Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

05 พฤษภาคม 2560

ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย 
 • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 • วิชาภาษาอังกฤษ 
 • วิชาคณิตศาสตร์ 
 • วิชาวิทยาศาสตร์ 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • วิชาภาษาไทย 
 • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 • วิชาภาษาอังกฤษ 
 • วิชาคณิตศาสตร์ 
 • วิชาวิทยาศาสตร์ 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • วิชาภาษาไทย 
 • วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 • วิชาภาษาอังกฤษ 
 • วิชาคณิตศาสตร์ 
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ที่มา  ::  (www.niets.or.th )ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น