Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

10 ธันวาคม 2556

จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พค.

จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก  ช.พค. 
  
จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก  ช.พค. ( งวดที่1 ) 1. ประกาศคณะกรรมการ  ช.พ.ค. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  21  กันยายน  2554 

2. จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก  ช.พค. ศพละไม่เกิน  200,000  บาท  (สองแสนบาท)


3. การขอรับเงินค่าจัดการศพต้องจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 


       

3.1 จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามที่สมาชิกช.พ.ค.ได้ทำการระบุไว้เป็นลำดับแรก  
      
3.2 กรณีไม่มีการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว  จ่ายให้แก่ครอบครัวของสมาชิกช.พ.ค.              ตามข้อ 6 เรียงตามลำดับ  ดังนี้   
         
             ข้อ 6.1  คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย  บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย  บุตรบุญธรรมบุตรนอกสมรส                         ที่บิดารับรองแล้ว  และบิดามารดาของสมาชิก  ช.พ.ค. 


             ข้อ 6.2  ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก  ช.พ.ค. 


             ข้อ 6.3  ผู้อุปการะสมาชิก  ช.พ.ค. 


       3.3 ผู้จัดการศพอาจมีหลายคนได้  โดยให้จ่ายเงินค่าจัดการศพแก่ผู้จัดการศพ ที่ยื่นหนังสือ               ขอรับเงินค่าจัดการศพเท่านั้น

             ส่วนงวดที่2  เงินสงเคราะห์ครอบครัว   


       จำนวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อนสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยหักค่าจัดการศพและค่าใช้จ่าย  ในการดำเนินงาน( และเงินกู้ชพค. กรณีไม่ได้ทำประกันสินเชื่อ) ปัจจุบันจ่าย โดยประมาณ 730,000 บาท ( ประมาณ 4-6 เดือน หลังจากรับเงินค่าจัดการศพ งวดที่1 จึงจะสามารถรับเงินงวดที่2 
)ที่มา   ::   http://www.otepbangkok.com/index4.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น