Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

31 สิงหาคม 2554

ตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยบทที่ 1-5 และก๊อปได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
การประดิษฐ์ท่ารำประกอบการเรียนรู้ชุดฟ้อนผู้ไทยหมอเหยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระของ จิราภรณ์ ศรีสร้างคอม

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์การช่วยสอนสำหรับช่วงชั้นที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ มณฑล สรรพิบูลย์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องหลักการเขียนภาพสาระทัศนศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รวีวัฒน์ รังคะราช

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องทัศนศิลป์ สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มานะ ปุณตุง

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องเครื่องดนตรีสากลสาระดนตรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อัชรายุทธ ลุนเสนา

การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องดนตรีโปงลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวรรณ ภูทองขาว


การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องภาษาท่าและนาฏยศัพท์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิยะดา ลาสอน

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมสวาท โพธิ์กฎ

ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและเรียนตามคู่มือครูเรื่ององค์ประกอบทัศนศิลป์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ ทรงยศ ไสยนิตย์


ผลการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่องการวาดภาพเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิบูลย์ จรูญพันธุ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพื้นฐานงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจ


การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่องเครื่องดนตรีไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุทธิศักดิ์ แสนทวีสุข


การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ารำวงมาตรฐานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กนกวรรณ จันสด

การพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีวิชาศิลปะพื้นฐาน (ดนตรี) ศ 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สวัสดิ์ คะรุรัมย์


การพัฒนาเพลงและท่ารำเซิ้งคำขวัญเมืองอุดรธานี สาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดใจ รัตนมงคล


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการปั้นรูป รายวิชาประติมากรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพียงพร จินดามาตย์


ผลการเรียนรู้เรื่องทัศนธาตุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ วิสุทธิ์ ลาคำสาย

ศิลปะปูนปั้นเมืองเพชรบุรีกับการสร้างคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม / วิทยานิพนธ์ ของ พระมหาสมนึก จันทร์ทอง

การประดิษฐ์ท่ารำชุดเซิ้งเกลือสินเธาว์ประกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรีและนาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กัลยาณี ศรีสมบัติ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาศิลปะ เรื่องความรู้พื้นฐานด้านทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน / วิทยานิพนธ์ ของ จุฑาธิป ศรีนาคา


การพัฒนาการฟ้อนชุดตักสิลาบารมีสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดงสาขาเอกนาฏศิลป์พื้นบ้าน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพาวดี อ้วนพรมมา

การพัฒนาการฟ้อนสักการะพระธาตุนาดูนกลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดงเอกนาฎยศิลป์พื้นบ้าน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพรรณี อ้วนพรมมา

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และการสื่อสารของเด็กออทิสติก โดยใช้กิจกรรมศิลปะบำบัด / วิทยานิพนธ์ ของ พันธีตรา สามารถ

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ ชญาภา สิงห์มหา

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องศิลปะไทย สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ว่าที่ร.ต.อนุภาพ ศรีวงค์แก้ว

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาศิลปศึกษาเรื่องศิลปะท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุทธนา ซื่อตรง

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้กิจกรรมตามแนวพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องนาฏศิลป์ไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ ปุณญนุช ไชยมูล

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (พิณ)โดยใช้เทคนิค TAI ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ คำปุน บุตรแสน

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องการละเล่นเด็กไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทนา สัสดี


การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องศิลปะพื้นบ้านของไทยกลุ่มสาระศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวรัตน์ พราหมณ์แต่ง

การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน ของวิทยาลัยนาฏศิลป / วิทยานิพนธ์ ของ ศุภวรรณ อุบลเลิศ

ความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยศิลปะตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ / วิทยานิพนธ์ ของ สุนันท์ สีพาย

ประติมากรรมร่วมสมัยกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย : สวนสาธารณะ / อดุลย์ บุญฉ่ำ

ผลการเรียนบนเครือข่ายและการฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) เรื่องขลุ่ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรชาติ ชัยปัญญา

ผลการเรียนรู้วาดภาพระบายสีโดยใช้บทเรียนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรณรัตน์ คำชารี

การเปรียบเทียบผลของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียน เรื่องพื้นฐานงานศิลป์ ที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน ที่มีความถนัดทางศิลปะต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ จุฑามาส เปรื่องธรรมกุล

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องพื้นฐานงานศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แก้ว สมดา

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์เรื่องเทคนิคสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมัย ศิวิรัตน์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องความงามของนาฏศิลป์และวิจารณ์นาฏศิลป์ไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พจนีย์ บุญทรง

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวพันธ์ ธรรมศรี

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องฟ้อนเผิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นวรัตน์ พลสาร

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรำเต้ยหนุ่มสาวชาวนาด้วยสื่อวีดีทัศน์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รำไพ บุญเลิศ

การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ดโดยการสอนตามแนวคิดของโคดาย / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรวิชย์ จันทร์เพ็ง

การพัฒนาแผนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องสาระดนตรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชาติชาย เนื่องโนราช

การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเรื่อง การวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคหลากหลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นิตยา แก้วชื่นชัย

การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติโดยใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวเรื่องการเขียนลายไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุชาติ พิพัฒน์

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาศิลปะ ศ 42103 สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย :การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม / วิทยานิพนธ์ ของ ธีระยุทธ วิเศษสังข์

ผลการเรียนบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องนาฎยศัพท์ สาระนาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นัฐพงษ์ จำปาชุม

การประดิษฐ์ท่ารำประกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ชุด ฟ้อนมาลัยศรีมหาชนะชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุวลักษณ์ สาริขา

การประดิษฐ์ท่ารำประกอบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ฟ้อนบัวสวรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รังษิยา งามวงศ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง องค์ประกอบทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์และการเรียนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ นิสาชล กองปัญญา

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องทัศนศิลป์กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฏฐา เชิงสะอาด

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องหลักการเขียนภาพ สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชัยสิทธิ์ มังคะวัฒน์

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ารำวงมาตรฐานแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญคุ้ม สกุลฮูฮา

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องระบำนาฏยศิลาขันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อรนุช ชาติพันจัน

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องเพลงไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ฉัตรลดา ปุณณขันธ์

การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องรำเซิ้งข้าวเม่า สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลปื ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปิยนารถ สาระวงศ์

การพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มส่งเสริมและปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรพนา แสนการุณ

ผลการใช้กิจกรรมทางศิลปะ ดนตรี และกีฬา เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี / วิทยานิพนธ์ ของ กัลยากร จำเริญสาร

ผลการใช้กิจกรรมศิลปะและการเสริมแรงทางสังคมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย (อายุ 4-6 ปี) / วิทยานิพนธ์ ของ นราวดี นิกาพฤกษ์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น