Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

11 พฤษภาคม 2560

กลวิธีการสอนอ่านแบบ MIA

กลวิธีการสอนอ่านแบบ MIA
กลวิธีการสอนอ่านแบบ MIA ( A More Integrated Approach to the Teaching of Reading ) หมายถึง การสอนอ่านที่ผู้สอนใช้กิจกรรมและกระบวนการสอนอ่านตามแนวคิดของ เมอร์ดอกซ์(Murdoch.1986:9-15)ซึ่งมีลำดับขั้นการสอนดังนี้คือขั้นถามคำถามนำก่อนการอ่าน(Asking priming questions) ขั้นหาความหมายของคำศัพท์ (Finding the meaning of vocabularies) ขั้นอ่าน เนื้อเรื่อง(Readingthetext) ขั้นทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง (UnderstandingtheText) ขั้นถ่ายโอนข้อมูล (Transferringinformation) ขั้นทำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Doing jigsaw exercise and paragraph structure) ขั้นประเมินผลและแก้ไข (Evaluating and correcting)

จอร์จ เอส เมอร์ดอกซ์ (George S. Murdoch. 1986) เป็นอาจารย์สอนภาษาที่มหาวิทยาลัยคูเวต (Kuwait University) ได้ประสบปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 เนื่องจากการสอนไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร สาเหตุเกิดจากโอกาสที่นักเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมีน้อยมาก จึงได้คิดหาวิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษขึ้น โดยยึดหลักจิตภาษาศาสตร์ (Psycholinguistic) ซึ่งเป็นจิตวิทยาในการคิดและการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารขึ้น ชื่อว่า “A More Integrated Approach to the Teaching of Reading” ซึ่งยึดหลักฝึกหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะต่างๆ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนควบคู่กันไปตลอดเวลา เพราะมีความเห็นว่าการสอนของครูเท่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะแยกทักษะแต่ละทักษะออกจากกันโดยเด็ดขาด เช่น ทักษะการอ่าน มักจะจัดแยกออกจากทักษะอื่นๆ โดยสิ้นเชิง เมื่อใดที่ครูผู้สอนต้องการสอนการอ่านให้กับนักเรียนก็จะไม่ให้ความสนใจทักษะอื่นๆ จะมุ่งให้นักเรียนฝึกอ่านเท่านั้น ซึ่ง Murdoch คิดว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เพราะการสอนแต่ละครั้ง ควรมีทักษะทั้ง 4 ประกอบกันไป แต่จะเน้นทักษะใดทักษะหนึ่งเป็นพิเศษ ส่วนทักษะอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นจุดเน้นก็ได้รับการพัฒนาไปพร้อมกัน นอกจากนั้น Murdoch ยังมีความเห็นว่าการสอนอ่านแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแบบเลือกตอบหรือแบบถูก-ผิด นั้น ไม่ใช่เป็นการฝึกอ่านที่ดี นักเรียนจะไม่พัฒนาทักษะอื่นเลย และบางครั้ง อาจจะทำให้นักเรียนเกิด การสับสนมากขึ้น แบบฝึกหัดที่ดีที่สุดควรจะเป็นแบบฝึกหัดที่ต้องคิดและเขียนออกมาเป็นคาพูดของตน เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิดและฝึกทักษะการเขียนไปในตัว การใช้แบบฝึกหัดแบบนี้ถือว่าเป็นการสอนเพื่อการสื่อสารที่ดีมากอีกอย่างหนึ่งด้วย และเป็นที่มาของวิธีสอนอ่านโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ดอกช์ กลวิธีการสอนอ่านแบบ MIA เป็นการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดทุกขั้นตอน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น โดยเฉพาะกระบวนการคิดที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา กิจกรรมการเรียนการสอนจะเริ่มด้วยวิธีการตั้งคำถามประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านให้นักเรียนตอบ แล้วให้ร่วมกันอภิปรายโดยการนำประสบการณ์เดิมของตนมาผสมผสานกับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับแล้วแก้ปัญหาที่กำลังประสบอยู่ ซึ่งเป็นการกระตุ้นนักเรียนให้คิดแก้ปัญหานั่นเอง นอกจากนี้กิจกรรมการสอนอ่านโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ดอกช์ทำให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านการคิด โดยมีขั้น ตอนหนึ่งที่กำหนดให้นักเรียนทำความเข้าใจคำศัพท์ (Understanding Vocabulary) นักเรียนจะต้องใช้ความคิดในด้านความรู้ความจำ (Knowledge) คือความสามารถในการระลึกถึงรายละเอียดเรื่องราวประสบการณ์ทั้งมวลตลอดจนสามารถจำความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ด้านความหมายความหมายแฝงของคำศัพท์และสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น คำยาก ศัพท์เทคนิค เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของ Harris & Sipay (1990) ที่ว่า คำศัพท์มีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาความคิดของผู้อ่าน ส่วนกิจกรรมที่อ่านเนื้อเรื่อง (Reading the Text) โดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ดอกช์นั้น สอดคล้องความคิดด้าน การวิเคราะห์คือ ความสามารถในการแยกแยะข้อมูลหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นส่วนย่อยๆ ซึ่งอาจเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่กำหนดไว้เช่น วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับสรรพนามในเนื้อเรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูล (Transferring Information) การประเมินผลการแก้ไข (Evaluation and Correction) จะเป็นกิจกรรมที่เน้นความคิดด้านความเข้าใจ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการดัดแปลง ปรับปรุงหรือเสริมแต่งความรู้เดิมให้มีลักษณะใหม่ เป็นการขยายความรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ตามกระบวนการของความเข้าใจ

สรุปได้ว่า กลวิธีการสอนอ่านแบบ MIA ( Murdoch Integrated Approach) เป็นการจัดเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนได้ดีวิธีหนึ่ง เนื่องจากผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนควบคู่กันไป และเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการคิด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น