Legacy

ตัวแทนจำหน่าย Protandim Nrf1/Nrf2 สินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกา Lifevantage สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ☎️ :: 082-236-4928 Line ID :: pla-prapasara

04 เมษายน 2554

งานวิจัยที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

งานวิจัยที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ศึกษา CMU  ใหม่ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchP.6.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchP.5.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchP.4.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchP.3.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchP.2.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล
 ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 1

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchM.1.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 2

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchM.2.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 3

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchM.3.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 4

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchM.4.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 5

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchM.5.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 6

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchM.6.html


 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

http://www.prapasara.co.uk/MathematicsResearchM.1-3.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

http://www.prapasara.co.uk/MathematicsResearchM.4-6.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยคณิตศาสตร์ ม.2 , ม.5

http://www.prapasara.co.uk/MathsResearchM.2,M.5.html

 

 

ตัวอย่างวิจัยวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

http://www.prapasara.co.uk/MathematicsEducation.html

 การจัดการเรียนรู้แบบ TAI เรื่องเซตระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศศิธร พรหมภักดี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ขนิษฐา วรรณพงษ์
  

การใช้เทคนิคการควบคุมตนเอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรฉวี ดาโรจน์

การประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย / วิทยานิพนธ์ ของ รุ่งทิวา สิงหัดชัย

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์โมเดลตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดด้วยวิธีวิเคราะห์แบบ PAQ และแบบ PAL / วิทยานิพนธ์ ของ สุปรียา สมัครวงศ์

การเปรียบเทียบการสอนคณิตศาสตร์เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการแบ่งกลุ่ม ตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียน (STAD) และกิจกรรมตามคู่มือครูของ สสวท. [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ พรชัย จันทไทย

การเปรียบเทียบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการสอนปกติ [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ พิจิตร พรหมจารีย์

การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การคิด วิเคราะห์ และมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันกับการเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พรพิรุณ บุตรดา

การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลวิธีเมตาคอคนิชันกับการสอนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ เบญจวรรณ มาตรา

การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสไตล์การเรียน ความถนัดทางการเรียนและภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันแตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ ละเอียด อาจทวีกุล

การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ทศนิยม และการคิดวิเคราะห์ระหว่างวิธีเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สอดแทรกเมตาคอกนิชั่นวิธีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์วิธีเรียนตามคู่มือครู สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ภาวิณี คำชารี

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอเนกนัยแบบความสัมพันธ์ และผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่มีสไตล์การเรียนแตกต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ พัชนีย์ ไชยทองยศ

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ LT การเรียนรู้แบบ KWL และการเรียนรู้แบบ SSCS / วิทยานิพนธ์ ของ นันทวัน คำสียา

 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการสอนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ นิตยา ฉิมวงศ์

การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมตามวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กับการจัดการเรียนการสอนตามปกติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ สุริยาภรณ์ ชัฏพลชัย

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนประกอบโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) / วิทยานิพนธ์ ของ กรรณิกา ผาสุข

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหว่างการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับการสอนตามคู่มือของ สสวท. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการวัดความยาว ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศุภิสรา โททอง

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็ม โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม (TAI) และวิธีการเรียนตามคู่มือของ สสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อภิเชษฐ์ วันทา

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง สมการและการแก้สมการโดยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม (TAI) และวิธีการเรียนตามปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรวยรัตน์ ขวัญรัมย์

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนแบบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ / วิทยานิพนธ์ ของ แก้วใจ พุทธิวงษ์

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องความเท่ากันทุกประการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ปิยะพรรณ สกุลซ้ง

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องจำนวนเต็มกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ศศิธร เทียมหงษ์

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องจำนวนนับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ / วิทยานิพนธ์ ของ จิราภรณ์ นามมะ

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความคิดรวบยอดและการจัดกิจกรรมตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ภัทรา มูลน้อย

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องเรขาคณิตสามมิติปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD กับการสอนปกติ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฏฐนันทน์ สีหะวงษ์

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึดษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD กับการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ อุษา ยิ่งนารัมย์

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเส้นขนาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีจีที (TGT) แบบจิ๊กซอว์ (JIGSAW) และแบบ สสวท. / วิทยานิพนธ์ ของ มณีแสง เทศทิม

การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่องการบวกและการลบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนบนเว็บที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับการสอนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ จักรพัฒน์ ภูมิพันธ์

การเปรียบเทียบผลการเรียนและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา / วิทยานิพนธ์ ของ เกศฎาพร สุดชา

การเปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการคิดแก้ปัญหาเรื่องการหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนตามแนวการสร้างสรรค์ความรู้กับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ หนูพิน เทพเรียน

การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยวิธีใช้แบบฝึกพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนกับการเรียนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ กำไลทอง วงศ์เจริญ

การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนด้วยวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่ม ตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียนและการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ชนิดา นนท์นภา

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการให้เหตุผลและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PL) กับการเรียนรู้ตามคู่มือ สสวท. เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ สุกัญญา อนรรฆพันธ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และความวิตกกังวลต่อการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้แบบทดสอบย่อยต่างกันในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม [electronic resource] / วิทยานิพนธ์ ของ พงศ์สุวรรณ ตับกลาง

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบการเรียนรู้กับวิธีสอนของ สสวท. / ปริญญานิพนธ์ ของ สุนทร หนูอินทร์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนและเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องสถิติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (STAD) กับที่เรียนจากการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พเยา สุระเสียง

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องเศษส่วนและทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พันทิพา บุญสรรค์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ นิภารัตน์ ตอสกุล

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิวและแรงจูงใจในการเรียน ระหว่างวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI กับวิธีการเรียนรู้แบบปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นันทนาภรณ์ ภูมิพยัคฆ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัส ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุดมรัตน์ ปุยภูงา

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้แบบ STAD และการเรียนรู้ตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ปรีดา พระโรจน์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนที่มีการจัดกลุ่มนักเรียนและเรียงลำดับเนื้อหาสาระต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ คุณากร จำปาหอม

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ความสามารถในการให้เหตุผลและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA กับการเรียนรู้ตามรูปแบบ สสวท / วิทยานิพนธ์ ของ เรนนิคม ศรีพันธ์ชาติ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สาวิตรี น้อยโนนทอง

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความพึงพอใจต่อวิธีสอนและความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็มของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนตามแนวคอนตรัคติวิสซึมกับการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ มัณฑนา แพทย์ผล

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยวิธีสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการสอนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ลัดดา สีนางกุ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่องสมการและการแปรผันชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่เรียนแบบร่วมมือ (LT) กับที่เรียนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พิสมัย วีรยาพร

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนและความคงทนในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วย Courseware Geometer's Sketchpad : CGS กับการสอนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ บุณยาพร ชมภู

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และการจัดการเรียนรู้แบบปกติเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม / วิทยานิพนธ์ ของ เบญจมาศ เทพบุตรดี

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มแบบ TGT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติเรื่องสถิติ / วิทยานิพนธ์ ของ นงลักษณ์ ศรีบัวบาน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติเรื่องความน่าจะเป็น / วิทยานิพนธ์ ของ สิริกุล อินพานิช

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องระบบจำนวนเต็มระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT / วิทยานิพนธ์ ของ อุเทน คำสิงห์นอก

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นรายบุคคล (TAI) และการเรียนรู้ตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ รัชนี งอกศิริ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการให้เหตุผลและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการเชิงเส้น / วิทยานิพนธ์ ของ อรุณี ศรีวงษ์ชัย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการให้เหตุผลและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบอุปนิรนัยกับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ ธวัตชัย ปุริโส

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการให้เหตุผลและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ อังคณา แก้วไชย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใข้โปรแกรมจีเอสพีเป็นสื่อกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรัญญา แพงเพ็ง

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทฤษฎีบทปีทาโกรัสการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และความสามารถทางการเรียนต่างกัน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อมรเทพ วิภาวิน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบทประยุกต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับการเรียนรู้ตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ รัชนีวรรณ สุขเสนา

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วนและทศนิยมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ TAI การเรียนรู้แบบ KWL และการเรียนรู้แบบสสวท / วิทยานิพนธ์ ของ อารยา ไม่โศก

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและเรื่องพหุนามความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) กับการสอนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริพร คำภักดี

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เวกเตอร์ ระหว่างการสอนแบบร่วมมือ (STAD) การสอนแบบ 4MAT และการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ ชัชวาลย์ รัตนสวนจิก

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบ CIPPA / วิทยานิพนธ์ ของ สุริยันต์ สายหงษ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ เพ็ญศรี พิลาสันต์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนโดยใช้สื่อโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) กับวิธีสอนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ นัยนา บุญสมร

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม TAI กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT / วิทยานิพนธ์ ของ ปาณิตา อาจวงษ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนแบบ 4MAT และการสอนแบบปกติ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิวาพร เศรษฐโสภณ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์แรงจูงใจในการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้กับการสอนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ มณีรัตน์ สิงหเดช

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพาราโบลาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad เป็นสื่อกับการจัดกิจกรรมตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ เรณุวัฒน์ พงษ์อุทธา

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและการคิดวิเคราะห์ระหว่างนักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือกับนักเรียนที่เรียนตามคู่มือครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 / วิทยานิพนธ์ ของ นิพล อินนอก

การพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อภิรักษ์ จงวงศ์

การพัฒนาการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ ชิษณุชา พระสว่าง

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ = Development of teaching and learning management in business mathematics course / วิชญา รัตนเมธาวี, จารุฉัตร บุษบา, นิภาพร โพธิ์ชัย

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเศษส่วนและทศนิยม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนโรงเรียน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุกัญญา ไกรมาก

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตสาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา [electronic resource] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภัตรา ผ่านสันเทียะ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะ การคิดคำนวณเรื่อง ทฤษฏีของปีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นันท์นลิน แหล่งสนาม

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะการ คิดคำนวณ เรื่อง จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิพปภา ศิริธีรพันธ์

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่องพหุนามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นวลอนงค์ แช่มพุทรา

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องสมการ และอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ละออง เลี้ยงจอหอ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาอนุพันธ์ของ ฟังก์ชั่นตามแนวคิดผู้เรียนสร้างความรู้เอง (Constructivism) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันเทคโน โลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมบูรณ์ สุคันธรส

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและ ทศนิยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนโรงเรียน สุรนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพ็ญประภา ชาตยานนท์

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุจิต ภิญโญศักดิ์

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้การสรุปด้วยแผนผังความคิด (Mind Mapping) ประกอบด้วยวิธีสอนของ สสวท. / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิพาพร สีบุดดี

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ เรื่องรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ ประสิทธิ์ เศษวงศ์

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ สุเทพ แปลงทับ

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 / วิทยานิพนธ์ ของ เรณู สายเชื้อ

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT) เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรัสศรี ทองมี

การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน = Development of teaching and learning management in mathematics in dalily life course / อรุณ แก้วมั่น, นงนุช แสงสุระ, ไพทูรย์ มุลิวัลย์

การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลังที่มี เลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [electronic resource] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิศมัย สุคันธรส

การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัชนีกร กาประโคน

การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือกันของนักเรียน โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม / วิทยานิพนธ์ ของ จันทิพา สุริยนต์

การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีแผนผังความคิด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชูศักดิ์ แสงไชยราช

การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เซตตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริ แคนสา

การพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารทศนิยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรางค์ พรหมสูงวงษ์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการแปรผัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วัลภา เฮียงราช

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละโดยใช้โมเดลซิปปา โรงเรียนบ้านเมืองไพร (เมืองไพรวิทยาคาร) อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดแสวง สีกาศรี

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องความน่าจะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นฐพร วิชัยเลิศ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อนันท์ บุตรศรีเมือง

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่องเวลากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิตยา กัลยาณี

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องรูปสี่เหลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จริยา ทิมพิทักษ์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการบวก การลบ การคูณทศนิยม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประยูร กรุงรัมย์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เสาวนีย์ อุตรวิเชียร

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน (LT) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุธามาศ ฤทธิ์ไธสง

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนแบบแบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียน (STAD) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรรณิการ์ เรืองเกษม

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณและการหาร จำนวนที่ตัวตั้งมีสองหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการเรียนรู้ อำเภอเสลภูมิ แบบแบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิผล โรงเรียนวังหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญส่ง โก้ชัยภูมิ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อนลำดับและอนุกรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ / วิทยานิพนธ์ ของ ปราโมทย์ โพธิไสย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมการและอสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม ตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไกรศรี พลเยี่ยม

การพัฒนาครูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรศักดิ์ หล้าษา

การพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ใน โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สิบเอกเกษมศักดิ์ ทองสุ

การพัฒนาครูคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนหนองบัวพิทยาการ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปิยะพร สิงสาธร

การพัฒนาครูด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อำเภอสังคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมชัย การมาโส

การพัฒนาครูในการจัดทำแผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญนาม อินทะปัญญา

การพัฒนาครูในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านเปลือยนอก อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [electronic resource] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ โสภิดา แสงคำไพ

การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ตัวประกอบ ค.ร.น. และ ห.ร.ม. โรงเรียนบ้านรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา [electronic resource] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยอดชาย ทึนหาร

การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด แบบเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ / วิทยานิพนธ์ ของ สุพัฒตรา หล้าฤทธิ์

การพัฒนาคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิธิดา ศิริโยธา

การพัฒนาชุดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์ ไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ภิญญา พฤกษามาลา

การพัฒนาชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม / วิทยานิพนธ์ ของ นครชัย ชาญอุไร

การพัฒนาชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพวิชาคณิตศาสตร์เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ จันทสิน แก่นจันทร์

การพัฒนาชุดการสอนเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ อำพัน คณะนาม

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการทบทวนโจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัยรัตน์ ทาเพชร

การพัฒนาทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาโดยกิจกรรมโครงงานวิชา คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพ็ญจันทร์ สินธุเขต

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยโครงงานเรื่องสถิติเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ ศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์

การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เสาวนีย์ สุริยาประภา

การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชัชวาลย์ ยอดมั่น

การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเสรีตามแนวคิดไฮ/สโคป (High/Scope) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริพรรณ สิทธิพูนอนุภาพ

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤษณา บุตรพรม

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ ชญาภา สิงห์มหา

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประภาพร จันทะบุรม

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มโรงเรียนหลักเมืองกมลาไสย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพ็ญประภา พวงศรี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สำเนียง สีดายา

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรุณรัตน์ คำพีพงษ์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญมี วรชมพู

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องรูปวงกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกษมศักดิ์ สุมา

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องบทประยุกต์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นัชชา ไทยทองหลาง

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่องเซตตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นพดล ลือนาม

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุทิศา เลื่องลือ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพท์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุชาติ เบ็ญเจิด

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเงินและบันทึกรายรับรายจ่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เดชา ขามจะโปะ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มีชัย ชาญวิรัตน์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / วิทยานิพนธ์ ของ กฤษณา สมะวรรธนะ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ระบบมัลติมีเดียวิชา คณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีปีทาโกรัสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ เยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องบทประยุกต์ / วิทยานิพนธ์ ของ อินทิรา ชูศรีทอง

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สกลศักดิ์ บุญไช

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณ และการหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ จเด็จ ทัศวงษา

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ สมนึก การเกษ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2533) / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กัณธิมา กลิ่นศรีสุข

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่วยคณิตศาสตร์แสนสนุกของ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ ทิพวรรณ ชิณวงศ์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรณวิภา ค่อยจะโปะ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการบวก ลบ คูณทศนิยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศรีสุดา นันททรัพย์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [electronic rosourec] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณ กุลกานต์ นวลหมื่นไวย

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เรไรรัตน์ ดาวศรี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องจำนวนนับ 21 ถึง 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภัทรี เยื้องกลาง

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องทศนิยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธงชัย พลสูงเนิน

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องมุม ส่วนของเส้นตรงและเส้นขนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อมราวดี ด่านลี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องรูปวงกลมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชานนท์ นามน้อย

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องเลขยกกำลังกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญญดา ศรีรงค์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กิตติศักดิ์ กลางพรม

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องสถิติและความน่าจะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรณิภา มณีพิศุทธิ์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหารจำนวนที่ตัวตั้งมีสองหลัก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แสงเดือน ขึงภูเขียว

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องดอกเบี้ยของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนสรณ์ ธุนันทา

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันทนีย์ สาระวิถี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริลักษณ์ กุโบลา

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธำรง โสดาทิพย์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์สาระการเรียนรู้หมวดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุ่งเรืองรัตน์ ชูโชติ

การพัฒนาบทเรียนบนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ทศนิยม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มาณิสา หาวิชิต

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องจำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จักรพันธ์ ไวสูงเนิน

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พระมหาอำพร ปวงสุข

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการคูณและการหาร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิเลิศ สาระภักดี

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิไลลักษณ์ หงส์มาลา

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขาเรื่องจำนวนเต็มลบ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประภาศรี วิโรจน์กูลทอง

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรงเรื่องอำเภอกุดจับของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิทักษณ์ กาศลุน

การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่องเลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประสงค์ กรุงเก่า

การพัฒนาบุคลากรการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กิตติชัย จำปาวัลย์

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนบ้านพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุนทร วงศ์คำจันทร์

การพัฒนาบุคลากรครูเกี่ยวกับการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านปลาดุก อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เสถียร เจริญสุข

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร [electronic resource] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญเลิศ เข็มเพชร

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านสงเปลือย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรชัย แก้วสีดา

การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทศพร ทักษิมา

การพัฒนาบุคลากรในการผลิตและการใช้สื่อบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วีรยุทธ ชานัย

การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญรุ่ง จันทวงษ์วาณิชย์

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมบูรณ์ พรมท้าว

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาระคนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นภาพร พรมแดง

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรรยา มีสิมมา

การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณ และการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรองกาญจน์ ประจำเมือง

การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เปตา กิ่งชัยวงค์

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สถาพร ศรีสุนทร

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคิดเลขเร็วเรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วชิรนุช สินธุชัย

 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะที่มีประสิทธิภาพ เรื่องทศนิยมวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปติณญา ต่อยอด

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องแผนภูมิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริพันธ์ พากเพียร

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพียรศิริ พิมพ์ทราย

การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องตรรกศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุไรรัก พันโกฏิ

การพัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการสอนแบบอุปนัยหรือแบบนิรนัย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชวาลัย ชมดี

การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการบวกการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปริสา ลมงาม

การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีสอนแบบ สสวท. และสรุปด้วยแผนผังความคิด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วาสนา เมืองหนองจอก

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมบูรณ์ ภูสนิท

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพดี ไชยปัญญา

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค TGT โดยประยุกต์ใช้เครื่องคิดเลข เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐพร ดำรงชาติ

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิคล ไชยช่วย

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการและการแก้สมการ โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวลักษณ์ สุทธิไชยา

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง คู่อันดับและกราฟ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมพร แก้วกลึงกลม

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมศรี นิยมสุข

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนแบบอุปนัยและแบบนิรนัยประกอบการใช้เทคนิค STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพัตรา ภูหงษ์สูง

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมพร สุขอุ้ม

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จารุวรรณ เขียวอ่อน

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องทบทวนการคูณและการหารชั้นประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อภิญญา แกล้วกล้า

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุไรรัตน์ ธุระสุข

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่องลิมิตรและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญสิทธิ์ วานุนาม

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนการ์ตูนประกอบเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จุฬาวรรณ แสงหิรัญ

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธรรมนูญ มีเสนา

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชุลีพร พงศ์วิเศษ

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสมการและการแก้สมการ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุปรียา พันอุสาห์

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รูปสามเหลี่ยมและรูปวงกลม โดยใช้โมเดลซิปปา โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรุณ วรรณหนองคู

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐฐากร ปัตถา

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STAD เรื่อง การคูณ การหารเศษส่วน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุ่งระพิน วงศ์อินตา

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เรื่องสมการและการแก้สมการวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนศักดิ์ อนันต์เรือง

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธีรวรรณ โคษา

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพา ภาคำ

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติของ ผลบวกและผลต่าง ของจำนวนจริงหรือมุมโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือกลุ่มแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทวีชัย เสนาบูรณ์

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ คำตา นัดกล้า

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะการคิดคำนวณเรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหาร วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [electronic resource] / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภาพร จุลศิริวัฒนกุล

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง พื้นที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นราพร ธุระหาญ

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มแข่งขันตอบปัญหา (TGT) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุมาลี พาหะพรหม

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เทียนทอง ประทุมชาติ

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบบูรณาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กุสุมา ดาวประสงค์

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ ของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุเมธ ชูสกุล

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการคูณชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทองคูณ สุขบัว

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วราภรณ์ ระบาเลิศ

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ TAI เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ลัดดาวัลย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันที สิทธิศาสตร์

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องฟังก์ชันลอการิทึม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศันติกา ลำภู

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่องเศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รวิชญุฒม์ ทองแม้น

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (LT) เรื่องบทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศักดิ์สกลธ์ พลไชย

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Learning Together โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประนอม ประทุมแสง

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการวัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัชนีกร วรรณสุทธิ์

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องการบวกและการลบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศินีนาฏ จันทร

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สำราญ เนื่องกัลยา

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จุฑารัตน์ คุยบุตร

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เรื่องการบวก ลบ ระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤษณา นันท์ดี

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีของ สสวท. ที่ใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมหวัง รอดไธสง

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมการและการแก้สมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนีย์ บุตรอุดม

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเส้นขนานทิศและแผนผังกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิรินัตฐา เที่ยงกระโทก

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ โสภณ บุญไชย

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องทิศและแผนผัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ TGT / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐวุฒิ วงษ์เจริญ

การพัฒนาแผนการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พงศธร หวังกลุ่มกลาง

การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประภัสสร หวังดี

การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยใช้วิธีสอนแบบ สสวท. และสรุปด้วยแผนผังความคิด (Mind Mapping) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิเชฐ โพธิปัสสา

การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุขี วรรณกุล

การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พนิตนาฎ พิมพ์สิริพานิชย์

การพัฒนาแผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต (Geometric transformation) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA model) และรูปแบบการสอนของ สสวท. (IPST) / วิทยานิพนธ์ ของ พิไลวรรณ สถิตย์

การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สรรพสิริ เอี่ยมสะอาด

การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องสมการ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุ่งทิวา นาทศรีทา

การพัฒนาแผนการเรียนรู้ตามแบบ STAD วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นงลักษณ์ ลาภทวี

การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบ TAI วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศรีสุดา ญาติปลื้ม

การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สิริกาญจน์ ไฝจันทึก

การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องทศนิยมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แสวง วรหสังค์

การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มาลัย ปะติเพนัง

การพัฒนาแผนการเรียนรู้และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิมพ์พา ตะโกสีย์

การพัฒนาแผนการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องคู่อันดับและกราฟ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วัชรี คำเดช

การพัฒนาแผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ช้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivist) และวิธีเรียนรู้ตามรูปแบบของ สสวท. / วิทยานิพนธ์ ของ สมพงษ์ ยังโสม

การพัฒนาแผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ (Permutation and combination) โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) แบบกลุ่มช่วยเป็นรายบุคคล (TAI) และวิธีการเรียนรู้ตามรูปแบบของ สสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ นฤมล สกุลคู

การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ รุ่งทิวา ควรชม

การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรและความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ จักรรินทร์ สวาศรี


หมายเหตุ  ท่านสามารถเข้าดาวน์งานวิจัยที่เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้   
                         คณิตศาสตร์ได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มากกว่า 800  
                          เรื่อง
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรม หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: สุวรรณา กาหยี.
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตรีโกณมิติ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง จุรี เรืองเริงกุลฤทธิ์...[และคนอื่น ๆ]
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เวกเตอร์ 2 และ 3 มิติ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง นงรัตน์ วงศ์ศรี.
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีกราฟ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: สุวรรณา กาหยี.
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการให้เหตุผล หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: จิตลดา สมงาม.
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสถิติและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูล หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง พัชรี คำมณี, สุกิจ สมงาม, นงรัตน์ วงศ์ศรี.
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ลิมิตของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และการอินติเกรด หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง สันติพร ตันติหาชัย.
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องจำนวนจริงและทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: จรรยา พันธุ์เถลิงอมร.
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: บัญญัติ ศรีประเสริฐ.
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: สมหมาย ทองเมือง.
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เมทริกซ์และดีเทอร์มินันท์ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: สุวรรณา ช่วยอยู่.
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: ธรรมนิตย์ ชำนาญกิจ.
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง พรพจน์ อุ้ยกุล.
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เรื่อง ชุมชนของเราสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี / อิ่มทอง ปัญญา.
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=00351c1f5067c570แผนการสอน พว+ม.1


Download แผนการสอน http://www.wpp.co.th/teach_plan.html Download แผนการสอน - บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

www.wpp.co.th
‎216 - 220 ถ.บำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02 222 9394 , 02 222 5371 , 02 222 5372 Fax 02 225 6556 , 02 225 6557 , email: info@wpp.co.th
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
.

3 ความคิดเห็น:

 1. เป็นวิทยาทานมากๆคะ
  ขอบพระคุณที่ทำให้รู้ว่าสังคมยังมีคนดีอย่างท่าน


  ครูบ้านนอก

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณมากค่ะ
  ทุกคำเม้นเป็นกำลังใจในการทำงานมากมายค่ะ...

  ตอบลบ
 3. ### ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ ###  - รับปรึกษาทำผลงานทางวิชาการ ระดับอาจารย์ 3 ระดับ 8 / ระดับ 9 (สายครูผู้สอน)
  ราคาสอบถามได้ค่ะ !!!

  - รับปรึกษาทำผลงานทางวิชาการ สายผู้บริหาร ระดับ 8 / ระดับ 9
  ราคาสอบถามได้ค่ะ !!!

  - รับปรึกษาทำผลงานทางการพยาบาลซี 8/9
  ราคาสอบถามได้ค่ะ !!!

  - รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ ป.ตรี
  ราคาสอบถามได้ค่ะ !!!

  - รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ ป.โท
  ราคาสอบถามได้ค่ะ !!!

  - รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ ป.เอก
  ราคาสอบถามได้ค่ะ !!!

  - รับค้นเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  หน้าละ 200 บาท (A4)

  - รับค้นงานวิจัย(ไทย)
  Link งานวิจัย เรื่องละ 30 บาท
  Save งานวิจัยเป็นไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (Full Text) เรื่องละ 40 บาท
  หมายเหตุ ม.มหาสารคาม และ ม.เชียงใหม่ เรื่องละ 50 บาท เพราะต้อง Save 10 ไฟล์ต่อ 1 เรื่อง


  - รับทำบล็อกราคา 1,000 บาท

  - รับทำ Google Sites ราคา 1,000 บาท
  สนใจติดต่อประสานงานที่คุณ...ประภัสรา โคตะขุน
  Email :: prapasara@gmail.com
  http://facebook.com/plaparamet
  Line Use ID :: pla-prapasara
  .

  ตอบลบ