Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

26 สิงหาคม 2554

ตัวอย่างงานวิจัยวิชาคอมพิวเตอร์

        ตัวอย่างงานวิจัยวิชาคอมพิวเตอร์


ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยบทที่ 1-5 และก๊อปได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) / วิทยานิพนธ์ ของ พิทักษ์ สวนดี

การพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องโปรแกรมการนำเสนอสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนที่ใช้เว็บเทคโนโลยีรายวิชา ง40204 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรพงษ์ เถาว์ชาลี

การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น / วิทยานิพนธ์ ของ อนันต์ คลองคล้อย

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์ พื้นฐานเรื่องการทำงานของอุปกรณ์รับข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตอนปลายตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิพัฒน์ ปุยพลทัน

การสร้างบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน / วิทยานิพนธ์ ของ ชาตรี มูลชาติ

การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโปรแกรมตารางการทำงานเบื้องต้นตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / วิทยานิพนธ์ ของ สท้าน วารี

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการวัดภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ความเข้าใจในการใช้ระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์และเจตคติ ต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ สนั่น แสงโทโพธิ์

เจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธีระพงษ์ วงศ์สุวรรณ

เจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแก้งค้อ จังหวัดชัยภูมิ / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อดุลย์ รัตนเมธางกูร

เจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของนักเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร / วิทยานิพนธ์ ของ พนิต ศรีประดิษฐ์

ปัจจัยที่ทำให้เกิดเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองหนองคาย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัชรี คำแพงศรี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี / วิทยานิพนธ์ ของ สายฝน ค้าขาย

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานในโรงเรียนปฏิรูป การศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิฆเนศ แสงนา

ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในวิทยาลัยเทคนิคนครพนม / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวลักษณ์ ชมภูวัฒนา

ผลการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายที่มีรูปแบบต่างกันในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความถนัดในการเรียนต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ นราธิป บุญรมย์
ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บเรื่องโปรแกรมประมวลผลคำวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปัญณิศา กาญจน์อนุกูล

สภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ พื้นฐานโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปีการศึกษา 2544 [electronic resource] / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มานี สาตะรักษ์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องระบบ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นรินทร์ พันธุ์ครู


การดำเนินงานจัดกิจกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษาโรงเรียน ปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สานิตย์ ศรีโพธิ์วัง

เจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของครูประถมศึกษาในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดยโสธร / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จุฑารัตน์ บูราณ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดเจตคติต่อวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองหนองคาย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัชรี คำแพงศรี

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานในโรงเรียนปฏิรูป การศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิฆเนศ แสงนา

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานในระดับประถม ศึกษาในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ดอกแก้ว พานทอง
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามรูปแบบการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริลักษณ์ โทพล
การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรระยะสั้น ของวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2540 / วิทยานิพนธ์ ของ ธิดารัตน์ พลพันธ์สิงห์

การติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนร้อยเอ็ดพาณิชยการเทคโนโลยี / วิทยานิพนธ์ ของ สุรวุฒิ ธูปทอง


การประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ภาคปกติ ระดับอนุปริญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎสุรินทร์ ปีการศึกษา 2541 [electronic resource] / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิพเนตร ปาสานำ

การประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาภาคปกติ ระดับอนุปริญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎสุรินทร์ ปีการศึกษา 2541 / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิพเนตร ปาสานำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น