Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

17 ธันวาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 


 
 

คลิกชื่อเรื่องแล้ว คลิก Full Text   เพื่อดูงานวิจัยฉบับเต็ม


1ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ = Students' satisfaction on learner-centered instruction of social studies, religion, and culture learning substance / ศนิชา เลิศการ / 2547 
2ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบริการของโรงเรียนกวดวิชา : กรณีศึกษา โรงเรียนกวดวิชาวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ / จิรวดี ภูวนารถนุรักษ์ / 2546 
3ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบริการของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษา ออสเตรเลียเซ็นเตอร์เชียงใหม่ = Students' satisfaction Toward Service of English Language Schools : Case Study of Australia Centre Chiang Mai / วรุมดี อินต๊ะแสน / 2547 
4ความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาในกรุงเทพมหานคร = Satisfaction of secondary level students to service marketing mix factors of Rachada academic center tutorial school, Bangkok / จิตรา สูงแข็ง / 2550 Add to my list
Add to my list
ท่านต้องดูงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  เอกสารฉบับเต็ม


การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร / ชนิตรา ศรลัมพ์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบบางประการกับความพึงพอใจที่มีต่อโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ลักษณา วชิรพงศ์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
การศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา / ยอดชาย โคตรุฉิน.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก ด้วยกิจกรรมศิลปศึกษา / ปิยวรรณ อภินันท์รุ่งโรจน์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลายไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบซิปปา / วรวิทย์ สินธุระหัส.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคงทนและความพึงพอใจในการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้ห้องสมุดในการสอนกับการสอนตามปกติ / พรรณี หมีทอง.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาดภาพระบายสีน้ำระหว่างการเรียนการสอนก่อนและหลังและศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยใช้การเรียนการสอนแบบ Cippa model / ธวัชชัย ยอดราช.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
การศึกษาผลงานการวาดภาพระบายสีและความพึงพอใจโดยใช้เพลงประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สุเชน น้อยสำแดง.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ / วรพจน์ จิราพงษ์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องโจทย์ปัญหาบวก ลบ / ของ พัลลภ คงนุรัตน์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คำสมาส / สุทธิพงษ์ มากุล.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องค่าของเงินและการใช้จ่าย และความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยจากการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย / พัชรีวรรณ คุณชื่น.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจทางการเรียนเรื่องมาสร้างโลกสีเขียวกันเถอะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่เรียนโดยการใช้เกมและเพลงประกอบการสอน / พิทยา โพธิ์ทอง.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวาดภาพสีน้ำและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการสอนของอารี สุทธิพันธุ์ / โชติก ศรชัยชนะ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องสำนวนไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประเภทสถานการณ์จำลอง / กณกวรรณ กอกหวาน.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา / วิไล รัตนพลที.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) / วิจิตร สมบัติวงศ์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมค่ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรื่องระบบนิเวศชายหาดของนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงศ์ จังหวัดภูเก็ต / ของ รติกร สุขเจริญ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาศิลปะเรื่องการสร้างสรรค์จากเศษวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT / จันทิมา เมยประโคน.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้และความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เรื่องความสมดุล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนตามแนวคิดของเบอร์ไนซ์ แมคคาร์ธี 4 แม็ท กับการสอนโดยใช้แนวคิดวิธีการสอนของเจอโรม บรูเนอร์ / สมชาย แก้วประกอบ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมอีเล็กทรอนิกส์ / อัครเดช จำนงค์ธรรม.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ในครอบครัวโดยการสอนแบบสตอรี่ไลน์กับการสอนแบบเกมสถานการณ์จำลอง / แว่นแก้ว พ้นภัย.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractความฉลาดทางอารมณ์และความพึงพอใจในงานของพนักงานปกติ และพนักงานที่เป็นนักเรียนทวิภาคี / สุทธพงศ์ แสงอุไร.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
abstract
ความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองที่มีต่อการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2550 / ธีระ สุภาวิมล.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อวิชาการงานและอาชีพโรงเรียนขยายโอกาศทางทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี / วาสนา จันทรอุไร.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ / สุวรรณา สิทธิชัย.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตสาระเศรษฐศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ผ่องพรรณ ศรีสมหวัง.
URL: 
Abstractความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการของสวัสดิการร้านค้า โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จังหวัดเพชรบุรี / วชิรา เดชสำราญ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
ความพึงพอใจของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนันทนาการของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี / เบญจรัตน์ อ่วมเครือ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractความพึงพอใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดสวัสดิภาพของนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลประทีป / นิภารัตน์ รื่นสุข.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร / เขมรักข์ คงตรง.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ / อภิชัย กุลชา.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินภายในสถานศึกษาสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินเขตกรุงเทพมหานคร / สุริยงค์ บูราณทวีคูณ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบนักเรียนตราวิจิตรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม / ธนิต แสงทองล้วน.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 โรงเรียนพณิชยการเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี / ปฏิญญา บุญเลิศ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา / จารุวรรณ เทวกุล.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูที่สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ / ชุลีกร ตั้งเขื่อนขันธ์.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractความพึงพอใจในการเรียนพลศึกษา ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี ปีการศึกษา 2547 / มหาลาภ ป้อมสุข.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 / เกวรินทร์ สีมาพล.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มวิชาการบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขตการศึกษา1 สังกัดกรมสามัญศึกษา / อุมาพร ร่างน้อย.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต่างกัน 2 รูปแบบที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคงทนในการจำและความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีความสามารถทางการเรียนภาษาไทยต่างกัน / วิลาสินี นาคสุข.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
ผลการเรียนรู้และความพึงพอใจ วิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่สร้างมโนทัศน์ก่อนการเรียน / ณัฐิกา วงษาวดี.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูนร่วมกัเทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD เรื่องคู่อันดับและกราฟ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / หนึ่งฤทัย ชูแก้ว.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มผลของการใช้บทเรียนการ์ตูนคณิตศาสตร์แบบ E-Book เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / บุษบา ชูคำ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 2 รูปแบบ / สุกาญจนา อ้นบางใบ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็มพฤติกรรมผู้นำของครูใหญ่ ความพึงพอใจในการทำงานของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี / สุดใจ ทองอ่อน.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนของครูโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นผสมผสาน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนราชดำริ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร / โชติ คำเด่นเหล็ก.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstractความพึงพอใจในการเรียนกลุ่มวิชาการเลขานุการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีและวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน / ทรงสมร คชเลิศ.
URL: 
เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
ความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของนักเรียนช่วงชั้น
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
abstract
ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการสอนของนักเรียนและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทพาณิชยกรรมในเขตการ
URL:  เอกสารฉบับเต็มความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทางการเรียนในห้องเรียนด้านครูผู้สอนกับความพึงพอใจของนักเร
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstract
คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุ
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
ทัศนคติและความพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตรประกอบอาหารของโรงเรียนสอนการผลิตอาหารและขนมมาตรฐาน / จิราภรณ
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstractแนวความคิดทางการศึกษาและความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มีต่อม
URL:  เอกสารฉบับเต็ม
Abstractขอบคุณที่มา  ::        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ;  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


 
 เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com


 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น