผลิตโลหะ สิ่งทอ เซรามิคเวชภัณฑ์ อาหาร precision instruments การท่องเที่ยวการเงินการธนาคาร (ร้อยละ 30 ของ GDP) การบริการรวมทั้งการท่องเที่ยว (ร้อยละ 25 ของ GDP)
การผลิตภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 5 ของ GDP) ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด มันฝรั่ง ปศุสัตว์ ผลผลิตนม เนย
แรงงาน 22,187 คน ในจำนวนนี้ 13,576 คนเป็นชาวต่างชาติ 7,781 คนเดินทางไป-กลับ ออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ทุกวัน
ประเภทแรงงาน ทำงานในภาคอุตสาหกรรม การค้า และการก่อสร้าง 45%
สินค้าส่งออก เครื่องจักรขนาดเล็กและเครื่องจักรที่สั่งทำพิเศษ เครื่องมือเครื่องใช้ด้านทันตกรรม สแตมป์ เครื่องใช้โลหะ เครื่องปั้นดินเผา
ประเทศคู่ค้า สหภาพยุโรป และประเทศสมาชิก EFTA 60.57% (สวิตเซอร์แลนด์ 15.7%) (2538)
สินค้านำเข้า เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์โลหะ สิ่งทอ อาหาร รถยนต์ ประเทศคู่ค้า สหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ภาษี มีการเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำ สำหรับบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่จะมีช่วงปลอดภาษี ขึ้นกับประเภทธุรกิจ ภาษีสำหรับ estate tax เก็บในอัตรา 0.2 – 0.9 %ภาษีเงินได้อัตรา 4-18 % สำหรับบริษัทถือหุ้น (holding company) ที่มีถิ่นที่อยู่ในลิกเตนสไตน์ได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษี

นโยบายด้านเศรษฐกิจ มีความร่วมมือใกล้ชิดกับสวิตเซอร์แลนด์ และเข้าร่วมกลุ่ม EFTA ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 มีส่วนร่วมในความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสวิตเซอร์-แลนด์ กับยุโรป และเป็นภาคีความตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1995 หลังปี ค.ศ. 1945 ได้เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมเป็นการท่องเที่ยว ภาคบริการทางการเงิน และอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก คือ อุตสาหกรรมผลิตเครี่องจักรกล สิ่งทอ เซรามิค ผลิตภัณฑ์ เคมีและยา อิเล็คโทรนิคส์ อาหารกระป๋อง
ข้อพิพาทระหว่างประเทศลิกเตนสไตน์ อ้างสิทธิในดินแดนของสาธารณรัฐเช็ก 620 ตารางไมล์ ซึ่งเช็กริบมาจากราชวงศ์ลิกเตนสไตน์ในปี ค.ศ. 1918 แต่ฝ่ายเช็กไม่ยอมรับการอ้างสิทธิดังกล่าว โดยถือว่าการเรียกร้องสิทธิเหนือดินแดนใดๆ จะต้องไม่ย้อนหลังเกินกว่าเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1948 เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมีอำนาจ
 สินค้าส่งออกที่มีอัตราการขยายตัวสูง
เพชรไม่ใช้ในทางอุตสาหกรรมที่แต่งแล้วหรืออื่น ๆ และเครื่องยกทรง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ Vaduz Castle


ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับราชรัฐลิกเตนสไตน์ 

การเยือน สมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนลิกเตนสไตน์ในฐานะแขกส่วนพระองค์ของเจ้าชาย Hans-Adam II ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
ในบรรดาประเทศสมาชิกกลุ่ม EFTA ลิกเตนสไตน์เป็นประเทศที่มีปริมาณการค้ากับไทยน้อยที่สุด ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2541 ปริมาณการค้าระหว่างไทย-ลิคเตนสไตน์มีเพียง 82.8 ล้านบาท แต่ช่วงเดียวกันของปี 2542 มีมูลค่า 105.0 ล้านบาท โดยไทยส่งออกเป็นมูลค่า 104.9 ล้านบาท ส่วนการนำเข้ามีเพียง 0.1 ล้านบาท
สินค้าส่งออกของไทย
อัญมณี และเครื่องเพชรพลอย สิ่งทอ เครื่องยกทรงและรัดทรงและชิ้นส่วน ผ้าถัก เครื่องใช้สำหรับเดินทาง รองเท้าและชิ้นส่วน ดอกไม้ประดิษฐ์ ผัก ผลไม้ เครื่องโทรศัพท์และชิ้นส่วน ใบยาสูบ


    

ประเทศไทยและลิกเตนสไตน์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2540 (เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อ His Serene Highness Prince Hans Adam II) ปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เป็นผู้ดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ลิกเตนสไตน์ ส่วนลิกเตนสไตน์มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตสวิสดูแลความสัมพันธ์
สินค้านำเข้าของไทย
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องใช้สำหรับห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด เครื่องจักรไฟฟ้าและชิ้นส่วน เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า รองเท้า สิ่งทอ หนังดิบ เครื่องเพชรพลอยรวมทั้งเครื่องเงินและเครื่องทอง เครื่องแก้ว กระดาษ กระดาษแข็งและผลิตผลจากกระดาษ
การตรวจลงตรา ไทยและลิกเตนสไตน์มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ โดยสามารถพำนักได้เป็นระยะเวลา  90 วัน

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น