Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

08 กันยายน 2560

นโยบาย ด้านการอุดมศึกษา ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบาย ด้านการอุดมศึกษา
ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง
มอบให้แก่ ผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556


1. สกอ. จัดให้มีการศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนระดับอุดมศึกษาของประเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ และประกาศให้มหาวิทยาลัยและสาธารณชนทราบ ทุกๆ สามปี

2. หามาตรการในการควบคุมปริมาณการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของชาติ ไม่ขยายวิทยาเขต/ศูนย์บริการนอกเขตพื้นที่บริการ แต่เน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้มากขึ้น จัดทำระบบ accreditation อุดมศึกษา ทั้งมิติของสถาบัน และหลักสูตรการศึกษา

3. จัดให้มีระบบจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศ และประกาศผลการจัดอันดับให้สาธารณชนทราบทุกปี โดยอาจร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น สื่อมวลชน

4. จัดให้มีโครงการ “มหาวิทยาลัยระดับโลก” (World Class University) ตามนโยบายรัฐบาล โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยให้มีการกำหนดเงื่อนไขและคุณลักษณะของการเป็น WCU ที่ชัดเจน และผลักดันให้มหาวิทยาลัยติดอันดับการจัดอันดับของนานาชาติให้มากขึ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 7 มหาวิทยาลัย ในช่วงเวลา 5 ปี

5. เร่งรัดให้มีพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระและความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา และรัฐสามารถกำกับเชิงนโยบาย และคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาโครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเชิงนโยบายและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษาให้มากขึ้น

6. ส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชนให้สามารถเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาอาชีพ และสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน โดยจะเร่งผลักดัน พ.ร.บ. วิทยาลัยชุมชนให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

7. พัฒนาระบบผลิตครูแห่งชาติ และศึกษาความต้องการและวางแผนผลิตครูของประเทศในระยะยาว มีระบบคัดเลือกเพื่อให้สถาบันการผลิตครูที่มีคุณภาพสูงเข้าร่วมโครงการ โดยการกำกับคุณสมบัติของสถาบันให้ชัดเจน

8. ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนด้าน “ศิลปะวิทยาศาสตร์” (Liberal Arts Education) เพื่อมุ่งให้เกิดความเข้มแข็งในสาขาวิชาพื้นฐานอย่างแท้จริง
• กำหนดทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นให้เป็นคุณสมบัติของบัณฑิต ให้ สกอ. ร่วมกับ สทศ. หรือสถาบันการศึกษา สร้างระบบแห่งชาติสำหรับประเมินความสามารถด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่นเดียวกันกับระบบ TOEFL หรือ IELSE
• สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ภาษา

9. พัฒนากองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ICL) ให้สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสและผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

10. พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลให้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11. เร่งรัดให้มีการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นองค์กรในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นหน่วยงานด้านนโยบายและวางแผน วิจัยและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

12. พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติสำหรับภูมิภาคอาเซียน : สนับสนุนให้มีสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกมาเปิดดำเนินการในประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศอาเซียนมาศึกษาในประเทศไทย

13. ส่งเสริมการวิจัยระดับอุดมศึกษา และการนำผลการวิจัยและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์

14. พัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาให้มีขีดความสามารถทางวิชาการสูง โดยมีมาตรฐานทัดเทียมอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ : จัดให้มีทุนพัฒนาอาจารย์ สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตอาจารย์ภายในประเทศให้มากขึ้น

15. ส่งเสริมเอกชนให้เข้ามาร่วมจัดอุดมศึกษา โดยรัฐกำกับ เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาคุณภาพ มาตรฐาน และปรับปรุงระเบียบให้ยืดหยุ่นมากขึ้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น