Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

10 พฤษภาคม 2560

บทคัดย่อ จากวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ จากวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นVol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552กระบวนการกลุ่มเพื่อาพัฒนาความสามารถในการเผชิญ และ ฝ่าฟันอุปสรรค (AQ) ของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่นAbstract  PDF
วัฒนา ปัดถาวะโร 
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557กระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนผ่านการชำระตำนานมูลศาสนา ฉบับวัดบ้านเอื้อม จังหวัดลำปางAbstract  PDF
พระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์ ญาณสวโร) 
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555กระบวนการเรียนรู้เพื่อฝ่าวิกฤติความท้าทายในอนาคตAbstract  PDF
วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ 
Vol 39, No 2 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559กระบวนทัศน์การบริหารจัดการคนเก่งของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21Abstract  PDF
ดาวรุวรรณ ถวิลการ 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง การคูณ ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดAbstract  PDF
จตุพร นาสินสร้อย, นฤมล ช่างศรี, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552การคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle)Abstract  PDF
สำราญ ดวงตาน้อย 
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21Abstract  PDF
พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ด้วยพระบารมี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4Abstract  PDF
เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การจัดกระบวนการเรียนรู โดยการชี้นําตนเอง (SDL) ในการสอนรายวิชาเศรษฐศาสตรในโรงเรียนAbstract  PDF
มณฑา ชุมสุคนธ์ 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การจัดการความรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายAbstract  PDF
พระอธิการธีรพงษ์ ตาดี 
Vol 35, No 1 (2012): มกราคม - มีนาคม 2555การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ: โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงAbstract  PDF
ดร.สุกัญญา แช่มช้อย 
Vol 31, No 3 (2008): กรกฎาคม - กันยายน 2551การจัดการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ Success-oriented Learning ManagementAbstract  PDF
เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล 
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ โครงงานAbstract  PDF
ปิลันธนา ศุภดล 
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรก เรื่อง “ลดมลภาวะและสิ่งแวดล้อม เทิดไท้องค์ราชันย์” ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์)Abstract  PDF
ผศ.กุลจิรา รักษนคร 
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การจัดระดับคุณภาพโรงเรียนโดยใช้คะแนนมูลค่าเพิ่มด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย School Quality Grading By Using Value-Added Score of Learning Achievement of High School Students.Abstract  PDF
จตุภูมิ เขตจัตุรัส 
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การดำาเนินชีวิตของศตวรรษิกชนAbstract  PDF
ชาติชาย พิมพ์ศร 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์Abstract  PDF
ศานิตย์ ศรีคุณ, ทัศนีย์ บุญเติม 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การตั้งคำถามช่วยเหลือทางการเรียนเพื่อส่งเสริมการให้เหตุผลทางพีชคณิตในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดAbstract  PDF
สันติ บรรเลง, สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดง เกมส์”Abstract  PDF
จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การบรรยายในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพAbstract  PDF
Wang Jian Hua, Li Sen, Narueporn Wuttiphan 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การบริหารความขัดแยง : กรณีศึกษา โรงเรียนมุงมั่นพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4Abstract  PDF
กฤษกร ภาดี 
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การบริหารความเสี่ยงงานการเงินในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5Abstract  PDF
ปุณยวีร์ วุฒิเจริญสิทธิ์, วัลลภา อารีรัตน์ 
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การบริหารงานธุรการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3Abstract  PDF
ณัฐวุฒิ ณัฏฐานภามาศ 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การบริหารจัดการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นในทศวรรษหน้าAbstract  PDF
สุนิสา อ่อนตา, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข 
Vol 39, No 2 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25Abstract  PDF
วิเชียร รู้ยืนยง, สุบัน มุขธระโกษา, สังวาลย์ เพียยุระ Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การบริหารวิชาการที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2Abstract  PDF
อวัฒฆ์ชฎา ศรีจันทร์, วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ 
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การบริหารวิชาการที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3Abstract  PDF
สมบัติ ราชคม 
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3Abstract  PDF
พรนัชชา ราชคม 
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคเหนือตอนบนAbstract  PDF
จิรัชญา ผาลา, วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ 
Vol 39, No 2 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559การปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงของประชาคมอาเซียน : ต้องปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนAbstract  PDF
ตวง อันทะไชย 
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559การประเมินความต้องการจำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ ของครูผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นAbstract  PDF
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง 
Vol 31, No 3 (2008): กรกฎาคม - กันยายน 2551การประเมินความต้องการจำเป็นในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรAbstract  PDF
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การประเมินความต้องการที่จำาเป็น (Needs Assessment) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวารสารศึกษาศาสตร์ Need Assessment for Curriculum and Instruction DevelopmentAbstract  PDF
อัญชลี สารรัตนะ 
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การประเมินความสามารถทางปัญญาตามทฤษฎีพหุปัญญา นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract  PDF
วิไล พิพัฒน์มงคลพร 
Vol 31, No 3 (2008): กรกฎาคม - กันยายน 2551การประเมินประสิทธิผลการหลอมรวมสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นมหาวิทยาลัยนครพนมAbstract  PDF
ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ 
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและ วิธีการแบบเปิดAbstract  PDF
จิตรลดา ใจกล้า, นฤมล ช่างศรี, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาโดยประยุกตหลักการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการแกปญหาทีโอทีอาร เพื่อเสริมสรางความสามารถในการจัดการตนเองของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพAbstract  PDF
เกศินี ครุณาสวัสดิ์ 
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษาผ่านการใช้สื่อมัลติมีเดีย ตามแนวคิดทฤษฎีพุทธิปัญญาของเมเยอร์ของนักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยAbstract  PDF
สุนทร เทียนงาม 
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนAbstract  PDF
ฐิติมน ฉัตรจรัลรัตน์ 
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5E S ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract  PDF
สุดารัตน์ ศรีรุ่งเรือง 
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โดยใช้รูปแบบการสอน 4MAT รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมAbstract  PDF
เพชรรัตน์ คำสมจิตร, อังคณา ตุงคะสมิต 
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบทำานาย สังเกต อธิบายAbstract  PDF
ลำาพูน สิงห์ขา 
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5Abstract  PDF
รจเรข เหลาลาภะ 
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ภูมิเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นAbstract  PDF
ประยูร จุลม่วง 
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง รูปเลขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Abstract  PDF
นิติญา อันแสน 
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหา เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์Abstract  PDF
ราตรี โพธิ์เลิง 
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาโพลยาAbstract  PDF
ทิวาพร สกุลฮูฮา 
Vol 35, No 1 (2012): มกราคม - มีนาคม 2555การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วย ในการเรียนรู้ เรื่อง ฟังก์ชันกำาลังสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Abstract  PDF
สุภา พิลาหา 
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Abstract  PDF
วาสนา ดอนศิลา 
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ van Hiele และใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract  PDF
ชุลิตา ชูสกุล, หล้า ภวภูตานนท์ ธันวาคม 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์และเทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงเรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4Abstract  PDF
ประสพโชค ภิรมย์จิตร, ชาญณรงค์ เฮียงราช 
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ van Hiele และใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract  PDF
วิภาพร งอยกุดจิก, หล้า ภวภูตานนท์ 
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5Abstract  PDF
ศิริเพ็ญ บุญเชิด, เกื้อจิตต์ ฉิมทิม, เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์ 
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD ที่เน้น การแก้ปัญหาแบบ SSCS เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Abstract  PDF
ปาริชาติ จันทะรัง, เกื้อจิตต์ ฉิมทิม, เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์ 
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract  PDF
รัชนี พันสีเลา 
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคคิวิสต์ เรื่อง เศษส่วนสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหินตั้ง จังหวัดขอนแก่นAbstract  PDF
รัชนีกร ดอกพอง 
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยใช้เทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract
ชลดา ห้องแซง, หล้า ภวภูตานนท์ 
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้เทคนิค ระดมสมองที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract  PDF
ชนัญณิชา เกษาพันธ์, หล้า ภวภูตานนท์ 
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้เทคนิค ระดมสมองที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Abstract  PDF
ศิริญญา ดวงคำจันทร์, หล้า ภวภูตานนท์ 
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้เทคนิคแผนผังทางปัญญาเรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Abstract  PDF
สลิตา เหลาสิทธิ์ 
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์และเทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract  PDF
ยุพิน ศรีธรณ์, ชาญณรงค์ เฮียงราช 
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และเทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5Abstract  PDF
วิจิตรา บังกิโล, ชาญณรงค์ เฮียงราช 
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และเทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูงและใช้โปรแกรมสำรวจเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตพลวัตเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของ...Abstract  PDF
ธงชัย พรมเลิศ, ชาญณรงค์ เฮียงราช 
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract  PDF
เนตรฤทัย ขันอาษา, วัลลภา อารีรัตน์, อรุณศรี อึ้งประเสริฐ 
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract  PDF
ชมพูนุท โนนทนวงษ์, วัลลภา อารีรัตน์, อรุณศรี อึ้งประเสริฐ 
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract  PDF
พิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา, วัลลภา อารีรัตน์, อรุณศรี อึ้งประเสริฐ 
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Abstract  PDF
นิตยา ศรีดารา 
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD ที่เน้นการแก้ปัญหาแบบ SSCS เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract  PDF
จุฑามาศ หงษ์คำ, เกื้อจิตต์ ฉิมทิม, เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์ 
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อสมการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Abstract  PDF
อัจฉริยา สีหามาตย์ 
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1Abstract  PDF
สุภิญญา วรศักดิ์ 
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอน แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract  PDF
สำเนียง กิจขุนทด 
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาของ PolyaAbstract  PDF
อัจฉราภรณ์ บุญจริง 
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือและเพลง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3Abstract  PDF
นวภัทร สมานพันธ์ 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องบทประยุกต ชั้นประถมศึกษาปที่ 5Abstract  PDF
สุนันทา แสงสุข 
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง พื้นที่ผิว และปริมาตร โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู เนนการแกปญหาแบบฮิวริสติกสสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3Abstract  PDF
นาคิน สัจจะเขตต 

Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5Abstract  PDF
สิริพรรณ สีดาบุญมา 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่องความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3Abstract  PDF
อรุณี โสภา 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่เนนทักษะการคิดวิเคราะหเรื่อง รูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5Abstract  PDF
จณาพิชญ อาสนาชัย 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตของ Underhill ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะหเรื่อง สมการ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6Abstract  PDF
ภาวัต โทพันธ์ 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตของ Underhill ที่เนนทักษะ การคิดวิเคราะหเรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3Abstract  PDF
ฐณิชา แสงทองอราม 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตของ Underhill ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่องเศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1Abstract  PDF
รดาวัลย นอยเสนา 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1Abstract  PDF
ปยนุช บัวพัฒน์ 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3Abstract  PDF
กรรณิกา ธาดา 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะหเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6Abstract  PDF
ภัทรา ชมศิริ 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) ที่เนนปญหาปลายเปดเรื่องรูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5Abstract  PDF
วรัญญา เปงทอง 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูคอนสตรัคติวิสต โดยใชเทคนิคระดมสมองที่สงเสริมทักษะ ความคิดสรางสรรค เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2Abstract  PDF
พัชรีภรณ สุยวงษ 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูคอนสตรัคติวิสต โดยใชเทคนิคระดมสมองที่สงเสริมทักษะความคิดสรางสรรค เรื่องเสนขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2Abstract  PDF
พิศมัย ใบลาศ 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูคอนสตรัคติวิสตโดยใชเทคนิคระดมสมองและโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เปนเครื่องมือชวยในการเรียนรูที่สงเสริมทักษะความคิดสรางสรรค เรื่องความสัมพันธและฟงกชัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4Abstract  PDF
อุทัยรัตน เอี่ยมศรี 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบการจัดการเรียนรูวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) โดยใชเทคนิคระดมสมองที่สงเสริมทักษะ ความคิดสรางสรรคเรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิต สองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1Abstract  PDF
วราภรณ บุญภา 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น (5Es) โดยใชเทคนิคการระดมสมองที่สงเสริมทักษะความคิดสรางสรรค เรื่องความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3Abstract  PDF
พวงทิพย แซพัว 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใช เทคนิค KWDL ที่ ใชเรื่องเลาเปนเครื่องมือประกอบการเรียนรูเรื่อง โจทยปญหาการบวก การลบ จํานวนนับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1Abstract  PDF
วารุณี ศรีมาตย์ 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ของ Underhill ที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห และใช โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เปนเครื่องมือประกอบการเรียนรูเรื่อง การแกสมการและอสมการโดยใชกราฟAbstract  PDF
พิระธร เถื่อนโทสาร 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรู ตามแนวคิด ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1Abstract  PDF
พรนภา ราชรองเมือง 
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง สมการและการแกสมการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6Abstract  PDF
อาจรีย ถนอมดํารงศักดิ์ 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยAbstract  PDF
ปุณณัฏฐณิชา สืบสายลา 
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์และเทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดขั้นสูง เรื่อง การวัด ความยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3Abstract  PDF
ปรายฝน โพธิ์เวียงคำ, ชาญณรงค์ เฮียงราช 
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านดอนศาลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2Abstract  PDF
ยาใจ เดชขันธ์ 
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การพัฒนาครูในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมAbstract  PDF
ชัชชัย โชมขุนทด, อาคม อึ่งพวง 
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ เรื่องการวาดภาพระบายสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์Abstract  PDF
นิตยา วงศ์ชู 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตรเรื่อง เงิน โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4Abstract  PDF
รุงนภา นรมาตย์ 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนาความพรอมดานการอานของเด็กปฐมวัย โดยใชการจัดกิจกรรมเกมคอมพิวเตอร์Abstract  PDF
ชวนพิศ เมืองจันทร์ 
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงบูรณาการและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทางAbstract  PDF
วันเฉลิม อุดมทวี 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ความเขาใจคําศัพท และทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรด็อค (MIA) และแผนที่ความคิดAbstract  PDF
จิรา ฟน โอเยน 
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาสังคมศึกษา ส31103 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานAbstract  PDF
พิทยาภรณ์ แก้วพิลากุล, ลัดดา ศิลาน้อย 
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการ แสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (Group Investigation)Abstract  PDF
นวภัทร ตระกูลพร, นิลมณี พิทักษ์ 
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ร่วมกับเทคนิค ผังมโนทัศน์ โดยใช้ประเด็นทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6Abstract  PDF
จิรายุ ตาหล้า 
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การพัฒนาความสามารถในการคิดและการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการคิดแบบหมวกหกใบAbstract  PDF
มารศรี เมืองโคตร 
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การพัฒนาความสามารถในการพูดผ่านการสื่อสารโดยใช้บทบาทสมมุติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Abstract  PDF
มานิตา ศรีสวัสดิ์ 
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โดยใช้การสอนอ่านแบบ Directed Reading – Thinking Activity (DR-TA)Abstract  PDF
ณัฐธิดา กลางประชา 
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องร่างกายมนุษย์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)Abstract  PDF
ฐาปนีย์ อัยวรรณ 
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานAbstract  PDF
ศิริวรรณ หล้าคอม 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ โดยใชยุทธศาสตรเมตาคอกนิชันสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4Abstract  PDF
วรรณภา ปานเนาว 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การพัฒนาความเข้าใจและการเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนใน โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนAbstract  PDF
ธัญญา กฤตานนท์ 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนาคุณลักษณะความเปนพลเมืองดีที่พึงประสงคของประชาคมอาเซียนดวยกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2Abstract  PDF
นําพงศ สุขสบาย 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ในรายวิชา 02101 ภาษาอังกฤษ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการAbstract  PDF
ดร. ยาใจ พงษบริบูรณ 
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษาโดยการใช้ภาวะผู้นำครู : กรณีโรงเรียนบ้านดงชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬAbstract  PDF
ศรีอุษา กมลธรรมรักษ์ 
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาเรียง: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)Abstract  PDF
ไพสุดา แก้วลือ, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข 
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554การพัฒนาคู่มือออกแบบการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติAbstract  PDF
ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร 
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การพัฒนาคูมือออกแบบการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติAbstract  PDF
ดร. กรองทิพย นาควิเชตร 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนาทรัพยากรเกมออนไลนดานวิทยาศาสตรสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาAbstract  PDF
กมลวรรณ มิตรกระจาง 
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเสริม สุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Abstract  PDF
สมเกียรติ ศรีรุ่งเรือง 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนาทักษะกระบวนการแกปญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูดวยโครงงาน โดยกระบวนการ Lesson Study เรื่องประเด็นปญหาสังคมกลุมประชาคมอาเซียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3Abstract  PDF
ฐิตารีย ศรีพรหม 
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย หน่วยการเรียนรู้เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รายวิชา ส15101 สังคมศึกษา 5Abstract  PDF
กฤตนัย ชุมวุฒิศักดิ์, ลัดดา ศิลาน้อย 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก โดยใชวิธี Predict - Observe - Explain (POE) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6Abstract  PDF
พิริยา พงษภักดิ์ 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การพัฒนาทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านAbstract  PDF
ศุภวรรณ นาคนิล Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารAbstract  PDF
วาสนา สิงห์ทองลา 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การพัฒนาทักษะการฟง และการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบ 4 MATAbstract  PDF
ปยะพงษ วงศขุมเงิน 
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนAbstract  PDF
กานตชนิต จันทรสวาง 
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง จำานวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โดยใช้โมเดลซิปปาAbstract  PDF
สุนทร สมบัติธีระ 
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (BRAIN-BASED LEARNING)Abstract  PDF
ชรินทร์ธรณ์ คัญทัพ 
Vol 32, No 3 (2009): กรกฎาคม - กันยายน 2552การพัฒนาทักษะการอ่านและกระบวนการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 4 ​โดยใช้บทความAbstract  PDF
ศิริวรรณ เสนาวงษ์ 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบผสมผสานAbstract  PDF
นงลักษณ์ อัสสาไพร 
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการ สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ส 21103 สังคมศึกษา 2Abstract  PDF
มงคล เรียงณรงค์, ลัดดา ศิลาน้อย 
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ แบบร่วมเรียนร่วมรู้ (LEARNING TOGETHER TECHNIQUE) รายวิชา ส16101 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม โรงเรียนวังยางวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ THE DEVOLOPMENT OF GRADEAbstract  PDF
อัธยา เมิดไธสง 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การพัฒนาทักษะทางสังคมสำาหรับนักเรียนออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วมระดับปฐมวัย โดยใช้เรื่องราวทางสังคมAbstract  PDF
กมลรัตน์ ศรีวิเศษ 
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็ก น้อยโดยใช้วิธีการสอนภาษาแบบองค์รวมAbstract  PDF
พรรณพร ศรีสังข์ 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีAbstract  PDF
ภัสสร พิมบุญ, สุมนชาติ เจริญครบุรี 
Vol 35, No 1 (2012): มกราคม - มีนาคม 2555การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ 2 ว30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการเรียนรู้แบบแผนผังมโนมติร่วมกับกระบวนการสอนสืบเสาะหา ความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นAbstract  PDF
ไชยรัตน์ สุริยคุปต์ 
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสนธิคําในภาษาลาวโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู แบบซิปปา(CIPPA Model) ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวAbstract  PDF
คําซาย จันทะหงษ์ 
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง PERSONAL IDENTIFICATION โดยใช้การจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract  PDF
อรวรรณ ศรีบุญเพชร 
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)Abstract  PDF
นิตยา แก้วกันยา 
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ (5Es)Abstract  PDF
จริยา จำปาหอม 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติทางดนตรีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนทางตรงAbstract  PDF
ธนกร มหัทธนะกุลชัย 
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่าน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบธรรมนูญการสอนอ่านAbstract  PDF
เพ็ญผกา ปัญจนะ 
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น ฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาสังคมศึกษา ส 21103Abstract  PDF
ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี, ลัดดา ศิลาน้อย 
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนาภาวะผู้นำครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1Abstract  PDF
เทพรังสรรค์ จันทรังษี 
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การพัฒนาภาวะผู้นำผู้ประกอบการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ : การวิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมAbstract  PDF
วิษณุ อ๋องสกุล, วัฒนา สุวรรณไตรย์, ไชยา ภาวะบุตร, อนันท์ งามสะอาด 
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องงานและพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบการทำานาย– สังเกต - การอธิบายAbstract  PDF
รัตนา พันสนิท 
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การพัฒนามโนมติเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทำานาย– สังเกต – อธิบายAbstract  PDF
ปาลิดา มาจรัล 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การพัฒนามโนมติเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับยุทธศาสตร์สแคฟโฟลดิงAbstract  PDF
ปิตุพงษ์ ท่าค้อ, ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ IssueTitle
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ด้านการอ่านโดยการบูรณาการแนวคิดพหุสัมผัสและ แนวคิดภาษาแบบธรรมชาติภายใต้พื้นฐานการเรียนรวมเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ความสนใจ และความคงทนในการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาAbstract  PDF
ฉวีวรรณ โยคิน 
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การพัฒนายุทธศาสตรการจัดการการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรู แบบสัญญาผูกพันและการออกแบบยอนกลับ เพื่อสงเสริมสมรรถภาพการสอนของครูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาAbstract  PDF
ละดา ดอนหงษา 
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การพัฒนาระบบการจัดระดับคุณภาพกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลAbstract  PDF
ธนานันต์ กุลไพบุตร 
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานของครูสังกัดโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยใช้แนวคิดการผสมผสานวิธีประเมินAbstract  PDF
ยุภาพร เทพสุริยานนท์ 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนาระบบการประเมินในชั้นเรียน โดยประยุกตแนวคิดการประเมินเสริมพลังอํานาจAbstract  PDF
บุญทวี อิ่มบุญตา 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนารูปแบบกากรประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายAbstract  PDF
พิเชศ รุงสวาง 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์. The Development of Visual Art Learning Management Model to Enhance CreativitiesAbstract  PDF
ปริญญ์ ทนันชัยบุตร 
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญาและทฤษฎีสรรคนิยม สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นAbstract  PDF
ณรงค์ศักดิ์ พรมวัง 
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตามแนวทฤษฎีอภิปัญญาและทฤษฎีสรรคนิยม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Developing a Model of Learning Management in a Virtual Classroom Using Social Media Based on MetacognitiAbstract  PDF
ณรงค์ศักดิ์ พรมวัง 
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคดการเรยนรโดยใชสมองเปนฐานและ แนวคดการชวยเหลอเด็กในการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียน ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาAbstract  PDF
ญาณี ไชยวงศา 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือAbstract  PDF
นันทวัน แจ้งสุข, วาโร เพ็งสวัสดิ์, ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ, พรเทพ เสถียรนพเก้า 
Vol 31, No 3 (2008): กรกฎาคม - กันยายน 2551การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ภาษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยAbstract  PDF
อารี ลาภวงศ์ราษฎร์ 
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดหนองคายAbstract  PDF
สมคิด โพธิ์จุมพล, พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนAbstract  PDF
อมรรัตน์ เชิงหอม, วัลนิกา ฉลากบาง, จำนง วงษ์ชาชม, วาโร เพ็งสวัสดิ์ 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมบนเว็บโดยใชวิธีการทํางานเปนทีม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูเปนทีม สําหรับอาจารยวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแกนบริหารธุรกิจAbstract  PDF
สมชาย พาชอบ 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การพัฒนารูปแบบการสอนสถานการณ์จำลองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการฝึกทักษะปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์Abstract  PDF
อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธิ์, สันติ วิจักขณาลัญฉ์, วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์ 
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยผสมผสานแนวคิดอภิปัญญาการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และชุมชนการเรียนรู้แบบร่วมงานในชั้นเรียน สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นAbstract  PDF
นันทนา ลีลาชัย 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ สําหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานAbstract  PDF
จิราวรรณ พาชอบ 
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมดูแล อย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทAbstract  PDF
สุมาลี เอี่ยมสมัย 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญาแห่งความสำเร็จในการวางแผนแก้ปัญหาทางการพยาบาลAbstract  PDF
ศรัญญา จุฬารี, สันติ วิจักขณาลัญฉ์, ไพศาล สุวรรณน้อย 
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเว็บวิชาฟิสิกส์ที่ส่งเสริมทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานAbstract  PDF
สายันต์ โพธิ์เกตุ 
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การพัฒนารูปแบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมAbstract  PDF
ศิริลักษณ์ ตรีสินธุ์ 
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนารูปแบบประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือAbstract  PDF
สังข์ทอง รอญศึก 
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำาแบบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือAbstract  PDF
จักรกฤษณ์ แก้วลา 
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์Abstract  PDF
คมสัน เอียการนา 

Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมครูในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตามหลักโฟนิคส์Abstract  PDF
รุจาพร สุนทรปาน 
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิชาชีพครูในการใช้คำถามเพื่อวัดความสามารถด้านปัญญาAbstract  PDF
สมพงษ์ พันธุรัตน์, คนึงนิจ พันธุรัตน์ 
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิชาชีพครูในการใช้คำถามเพื่อวัดความสามารถด้านปัญญาAbstract  PDF
สมพงษ์ พันธุรัตน์, คนึงนิจ พันธุรัตน์ 
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไผ่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการAbstract  PDF
อรุณ บุตรโคตร 
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงด้วยการสอนโดยใช้แนวทางปลูกฝังคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาจังหวัดขอนแก่นAbstract  PDF
นิธิดา เบ้าศรี 
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4Abstract  PDF
สมรัก หอมทอง 
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้วิถีไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3Abstract  PDF
วิไลพร แคว้นน้อย 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับความพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4Abstract  PDF
พัชรินทร์ คงสุข 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนาหนวยการเรียนรู ปาสวย น้ําใสบึงวิชัยแสนสุข กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใชแหลงเรียนรู ในชุมชนสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ เขต 1Abstract  PDF
รุจิรา กิตติวงศตระกูล 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนาหนวยการเรียนรูเรื่อง บานฝางกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนฝางวิทยายน อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกนAbstract  PDF
วัชราภรณ บุญปญญา 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนาหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ เรื่อง การอานเขียนเรียนรู สูประชาคมอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5Abstract  PDF
กรรยา จิตฟุง 
Vol 31, No 3 (2008): กรกฎาคม - กันยายน 2551การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract  PDF
เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ์ 
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การพัฒนาหลักสูตรการจัดค่ายศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Abstract  PDF
นพดล สายจันทร์, วัชรินทร์ ศรีรักษา 
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การพัฒนาหลักสูตรการสืบเสาะหาความรู้เชิงแนะนำโดยใช้ความเข้าใจก่อนเรียนเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการสืบเสาะหาความรู้ การนำไปใช้ในชั้นเรียน และแก่นความคิดรวบยอดที่มีต่อการสอนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์Abstract  PDF
Thanee Junnang 
Vol 39, No 4 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาAbstract  PDF
จตุรงค์ ธนะสีลังกูร 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครู ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสกลนครAbstract  PDF
อุไรวรรณ หลินศร 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมแบบออนไลนดานการพัฒนาหลักสูตรสําหรับครูประจําการAbstract  PDF
สิรินาถ จงกลกลาง 
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนาหลักสูตรอิงผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถของครูคณิตศาสตร์ในการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวAbstract  PDF
สุขสมพร อโนไท 
Vol 39, No 2 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูประจำการด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา สำหรับโรงเรียนใน สปป ลาวAbstract  PDF
พิมพา เพียเทพ, ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, ทวีชัย บุญเติม 
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การพัฒนาหลักสูตรเสริมแบบอิงมาตรฐานเพื่อเสริมสร้างการรู้สารสนเทศ สำาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6Abstract  PDF
จิระพร ราชสิงโห 
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนAbstract  PDF
พระครูสังวรสุตกิจ (อนันต์) ญาณสํวโร 
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การพัฒนาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทยAbstract  PDF
พงศปณต พรมมา 
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การพัฒนาเกมชนิดใหม่ “ตะกร้อยิงประตู” THE DEVELOPMENT OF A NEW GAME CALLED “SHOOTING TAKRAW”Abstract  PDF
อภิชาติ ดีไม่น้อย 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม และทักษะการคิดวิเคราะห ดวยแนวทางการ ปลูกฝงจริยธรรมรายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแกนAbstract  PDF
มนตชัย ทับบุญ 
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัย 2 ระดับเพื่อประเมินการเรียนรู้ ในวิชาการวิเคราะห์ก๊าซในเลือดของนักศึกษาวิสัญญีพยาบาลAbstract  PDF
ศ.ดร.นายแพทย์พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล IssueTitle
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เรื่อง “กินดี มีสุข” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Abstract  PDF
กุลจิรา รักษนคร 
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำของผู้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานAbstract  PDF
ปิยะพันธ์ ชัยเสนา 
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การพัฒนาโมเดลการแบ่งปันความรู้ด้านแหล่งวิทยาการบนเว็บโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือของโรงเรียนในฝันAbstract  PDF
พิเชษฐ คงสตรี 
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานศึกษารางวัลพระราชทานAbstract
ดาวรุวรรณ ถวิลการ, เสาวนี สิริสุขศิลป์ 
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1Abstract  PDF
ณภิญรัตน์ ทัพขวา, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข 
Vol 39, No 2 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาAbstract  PDF
ประสิทธิ์ อังกินันทน์ 
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานAbstract  PDF
พรรณวดี ขำาจริง 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การวัดมูลค่าเพิ่ม : วิธีการทางเลือกในการวัดคุณภาพการศึกษา Value-Added Measure: An Alternative Method to Measure the Quality of EducationAbstract  PDF
ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส 
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555การวิจัยในชั้นเรียน : เจตนารมณ์ที่เปลี่ยนไปAbstract  PDF
สมพงษ์ พันธุรัตน์ 
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การวินิจฉัยปัญหายุ่งยากทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟขั้นแนะนำของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract  PDF
จารวี ธาดา 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การวิเคราะห์พหุมิติ (MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS)Abstract  PDF
ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ 
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การศึกษากระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัค-ติวิสต์ที่เน้นกระบวนการเชิงอภิปัญญา โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract  PDF
จิราภรณ์ เตชะนอก 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การศึกษาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26Abstract  PDF
ภาณุวัฒน์ บุญพระธรรม, นิลมณี พิทักษ์ 
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติและระดับความเข้าใจทางเรขาคณิตของ นักเรียนตามกรอบทฤษฎีของ van Hiele เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4Abstract  PDF
ธัญญารัตน์ จูมแพง 
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การศึกษาการใชตัวชี้วัดอาเซียนของครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25Abstract  PDF
โสพิศ เพ็งสอน 
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มีต่อการใช้คู่มือผู้ปกครอง ในแหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์Abstract  PDF
เพลิกา โลหารชุน 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract  PDF
พิมพ์มาศ พุทธมาตย์, ศิริพงษ์ เพียศิริ 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ประชาคมอาเซียน ของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract  PDF
ลัดดา ศิลาน้อย, ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ 
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การศึกษาความรู้สึกเชิงจำานวนในการแก้ปัญหาเรื่อง การคูณการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา อำาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นAbstract  PDF
สุพรรณี เผ่าพงษ์ 
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และบรรยากาศการเรียนรู้ กับแบบการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามทฤษฎีของคอล์บAbstract  PDF
วันเพ็ญ ประทุมทอง 
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์ ในรายวิชา ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมAbstract  PDF
จิราพร ลุนพรหม, อังคณา ตุงคะสมิต 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การศึกษาความสามารถในการคิดสังเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาท้องถิ่นของเราจังหวัดขอนแก่น ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสท์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนAbstract  PDF
บุญญารัตน์ อินทรบัวบุญ, อังคณา ตุงคะสมิต 
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนรู้ด้วยโครงงานตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมAbstract  PDF
ณภาภัช แสงหิรัญ 
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนรู้ด้วยโครงงานตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม A Study of Grade 8 Students Science Problem Solving Ability and Learning Achievement UsiDetails
ณภาภัช แสงหิรัญ 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การศึกษาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เรื่องกำาหนดการเชิงเส้นของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้Abstract  PDF
ศศินภา บุตรสีเขียว Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการเรียนรู้เรื่องแรงและความดัน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นบ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และประวัติวิทยาศาสตร์Abstract  PDF
ธัชวุฒิ กงประโคน, จิรดาวรรณ หันตุลา 
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การศึกษาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อใน แรงจูงใจกับการเปลี่ยนแปลงมโนมติ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE)Abstract  PDF
กอบแก้ว สิงหเนตรวัฒน์ 
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและเจตคติ ตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีผลการเรียนคณิตศาสตรตํ่าในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผานการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมองAbstract  PDF
โกเมน ออชัยภูมิ 
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุของการเล่นพนันฟุตบอล ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครAbstract  PDF
อัจฉราพรรณ กันสุยะ 
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การศึกษาคุณลักษณะของนักเรียนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากการสอนโดย กระบวนการสร้างนิสัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลAbstract  PDF
วารุณี ถาวรรัตน์ 
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การศึกษาชั้นเรียน : นวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปครูAbstract  PDF
ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach) : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถมAbstract  PDF
นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์ 
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับผังกราฟิก รายวิชา ส 22102 ประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2Abstract  PDF
ลัดดา ชัยหาทัพ, นิลมณี พิทักษ์ 
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5ES) รายวิชา 703 IM 433 ภูมิศาสตร์ ที่วิทยาลัยครูบ้านเกินสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวAbstract  PDF
สิทธิ์สมบูรณ์ สุธรรมวงศ์ 
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนโดยใช้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย รายวิชา ส 32201 พระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรAbstract  PDF
ภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์ 
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ในรายวิชา ส 16101 สังคมศึกษาAbstract  PDF
กัญญาภัค จันทร์วิเศษ, อังคณา ตุงคะสมิต 
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (CRP) รายวิชา ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมAbstract  PDF
ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล, ลัดดา ศิลาน้อย 
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงบประมาณ ในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมาAbstract  PDF
ปิยภรณ์ หาญอนุสรณ์ 
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเบญจขันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองนาคำาวิทยาคม จังหวัดขอนแก่นAbstract  PDF
นัฐนภัสสร โสดา 
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เรื่อง “กินดี มีสุข” โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)Abstract  PDF
กุลจิรา รักษนคร 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง มนุษยกับสิ่งแวดลอม โดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร)Abstract  PDF
ศิริศุกร ศิริโชคชัยตระกูล 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนบูรณาการการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการแก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตรAbstract  PDF
ดอกอ้อ มิมะละ 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556การศึกษาผลการเรียนรูทักษะการตีขิม โดยใชสีและแผนผังเพื่อกระตุนทักษะการจํา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3Abstract  PDF
วนิดา พรหมบุตร 
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557การศึกษาผลการใช้ชุดการสร้างความรู้ ที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Abstract  PDF
พราวพลอย ชัยพรมมา 
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนรุงอรุณ โดยการใชแผนการเรียนรูตามแนวคิด การเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานของสมองAbstract  PDF
ณัฏฐสุดา ดอนเส 
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน E-Learning เรื่องการศึกษากับการสร้างคุณลักษณะเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำาหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract  PDF
อลงกรณ์ ศรีสวัสดิ 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบAbstract  PDF
บุษบง ศรีสุภา 
Vol 35, No 1 (2012): มกราคม - มีนาคม 2555การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการAbstract  PDF
สืบศักดิ์ น้อยดัด 
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable School) ในรัฐวิกทอเรียประเทศออสเตรเลียAbstract  PDF
จุรีลักษณ์ พิมพ์รส 
Vol 35, No 1 (2012): มกราคม - มีนาคม 2555การศึกษาวิธีการประมาณความสามารถ วิธีการคัดเลือกข้อสอบและเกณฑ์ยุติ การทดสอบ ของการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติAbstract  PDF
พงษ์พิชิต พรมสิทธิ์ Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การศึกษาอิธธืพลของความเชื่อทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์Abstract  PDF
วันทนา จูมจัน 
Vol 39, No 3 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559การศึกษาเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับสมรรถนะสากลAbstract  PDF
อัญชลี สารรัตนะ 
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การศึกษาเปรียบเทียบ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์กับการเรียนแบบรอบรู้ ในชั้นเรียน ของแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีชั้นปีที่ 1Abstract  PDF
ศ.ดร.นายแพทย์พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล 
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติAbstract  PDF
ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง 
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การศึกษาแบบกรณีศึกษา : Case StudyAbstract  PDF
ดร.ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ 
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การสร้างความรู้ความเข้าใจในมโนมติเชิงคณิตศาสตร์Abstract  PDF
ดร.ชาญณรงค์ เฮียงราช 
Vol 39, No 2 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยโบราณสำหรับเยาวชนAbstract  PDF
ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล 
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การสร้างสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง The Construction of Local Strand Complying with Sufficiency Economy PhilosophyAbstract  PDF
ลัดดา ศิลาน้อย 
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554การสร้างสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การขึ้นรูปแบบหล่อภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา (เซรามิค)Abstract  PDF
ไชยเดช แก้วสง่า 
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การสร้างหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีสีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract  PDF
อนุสรา อักษรเสือ 
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552การสร้างแบบทดสอบทักษะผู้รักษาประตูฟุตซอลสำหรับนักกีฬาชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นAbstract  PDF
พรเทพ ปานเนาว์ 
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การสร้างแบบทดสอบทักษะผู้รักษาประตูฟุตซอลสำหรับนักกีฬาชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นAbstract  PDF
พรเทพ ปานเนาว์ 
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Abstract  PDF
ช่อผกา ผลภิญโญ 
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4Abstract  PDF
ขนิษฐา ราศรี 
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1Abstract  PDF
นิคม ชาแก้ว 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1Abstract  PDF
กาญจนา ห่มสิงห์ 
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551การสร้างแบบวัดความตระหนักรู้ต่อผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1Abstract  PDF
กรนภา วัชระธำรงกุล 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในชั่วโมงโฮมรูม สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาAbstract  PDF
เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล 
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554การส่งเสริมความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครองใช้ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”Abstract  PDF
อารีย์ คำาสังฆะ 
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554การส่งเสริมความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครองใช้ชุดกิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกภาษา”Abstract  PDF
อารีย์ คำสังฆะ 
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553การออกแบบฐานการช่วยเหลือที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ Design of Scaffolding for Promote Creative ThinkingAbstract  PDF
ดร.จารุณี ซามาตย์ 
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริม กระบวนการแก้ปัญหาสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21Abstract  PDF
รัฐพล ศิลาจันทร์ 
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในด้านสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขั้นพื้นฐานสำหรับครูภายในปี 2558Abstract  PDF
สุพินดา เลิศฤทธิ์ 
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556การเตนแอโรบิก (Aerobic Dance): การเตนเพื่อพัฒนาระบบหัวใจไหลเวียนโลหิต สมาธิ และความจําAbstract  PDF
ดร. วายุ กาญจนศร 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556การเปรียบเทียบความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนโดยรูปแบบ CIRC กับการสอนตามปกติAbstract  PDF
สุจิตรา ทับมณ Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวส. 2 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ ได้รับการสอนอ่านโดยใช้วิธีแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน และวิธีสอนอ่านตามคู่มือครAbstract  PDF
ว​รา​พร ​สิ​ม​มา 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหนองเรือวิทยา รายวิชา ส22103 สังคมศึกษา โดยใชการเรียนการสอนที่เนนวิจัยเปนฐานAbstract  PDF
จิรัชญา เพ็งจาง 
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การเปรียบเทียบผลการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนร่วมกับการเรียนรูปแบบ STAD และการเรียนรูปแบบ TAIAbstract  PDF
ทัศนีย์ ศรีสะอาด, เผชิญ กิจระการ, รังสรรค์ สิงหเลิศ 
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การเปรียบเทียบผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยบทเรียนบนเว็บแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กับการจัดเรียนรู้แบบโครงงานAbstract  PDF
แมน จตุพงศ์ชัย, สังคม ภูมิพันธุ์, สมโชค เฉตะการ 
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การเปรียบเทียบผลการเรียนและเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมบทเรียน กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์2 วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6Abstract  PDF
วรรณภา กอกกระโทก 
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิจารณญาณ และความตระหนักรู้ด้านความ รับผิดชอบ วิชาชีววิทยา 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนแบบเว็บเควสท์ กับการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E)Abstract  PDF
พัชรินทร์ พรหนองแสน, สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์, รัฐกรณ์ คิดการ 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และความมีวินัยในตนเอง ระหว่างการสอนแบบโยนิโสมนสิการกับการสอนแบบคู่มือครู วิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5Abstract  PDF
พระวิญญู เถาถาวงษ์ 
Vol 35, No 3 (2012): กรกฎาคม - กันยายน 2555การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3Abstract  PDF
จุฑาทิพย์ สมเด็จ 
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสลายโมเลกุลสารอาหารแบบใช้ ออกซิเจน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อใช้รูปแบบการสอนแบบเปรียบเทียบ ตามแนวคิด FOCUS - ACTIONAbstract  PDF
ฤทธิชัย เสนาพรหม 
Vol 37, No 2 (2014): เมษายน - มิถุนายน 2557การเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเปลี่ยนมโนมติของ HEWSON & HEWSON (2003) ร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา SCIENTIFIC CONCEPTUAL CHANGE OF GRADE 7 STUDENTS ON FORCAbstract  PDF
อิสราพร เภรินทวงค์ 
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองบนเครือข่าย Self-directed Learning on web-based LearningAbstract  PDF
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม 
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554การเสริมสร้างทักษะการจัดการความรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ของนักศึกษาวิชาชีพครู (ระยะที่ 2)Abstract  PDF
ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย 
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557การเสริมสร้างสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL)Abstract  PDF
พรพิมล ประสงค์พร 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3Abstract  PDF
อภิญญา รัตนโกเมศ 
Vol 32, No 3 (2009): กรกฎาคม - กันยายน 2552การ​พัฒนา​ทักษะ​การ​ฟัง​–​การ​พูด​ภาษา​อังกฤษ​ของ​นักเรียน​ชั้น​ประถม​ศึกษา​ปี​ที่​ 6​ โดย​ใช้​กิจกรรม​การ​ละ​เล่น​พื้น​บ้านAbstract  PDF
ศุภวรรณ นาคนิล 
Vol 32, No 3 (2009): กรกฎาคม - กันยายน 2552การ​สร้าง​เครื่อง​มือ​ประเมิน​ภาค​ปฏิบัติ​วิชา​คอมพิวเตอร์​พื้น​ฐาน​ สำาหรับ​นักเรียน​ชั้น​ประถม​ศึกษา​ปี​ที่​6​โรงเรียน​อนุบาล​ขอนแก่น​จังหวัด​ขอนแก่นAbstract  PDF
นพรัตน์ รัตนประทุม 
Vol 32, No 3 (2009): กรกฎาคม - กันยายน 2552การ​เขียน​แผนการ​จัดการ​เรียน​รู้​วิทยาศาสตร์​แบบ​บู​รณา​การ​ หลัก​ปรัชญา​เศรษฐกิจ​พอ​เพียง How​to​Write​a​Lesson​Plan​Integrating​with​the​Sufficiency​Economy​TheoryAbstract  PDF
สิรินภา กิจเกื้อกูล 
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558ข้อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความมีประสิทธิผลของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวAbstract  PDF
สูนทอน โพทิสาน, ไชยา ภาวะบุตร, วัฒนา สุวรรณไตรย์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ 
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558คนหลง: รูป รสAbstract  PDF
วายุ กาญจนศร 
Vol 39, No 4 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559ครูประจำชั้น : กับการพัฒนานักเรียนสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์Abstract  PDF
นุชนาฎ เนสุสินธุ์, ภัสสรา อินทรกำแหง 
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553ความคิดสร้างสรรค์ที่สรรค์สร้างได้Abstract  PDF
ชุติมา วงษ์พระลับ 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552ความพงพอใจของนกศกษาระดบบณฑตศกษาตอการใหบรการของสานกงานวชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract  PDF
พรรณี ศรีกลชาญ 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558ความรู้เชิงบูรณาการด้านเนื้อหาและการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดAbstract  PDF
สมฤทัย เย็นใจ, นฤมล ช่างศรี, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับความผูกพันของครูต่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1Abstract  PDF
วราวุธ สร้อยพิมาย 
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู การอ่านหนังสือการ์ตูนและการเล่นเกมคอมพิวเตอร์กับความก้าวร้าวของวัยรุ่นAbstract  PDF
ศิโรรัตน์ ชัชมนมาศ 

Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาชีพพลศึกษากับพฤติกรรมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract  PDF
มงคล พรศักดิ์หาญ 
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรม ศิลปสร้างสรรค์เปเปอร์มาร์เช่Abstract  PDF
สนธิยา โกมลเปริน 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการสอนอานแบบ SQ3R ประกอบกับการใชผังกราฟกAbstract  PDF
พรพิมล บุบผาโสภา 
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนรู้ เรื่องพลังงานแสงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS)Abstract  PDF
กุหลาบ คำศร 
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559ความหมายในรูปปั้นศาลาแก้วกู่Abstract  PDF
อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย 
Vol 35, No 4 (2012): ตุลาคม - ธันวาคม 2555ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ผังมโนมติรูปตัวAbstract  PDF
ชุมพล ชารีแสน 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558ความเข้าใจอย่างรู้แจ้ง เรื่อง การหาร ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษา ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดAbstract  PDF
สุกัญญา ธรรมนูญรักษ์, นฤมล ช่างศรี, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558ความเป็นหุ้นส่วนของผู้ปกครองและชุมชนของโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังโพน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1Abstract  PDF
ศิริวรรณ เสนาวงษ์, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข 
Vol 32, No 3 (2009): กรกฎาคม - กันยายน 2552ความ​ตระหนัก​และ​ความ​สามารถ​ใน​การ​คิด​วิเคราะห์​เรื่อง​อาหาร​กับ​การ​ดำรง​ชีวิตของ​นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ ​2​ ที่ได้​รับ​การ​สอน​ตาม​แนวคิด​วิทยาศาสตร์​เทคโนโลยี​และ​สังคมAbstract  PDF
ยุบล ธงวิชัย 
Vol 32, No 3 (2009): กรกฎาคม - กันยายน 2552ความ​สามารถ​ใน​การ​คิด​อย่าง​มี​วิ​จา​รณ​ญาณ​และ​ผล​สัม​ฤทธิ์​ทางการ​เรียน​กลุ่ม​สาระ​การ​เรียน​รู้​ วิทยาศาสตร์​เรื่อง​สมบัติ​และ​การ​จำแนก​สาร​ของ​นักเรียน​ชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ ​1 ​จัดการ​เรียน​รู้​​โดย​ใช้วัฏจักร​การ​สืบ​เสาะ​หาความ​รู้​Abstract  PDF
จีรนันท์ วงศ์ก้อม 
Vol 32, No 3 (2009): กรกฎาคม - กันยายน 2552ความ​เข้าใจ​มโน​มติ​ทาง​วิทยาศาสตร์​เรื่อง​การ​สังเคราะห์​ด้วย​แสง​ของ​นักเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่ 5 เมื่อ​ใช้​ยุทธศาสตร์​การ​สอน​เพื่อ​เปลี่ยน​มโน​มติ​และความ​สัมพันธ์​ระหว่าง​ความ​เชื่อ​เกี่ยว​กับ​แรง​จูงใจ​กับ​การ​เปลี่ยนแปลง​มโน​มติAbstract  PDF
พิชา ชัยจันดี 
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552คุณภาพการศึกษากับสมรรถนะของครูที่พึงประสงค์Abstract  PDF
ดร.จิติมา วรรณศรี 
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555คุณภาพของการเชื่อมโยงคะแนนแนวตั้งแบบพหุมิติสำาหรับแบบทดสอบ รูปแบบผสมด้วยวิธีโค้งลักษณะแบบทดสอบAbstract  PDF
ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552คุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract  PDF
วรรณิภา ศุกรียพงศ์ 
Vol 39, No 4 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559คุณสมบัติของชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพAbstract  PDF
นิตย์ บุหงามงคล 
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556คํายืมภาษาจีนในวรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี: การศึกษาเชิงสังคมและวัฒนธรรมAbstract  PDF
วิชุดา พรายยงค 
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558จิตพุทธอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นAbstract  PDF
ประสิทธิ์ ชาญศิริ 
Vol 39, No 3 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559จิตวิทยาการศึกษา: การประยุกต์ใช้Abstract  PDF
นิตย์ บุหงามงคล 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556ตัวแทนความคิดเรื่องไฟฟา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีทํานาย-สังเกต-อภิปราย (POE)Abstract  PDF
สลิลทิพย พรมยอง 
Vol 39, No 3 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่บูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงAbstract
นุชนาฎ เนสุสินธุ์, สุมาลี ชัยเจริญ, ภัสสรา อินทรกำแหง, ปิลันธนา ศุภดล 
Vol 36, No 4 (2013): ตุลาคม - ธันวาคม 2556ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือแบบ TGTAbstract  PDF
เกศรา อินทะนนท์ 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันโดยใชกิจกรรมการอานแบบกวางขวางAbstract  PDF
กฤษฎา โพธิ์ชัยรัตน์ 
Vol 37, No 4 (2014): ตุลาคม - ธันวาคม 2557ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3Abstract  PDF
แพรดาว สนองผัน, เสาวนี สิริสุขศิลป์ 
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชAbstract  PDF
อรกานต์ เพชรคุ้ม 
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558ทักษะภาวะผู้นำด้าน SOFT SKILLS ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25Abstract  PDF
วาริษา ประเสริฐทรง, วัลลภา อารีรัตน์ Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30Abstract  PDF
วัชรากรณ์ เบ้าจันทึก, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข 
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25Abstract  PDF
สุติพงษ์ อมูลราช, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข 
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559บทบาทของผู้บริหารในการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือAbstract  PDF
วิเชียร รู้ยืนยง, พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, สังวาลย์ เพียยุระ 
Vol 38, No 3 (2015): กรกฎาคม - กันยายน 2558บทบาทของสื่อการเรียนรู้ในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนAbstract  PDF
จารุวรรณ ชินอ่อน, เอื้อจิตร พัฒนจักร, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
Vol 35, No 1 (2012): มกราคม - มีนาคม 2555บทบาทของเมนทอลโมเดลในการเรียนรู้วิชาเคมีระดับโมเลกุล Roles of Mental Models in Learning Chemistry at Molecular LevelAbstract  PDF
ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร 
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2Abstract  PDF
ปราณี กัญญาสุด, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข 
Vol 31, No 3 (2008): กรกฎาคม - กันยายน 2551บทประมวลและสังเคราะห์วิทยานิพนธ์กลุ่มหัวข้อวิจัย : เศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัฒน์ เรื่อง “การนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน”Abstract  PDF
ลัดดา ศิลาน้อย 
Vol 38, No 4 (2015): ตุลาคม - ธันวาคม 2558บรรทัดฐานในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดAbstract  PDF
ประดิษฐ มูลสาร, สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นAbstract  PDF
จุลลี่ ศรีษะโคตร, วัลลภา อารีรัตน์ 
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5Abstract  PDF
ทินกร คลังจินดา, วัลลภา อารีรัตน์ 
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551บัณฑิตสร้างสรรค์ : บัณฑิตสร้างชาติ (Creative Graduate : Creative Nation)Abstract  PDF
ดร.ศิริพงษ์ เพียรศิริ 
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559ประดิษฐ์กรรมพิเศษ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามAbstract  PDF
สายชล ปัญจมาตย์ 
Vol 35, No 1 (2012): มกราคม - มีนาคม 2555ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูปแบบผสม : การประยุกต์ ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วน และทฤษฎี การตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วนแบบทั่วไปAbstract  PDF
รุ่งนภา แสนอำนวยผล 
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552ปริทัศน์วรรณกรรม: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Review Article : A Development of Computer-Assisted Instruction)Abstract  PDF
ศ.นพ.พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล 
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557ปัจจัยการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียนเฉพาะความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษAbstract  PDF
รุจิรา อาจหาญ 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552ปัจจัยที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมAbstract  PDF
ดร.จันทิมา แสงเลิศอุทัย 
Vol 39, No 3 (2016): กรกฎาคม - กันยายน 2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์Abstract  PDF
ทิวา แจ้งสุข 
Vol 39, No 1 (2016): มกราคม - มีนาคม 2559ปัจจัยภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงAbstract  PDF
เชวงศักดิ์ พฤกษาเทเวศ, ประยุทธ ชูสอน, เชษฐา โพธิ์ประทับ 
Vol 37, No 3 (2014): กรกฎาคม - กันยายน 2557ปัจจัยสมรรถนะครูและทักษะชีวิตของนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬAbstract  PDF
สุดามาส ศรีนอก 
Vol 35, No 2 (2012): เมษายน - มิถุนายน 2555ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อการนำผลการประเมินไปใช้Abstract  PDF
ประสงค์ ต่อโชติ 
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของครูAbstract  PDF
ชลายุทธ์ ครุฑเมือง 
Vol 36, No 2 (2013): เมษายน - มิถุนายน 2556ปจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลตอคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือAbstract  PDF
ยาใจ เดชขันธ์ 
Vol 34, No 1-2 (2011): มกราคม - มิถุนายน 2554ผลการจดการเรยนรแบบเดกนกวจยทมตอการคดวเคราะหของเดกปฐมวย THE EFFECTS OF CHILDREN AS RESEARCHERS LEARNING MANAGEMENT ON PRESCHOOL CHILDREN’S ANALYTICAL THINKINGAbstract  PDF
กุลละชาติ ชาญศร 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552ผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานAbstract  PDF
สถาพร ภูผาใจ 
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงAbstract  PDF
อัจฉรา ไชยสี Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อ ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยAbstract  PDF
สำรวย สุขชัย 
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554ผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อความมั่นใจในตนเอง ของเด็กปฐมวัยAbstract  PDF
สุจิตราภา ชัยจำารัส 
Vol 34, No 3-4 (2011): กรกฎาคม - ธันวาคม 2554ผลการจัดกิจกรรมการเกษตรที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยAbstract  PDF
ทัศนีย์ การเร็ว 
Vol 32, No 4 (2009): ตุลาคม - ธันวาคม 2552ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ LearnSquareAbstract  PDF
กรรณิการ์ ชั้นกลาง 
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหันน้อย โดยใช้แผนที่ความคิดAbstract  PDF
สมร พรหมภักดี 
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม โดยใช้โบราณสถานปรางค์กู่สวนแตงเป็นแหล่งเรียนรู้Abstract  PDF
อัจฉรารัตน์ แสนเจ๊ก, จุมพล ราชวิจิตร 
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการเลี้ยงปลาดุกชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานAbstract  PDF
มนไท ธูปกระโทก 
Vol 38, No 2 (2015): เมษายน - มิถุนายน 2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และงานกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนซินเนคติคส์Abstract  PDF
พรพหัส ถิ่นรัตน์, ศิริพงษ์ เพียศิริ 
Vol 39, No 4 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในการสอน รายวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมAbstract  PDF
มณฑา ชุ่มสุคนธ์, นิลมณี พิทักษ์ 
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูศิลปะโดยใชโครงงาน เรื่องการวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5Abstract  PDF
วิมลรัตน สันทอง 
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อพฤติกรรมด้านสังคมและพัฒนาการ ด้านสังคมของเด็กปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล จังหวัดขอนแก่นAbstract  PDF
แก้วตา กัณหาชนะ 
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ โมเดลซิปปา สำาหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาง้อง สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4Abstract  PDF
อมร นารี 
Vol 32, No 1 (2009): มกราคม - มีนาคม 2552ผลการดำเนินงานโครงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดอุดรธานีหนองคายเลยและโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 จังหวัดหนองคายAbstract  PDF
ณรงค์ศักดิ์ ปิ่นเกตุ 
Vol 39, No 2 (2016): เมษายน - มิถุนายน 2559ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านสถิติเพื่อการวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานAbstract  PDF
จตุภูมิ เขตจัตุรัส, สมพงษ์ พันธุรัตน์ 
Vol 33, No 4 (2010): ตุลาคม - ธันวาคม 2553ผลการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่มAbstract  PDF
ฉันทยา สัตย์ซื่อ 
Vol 31, No 3 (2008): กรกฎาคม - กันยายน 2551ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกต่อการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลAbstract  PDF
ศาสตราจารย์นายแพทย์ พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล 
Vol 31, No 4 (2008): ตุลาคม - ธันวาคม 2551ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานAbstract  PDF
พรทิพา ศรีวงษ์ 
Vol 35, No 1 (2012): มกราคม - มีนาคม 2555ผลการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติที่มีต่อ พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยAbstract  PDF
สถิรมน พงษ์พัฒน์ 
Vol 37, No 1 (2014): มกราคม - มีนาคม 2557ผลการใช้กิจกรรมการสอนอ่านบทร้อยกรอง ตามแนว DRA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3Abstract  PDF
พัชรินทร์ สร้อยสน 
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552ผลการใช้ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง ลม ฟ้า อากาศ และ ฤดูกาล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสนามบินAbstract  PDF
ทิวารัตน์ ประเสริฐสังข์ 
Vol 32, No 2 (2009): เมษายน - มิถุนายน 2552ผลการใช้สื่อประสมเชิงโต้ตอบ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงAbstract  PDF
ภัทรพร ภูมาศ 
Vol 36, No 3 (2013): กรกฎาคม - กันยายน 2556ผลการใชบทเรียนบนเว็บไซตรวมกับสื่อสังคม (Social Media) หนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน เรื่อง ประชาคมอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนธงธานีAbstract  PDF
ประหยัด ภารการ 
Vol 36, No 1 (2013): มกราคม - มีนาคม 2556ผลการใชแบบฝกการคิดวิเคราะห Graphic Organizers ที่มีผลตอความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน(มอดินแดง)Abstract  PDF
ชุติมา วงษพระลับ 
Vol 38, No 1 (2015): มกราคม - มีนาคม 2558ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดทฤษฎีของโรเจอร์ส เพื่อพัฒนาอัตมโนทัศน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่นAbstract  PDF
อุษาวดี เรืองนิ่ม, กาญจนา ไชยพันธุ์ 
Vol 39, No 4 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อทักษะการเล่นตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน และความพึงพอใจ ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นAbstract  PDF
วายุ กาญจนศร, ธนากร ศรีชาพันธุ์, โรจพล บูรณรักษ์ 
ขอขอบพระคุณที่มา  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น