Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

29 สิงหาคม 2554

ตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยบทที่ 1-5 และก๊อปได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader


การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริรัตน์ มงคล

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แผนภูมิกราฟิก / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤติกา ศรียงค์

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามสไตล์การเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นลินรัตน์ ฤทธิวัฒนานุสรณ์

การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบ B-SLIM model โรงเรียนบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิชัย ศรีมหันต์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญรักษ์ ชนูนันท์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบการใช้สื่อการสอนวีซีดีเรื่องการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสาระวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพ็ญศรี อินทร์อุดม

ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อารยา คำก้อน

ผลการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกลวิธี DR-TA / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุดร วิชัยวงษ์

ผลของการใช้แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ลักษณาพร คชโคตร

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรณาภรณ์ สกุลซ้ง

การใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดท้าย สัตนันท์

การใช้สื่อของจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อำนวยพร ภูกุดแก้ว

การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิภา อิโน

การประเมินผลหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวตรี ศรีหาวงศ์
การเปรียบเทียบการอ่านออกเสียงคล่องและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างเทคนิคการใช้เทปช่วยและเทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อน / วิทยานิพนธ์ ของ โสม รักเกียรติวินัย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง My Self and Family ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนร่วมมือแบบทีม (TAI) / วิทยานิพนธ์ ของ ปิยะภรณ์ ชัยสงค์

การฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อังคณา จันทะแสง

การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิวพร นิลสุข

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บงกช สุทธิประภา

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บวรจิต พลขันธ์

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อวีซีดี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญเพ็ง อินลา

การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิควาดภาพตามคำบอกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชิดชนก มรรคผล

การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพรรณี บุญเพิ่ม

การพัฒนาทักษะการอ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือพิมพ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชุดารัตน์ น่วมจิตร์

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิศิษฐ์ วรรณคำ

การพัฒนาบุคลากรครูภาษาอังกฤษโรงเรียนมุกดาหารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มณเฑียร ถ่อเงิน

การพัฒนาบุคลากรครูภาษาอังกฤษโรงเรียนมุกดาหารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุษารัชฏ์ วิสากล

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประภาภรณ์ แก้วพิกุล

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัชราภรณ์ ฐานะ

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนโดยการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อ้อยทิพย์ สุรภักดิ์

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันเพ็ญ ไขลายหงษ์

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปทีที่ 6 โดยใช้สื่อ วี ซี ดี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนพนธ์ โพธิ์อ่อน

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หนังสือนิทานชาดกฉบับภาษาอังกฤษ / การศึกษาคันคว้าอิสระ ของ อุทัยวรรณ สุระทิพย์

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทังทวิสเตอร์ คำคล้องจองและโคลง เพื่อฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ลดาวรรณ สุทธิสินธุ์

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือประกอบภาพเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤติยา ศิริพันธ์

การพัฒนาสื่อประสมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นุชนารถ ภูมาศ

ผลการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจและแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้การอ่านตามแนวการสอนมหภาษาและการจัดการเรียนรู้การอ่านตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร / วิทยานิพนธ์ ของ กันทิมา จันทร์สองสี

ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 โดยใช้สื่อวิดีทัศน์เพลงประกอบ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันวิไล เรืองแสน

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อ ดี วี ดี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐชนา ระวิวงศ์

ผลการใช้บอร์ดเกมที่มีต่อการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมจิต จันจุฬา

ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิพากษ์วิจารณ์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ ประวิชญา ถาวร

ผลการเรียนเรื่อง Food and Health ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ / วิทยานิพนธ์ ของ เชวงศักดิ์ เสนาวงษ์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อิษมาส์ ทองอนันต์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ผสมผสานแนวคิดสไตล์การเรียนรู้ โดยใช้อินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อารยา พิณนอก

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามสไตล์การเรียนรู้ของแมคคาร์ธี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชนาภา ไพศาล

การใช้กลวิธีอภิปัญญาในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชมภูนุช เกตุแก้ว

การใช้อนุทินโต้ตอบเพื่อสะท้อนผลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันชัย บัวกอง

การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ศิวาพร บุญประจักษ์

การเปรียบเทียบผลการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนบนเว็บกับการสอนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ วิภาพร ศรีสุลัย

การเปรียบเทียบผลการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยวิธีอุปนัยและวิธีนิรนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ฐิตินันท์ กล้ารบ


การเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจา การเสริมแรงทางสังคม และการชี้แนะด้วยวาจาควบคู่กับการเสริมแรงทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ลัดดาวัลย์ วรพันธุ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมและการเรียนรู้ตามแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ กรรณิการ์ โพธิ์ทอง

การฝึกใช้ยุทธศาสตร์ทางอ้อมด้านอภิปัญญาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกรัง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญเพชร ไชยนา


การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบมหภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วัลลิณีย์ ชื่นชมภู

การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรีพร อินประโคน

การพัฒนาการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาโดยใช้สื่อภาพยนตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวิทย์ คำมณี

การพัฒนากิจกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมสมัย วัชรินทร์รัตน์

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้อีเมล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อัญชลี ทองสมบัติ

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมสื่อสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุทธพงษ์ บุญภา

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมโครงงานชิ้นงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรุณลักษณ์ คำมณี

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเรื่องโดยใช้แผนภูมิกราฟิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมนึก กินรี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิไลวัลย์ ละเอียด

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นุชจรินทร์ จั่นบำรุง

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้การแสดงละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อลิษา ประกอบเสียง

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมใช้พจนานุกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประเทือง ประจวบสุข

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ตามยุทธศาสตร์การเรียนรู้ด้านปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ ลักษณาวดี ขุนวิช่วย

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาตามวงจรการเรียนรู้ของเดวิด คอล์ป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชนัญชิดา ปภัสโร

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารโดยใช้เทคนิค EEE ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุ่งทิวา ไขประภาย

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตามสไตล์การเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัชราภรณ์ นวกะคาม

ผลการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฏีว่าด้วยเหตุผลและอารมณ์ที่มีต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุมาพร ไวยารัตน์การเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการสอนบนเว็บกับการสอนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ เสงี่ยม พนมเขต
การเปรียบเทียบผลการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนบนเว็บกับการสอนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ วิภาพร ศรีสุลัย
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์กับการสอนโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา / วิทยานิพนธ์ ของ กนิษฐา ศิริวงษ์ขันธ์
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่องคำกริยา คำคุณศัพท์ คำบุพบท ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนและการเรียนร่วมมือแบบ STAD / วิทยานิพนธ์ ของ ลำดวน ชาวไธสง
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องคำศัพท์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สุภาวดี ฦาชา

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ ความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่องการสะกดคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนเป็นรายบุคคลกับการเรียนเป็นกลุ่มย่อย / วิทยานิพนธ์ ของ ภาณุพงศ์ อุ่นเจริญ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ทั้งสี่สาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / วิทยานิพนธ์ ของ ดรุณี เชาว์ศรีกุล
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เอนก ชาวไธสง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นคำนาม คำสรรพนาม และคำกริยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ว่าที่ร้อยตรีนิพัฒน์ จันทร์โตพฤกษ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง Ouestion Words กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุธิดา ศรีโสภา
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิศิษฐ์ วรรณคำ

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรื่องคำบุพบท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุจิตตรา ดาราเฉลิมกุล
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวิชา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นัยนา ใหม่คามิ

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาโดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ รพีพรรณ ศรีไชยแสง
ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง คำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ วรรณเพ็ญ คิอินทิ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น