Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

30 สิงหาคม 2554

ตัวอย่างงานวิจัยสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตัวอย่างงานวิจัยสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยบทที่ 1-5 และก๊อปได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริวัฒนา ไชยฮั่งการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจในการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องธุรกิจในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้แบบ CIPPA กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ กนกพรรณ ภูกองพลอย
การพัฒนาชุดสื่อประสมเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อนงค์ โพธิ์แสงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศุภสินี ศรีโพนดวน
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการซื้อขายสินค้าด้วยระบบ ICT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันทนา บุตรศรีการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมัย ภูชาบุตรการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการตำข้าวด้วยครกมองด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ Co-op Co-op ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พยอม รุ่งสุวรรณ

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเรื่องงานประดิษฐ์จากใบตาลสาระเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อมรา บุญนำพา
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สากล รัตนพันธุ์

ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการทำงานเรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แช่ม ศิริมาลา
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ แหลมทอง ศิริมาลา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การเขียนภาพสามมิติ (Pictorial) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบชี้แนะ (Direct Instruction) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพรชัย บุญอ่อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการนวดแผนไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วนัสนันท์ ประสันแพงศรี
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัวชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัชนีย์ อุตมะ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรื่อง การเลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์สามสายเลือด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สาคร สะเดาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุนา ดวงวงษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ลายผ้าไหมแพรวาด้วยภูมิปํญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกศราพร สุวงทา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วัชรินทร์ บัวพรหมผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องการเขียนแบบภาพ 3 มิติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ไกรเวทย์ อินธิสารการใช้บทเรียนบนเครือข่ายแบบ Big Six Skills เรื่องข้อมูลสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ ปาลิตา บัวสีดำ


การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนแบบทักษะกระบวนการปฏิบัติ / วิทยานิพนธ์ ของ สุวพรรณ พรหมรับ
การเปรียบเทียบผลการเรื่องเทคนิคการสร้างเว็บเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนบนเว็บแบบการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองกับการสอนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ พรพจน์ แสวงดีการพัฒนาบทเรีนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ (Web Quest) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์วิชาเกษตรกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปิยะวัฒน์ ถนอมในเมืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ของโรเบิร์ต กาเย่ เรื่องการเขียนเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ภัทรพงศ์ คู่กระสังข์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เชาวลิต สาตร์นอก
การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องการขยายพันธุ์พืชรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพยงค์ กลั่นประเสริฐ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องผลิตภัณฑ์จากรังไหมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรจิต สุดจริง
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการเลี้ยงกบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประมวล ศรีมาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ จิราพร ผลสว่าง
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติทางช่าง เรื่อง การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วีระศักดิ์ แก้วทอง
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องงานประดิษฐ์จากเกล็ดปลาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุไรวรรณ ลครรำการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องโปรแกรมเสนอผลงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพัตรา ภูนาคพันธุ์
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์เก่ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จำเริญ ภูสอดศรี


การพัฒนาหลักสูตรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ขันหมากเบงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมแบบทักษะกระบวนการ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธิดารัตน์ นวลมณี

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการทำไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญร่วม ตาลจินดา


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนแบบโครงงานเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุกรี รุ่งโรจน์

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารพื้นบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บำเพ็ญ ทิพย์พิชัย
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อภิญญา ประวัตรวโรดม

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการเขียนแบบรูปไอโซเมตริก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ โกศล พิพัฒนโยธะพงศ์


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องลูกชุบชาววัง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุธีรา คันศร
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องงานประดิษฐ์ด้วยการถักโครเชท์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรรวี ผิวเผือก
ผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อัจฉราวดี ศรีรัตน์
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนเรื่องการสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นงเยาว์ ปีกกลาง
ผลการเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประภัสสร วันโพนทอง


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการทำขนมไทยจากวัตถุดิบในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพา ชาวพงษ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) / วิทยานิพนธ์ ของ พิทักษ์ สวนดี

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานโลหะแผ่นด้วยวิธีการสอนแบบโครงงาน เรื่อง การทำที่ตักขยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เกียรติศักดิ์ ชื่นเมือง

การพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเรื่องการสร้างเว็บเพจเบื้องต้นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภัทรา ชูสาย
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องงานธุรกิจชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐภัสสร ฤทธิ์มนตรี
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเรื่องการประดิษฐ์ของชำร่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิฆัมพร ศรีวัฒนพงศ์

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง บายศรีปากชาม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนีย์ หลักเพ็ชร์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชนะ ครึบกระโทก

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนแบบโครงงานเรื่องการออกแบบลายมัดหมี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประทิน ยุทธเสรี


การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประกอบอาหารจากหวาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญเรือง จันทานี
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการมัดย้อมผ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนาภรณ์ พาขุนทด
การพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์วัสดุเป็นของประดับตกแต่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อัมพร อานุภาพแสนยากร

การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ดวงจันทร์ ประเสริฐอาษา

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องการตัดเย็บเสื้อพื้นบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ รำเพย จังอินทร์

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการทอผ้าไหมด้วยกี่กระตุก สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ / วิทยานิพนธ์ ของ จรรยา กีรตินิตยา
การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติและจิตพิสัยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องงานบ้าน งานช่างและงานประดิษฐ์ / วิทยานิพนธ์ ของ นงค์นิตย์ มโนรัตน์
การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยานิพนธ์ ของ ไพลินรัตน์ ทองสุ
การสร้างแบบวัดภาคปฏิบัติกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรชัย สิงห์เผ่น

ชุดสื่อการพัฒนา e-book เรื่องการสอนโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จังหวัดศรีสะเกษ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุปราณี แขมคำ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการสาระเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริกนก สุวรรณธาดา

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุรีย์พร บุญสินชัย

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเรื่องอาหารพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เดือนเพ็ญ ทองเชื้อผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการสาระเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เชิดเชาว์ ชุมพล

ผลการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนเป็นรายบุคคลกับการเรียนเป็นกลุ่มย่อย / วิทยานิพนธ์ ของ ทองนาค โพธิจักรผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD และเทคนิค TGT เรื่องเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ช่างไม้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีเพศต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ สิริมาศ ราชภักดี
ผลการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายที่มีรูปแบบต่างกันในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความถนัดในการเรียนต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ นราธิป บุญรมย์

การเปรียบเทียบผลการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายของนักเรียนที่ใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือกับแบบรายบุคคลเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ นิสิต ประเสริฐศรี

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกับการเรียนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ ศรีสมพร จันทะเลิศ
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีการเสริมแรงด้วยหลักพรีแมคและแบบกำหนดให้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ สวรรยา จันทร์ศิริไพบูลย์
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแผนการเรียนต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ อรรถสิทธิ์ ปลัดพรหม
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และการคิดวิจารณญาณจากการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระหว่างวิธีการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บและวิธีการเรียนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สิริกุล บุญหมั่น
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และเจตคติต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนแบบปกติที่เน้นกระบวนการปฏิบัติเรื่องการทำโครงงานโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ สุภัทรา เย็นเศรณี

การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนแบบปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชางานเกษตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ นฤพล จันทู

การเปรียบเทียบผลของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนตามปกติที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ คมดาว พุทธโคตร

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริบัญชา จันทรโคตร

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ / วิทยานิพนธ์ ของ พิศวาส วรรณพัฒน์


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนแบบโครงงานเรื่องผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทัศนีย์ อุ่นทานนท์


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บัวแก้ว มงคลมะไฟ

การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องการสาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จรีรัตน์ ชาติสง่า

การพัฒนาทักษะกระบวนการโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเรื่องการตัดเย็บผ้าสบงขัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พระยศ ยาวรัก

การพัฒนาทักษะการทำขนมอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยกิจกรรมโครงงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุวดี คุณสม

การพัฒนาทักษะการปลูกพืชผัก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมโครงงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทิปพเนตร ศรีนา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธีรเดช จันทคัต
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พระมหาสายันต์ ชำนิวัตร

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษา / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิบูลย์ เลิศมงคล
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเรื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภาณี คงกระโทก
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นุจรินทร์ นาชัยเวียง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จำรัส ภูระบัตร

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัศมี อินทร์ยก
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องระบบ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นรินทร์ พันธุ์ครู

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รัตน์สุดา สิงหันต์

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (กระดาษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวลักษณ์ วงศ์จอม

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทำผ้ามัดย้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชไมพร ภู่น้อย


การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการจัดการเรื่องการแกะสลักผักและผลไม้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุไรวรรณ ทนุพันธ์

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการประดิษฐ์โปงลางของที่ระลึก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชำนาญ เครือวรรณ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์ไดโนเสาร์จากเรซิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิทยา ศรีชาติ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องงานปูน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปรัชญา ดงงาม
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการประกอบอาหารพื้นบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชายยะวุฒิ สุดชารี
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศโดยใช้สื่อซีดีรอม สสวท. ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิสิษฐ์ วัฒนาไชย
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา ง 442 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิเชษฐ พิศวง
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากใบไม้ วิชางานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นฤมล รำจวน

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรมพึ่งตนเองโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ทองสวน โสดาภักดิ์
การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยโครงงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พรพิศ โมหา
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยโครงงานเรื่องอาหารพื้นบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิบูล ทองเขื้อ
การพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องสมุนไพรในท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อารีวรรณ ศิลารัตน์
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการขยายพันธุ์พืชในท้องถิ่นโดยไม่อาศัยเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ รุ่งรพี สัจจสมภาร
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบซิปปาเรื่องการรีไซเคิลวัสดุเพื่อประดิฐ์เครื่องใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิราณี พิกุลทอง
การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่องการผลิตและการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ นิภาพร ปรุงนาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทอผ้าไหมมัดหมี่สุรินทร์ ช่วงชั้นที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ อัมพร สร้อยจิตร

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้ยางพาราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ นันทวัน มณีวงศ์
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องอาหารพื้นบ้านบุรีรัมย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจ

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 / วิทยานิพนธ์ ของ สมพงษ์ บุญญะ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องการทำผ้าบาติกจากผ้าไหมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ ศิริรัตน์ ประสีระเตสังการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับผลิตภัณฑ์จากต้นแขมโดยใช้กิจกรรมแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ ประสาท วรรณพัฒน์

ผลการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่มีต่อการเปลียนแปลงบุคลิกภาพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ สมปรารถนา เพื่อนรัมย์ผลการเรียนจากโปรแกรมบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พีระพันธ์ เพชรสุวรรณ
ผลของการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / วิทยานิพนธ์ ของ อนงค์นาฏ บุญเพิ่มผลของการเรียนโดยบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ วรลักษณ์ เวโน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรื่องการประดิษฐ์ ดอกไม้จากแป้งข้าวเหนียวกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุรพงษ์ โงชาฤทธิ์

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ภัทรานี ฉายถวิล
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องงานช่างไฟฟ้าในบ้าน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ เสรี ทรัพย์เกิด

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนตามปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ สุรกิจ ภูงามทอง
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความคิดวิจารณญาณเรื่องการขยายพันธุ์พืชกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์กับการเรียนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ วีรชัย มาตรหลุบเลาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์เรื่องงานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการเรียนตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ เสาวลักษณ์ กอผจญ

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการสร้างเว็บเพจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายแบบฝึกอบรม (WBT) กับการเรียนแบบโครงงานตามคู่มือครู / วิทยานิพนธ์ ของ จักรกฤษณ์ ถินคำเชิด

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนจากวีดิทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนแบบปกติ เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี / วิทยานิพนธ์ ของ นรินทร์ สุ่มมาตร์

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการทำน้ำเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จันทร์จรัส แก่งอินทร์


การพัฒนาชุดการสอนเรื่องเห็ดหูหนูประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สังวาลย์ เรืองกลาง


การพัฒนาทักษะกระบวนการ เรื่อง การออกแบบลายผ้าขิด โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อนงค์ ศรีรับขวา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องงานประดิษฐ์ใบตองสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ศรินญา วรรณภักดิ์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการวิเคราะห์และบันทึกรายการค้าใน สมุดรายวันทั่วไป วิชางานบัญชีกิจการบริการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กรวรรณ ตากิ่มนอก


การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การถนอมอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วนิดา ฆารไสว
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปรีชา นามรักษ์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุกันยามาศ มาประจง
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง การถนอมอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดารัตน์ สุขสวัสดิ์

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วนิดา ศรีชนะการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการทำปลาร้า 4 รส กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพียรศรี จันทรบุตร

การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี แบบโครงงานเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวที่มีผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มานิตย์ วงศ์น้ำคำ
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรื่องการทอผ้าฝ้ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศมาภรณ์ พันชะโก
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรื่องการทำไม้กวาดจากใยตาล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ยุพดี พาชัย

การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรื่องการทำอาหารจากเห็ดเป๋าฮื้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญธรรม รามศิริ
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรื่องการประดับผ้าในพิธีกรรมต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พระบุญธรรม เหลาภา

การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรื่องการเลี้ยงเป็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญเกื้อ สารพันธ์
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ไม้ดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธีระพงศ์ ศรีคำ
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตองแห้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริรัตน์ ฆ้องโนนสูง
การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการเพาะเห็ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ จิตรลดา ดู่ป้อม

การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องขนมไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุไรวรรณ พนาลีการพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ปัทมาพร ยะวร
การพัฒนาแผนประกอบสื่อการเรียนรู้ เรื่องการขยายพันธุ์พืชกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เฉลิม จักรชุมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำขนมจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / วิทยานิพนธ์ ของ สราวุฒิ จันทรสมบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการทอเสื่อกก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / วิทยานิพนธ์ ของ อดิศร ปรีกุล
ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ตามกระบวนการซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ธีระพร ภาคมฤกษ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น