Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

05 พฤษภาคม 2560

คู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยควาสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง)


คู่มือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยควาสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง)
http://psdg-obec.nma6.go.th/wp-content/uploads/2017/03/คู่มือสำหรับประชาชน-ฉ.ปรับปรุง.pdf
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น